Actie Tankslag moet tuinen schoon houden Sint Joris Doele wordt fotostudio Veerpont Maassluis gaat korter varen Transportcentrum niet alleen voor Westland wmmmm. Status van PvdA-wethouders onduidelijk VLAABDINGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEB COURANT Drie gebouwen worden gesloopt Fusie van scholen in Sehiedam- West Verborgen vervuiling in oude wijken Politiek confliet zit muurvast De vervuiler betaalt méér Familie Van Hemert in Het Visnet 'verstrikt' Coca-Cola bouwt in Schiedam Nieuw bestuur redt de Hoofd- stedenbuurt Brandslang favoriet Inbraken aan Noordvliet Verhulsdonk is geen gifmenger WATERWEG Regionale r«l~e: Brede Havenstraat 6.3131 BC Vlaardlngan. Postbus 4006,3130 KA Vlaardmgen Telefoon: 010-4343289.4352066. WOENSDAG 14 IUNI 1989 PAGINA 21 sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. lïïïS"Mi,. Maasland Ook buiten het Westland gevestigde transportbedrijven ko men in aanmerking voor vestiging op het trans portcentrum, als de aan leg tenminste doorgaat. Burgemeester en wet houders van Maasland gaan akkoord met de komst van transportbe drijf Visbeen uit Nieuwe Tonge naar het centrum. Dat zei burgemeester Mieke Bloemendaal gisteravond in de commissie ruimtelijke ordening. Schiedam Een bouwsubsidie van vier miljoen gulden van het ministerie heeft ingrijpende ge volgen voor het openbare basis onderwijs in Schiedam-West. Van het geld mag de gemeente twee nieuwe scholen neerzetten in de wijk. Dat betekent echter dat de huidige drie openbare ba sisscholen in de wijk zullen moeten fuseren tot twee. Minis ter Deetman ziet, gelet op het da lende leerlingaantal, geen heil in het handhaven van mie drie de Onderwijsinstellingen. Over de fusie van De Kring, de Erasmusschool en de Goeman Borgesiusschool zijn tot nu toe alleen oriënterende gesprekken gevoerd met de gemeente. Na de zomervakantie hoopt gemeente lijk onderwijsspecialist G. Kruijt spijkers met koppen te kunnen slaan. Doordat het ministerie de werkgelegenheid garandeert, hoeft volgens Kruijt voor ontsla gen niette worden gevreesd. De drie bestaande schoolgebou wen aan de Huijsmansstraat, de Anthonie Muijsstraat en het Frans Halsplein worden te zijner tijd gesloopt- De nieuwe scholen zullen waarschijnlijk verrijzen op de plaatsen van de oude. Kruijt noemt de huidige huisves tingssituatie „zeer belabberd". Op het stadskantoor wordt er re kening mee gehouden dat de 'be- staansnorm' voor basisscholen, die nu nog op minimaal 100 ieer- lingen is gesteld, binnen enkele jaren omhoog gaat. De Kring en de Goeman Borgesiusschool ba lanceren met ongeveer 100 leer lingen op de rand. Vroeg of laat „had één van beide scholen zijn deuren moeten sluiten, meent Kruijt. Samensmelting van het openbaar basisonderwijs in Schiedam-West lag daarom toch al voorde hand. De gemeenteraad moet welis waar nog beslissen over aanleg, maar B en W lopen het terrein al in te vullen. Het transportcen trum is gepland in de Oude Campspolder, ten noorden van de Steendijkpolder in Maassluis en ten zuiden van rijksweg 20. „Visbeen vervoert Westlandse produkten", lichtte Bloemen- daal het coliegestandpunt toe. Aan vanaf de publieke tribune gemaakte opmerkingen dat Nieuwe Tonge niet erg regionaal is, werd geen aandacht besteed, al vindt met name het CDA dat het transportcentrum een regio nale functie moet vervullen. Want komen er niet-Westlandse bedrijven, dan blijven de dorps kernen in het Westland opgeza deld zitten met overlast van alle vrachtauto's. De tegenstanders van het cen trum lieten zich ook bij deze ver gadering niet onbetuigd. Dirk van den Bosch, namens de Mid den-Delfland Vereniging lid van de reconstructiecommissie: „In het uur van de waarheid vereist het moed om nee te zeg gen". Van den Bosch liet er geen enkele twijfel over bestaan, dat zijn vereniging van 550 leden zich tot het uiterste zal