Links vraagt NCRV zendtijd Piet van der Kooij vreest ontslagen Vertowijk beeldschoon9 Gehandicapten naar WK-zwemmen in Zweden Voorzitter vertrekt bij Sleepvaartmuseum 'Programma over Spaland mag geen verkooppraatje worden' EG-subsidie oud nieuws 'Positie Goudriaan niet ter discussie' WMMFM Riezenkamp s opent nieuwe bibliotheek Vredebregt geridderd VEAARDINGS DAGBLAD SCHIEDAMS! CBURANI NIEUWE WATERWEG COURANT Zwaar geschut met Wirii Kok B en W bezorgd over vet in de riolering GEWAPENDE SOLLICITANTEN Beste ambtenaar in meer wijken SKELET VAN STAAL Schiedam Tegenstanders van de woningbouw in Spa- land zetten alles op alles om een kritisch geluid te laten horen in een programma van de NCRV-televisie. In de uitzending, gewijd aan bouwen en milieu, zal wethou der Chris Zijdeveld worden ge ïnterviewd over energiebespa ring in Schiedam en het milieu vriendelijke karakter van Spa-, land. Zijdeveld*; critici vrezen dat de wethouder 'een verkooppraatje' zal afsteken over dat laatste on derwerp en dat met geen woord zal worden gerept over het giftig havenslib, waarmee de wijk is opgespoten. De NCRV maakt op 12 juni in Schiedam opnamen voor het programma, waarin overigens ook projecten in andere steden aan bod komen. Behalve het vraaggesprek met Zijdeveld ver meldt het draaiboek shots van de minimum-energïewomngen in Woudhoek en van een energie besparend renovatieproject in Nieuwland. Schiedam Er is een feestje vanmiddag, in wijk Nieuw land. De renovatie "begint van 416 flatwoningen en in Schie dam horen bij zo'n woningver betering ook energiebesparen de maatregelen. Wat meldde gisteren het ANP? Dat de Eu ropese Gemeenschap een sub sidie van een miljoen gulden ter beschikking stelde. En dat het volgens de gemeente Schiedam nog nooit is voorge komen, dat de EG subsidie gaf voor renovatie van woningen in Nederland. Een woordvoer der van het ministerie van VROM had dat ondersehre- Aan Spaland, op papier Schie dams milieuvriendelijkste wijk, zou eveneens aandacht worden besteed. D66-gemeenteraadslid Adri Reijnhout wil de NCRV erop wijzen dat in de wijk, waar voor onlangs de eerste paal werd ven. Maar... dat wisten we toch al? Méénden geleden werd toch al bekend, dat de EG de renova tie in Nieuwland steunde van wege de energiebesparing? En nu pas op het ANP? De gemeente Schiedam wil dat natuurlijk graag weten, van die EG-subsidie, trots als zij is. De laatste tijd, met al die berichten over vermeende bo demvervuiling in Spaland, liep het milieu-image van de stad schade op. Daar moest wat aan gedaan worden. Dus kreeg zelfs oud nieuws weer volop aandacht. geslagen, 'niet alles rozegeur en maneschijn is'. Reijnhout, samen met zijn partij genote Coby de la Rie en Ulferd Bruseker (CPN) en Bart de Lee- de (PSP/PPR) pleitbezorger voor een onderzoek naar de bo demkwaliteit van Spaland.-,was officieel niet op de hoogte ge steld van de plannen voor de uit zending. Hij werd op het spoor gezet door Jaap Verweij, kritisch Schiedammer en ontevreden huurder van een ME-woning. Verweij heeft de NCRV een pak kranteknipsels gestuurd over de Spaland-discussie, die nu al drie kwart jaar woedt tussen Zijde veld en klein links. Volgens Zij develd is er met de bodem niets aan de hand. De drie linkse par tijen beweren dat nooit een deugdelijk grondonderzoek Is gehouden. Reijnhout wil daarom dat de NCRV niet alleen Zijde veld, maar ook een vertegen woordiger van links interviewt. Zijn verzoek had Hilversum gis teren nog niet bereikt. De pro grammaleiding was verbaasd te horen, dat de Spalandbodem deels uit havenslib bestaat. „Dat wisten we niet, we zullen dat feit zeker vermelden in het pro gramma", aldus een woordvoer der van de omroep. Het pro gramma wordt waarschijnlijk in augustus uitgezonden. Vlaardingen De illegale stort van gifgrond