Windmolenpark in Schiedam- Noord het waaigat A - 'Rotterdam alternatief voor transportcentrum' Komst Chinezen naar Maassluis van de baan Avondvierdaagse heeft last van concurrentie Kunstwerk Peter Dumas gaat voortdurend geld opslokken Labiele man zwaait met revolver Bestuurder rijdt in op vierdaagselopers VIAARDINGS DAGBLAD SCHIE DAMSE COURANT NIEUWE WAIERWE6 COURANT Gedeputeerde Van Heemst: De Dijk in slechte staat 010-4343685 Kiezers verrukt over stemautomaat Winkeldief in de cel Reeonstrnetie Oude Veiling bijna klaar VRIJDAG 16 JUNI 19B9 PAGINA 17 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008, 3130 KA Vlaardïngen. Telefoon: 010-4343229.4352066,4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Maasland „Wij hebben als reconstructiecommissie de laatste jaren al heel wat draaien om de oren gekre gen. Als we akkoord gaan met dat transportcentrum in Maasland geven we ons zelf een klap. Want dat is nu net een van die zaken die wij wél in eigen hand hebben". Nog altijd is gedeputeerde Peter van Heemst (PvdA) zeer beslist in zijn afwijzing van elke moge- lijke Westlandse aanspraak op het grondgebied van Midden- Delfland. Dat is voor hem een principiéle kwestie. Het trans portcentrum mag wat Van Heemst betreft overal komen, maar niet op de grens van Maas sluis en Maasland. „Die verhalen dat het om een hoekje van het reconstructiegebied gaat zijn je reinste salami-taktiek. In een gebied als Midden-Delfland zul len altijd hoekjes zijn", aldus Van Heemst. Hij is het grondig oneens met mensen die de gevol gen voor de groene buffer klei neren. Het argument dat de komst van het transportcentrum maar eén aanslag op het gebied is, wijst hij vastberaden van de hand. „Slecht voorbeeld doet slecht volgen. Het is naïef om te veron derstellen dat het blijft bij die ene inbreuk", aldus Van Heemst, die reeds nieuwe be dreigingen voor de groene buf fer aan de horizon ziet opdoe men. „In het Westland zijn tal van ge luiden te horen dat er meer ruimte moet komen voor de tuinbouw. Verder wordt er weer gesproken over een spoorlijn langs Delft-Zuid richting Schie dam. Ook andere belangen zul len het groene karakter van het reconstructiegebied in de toe komst gaan bedreigen", meent de gedeputeerde. Midden-Delfland moet groen blijven, daarover laat Van Heemst geen twijfel bestaan. „Binnen hard aangegeven gren zen heeft men twintig jaar gele den die reconstructiewet gè- maakt. Na zeer lange en zorgvul dige afwegingen heeft men toen besloten de natuur en recreatie in dit verstedelijkte gebied veilig testellen". Met de reconstructiewet was men destijds zijn tijd ver vooruit, meent Van Heest. „Met zo'n zelf de visie moeten we nu beslissin gen nemen voor over twintig jaar. Wie dat niet doet, is onge schikt voor de politiek. Als nie mand ooit die malle, kleine boompjes had geplant, zou er in Kralingen nu geen bos 2ijn". Met name voorstanders van het transportcentrum noemen de re constructiewet achterhaald. Van Heemst deelt deze mening in het geheel niet. „Over het groene hart zegt men dat ook, maar juist door de beschermende maatre gelen is dit gebied redelijk be houden gebleven". Wat voor het gebied tussen Utrecht, Amster dam en Den Haag geldt, gaat vol gens Van Heemst in zekere zin ook voor Midden-Delfland op. Aan het Westlandse verlangen naar een transportcentrum heeft Van Heemst geen enkele bood schap. Hij vindt dat het West- land zijn problemen op eigen grondgebied moet oplossen. „Men zou dat als een uitdaging moeten zien, al is dat geen in houdelijk argument". Een alternatief voorde transpor teurs zou volgens Van Heemst in de Rotterdamse haven kunnen liggen. In de haven legt men zich meer en meer toe op de distribu tie van levensmiddelen en agra rische produkten. Van Heemst vindt, dat dit alternatief wel erg gemakkelijk opzij