verzetten. Bezwaren kwamen er ook van Maaslander Hans van Buuren en de pal naast de lokatie wonende Maarten Graveland. Hij woont aan de oude tol en vreest ernsti ge waardevermindering van zijn opstal. Van Buuren greep in zijn betoog terug op de verwijdering, enkele jaren terug geleden, van een mobïete paardenstal. Die was daar in strijd met het be stemmingsplan en met de visie van Mid den-Delfland neergezet. „Het transportcentrum is niets anders dan het twintigste eeuw- se equivalent van een bijzonder grote paardenstal. In strijd met bestemmingsplan, streekplan en Midden-Delflandwet", aldus de inspreker. Van enkele CDA'ers is de me ning nog niet duidelijk. Dinsdag 20 juni spreekt de gemeenteraad zich uit over het transportcen trum en dan geven de stemmen van de CDA'ers de doorslag. Vlaardingen PvdA-wethou- ders Bas Goudriaan en Arij Maarleveld, die vorige week donderdag na het debat over il legale grondstort in de Broek polder hun portefeuilles ter be schikking stelden, zijn niet de missionair. „De wethouders zullen zich na der moeten verklaren", zegt mr. W.Q. Klomp, jurist in algemene dienst bij de gemeente. „Zij wor den pas demissionair als zij hun ontslag bij de raad hebben inge diend". Wat is de status van de PvdA- wethouders in het Vlaardingse college? Met die vraag hielden ambtenaren zich de afgelopen dagen druk bezig. De gemeente wet werd erop nageslagen en de banden van de raadsvergade ring van 8 juni werden afge draaid. Artikel 94 van de ge meentewet stelt, d^t wethou ders te allen tijde ontslag kun nen nemen. Lid 2 van het arti kel luidt: „Het (ontslag) wordt door hen inge'zonden aan de raad". Goudriaan en Maarleveld heb ben niets ingezonden aan de raad. Maar dat hoeft ook niet, wijst jurisprudentie uit. Wet houders kunnen ook mondeling hun ontslag indienen. Maar ook dat hebben zij volgens Klomp niet gedaan. „Zij nebben hun portefeuilles ter beschikking gesteld. De wet kent die term niet. De vraag is dus: wat bedoe len de wethouders?" Klomp wijt de onduidelijkheid aan de voorzitter van de ge meenteraad, burgemeester Fred van Lier. „Die had, toen Goudriaan zei dat hij zijn porte feuille ter beschikking stelde, moeten vragen: betekent dit dat u ontslag neemt? Nu zijn zij strikt juridisch nog gewoon wethouder". Volgens CDA-voorman Leo de Snaijer wordt door de onduide lijke status van de wethouders een oplossing van het conflict in de uiteengespatte coalitie ge blokkeerd. „Ze hebben hun ont slag niet ingediend. Dat is toch vreemd? Wij kunnen nog hele maal niets doen als er geen ont slagbrieven zijn". PvdA-fractieleïder John Rans- huijsen vindt het maar rare scherpslijperij van De Snaijer. „Of de wethouders al of niet hun ontslag hebben ingediend, is niet de zaak- Dat soort woor denspelletjes is leuk voor bij de kachel tijdens de wintermaan den. Als ik dat hoor, bekruipt mij het gevoel dat het CDA het conflict niet serieus neemt De bedoeling van de wethouders was duidelijk. Het CDA denkt kennelijk, dat het allemaal wel los zal lopen. Nou, wat de PvdA betreft loopt het helemaal niet los Afgaande op de verklaringen van de drie grote partijen is er geen zicht op een spoedige op lossing van de Vlaardingse be stuurscrisis. CDA en WD wachten op stappen van de PvdA, omdat die partij de sa menwerking in de coalitie heeft verbroken. De PvdA vindt dat CDA en VVD de eerste stap moet zetten, omdat zij door het opzeggen van het vertrouwen in Goudriaan het conflict heb ben veroorzaakt. Schiedam Milieuver vuilende bedrijven in Schiedam moeten meer gaan betalen voor een hinderwetvergunning. Volgens het principe 'de vervuiler betaalt' wil de gemeente de leges in de nabije toekomst flink op schroeven. De huidige vergunningen zijn veel te goedkoop, vindt het stadsbestuur. Van de ge maakte kosten, inclusief de controle op de naleving van de hinderwet, wordt slechts 30 procent door