in de Broekpolder is voor de Vlaardingse gemeen teraad geen aanleiding om wet houder Bas Goud Haan (PvdA) naar huis te sturen. De coalitie partijen PvdA. VVD en CDA la ten het morgenavond, als de ge meenteraad de zaak behandelt, bij forse kritiek. Pvd A-fractievoorzitter John Ranshuijsen veronderstelt dat het debat niet zal uitlopen op het indienen van een motie van wantrouwen. „Goudriaan heeft grove fouten gemaakt, maar zo lang niet is aangetoond dat er sprake is van moedwil, is er geen reden om het vertrouwen in de wethouder op te zeggen", aldus Ranshuijsen. Volgens hem delen de coalitiepartners dit stand- punL Ranshuijsen is hei eens met Remi Poppe (SP), Wil van Rijn (D66) en Bert Kandel (PvdA), dat het storten van zwaar ver ontreinigde grond uit de Boter- straat in de Broekpolder „nooit had mogen gebeuren". Voor ge ruchten, dat Goudriaan voor die oplossing koos omdat storten veel goedkoper was clan de grond afvoeren naar een ver werkingsbedrijf, zijn volgens Ranshuijsen echter geen bewij zen. Tijdens het fractieberaad van de PvdA gisteravond stond de posi tie van Goudriaan volgens Rans huijsen geen moment ter discus sie. Wel heeft de fractie zich be raden over methoden om herha ling van affaires als deze te voor komen. De PvdA zal morgen avond een motie indienen, waar in strenge procedures Voor de behandeling van gifgrond wor den voorgeschreven. s VlaardingenDrs. Jan Riezenkamp. directeur- generaal voor culturele 'i zaken van het ministe- rie van WVC en oud- wethouder van Rotter- i dam. opent vrijdag-23 juni de nieuwe vestiging f van de gemeentebiblio- j H theek aan de Waal- straat In het nieuwe ge- bouw krijgt de biblio- I theek veel meer ruimte j en bovendien vindt de j fonotheek er een plaats- I je. Twee weken voor de i opening begint de ver- huizing uit het gebouw j aan de Pransenstraat. j De bibliotheek bereidt i zich daarop voor door leden toe te staan twee j keer zoveel boeken te lenen als gebruikelijk, j 4 Want hoe leger de plan- ken, des te lichter valt de verhuizing. DINSDAG 6 JUNI 1989 PAGINA 11 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6.3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008, 3130 KA Vlaardingen. Telefoon: Q10-4343229,4352066,4350557 - sportredactie: 4345209. Tefefax: Q1CM349754. Schiedam Joop Vredebregt kreeg gistermiddag van burge meester Scheeres de versierse len opgespeld, die behoren bij het ridderschap in de orde van Oranje-Nassau. De gisteren 70 jaar geworden Vredebregt kreeg de onderscheiding onder meer. omdat hij lange tijd voorzitter is feweest van de Verenigde chiedamse Ondernemers. Van uit die functie bemoeide hij zich in de jaren zeventig met de bin- nenstadsplannen. Ook in tal van andere organisaties, die zich op landelijk, regionaal en lokaal ni- 'veau manifesteren, was hij ac tief. Vredebregt ontving de on derscheiding tijdens een bijeen komst in het oude stadhuis. Schiedam De PvdA ïn Schie dam brengt deze week zwaar ge schut in stelling om de gunst van X rs te winnen. Zaterdag fractieleider in de '.amer, Wim Kok, in - .er van de naderende Eu- ^•se verkiezingen een blik sembezoek aan de stad. Hij zal een half uur van één uur tot half twee over de Hoogstraat en de Lange Kerkstraat wande len. Aansluitend houdt hij op het Hemaplein een korte toespraak. In zijn mini-karavaan zijn ook tweede-kamerleden Van Rijn- Vellekoop eri Hageman en Euro parlementariër Hedy d'Ancona opgenomen. De socialistische boodschap wordt morgen, tijdens een le denvergadering in zaal Beatrix, eveneens uitgedragen. Dan spreekt Tweede-kamerlid Piet de Visser de leden toe. Hij kreeg landelijk vooral bekendheid vanwege zijn bemoeienis met de paspoort-affaire. Die bijeen komst begint om 20.00 uur. Vlaardingen Tot verbazing van betrokken ambtenaren ma ken burgemeester