Opgestapte wethouders blijven taken vervullen Je kunt 'm wel blijven drinken, fsms m nMBBsg| 9 Willem van de Ster is doodgeschoten9 Experts onderzoeken oorzaak stroomstoring Brandersstad gaat Rambo aanmoedigen Boncafé. De milde koffie van Douwe Egberts. VLAABDINGS DAGBIAÜ SCHIEDAMSEGOUBANT NIEUWE WATEBWEG GOUBANT Ontknoping juni-crisis pas in maart Wandelaars verslaan fietsers in aantal Een ei in een ei 1 Gewonde bij schietpartij Man bedreigt buschauffeur Loco Goudriaan brengt de taart Zwembad op balkon DINSDAG 13 JUNI 1989 PAGINA 13 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon; 010-4343229.4352066,4350557-sportredactie: 4345209. Telefax:010-4349754. Vlaardingen Het op stappen van twee PvdA- wethouders heeft op korte termijn geen ge volgen voor Vlaardin gen. Zolang er geen vervangers voor hen zijn, blijven Arij Maarïeveld en Bas Goudriaan gewoon in functie. Op de langere termijn kan de situatie, door de onduide lijke status van het college van B en W, echter consequenties heb ben voor de bestuurlijke slag vaardigheid. Van de agenda voor de gemeen teraadsvergadering van aan staande vrijdag worden,''on danks de gewijzigde situatie in het college, geen punten afge voerd. Of ook de agenda van de vervroegde raadsvergadering ven juli in tact blijft, is nog een open vraag. Daarover beslist het college, minus burgemeester Fred van Lier die met vakantie is, deze week. In die eind deze maand te houden vergadering moet de raad een beslissing nemen over het politiek zeer gevoelige struc- JVlaardingen/Schiedam De .Toerclub Rijnmond steekt z'n ja- 'loezie niet onder stoelen of ban- [ken. De Scbiedamse fietsclub be grijpt niet hoe de Vlaardingse (Politie Sport- en Ontspannings vereniging het *m lapt. Duizen- ,den en nog eens duizenden deel nemers die zich verdringen aan de start van de wandelvierdaag se. Terwijl in Schiedam welge teld 329 deelnemers in het zadel •klommen. „Allerbelabberdst, onverklaar baar", klaagt secretaris Jan Brouwer. Aan het weer kan het •toch niet liggen. Zulke vriende lijke temperaturen als gister avond kan de organisatie van ■het fietsevenement zich nauwe lijks heugen. En de fiets is toch 'een oerhollands recreatiemid- t'del. •Misschien worden er in de regio 'te kort op elkaar te veel vier- jdaagsen gehouden. Of misschien ,ligt het aan de route, waarin te •weinig variatie zit. Brouwer ver goedt het laatste: „Met lopen 'kun je nog 's een andere straat nemen, met fietsen zitje vast aan die 25 kilometer. Jammer dat we 'de Waterweg zo moeilijk over komen, aan de overkant ligt een heel aantrekkelijk gebied. Maar •er gaat teveel tijd zitten in de 'oversteek. Mis je de pont bij Vlaardingen, dan sta je 20 minu- |ten aan de kant". JOm het elk jaar verder af brok - kelende deelnemersveld weer ;een beetje op sterkte te brengen, jwil de Toerclub Rijnmond vol- Jgende keer potentiële recreatie- fietsers een persoonlijke brief <sturen. Brouwer." „We hadden 'gerekend op 500, 600 man. Dat moet ook haalbaar zijn. De sfeer is gezellig, de organisatie zit goed in elkaar. Zeker met mooi weer moet er toch iets leuks van te maken zijn". ,In Vlaardingen kwam de Politie 'Sport- en Ontspanningsvereni ging handen tekort om de vele Iduizenden deelnemers voor de •wandelvierdaagse in te schrij- 'ven. Rond het startpunt bij voet balvereniging De Hollandiaan izag het zwart van de mensen. tuurpian; het gemeentelijke spoorboekje' tot het jaar 2000. Dat voor Vlaardingen belangrij ke besluit dreigt met. onbepaalde tijd