wordt gescho ven door de Westlandse lobby. „Men wil de boel dicht bij huis houden, terwijl er in samenwer king met Rotterdam best iets te ontwikkelen zou zijn". Van Heemst knoopt aan zijn be toog nog een waarschuwing vast. Ais Maasland besluit het trans portcentrum toe te staan, moet ae gemeente er rekening mee houden ook een locatie voor de opslag van afvalstoffen beschik baar te moeten stellen. De gedeputeerde; „Als de Maas- lanase raad van mening is dat voor een transportcentrum grondgebied van Midden-Delf land moet worden opgeofferd, dan geldt dat toch zeker ook voor een veel zwaarwegender belang als de opslag en verwer king van bij voorbeeld haven- slib. Dat is het risico dat Maas land in deze zaak loopt". SchiedamJongerenhonk De Dijk aan de Westfrankelandsedijkin Schiedam-Zuid moet grondig worden opgeknapt. Er moet voor 70.000 gulden aan het semi-permanent onderkomen worden verspij kerd. Gebeurt dat niet, dan komt het jongerenwerk in Zuid op z'n laatste benen te lopen, concludeert het college van Ben W. Hoewel het honk daar pas zeven jaar geleden is neergezet, is er een lange lijst met klachten over vochtdoorslag, lekkages en het ontbre ken van verwarming. Na de opknapbeurt, die vooral zal bestaan uit drainage en bouwkundige werkzaamheden, moet het honk volgens deskundigen nog tien jaar mee kunnen. B en W willen het karwei vrijwel volledig financieren uit het fonds sociaal culturele activiteiten. Dat potje wordt daarvoor helemaal leeg geschud. Maassluis De kans dat het Maassluise bedrijf Key Kramer vaste voet aan wal krijgt in China is voorlopig verkeken. Na het bloedig neerslaan van het studentenprotest heeft het mi nisterie van economische zaken besloten alle handelscontacten met China te bevriezen. „Met die beslissing heb ik geen enkele moeite", zegt directeur G. Key van Key Kramer. „De lust om met dit regime verder te gaan is ons voorlopig vergaan". Het is nog maar twee maanden geleden dat het Maassluise be drijf bezoek kreeg van één van de in deze dagen zo omstreden Chinese machthebbers. Lin Hanxion, minister van bouwza ken van China, onderhandelde in Maassluis over een samen werkingsverband tussen Key Kramer en een dakbedekkings- fabriek in Shanghai. In principe werd afgesproken dat Chinese studenten zich in Maassluis in moderne dakbe dekkingstechnieken zouden be kwamen. Dit zou gebeuren in de bedrijfsschool van Cekadak, een dochteronderneming die net als Key Kramer in Maassluis is gevestigd. Op termijn wilde Key Kramer haar know-how op het gebied van dakdekken aan China ver kopen. Het lag in de bedoeling om technisch experts naar China uit te zenden om de produktie- processen te moderniseren. „Kort na het bezoek braken de onlusten in China uit. Daarna hebben we niets meer van de Chinezen vernomen", aldus de heer Key. Juist deze week zou er opnieuw een Chinese delegatie naar Nederland komen. Maar dit bezoek is wegens de ontwikke lingen in China afgelast. Key, die verleden jaar China be zocht, noemt de ontwikkelingen diep tragisch. „Ik ben uiteraard maar een miniem schakeltje, dat weinig meer weet dan anderen. Mijn inschatting is echter dat het opbouwen van economische contacten met China minimaal één of twee jaar vertraging op loopt". Zo lang" de politieke situatie in China zich niet normaliseert, blijft Key een voorstander van het bevriezen van de economi sche contacten. „Buiten het feit dat wij nog geen geld in China hebben geïnvesteerd, hebben wij uiteraard geen zin om het be leid van economische zaken te doorkruisen. Als andere Neder landse bedrijven hun personeel terugtrekken, is het natuurlijk logisch dat wij geen mensen naar China sturen". Door de gebrekkige informatie kan Key zich momenteel geen beeld vormen over de toekomst perspectieven voor de handel met China. „Over de gebeurte nissen in Peking is al weinig be kend. Maar over de situatie in de provinciesteden weten we niets. Naar de gevolgen van deopstand kunnen wij voorlopig alleen maar raden. Ik heb een lijstje met contactpersonen in China. Pas in de toekomst zal blijken of deze mensen na de politieke zui veringen. hun positie hebben we ten te behouden". Dit massief grenen pro gramma biedt mogelijkhe- O.a.: hoogsla pers - halthoogsla pers - eenpersoons bedden - buro's - kin derbedden-schuifdeur- kasten. ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR! Waai eens aandan la ten wij u de vele mogelijkhe den zien. DO 00B B6BBB lxj nmnnacx! grenen meubelen vlaardingen markt 57 Maassluis/Vlaardingen Voor de vele duizenden deelnemers aan de avondvierdaagse in de regio zit het er weer op. De wandelschoenen kunnen de kast in, terwijl de onervaren wan delaars uit Maassluis en Vlaardingen hun wonden, in de vorm van blaren, kunnen likken. Wordt menig wandelaar momenteel door gevoehge voeten op pijnlijke wijze aan veertig kilometer wandelen herinnerd, de Maassluisse wandelaar Gerbrand Ven nik heeft helemaal geen last van deze begin nerskwaal. Burgemeester Hans van Es, die de feestelij ke optocht van 1600 wandelaars gister avond bij het stadhuis inhaalde, bracht de unieke prestatie van Vennik via de luid sprekeronder de aandacht van het talrijke publiek. De Maassluisse Vierdaagse werd 34 jaar geleden voor het eerst georgani seerd door wandelsportvereniging VTM. Als enige liep Vennik, die als lid van de Verenigde Touwfabriek Maassluis bijna wekelijks aan wandeltochten deelneemt, alle edities uit. Ook mevrouw Bouman, begeleidster van leerlingen van de Paulusschool, werd gis teren door de burgemeester in het zonnetje gezet. Voor het voltooien van haar 25-ste wandelvierdaagse kreeg zij van de burge meester een gouden speld. Met 1600 wandelaars bleef de omvang van het deelnemersveld in Maassluis dit jaar iets achter bij voorgaande afleveringen. Het aantal individuele deelnemers nam toe, maar deze categorie kon de vermin derde belangstelling onder groepen niet geheel compenseren. Voorzitter Jan Post van het organiserend comité vermoedt, dat het verminderde leerlingenaantal op de basisscholen één van de oorzaken van de afnemende be langstelling is „Verder blijken nogal wat scholen moeite te hebben met het vinden van vrijwilligers om de kinderen te bege leiden", aldus Post. Ook in Vlaardingen vielen dit jaar minder deelnemers te noteren. Bereikte het deel nemersaantal in het eind van de jaren ze ventig een hoogtepunt met 6500 deelne mers, dit jaar bleef het steken op 3200. Een goede verklaring weet de organisatie voor deze terugloop niet te geven, maar ook m de Harmgstad spelen net vermin derde leerlingenaantal en de concurrentie van andere evenementen ongetwijfeld een rol „Naast de wandelvierdaagse heb je te genwoordig ook een zwemvierdaagse en een fietsvierdaagse", aldus een organisatri ce. De inhuldiging liep gisu.it. n bad huis uit op een feestelijke gebeurtenis. Veel wandelaars werden door fam tl tole den en kennissen gefêteerd met bloemen. Speciale aandacht ging uit naar de deelne mers van verzorgingstehuis Vaartland. Vieravonden lang duwden 25 vrijwilligers evenzovel e rolstoelen over het warme par cours. De jury, onder leiding van loco-bur gemeester Bas Goudnaan, beloonde deze prestatie met de groepswisselpnjs. Schiedam -De gemeente Schiedam wil nog dit jaar be ginnen met de aanleg van een windmolenparkje in de polders ten noorden van de stad. Langs het tracé van rijksweg 19, op de kruising met de Woudweg, komen drie turbines van bijna 25 meter hoog. De molens hebben een vermogen van elk 250 kW. Een vierde, 40 meter hoge wind turbine met een zelfde vermo gen is gepland op de golfbaan op het terrein van Wilton-Fije- noord. De vier turbines kosten bij elkaar