en wethou ders van Vlaardingen zich heel druk over de verontreining van de riolering met vetten door Romi bv. De margarinefabriek aan de Koningin Wilhelminaha- ven heeft tot 1 oktober de tijd ge kregen om een saneringsplan op te stellen. Maar ondertussen worden de raadscommissie voor milieu en het Hoogheemraad schap van Delfland al gealar meerd, dat Romi niet voldoet aan de lozingsvergunning. Ambtenaren vermoeden dat B en W voorzichtig zijn geworden na alle opwinding, die in de poli tiek ontstond over de hinder wetvergunning voor Nieuwe Matex bv. Dat bedrijf heeft toe stemming gekregen om aan een steiger aan de Nieuwe Maas che mische sioffen over te slaan. Be woners van de Oostwijk zijn bang dat bij die overslag levens gevaarlijke ongelukken kunnen gebeuren. De problemen .bij Romi zijn van geheel andere aard. Het bedrijf loost meer vet ten op het riool dan volgens de lozingsvergunning is toegestaan. Daardoor bestaat het gevaar, dat de riolering verstopt raakt. „En daar kunnen andere bedrijven aan de KW-haven de dupe van worden", aldus een woordvoer der van de milieu-inspectie. Romi hoeft echter vooralsnog geen maatregelen te nemen om het gehalte aan vetten in het af valwater te verminderen. Pas in het najaar moet een plan aan de gemeente worden voorgelegd, waarin beschreven staat hoe de margarinefabriek het probleem denkt op te lossen, Dat was het resultaat van moeizame onder handelingen tussen het bedrijf en de afdeling milieu-inspectie van de gemeente. Vlaai-dingen Bij het autobedrijf van Piet van der Kooij zullen ontsla gen vallen, als de ge meente niet terugkomt op haar voornemen om het Burgemeester De Bordesplein aE te sluiten. Schiedam De twee mannen, die gisteren zijn aangehouden wegens een gewapende overval op autobedrijf Content, waren niet uit op geld maar op een be trekking. Zo althans luidt de verklaring die zij tegenover de politie hebben afgelegd. Aan het verham van de ver dachten valt volgens de politie geen touw vast te knopen. De overvallers hadden ieder een geladen revolver op zak, toen zij het bedrijf aan de Overschiese- straat binnenstapten. Op hun vlucht ontdeden zij zich van de wapens, die later in de buurt van de oprit naar rijksweg 20 werden teruggevonden. Of het personeel van Content met de revolvers werd be dreigd, weet de politie niet met zekerheid: de verklaringen spreken elkaar tegen. Vast staat nu wel dat de verdachten, in te genstelling tot eerdere berich ten, bij Content geen geld heb ben buitgemaakt. De politie kon de 'sollicitanten* snel inrekenen. Toevallig wa ren agenten bij Content voor de deur bezig een aanrijding op te nemen. Maassluis De Vertowijk wordt ontegenzeggelijk een, kunstzinnig buurtje. Binnen' afzienbare tijd staan er maar liefst drie beelden in dit deel van Maassluis. Woensdag wordt op de hoek van de Lange Boonestraat en de Vlasserij een object onthuld van de Brabantse kunstenaar Ton Buijnsters. In opdracht van Heij- mans Milieutechniek ontwierp hij een figuur die, gezeten op een paal, naar de grond kijkt. De ar tistieke relatie tussen het beeld en de recent voltooide bodemsa nering in de Vertowijk is niet ie dereen even duidelijk. „Mis schien kijkt hij of de sanering goed is uitgevoerd?" grapt een ambtenaar. Wel duidelijk is dat de firma Heijmans, die de sane ring uitvoerde, dat karwei graag met het nalaten van een kunst werk wil gedenken. Directeur Heijmans is persoonlijk aanwe zig bij de onthulling. Het kostte de gemeente weinig moeite een geschikte plaats te bedenken voor Buijnsters' crea tie. Het beeld, door Heijmans aan de gemeente geschonken, komt te slaan bij de centrale toegang tot de wijk. Meer inspanning vereist de realisatie van een plannetje van wethouder Izaak van der Knaap. Hij wil een ge denkteken oprichten voor de Verenigde