te worden vertraagd. Ook is nu niet duidelijk, wanneer de raad de vernieuwde versie van de eerder afgekeurde meerja renbegroting behandelt. Termijn Theoretisch moet een gemeente raad uiterlijk twee weken na het vertrek van een wethouder een opvolger aanwijzen. Door het uiteenvallen van de coalitie van PvdA, VVD en CDA bestaat daar weinig kans op. Er staan trouwens geen sancties op het overschrijden van die termijn. De Vlaardingse politiek hoeft dus geen haast te maken en zal dat, gezien het aanhoudende ge ruzie. ook zeker niet dqen. Voor Goudriaan en Maarïeveld, die opgestapt zijn omdat zij een onderzoek afwijzen naar de ille gale stort van gifgrond in de Broekpolder, zit er weinig an ders op dan voorlopig te blijven zitten op de zetels, die zij donder dagavond laat formeel ter be- sch i kk i ng stelden Daarmee verschilt de huidige collegecrisis met die in novem ber 1988, toen CDA-wethouder Chris van Roon ten val kwam. Hij verruilde zijn plaats in het college ogenblikkelijk voor een zetel in de raad, 2onder zelfs maar te wachten tot zijn partij een opvolger had benoemd. Wantrouwen De manoeuvre leek te getuigen van brutaliteit en onverant woordelijkheid, maar of Van Roon de bestuurlijke regelge ving aan zijn laars lapte? Ge meentesecretaris Ad van Beuse- kom meent van niet. Van Roon had toch weg gemoeten: er hing een motie van wantrouwen bo ven zijn hoofd wegens belangen verstrengeling. In het college bleven in novem ber voldoende wethouders over om de taken van de afgetreden bestuurder tijdelijk over te ne men. In de juni-crisis ligt dat an ders: daar pakten twee wethou ders hun biezen. Hun werk kan onmogelijk worden waargeno men door de twee resterende collega's, VVD'er Jan Madern en CDA'er Henk van der Lin den. zegt Van Beusekom. Verklaring Gisteren gaf het college, samen gesteld uit PvdA, CDA en VVD, een verklaring uit waarin wordt gesteld dat de fracties in de ge meenteraad de crisis maar moeten oplossen. De grote drie zeggen evenwel daartoe niet zo direct kans te zien. Ze suggere ren dat de Vlaardingse kiezers in maart 1999 maar orde op zaken moeten stellen. De PvdA mag dan zijn wethou ders uit het college hebben te ruggetrokken, het onderzoek naar de gifstort in de Broekpol der is daarmee niet van de baan. De motie van de Socialistiese Partij, waarin om zo'n onder zoek werd gevraagd, werd met 18 tegen 11 stemmen aangeno men. SP-fractievoorzitter Remt Poppe gaat er vanuit dat het on derzoek snel van start gaat. ook al omdat een meerderheid in hei college dat wil- burgemeester Van Lier en de wethouders Ma dern en Van der Linden. Voor Poppe is de snelle installatie van de onderzoekscommissie, die zal beStaan uit raadsleden, een hals zaak. „We hebben te maken met een milieuschandaal. Dat moet tot de bodem worden uitgezocht. De politieke rompslomp zal me worst wezen". Je pelt een eitje, blijkt er onder het eiwit nog een ei te zitten. Een ei in een ei. De famiiie Van Spel den uit Schiedam was verbluft: „Kijk nou toch eens..." Ze hadden meteen geen trek meer in een ge kookt eitje, wisten ook niet zo goed wat ze ermee aan moesten: „Bewaren natuurlijk, anders ge looft niemand je". In de buurt van hun camping in Zeeland hadden Bi| de start van de Vlaardingse wandelvierdaagse in park 't Nieuweiantz; „Ze komen allemaal op het mooie weer af", oordeelde een official, die tevreden, zag hoe de ene kolonne wandelaars na de andere zich in beweging zette voor een ommetje door Holy. Het succes van de wandelvier daagse, waarvan