iets meer dan 2 miljoen gulden. Het rijk subsidieert het project met ruim 8 ton. De gemeente is ongeveer twee jaar bezig geweest met de voor bereiding van het plan. Het komt in de plaats van een ener gieprogramma dat in 1985 en 1987 werd opgesteld, maar dat wegens technische onzekerhe den werd geschrapt. Het door de fabrikant ontwikkelde type windmolen werd door deskun digen niet goedgekeurd. Daar mee verviel de toelating tot het Integraal Programma Winde nergie. Het rijk weigerde vervol gens een financiële bijdrage te leveren. Voor het nieuwe Schiedamse windenergie-programma zijn dergelijke problemen niet te verwachten. De onderhandelin gen met de fabrikant en de over heid zijn rond en het afgeven van de bouwvergunningen zal geen bezwaren opleveren. Zodra de gemeenteraad het krediet heeft goedgekeurd, kan met de uitvoering worden begonnen. De Openbare Nutsbedrijven Schiedam gaan er vanuit dat de vier turbines de eerste jaren met verlies zullen draaien. Op de langere duur zou de exploitatie echter kostendekkend zijn. De electriciteit, die de windmolens opwekken, wordt verspreid via het gewone 'stroomnet'. Kiezers brachten in het Vlaardingse stadhuis twee keer hun stem uit. Eén keer in het hokje en één keer op de automaat. Vlaardingen Het CDA was bij de verkiezingen voor het Europese Parlement in stemdistrict 1 in Vlaardingen verreweg de grootste partij. Tenminste, als de kiezers op de electronische stemautomaat op dezelfde kandidaat hebben ge stemd, als zij even daarvoor in het stemhokje deden. Vlaardin gen testte de automaat met het oog op volgende verkiezingen. In de hal van het stadhuis wer den alle stembusgangers aange sproken door voorlichter Remus Aussen. Of zij, na de gang naar het stemhokje, nog even in de stamautomaat hun voorkeur kenbaar wilden maken. Bijna geen van de kiezers had daar be zwaar tegen. „Of je nou een hok je rood maakt of op een knop drukt, ze komen toch je geld ha len", lachtte er één. Op de automaat moesten de kie zers een knopje voor de kandi daat van hun keuze indrukken. Op een scherm op de automaat konden zij dan zien, dat zij had den gestemd op kandidaat zus van lijst zo. Met een druk op een grote rode knop maakten zij bun stem definitief. „Lekker makke lijk", vonden de proefkonijnen. Vlaardingen overweegt stemau- tomaten voor alle stembureau's aan te schaffen. De gemeente ziet daarin grote voordelen. Zo wordt *het onmogelijk om een ongeldige stem uit te brengen. ..Je hebt nog altijd mensen die de kandidaat van hun voorkeur omcirkelen, of zelfs een hele lijst, of de naam van een kandi daat doorstrepen", zegt Aussen, „Dan is het biljet ongeldig. Zulke fouten zijn met deze automaat met mogelijk". De gemeente zou met de electro nische stemmentellers, die zo'n tienduizend gulden per stuk kos ten, een aantal stembureau's kunnen sluiten. Waar een ou derwets stembureau een capaci teit heeft van 1200 kiezers, kan de machine 1800 stemmen op een dag verwerken. En de uitsla gen zijn vijf minuten na het slui ten van het stembureau bekend. Dankzij de machine kon Vlaar dingen gisteravond onder voor behoud de uitslag van stemdis trict 1 bekendmaken. De officië le tellingen mogen pas zondaga vond worden vrijgegeven. „Maar deze machine heeft geen status", legt Aussen uit. Van de 465 kiezers in het district stem den er 138 op het CDA. De PvdA behaalde 99 stemmen, de VVD 60, de Regenboog-fractie 56, de SP 43, klein rechts 32 en D66 26. Schiedam Gestoken in kogelvrije vesten en met het pistool in de vuist hebben Schiedamse agenten gistermorgen op de Hoogstraat een psychisch gestoorde man ingerekend. Het arrestatieteam kwam in actie na een alarmerend telefoontje van de stichting Gezinszorg. De man had in de kantoren van de stichting, die is gehuisvest in de Korenbeurs, opschudding gewekt door met een