Touwfabrieken, waarnaar de woonwijk is ge noemd. De fabriek, begin jaren zeventig deels ontmanteld, deels verhuisd naar Steenwijk én ver antwoordelijk voor de bodem vervuiling, betekende werkge legenheid voor enkele genera ties Maassluizers. Voor het beeld dat Van der Knaap in gedachten heeft, een onderdeel van een touwslagmachine, moet nog een goede lokatie worden gevonden. Oorspronkelijk zou het gevaarte de plaats moeten innemen van het beeldje, dat in de buurt be kend staat als 'het schaap en het lam'. De wijk is echter zo ge hecht aan dit object op de hoek van de Hekelarij en de Scheer- derij, dat de gemeente nu naar een andere plek voor de touws lagmachine omziet. Vermoede lijk wordt het geplaatst in de centrale waterpartij in de wijk. Schiedam Het is alweer even geleden dat de bewonersvereni ging Schiedam-West de beste ambtenaar van 1988 uitkoos. De eer viel te beurt aan Dick Zwey t- ser, chef van de afdeling bouw en woningtoezicht van de ge meente Schiedam. Inmiddels blijkt dat Zweytser ook in ande re wijken populariteit geniet. „Hii is een creatieve man, een ambtenaar ook die zijn huiswerk doet", aldus een beroepskracht van het instituut Ondersteuning Bewoners in de Stadsvernieu wingsgebieden (IOBS). Dit insti tuut staat de vijf wijken 'bene den de spoorlijn ten dienste. West koos Zweytser vooral, om dat hij de subsidie voor verbete ring van eigen woningbezit sti muleerde. Ook voor ambtenaren als Donkers en Van Breugem had men een goed woordje over. Maassluis Ir.G. Langelaar heeft besloten zijn voorzittersha mer van de stichting Nationaal Sleepvaartmuseum ter beschik king te stellen. Voor zijn verdiensten wordt Langelaar op vrijdag 9 juni tij dens een afscheidsreceptie uitge breid in het zonnetje gezet. Langelaar geldt als de nestor van het Nationaal Sleepvaartmu seum, dat onlangs aanmerkelijk werd uitgebreid. Reeds in 1977, toen er alleen nog werd gedacht over de oprichting van een mu seum, werd Langelaar voorzitter van de werkgroep die de tot standkoming van het museum voorbereidde. Toen het museum in het voor malige stadhuis aan de Hoog straat de deuren opende, werd Langelaar als de meest geschikte kandidaat beschouwd om voor zitter van het museum te wor den. Langelaar accepteerde het verzoek, waarna de ingenieur tot op de dag van vandaag in de weer was met alle aspecten van het museum. Van manusje van alles tot directeur, aldus de vrij willigers van het museum Het terugtreden betekent nog niet het definitieve einde van Langelaars bestuurlijke carrière in het museum. De 79-jarige in genieur, die vindt dat de jongere garde na tien jaar het roer moet overnemen, blijft tot de ophef fing in het najaar actief in de stichting Uitbreiding Sleep vaartmuseum. Na het bereiken van de doelstelling, de verdub beling van het vloeroppervlakte van het museum eerder dit jaar, wordt de werkgroep in het na jaar ontbonden. Schiedam De stichting GJVW (gespecialiseerd jeugd- en volwassenenwerk) "sluit het seizoen dit keer op heel bijzondere wijze af. Drie zwemmers van het GJVW reizen op 1 juli naar Hörnösand in het noorden van Zweden, waar zij deelnemen aan de we reldkampioenschappen zwem men voor verstandelijk gehandi capten. Aan die kampioenschappen doen elf landen mee. Nederland zal met tien personen acte de présence geven. Schiedam is met drie leden in de nationale ploeg sterk vertegenwoordigd. „Als je weet dat je aan bepaalde eisen moet voldoen om aan deselectie- wedstrijden te mogen deelne men, en je ziet dat er drie van je leden, uitgekozen worden, dan ben je echt wel een beetje trots", aldus de 52-jarige GJVW-voor- 2itter en zwem instructeur Piet Kop, „De zwemmers trainen onder leiding van Diny Sehmeitz en Ans Tanis drie keer in de week. Ze liggen op woensdagochtend zelfs al om zes uur in het