de bedrijven betaald. De gemeente wil dat percentage eerst naar 75, en uiteindelijk naar 100 brengen. Van de extra in komsten kunnen ambtena ren worden aangesteld, die controleren of bedrijven zich aan de voorschriften houden. In Schiedam vallen 1030 bedrijven onder de hin derwet In een groot aantal gevallen zijn de vergunnin genverouderd. Het raadgevend ingenieurs bureau DHV heeft in op dracht van de gemeente Schiedam een rapport ge maakt met verschillende scenario's voor een beter toezicht op milieuvervuilen de industrie. De gemeente raad zal daar binnenkort een keuze uit maken. Het rapport concludeert dat een actieve uitvoering van de hinderwet in de laatste 25 jaar de overheid veel geld had kunnen besparen. De afgelopen jaren heeft de overheid miljoenen guldens geïnvesteerd in talloze sane ringsoperaties. Door een scherper toezicht haaien die kunnen worden voorko- Schiedam Gemeente werken gaat de strijd aanbinden met een on zichtbare vijand. In een paar honderd achtertui nen, vooral in de oude wijken van Schiedam, liggen nog oude tanks voor huisbrandolie inge graven. Ze zijn vaak aan het oog onttrokken. Maar de meeste zijn tientallen ja ren oud, en door roestvorming dreigt lekkage. Gemeentewer ken neemt tenminste aan, dat de tanks lang niet allemaal leeg zijn. „Al zit er nog maar een paar liter in, dat kan dat over een zeer grote oppervlakte het grondwa ter vervuilen", aldus Jilles de Klerk, de bodemspecialist in het stadskantoor. De gemeente wil de tanks gaan schoonmaken, een operatie die naar schatting drie ton gaat kos ten. Daarvoor zullen twee- tot vierhonderd tanks worden ge reinigd en gevuld met onschul dige middelen, zoals zand. Het is te duur om de tanks geheel en al uit te graven- Actie Tankslag, zo is de operatie gedoopt Ja, leuke naam, hè?" zegt Jan Langstraat, voorlichter van ge meentewerken. Hij legt uit dat het vroeger vaak voorkwam, dat mensen hun brandstof in de tuin opsloegen, in tanks of vaten die al gauw duizend liter huisbrand olie konden bevatten. „Da's nog maar een gewoon maatje", zegt De Klerk. De meeste tanks wa ren van staal. „Dat blijft lang goed, maar op een gegeven mo ment treedt toch roestvorming en verrotting op", aldus De Klerk. Verhuizingen Het gaat deze keer niet om een milieu-actie, waarvan Schiedam de primeur heeft. Al toen het openbaar lichaam Rijnmond nog bestond, werden de gemeenten al opgeroepen om maatregelen te treffen tegen de dreigende lekkage in de achtertuintjes. Eerst nu wil Schiedam een kre diet voteren om de tanks 'on schadelijk' te maken. Van de 300.000 gulden hoopt de gemeen te er 45.000 terug te krijgen van particuliere deelnemers aan de actie. Hoe onzichtbaar de dreigende, of reeds ingetreden, bodemvervui ling is, blijkt wel uit het feit dat veel Schiedammers niet weten of zij eigenlijk een tank voor huisbrandolie in hun tuin heb ben. Doordat die dingen in on bruik zijn geraakt, door opho gingen van tuintjes en uiteraard door verhuizingen zullen veel bewoners van de oude wijken niet precies weten of de Actie Tankslag ook hen aangaat. De Klerk erkent dat dat een pro bleem is, maar is van harte be reid elke verdachte plek te on derzoeken. Schiedam Dankzii een bouw plan van de Schiedamse foto graaf Paul de Graaf gaat de Sint Joris Doele een nieuwe toekomst tegemoet. De Graaf wil van het historische, maar sterk verpau perde pand aan het Doeleplein een fotostudio annex woonhuis maken. De gemeente zegt blij te zijn met De Graafs initiatief om de Sint Joris Doele een nieuwe bestem ming te geven. Het gebouw staat leeg, sinds een felle brand het In mei 1987 onbruikbaar maakte. Vóór de brand werd de Doele ge bruikt door het club- en buurt huiswerk. Het werd druk be zocht door jongeren uit Schie- dam-Oost en het centrum. Herhaalde pleidooien van jonge renwerker Johan Janssen om het pand na de brand met geld van de