gisteren de 43e aflevering van start ging, berust volgens deze zegsman op een eenvoudige formule: „Lekker buiten zijn en onderweg ont spannen kletsen". De deelname aan het Vlaarding se wandelfestijn is zo overweldi gend, dat de politie voor de slota- vond op donderdag waarschuwt voor verkeersstremmingen in de stad. Vooral op de kruising van de Van Hogendorplaan en de Kcthelweg zal er tussen half acht en negen uur voor het ver keer geen doorkomen aan zijn. De Toerclub Rijnmond zag het deelnemersveld aan de Schie- damse fietsvierdaagse verder slinken. ivond zwart van de mensen. vipë ze eieren gekocht, zogdhaamde dubbeldooiers. Dat je dan twee dooiers in één ei vindt, is in deze tijd van genetische manipulatie en fokmethodes en bro-industrieniet zo gek meer. maar dat je een ei in een ei vindt dal is uitzonderlijk, in hun woning aan de Havendijk in Schiedam pelde mevrouw Van Spelden aan het topje van het ei, toen ze merkte dat er onder het eiwit een nieuwe schaal zat. Daar hebben ze het bij gelalen. Ze heb ben niet gekeken, of er onder die tweede schaal nog een derde zat. Schiedam Bij een schietpartij voor de deur van café Orkide op het Broersveld is vanochtend rond kwart over vier een 50-jari- ge Deventenaar gewond ge raakt. In het café arresteerde de politie even later een 31-jarige Rotterdammer, die ervan wordt verdacht de schoten te hebben afgevuurd. Over de aanleiding en de toe dracht van de schietpartij tastte de politie vanochtend nog volle dig in het duister. Agenten wer den pas over het gebeuren inge licht, nadat een bezoeker van het café de gewonde Deventenaar met zijn auto in het Schieland- ziekenhuis had afgeleverd. De man, met een schotwond in zijn arm. verklaarde voor het café te zijn neergeschoten. Toen de politie poolshoogte ging ne men op het Broersveld, trof men in het café nog een paar bezoe kers aan. Een 3I-jarige Rotter dammer, die geen goede verkla ring kon geven voor de bloed sporen op zijn kleren, werd als verdachte aangehouden. De De ventenaar verbleef vanochtend nog m het ziekenhuis. •Vlaardingen Een 36-jarige Vlaardïnger heeft gistermiddag een buschauffeur van de RET bedreigd met iets wat op een vuurwapen leek. De man is door de politie voor drie dagen opge sloten. De Vlaardinger És een oude be kende van de politie. Als hij te veel gedronken heeft, is hij een last voor zijn omgeving. Een weekje geleden werd hij ook al opgesloten, omdat hij zonder enige aanleiding een visser zijn hengel afpakte en het visgerei doormidden brak. De politie weet niet zo goed wat zij met de man aan moet. Om de haverklap is hij dronken en valt hij mensen lastig. Het Rïagg heeft gezegd hem niette kunnen helpen en een behandeling bij het CAD otn van zijn alcoholver slaving af te komen weigert hij. De politie zal proberen hem we gens zijn laatste uitspatting voor de rechter te brengen. Vlaardingen „Als u nog geen gebak hebt, ik heb een taart |Éf lp bij me". Vrolijk lachend kwam loco-burgemeester Bas Gou- driaan gistermiddag binnen bij hel 60-jarig bruidspaar Dun- fjf p| weg-Van Saus aan de Frank van Borselenstraat Cor Dun- 'Hf weg en Toos Dunweg-van Saus vierden het feestje nu in |f| 'M. kleine kring, donderdag zal nog een groter feest met alle fa- 'w, milie volgen. Mevrouw Van Saus vond het heerlijk dat zij het beleven f|p mocht: het 60-jarig bruidsfeest. Haar echtgenoot vond het IÉ geweldig. „Nog tien jaar erbij", riep Goudriaan. Dat moest fff toch kunnen, vond de vorige week afgetreden wethouder: „Ik