water. We werken er met ons allen hard voor. Dan is deelname een aardige beloning". Te weinig Alle zinnen zijn gezet op de we reldkampioenschappen en re gelmatig zijn de zweminstructri- ces in bad Zuid te vinden, waar op de vijf onderdelen gedurende drieëneenhalf uur per week wordt getraind. „Dat is eigenlijk te weinig", vindt Kop, „maar we hebben nu eenmaal niet meer mogelijkhe den. Daarom mag de kwalifica tie van Cora KaJkhoven, José Scholte en Mark Mutsaard best een prima prestatie worden ge noemd. Ook van onze vrijwilli gers, dïe dit mogelijk hebben ge maakt". Zwemmen is niet de enige acti viteit van de stichting. Wekelijks zetten zo'n dertig vrijwilligers 2ich in voor de ruim tweehon derd leden. In wijkcentrum De Erker kunnen zij deelnemen aan het volksdansen. De druk be zochte soos biedt tal van recrea tiemogelijkheden, zoals feesta- vondjes, spelletjes en een foto club. Volgend seizoen wil men een gymclub starten. Vakantie „Het is dat we niet overal het geld voor hebben, anders zouden we nog veel meer kunnen doen", zegt penningmeester Diny Sehmeitz na de zwemtraining. „We worden gesubsidieerd en moeten het verder van de dona ties hebben. Dat we in de zomer twee maanden stil liggen, komt louter door het feit dat de vrij willigers natuurlijk ook weieens met vakantie willen. Dat vinden sommige leden niet zo leuk, want de activiteiten van het GJVW ztjn vaak het enige uitje dat zij hebben". De 37-jarige Rein van de Mey, werkzaam bij de Bedrïjfsge- meenschap Sehiemond, is hele maal niet blij met de zomerstop. „Ik mis het wel in de zomer. Ik weet dan soms van narigheid niet wat ik doen moet", verzucht hij Het bestuur, bestaande uit Piet Kop, Diny en Peter Sehmeitz, Frans Luyten en Helène Dek ker, zou graag 's zomers door werken. „Maar deze mensen hebben nu eenmaal alle aan dacht nodig. Als je niet genoeg begeleiders hebt is dat geen haal bare kaart", verklaart voorzitter K°P- GJVW-voorzitter Piet Kop en dezwemleraressen Diny Sehmeitz en Ans Tanis zijn trots op de WK-deelname van drie van hun zwemmers. Tegen het decor van de hijskranen aan de Merwehaven wordt op het Gusto-terrein in Schiedam een enorme staalconstructie neergezet. Het is het skelet voor de opslagloodsen van de Vereenigde Glasfabrieken, dïe aan de Buïtenhavenweg in ruimtenood kwam en nu hier met magazijnen uitbreidt. De twee loodsen van de glasfabriek worden gebouwd nabij de plek, waar de Gustoweg uitkomt op de Maasdijk. „Uitvoering van dit onderdeel van het verkeerscirculatieplan in Vlaardinger-Ambacht zal ons bedrijf nog verder isoleren", heeft Van der Kooij de gemeente laten weten. i Bij Van der Kooij werken 70 mensen. Het personeel, dat deel neemt in de stichting die de aan delen van het bedrijf beheert, ondersteunt Van der Kooïjs noodkreet. „Wij verzoeken u niet mee te werken aan aftake ling van ons 37 jaar oude be drijf', schrijven de medewer kers aan de gemeenteraad. Volgens het autobedrijf houdt de gemeente zich niet aan haar af spraken. Een verkeerstelling la ter dit jaar zou moeten uitwijzen, of het plein moet worden afge sloten. Die tellingen zijn echter vervroegd gehouden, bovendien onder volgens Van der Kooij ui terst ongunstige omstandighe den. Door het bouwverkeer van en naar de Put en het drukke pendelverkeer van ouders naar de Jan Ligthartschool is de uit slag niet objectief. Van der Kooij maakt er bezwaar tegen, dat het plein op grond van ondeugdelij ke cijfers wordt afgesloten. De ondernemersvereniging Vlaardinger-Ambacht/Onder de Molen maakt eveneens ern stig bezwaar tegen de verkeers maatregelen in de wijk. Volgens deze belangenorganisatie verke ren verschillende ondernemers in ernstige moeilijkheden en overwegen enkele bedrijven uit de wijk te vertrekken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1