verzekering en een nog openstaand krediet van een paar ton weer op te knappen vonden bij de gemeente geen gehoor. Zelfs een bezetting haalde niets uit. Wethouder Luub Hafkamp (welzijn) zette de beroepskrachr ten elders in het welzijnswerk in en het pand werd dichtgespij kerd. Het heeft er een tijdje naar uitge zien dat de Sint Joris Doele zou worden gesloopt, omdat er plan nen bestonden om kantoren te bouwen aan het Doeleplein. Het historische gebouw zou bij die hedendaagse architectuur uit de toon vallen. Toen dat plan niet door ging, werd het pand ge claimd door watersporters, die er een kantine wilden vestigen. Ook daarvan kwam niets te recht. Daarna werd het stil rond de Doele, tot Paul de Graaf er zijn oog op Het vallen. Hij denkt het achttiende eeuwse gebouw voor ongeveer 35D.QOO gulden te kunnen restaureren. Omdat de Sint Joris Doele niet op de mo numentenlijst staat, hoeft De Graaf zich niet aan strenge re gels te houden. Hij wil de ken merkende gevel echter weer in oude luister herstellen. De fotograaf js nu nog gevestigd aan de Lange Kerkstraat. Hij moet daar binnen afzienbare tijd vertrekken, omdat zijn pand op de nominatie staat te worden ge sloopt. De Graafs studio maakt deel uit van het rijtje huizen dat tegen de vlakte moet voor de bouw van de ABC-winkel, een warenhuis van Albert Heijn, Blokker en C&A. i Het veer tussen Rozenburg en Maassluis zal later vertrekken en eerder ophouden. Maassluis De veerpont tussen Rozenburg en Maassluis vaart met ingang van 1 oktober een uur minder per dag. De provin cie Zuid-Holland wil uit bezuini- gingsoverwegïngen de eerste af vaart vanuit Maassluis verlaten en de laatste terugvaart vanuit Rozenburg vervroegen. De pont vertrekt op dit moment elke morgen om half zes uit Maassluis voor de eerste over tocht. 's Nachts neemt de veer boot, die in een frequentie van twintig minuten vaart, om half één voor de laatste keer passa giers mee uit Rozenburg. In het nieuwe vaarsehema ver trekt de pont 's morgens om tien over zes, dus 40 minuten later dan nu, uit Maassluis, 's Avond maakt de laatste veerboot vanai die datum de laatste oversteek om tien over twaalf, 20 minuten eerder dan op dit moment. Naast het verminderen van het aantal vaarten wil de provincie ook hei aantal conducteurs van af half acht 's avonds met één verminderen (van drie naar twee) en de nachtbewaking hal veren (van twee naar één bewa ker). Ook moet het onderhoud met bijna 400 uur per jaar wor den verminderd. v>oor deze maatregelen wil de provincie meer dan 200,000 gul den bezuinigen. Het veer heeft al jarenlang een tekort op de begro ting. Dit tekort wordt voor 50 procent door de provincie en voor de andere helft door het rijk betaald. Het Rozenburgse gemeentebe stuur, dat niet gelukkig is met het besluit, heeft besloten een protestbrief te sturen. Daarin wordt dringend gevraagd het provinciale besluit terug te draaien. „Wij vinden dit niet leuk", zegt wethouder Joop van Schaick. „De bekorting vormt waarschijnlijk een groot pro bleem voor mensen die in een ploegendienst werken, op vei lingen inkopen moeten doen en vanuit Maassluis oversteken naar hun werk in de Botlek". Meer dan protesteren kan Ro zenburg echter niet. De gemeen te is niet bij machte de twee ton, die de provincie wil bezuinigen, op tafel te leggen. Van Schaick: „Nee, wij kunnen dat onmoge lijk bijpassen. Dat zou ten koste gaan van al onze burgers". VlaardingenDe 7-jarige Chris van Hemert gaat op Het Visnet door voor een bijzondere leer ling. Hij Es de enige op school, die kan zeggen dat zijn opa en zijn vader er meester zijn geweest. De christelijke basisschool aan de Vlaardingse Stationsstraat, samen met de openbare school De Springplank ondergebracht in een splinternieuw gebouw, vierde vandaag de officiële ope ning. Door de banden van de fa milie met de school speelden de Van Hemerts