had een opa, die is 104 geworden". f|p De huwelijksdag, 12 juni 1929, begon regenachtig. Mevrouw Van Saus kon het zich nog levendig herinneren. Zij had zich W} zorgen gemaakt, want een regenbui zou het kapsel ruïne- Wk ren, dai de broer vap haar man die ochtend had verzorgd. Wk Gelukkig brak 's middags de zon door. „En wij trouwden 's gif middags. Dat was toch een soort van sjiek". Goudriaan ont- ^2 kwam er niet aan een van de drie zoons uit te leggen, wat er gkf nu precies de vorige week in de gemeenteraad was gebeurd; f||f waarom hij zijn portefeuille ter beschikking had gesteld- ffl ,Ze hebben mij in vijftien jaar nog nooit op een fout kunnen f|| betrappen. Maar er waren mensen die al een hele tijd zaten fH te zoeken. Nu is het ze gelukt". Schiedam Willem leeft nog, maar gisteren is hij doodgeschoten. Bij filmop names, die worden gemaakt in het industriegebied ach- ter de Wïlhekninahaven. Willem is één van de kel ners van café 't Sterretje en i§| hij was ingehuurd als figu- rant in de Chinees-Ameri- jj|| kaanse thriller. Dus spatte |jp gisteren het bloed uit zijn lp borst, ofwel de tomatenket- chup uit zijn vestzakje. ||f „Willem van de Ster is van- ijp daag doodgeschoten", klonk JU het dan ook gisteravond in de Schiedamse horeca, waar 4|' Willem een goede bekende m is. Verbijsterde reacties. T0 „Wat. Willem? In Sehie- llf dam?? Dat kan toch niet". Maar in de film kan alles, dat bleek wel tijdens de op names van de film China White. Het gaat over heroï nehandel en het is een zoge- j naamde Iow-budget-pro- I duktie, dus vandaar dat er j Schiedammers zijn inge schakeld om mee te spelen, dan kost het niet 20 veel. Na tuurlijk zit Bertus de Bruijn |J| er weer achter, de Schie damse operazanger die van meer markten thuis is. Die had connecties met de regis- 1 scur en liep het afgelopen weekeinde de binnenstad rond om geschikte potige §gj^ knapen te vinden. Dat lukte. In ue horeca vind je wel meer gespierd talent, dus kreeg ook Hugo van Weijen van café 't Vierkantje een rol toegemeten, Bertus was voldaan over het vinden van zo veel talen*. Voldaan stak hij een sigaartje op, wanl dat hoort bij belangrij ke filmbazen. Maassluis Technisch spe cialisten van energiebedrijf Delfland onderzoeken van daag de oorzaak van de stroomstoring, die verleden week woensdag het openbare leven in Maassluis enige uren lam legde. Door het uitvallen van de hoofd toevoer in het stroominkoop- kantoor aan de Rozeniaan kwa men Maassluis-Oost en een deel van het centrum zonder stroom te zitten. Stoplichten vielen uit. de Schansbrug bleef open staan en de centrale van de politie ver loor het contact met de patrouil lerende auto's. Het bewijs moet nog worden ge leverd, maar medewerkers van het gemeentelijk energiebedrijf vermoeden dat de stroomstoring verband houdt met de tweejaar lijkse test van het zogenaamde stroomtijdrelais. Juist op de och tend voordat de storing optrad, werd de test door medewerkers van Delfland uitgevoerd. „Wij kunnen ons voorstellen dat de hoofdtoevoer als gevolg van trillingen is uitgevallen", aldus een woordvoerder van Gemeen tebedrijven. „Vergelijk het maar met het boren in een muur, Zon der dat iemand een elektrische leiding raakt, valt de stroom in buis wel eens uil als gevolg van trillingen". RaadseJs Ondanks die theorie blijft de stroomstoring voorlopig met de nodige raadsels omgeven, In het stroominkoopstatïon wordt de stroom, die met een spanning van 25 kilovolt wordt aange voerd, getransformeerd naar