revolver te zwaaien. Het personeel zag de gewapende bezoeker vervolgens over de Korte Dam richting Hoogstraat lopen. De revolver bleek een zilverkleurig speelgoedpistool. De 26-jarige arrestant had het wapen 's morgens gestolen bij Intertoys op de Hoogstraat. Hij verkeerde volgens de politie in een labiele toestand en werd overgebracht naar een psychiatrische kliniek. "vlaardingen Aan het be leid van de Rabobank 2ou de gemeente Vlaardingen een voorbeeld kunnen nemen, liet architect Bert de Vilder gisteren, tijdens de herope ning van het hoofdkantoor van de Rabobank weten. De Vilder doelde op het feit dat zowel het ontwerp en de uitvoe ring als de kunstopdracht bij de verbouwing van het bankge bouw aan het Veerplein aan Vlaardingers is gegund. Over het gemeentelijk opdrach- tenbeleid is De Vilder minder te spreken, vertelde hij gisteren. Lang met alle bouwopdrachten worden aan Vlaardingers gege ven Jammer voor de lokale werkgelegenheid, vindt De Vil der. Doordat de Rabobank al het werk wel aan Vlaardingers gun de, groeide het project volgens de architect uit tot een belangrij ke stimulans voor de lokale werkgelegenheid. De facelift van het hoofdkantoor, waar in totaal 5,5 miljoen gulden mee is gemoeid, leverde in totaal zestig manjare n we r k op. Het meest opvallende aan de op knapbeurt is de bouw van een inspringend dakterras. Ook de zuilengalerij heeft ertoe bijge dragen dat de voormalige 'blok kendoos* een levendiger uiter lijk heeft. Het Nedlloyd-pensioenfonds, ei genaar van het bankgebouw. bood algemeen directeur Piet Pouwer gisteren een kunstwerk aan. In de tegelcompositie, die de buitengevel van het bankge bouw opfleurt, verwerkte de Vlaardingse kunstenaar Peter Dumas de Schiedamse, de Vlaar dingse en de Nederlandse vlag. „Omdat dit kantoor het nieuwe hoofdgebouw voor Vlaardingen en Schiedam is", verklaarde de kunstenaar. Naast de vlaggen en het Rabo- logo zijn in de kunstwand een doorgeefluik en de nachtkluis verwerkt. „Ik ben blij dat ik ein delijk eens een kunstwerk heb gemaakt waar men 24 uur per dag geld in kan gooien", liet de kunstenaar zijn. grinnikende ge hoor weten. MaassluisEen Hagenaar van 40 jaar kwam gisteren terecht in een cel van het Maassluisse politiebureau. De man werd in zijn woon plaats aangehouden op verdenking van medeplichtigheid van win keldiefstal. Hij had bij Blokker in de Nieuwstraat in Maassluis een verkoopsier aan de praat gehouden om een handlanger gelegenheid te geven een pannenset te stelen. Het winkelpersoneel zag het duo in een auto stappen en noteerde het kenteken. De onrechtmatige eige naar van het pannenset is nog voortvluchtig. Vlaardingen Een 31-jarige automobilist is gister avond op de Kethelweg ingereden op de stoet van vier daagselopers. De man werd boos, omdat hij vanaf de Van Linden van den Heuvellsingel niet de Kethelweg op kon. Een poliue-agent die het verkeer stond te regelen kon hem aanvankelijk nog de Van Hoger.dorplaan op stu ren, Maar daar legde de man zich niet bij neer. Hij keerde en reed, in weerwil van een stopteken van de agent, alsnog de Kethelweg op. Daar reed hij zich vast in de menigte. De man verzette zich heftig tegen zijn aanhouding. Hij werd overgebracht naar het politiebureau. Maasland De reconstructie van de Oude Veiling en het daarop uitkomende kruispunt met de Kerkweg en Koningin Julianaweg nadert zijn voltooi ing. Het ziet er naar uit dat het werk nog voor de bouwvakva- kanlie klaar is. Aan de oostzijde van de Oude Veiling is een fietspad in twee richtingen en een voetpad aan gebracht. Aan de westelijke kant komt een gecombineerd voet fietspad in één richting, van het dorp naar het busstation. Aan dit pad wordt momenteel de laatste hand gelegd. Ook aan deze zijde komeri anti-parkeerblokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1