daarbij een promi nente rol. Chris van Hemert sr. deed er 60 jaar geleden zijn intrede als jong onderwijzer. De school was toen nog genoemd naar Prinses Julia na. Zijn zoon Jan volgde hem op in 1952. „De inkt van mijn on derwijsakte was nog nat", herin nert hij zich. Jan van Hemert is inmiddels conrector op scholen gemeenschap Westland-Zuid en gemeenteraadslid voor de VVD. Chris jr. heeft ondertussen ook al de eerste schreden gezet op het pad naar een. onderwijscarrière. Hij speelde onlangs in een to neelstukje bij het afscheid van directeur Van Veelen de rol van bovenmeester. Zijn moeder, Joke van Hemert, weet ook alles van Het Visnet: zii is lid van het schoolbestuur. Joke is ook do cente op Westland-Zuid. Schiedam Bottelo BV, producent van onder meer Coca- Cola, gaat in Schiedam een nieuw rayonkantoor bouwen. De regionale kantoren van Bottelo zijn nu nog gevestigd in Rotterdam. De gemeente Schiedam staat op het punt de bouwvergunning te verlenen. De komst van het administra tieve personeel van Bottelo wordt beschouwd als een be langrijke impuls voor de werkgelegenheid. Het nieuwe kantoorpand gaat ongeveer 6,5 miljoen gulden kosten. Het wordt gebouwd bij de al jaren in bedrijf zijnde limonadefa- briek aan de 's-Gravelandseweg. Bottelo maakt daar Cola, t bedrijf wil nog geen commentaar ge ven op de verhuizing naar Schiedam. Een woordvoerder zegt dat pas over enige tijd nadere bijzonderheden hekend worden gemaakt. Vlaardingen Wijkvereniging Hoofdstedenbuurt heeft de drei ging van opheffing afgewend. Een extra ledenvergadering le verde drie nieuwe bestuursleden op. Daarmee kan de vereniging, zegt voorzitter Henny Deij, aan haar 'tweede jeugd' beginnen. Een maandje geleden luidde Henny Deij de noodklok, omdat hét sinds de oprichting danig ge krompen bestuur onder de werkdruk dreigde te bezwijken. De acht jaar oude wijkvereni ging telt zeshonderd leden. Na enkele introductielessen leefden de kinderen van de Mei doorn- en Barbaraschoo! in Vlaardingen zich gisteren uit met bezems, borstels en water. Direct nadat wethouder Bas Goudriaan op het schoolplein het startsein voor de schoonmaakactie gaf, groeide de brandslang bij de zwe tende leerlingen uit tot het favo riete schoonmaakmiddel al staan ze op de foto ritueel een ge vel te reinigen. De kinderen hoef den de klus niet alleen te klaren. Maassluis Na de recente roof van siervissen ter waarde van ongeveer 30.000 gulden bij kwe ker Ruisbroek, zijn gisteren op nieuw twee middenstanders aan de Noordvliet het slachtoffer ge worden van inbraak. Bij een brilboetïek verdween *s middags op raadselachtige wijze 2200 gul den uit de werkplaats, 's Nachts was een fietsenwinkel het doel wit. Dieven haalden de etalage ruit uit de sponning en stalen tien dure fietsen. Schiedam Een grapje kan soms helemaal verkeerd uitpak ken. Zelfs een grapje van de Schiedamse WD-voorman Ge rard Verhulsdonk. En dat ter wijl de liberaal sinds mensen heugenis bekend staat om zijn bon mots en milde humor. Toen vorige week in een. com missievergadering het honde- poepprobleem ter sprake kwam, mompelde Verhulsdonk tegen zijn buurman dat vergiftiging de enige definitieve maatregel is. Dat was verre van serieus be doeld. Maar twee jonge verslag gevers van andere kranten be schouwden de losse flodder als een officiële bijdrage aan het de bat. In hun kranten maakten ze van de WD'er een meedogenlo ze gifmenger. Met als gevolg dat verschillende klanten in Ver- hulsdonks bonbonwinkel hun leverancier met andere ogen zijn gaan bekijken. Verhulsdonk wil het misver stand zo snel mogelijk rechtzet ten. „Vergiftigen, ben je gek. Ik heb voorgesteld om hondebezit- ters 50 gulden te laten betalen als ze weigeren d^ rotzooi van hun huisdier op te ruimen. Maar dat voorstel heb ik niet in de krant teruggevonden".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1