een lagere spanning. De stroom, die in het station wordt verdeeld over drie secties, wordt vervol gens met een spanning van 10.000 volt naar de verschillende wijken aangevoerd. Het periodiek onderhoud richtte zich vrijdag op één van de drie secties, die voor dit doei werd uitgeschakeld. „Als één van de secties niet werkt, wordt de stroom automatisch doorgesluisd naar een andere sectie", ver klaart de woordvoerder. Pas in het geval dat alle secties zouden uitvallen bij voorbeeld bij blikseminslag zou de hoofd voeding zichzelf moeten uitscha kelen". Dat de hoofdvoeding woensdag uitviel, terwijl de secties in wer king waren, noemt de medewer ker daarom hoogst ongebruike lijk. „Een menselijke fout mag je natuurlijk nooit uitsluiten. Maar dat het beveiligingssysteem is ontregeld door trillingen bij het onderhoud, lijkt meer voor de hand te liggen". Paniek Naast bedrijven en particulieren ondervonden ook overheids diensten hinder van de storing. De politiecommunicatie viel weg, doordat de noodaggregaat niet bleek te werken. De Schans- brug, die juist v/as opengedraaid, isoleerde bet Schanseiland bijna twee uur van de buitenwereld. „In principe hadden we de brug dicht kunnen draaien met een mobiele aggregaat", blikt de ge meentewoordvoerder terug. „Maar ingeval van paniek heb je altijd iemand nodig, die even op het idee komt dat er zo'n aggre gaat beschikbaar is". Schiedam Het gaat honden- sportvereniging De Branders- stad voor de wind. Voorzitter Klaas van der Ham is vervuld van trots, omdat de instructeur behendigheid, Wim Feytes, is uitgenodigd voor deelname aan de Nederlandse kampioenschap pen behendigheid. Feytes neemt zijn hond Rambo mee. „Een verrekt leuk feit", aldus Van der Ham, die er in de Hon denkoerier op wijst dat men zich voor die kampioenschappen niet zomaar kan aanmelden. De wed strijdleiding bepaalt wie er mee doen. Op basis van prestaties in het verleden kan men worden uitgenodigd. Van der Ham roept de leden van De Brandersstad op massaal met Wim en Rambo mee te gaan, wie weet worden er dan volgend jaar meer Schiedam mers uitgenodigd, De Brandersstad krijgt er nog steeds leden bij. Sinds de perike len aan de Parallelweg, waar hondensportvereniging Vijfslui zen opereert, is Van der Ham met de zijnen te gast bij handbal vereniging UVG aan de Olympi- aweg in het Hargapark. Hier is ook de Gebruikshondensport- verenïgmg Schiedam actief. De samenwerking loopt gesmeerd, maar wel verzoeken beide bestu ren hun leden om honden niet mee te nemen de kantine in, want er 2ijn handballers die het niet zo op honden hebben. Het best kunnen hondebezitters hun huisdieren ergens vastbinden, waar zij de kantinebezoekers niet tot last zijn. Het clubblad. De Hondenkoe rier, wordt steeds dikker. Van der Ham werkt eraan in de tijd van zijn baas, onthult hii. Dat zal notaris Cor van der valk wel oogluikend toestaan. Vlaardingen Een bewoner van de Röntgenstraal in Vlaardingen heeft van zijn balkon een zwembad ge maakt. Rond middernacht klaagden zijn benedenburen bij de politie over waterover last. Agenten hebben de ruzie tussen de man en zijn buren, die al vaker overhoop lagen, weten te sussen. De man, die zijn huis aan het verbouwen is, had de geiser van de muur gehaald, maar niet de watertoevoer afgeslo ten. Het water liet hij via een slang naar het balkon lopen. Hij was echter vergeten, dat hij bij een eerdere verbou wing de afvoer van het bal kon had dichtgemetseld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1