Gemeente gaat kansen op nieuwe haven onderzoeken Raad slikt bouwplan in BE3 Tour van 13 brengt geluk Boze centra m bewoners bellen Scheeres wakker Schooltuinen lopen gevaar Twee bestuurders: open brief tegen transportcentrum Failliet bedrijf laat afval staan B en W kiezen voor twee garages in Jonkerstraat IIUUUHUNGS DA6BUD SCHIEOAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT 1 -1 Verwarde herrieschopper Dreigend miljoenen verlies 'Liever een Thatcherstraat' Golf arrestaties in Vlaardingen Bedrijven sponsoren bilbiotheek S mm 'At jH| ^Ê/ÊMÊÊSUÊÊÊÊKÊB^ÊÊÊÊÊÊi mmmwmmÊXSÊÊmmÊÊSMsm Nieuwe fundering in Marelstraat 'Lelijke antenne' inzet vechtpartij Brandbom bij snackbar NAUTEK WATERSPORT MAANDAG 19 JUNI 1989 PAGINA 11 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008, 3130 KA Vlaardingen. Teletoon: 010-4343229,4352066,4350557- sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754, door CAREL VAN DER VELDEN Maassluis Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis gaat de mogelijk heden tot verplaatsing van de haven naar de Kapelpolder on derzoeken. Het opvallende idee, waarin havenbedrijven als seheepsreparatiewerf De Haas en zand- en grïnthandel Keijzer vanuit het stadscentrum naar een plek langs de Nieuwe Wa terweg verhuizen, werd onlangs gelanceerd door de Kamer van Koophandel. In een nota zegt de Kamer van Koophandel, dat het graven van een nieuwe haven langs de Wa terweg een alternatief kan zijn voor de dichtgeslibde haven. Be drijven rond het Schanseiland hebben de grootste problemen om schepen te ontvangen. Door de geringe diepte lopen schepen op weg naar de Noordgeer of het Hellinggat regelmatig vast. Een andere beperking voor de havenbedrijven vormt de nabij heid van huizen. De belangen van bewoners worden door de overheid steeds serieuzer geno men, concluderen onderzoekers drs. J.H. Klein Molekamp en drs. M. Olij van de KvK. Het bedrijfsleven dreigt hierdoor in de toekomst met verdere beper kende maatregelen te worden geconfronteerd. Hoewel wethouder Izaak van der Knaap bij de presentatie het initiatief voor de havennota prees, klonken in zijn reactie di rect de nodige reserves door. Van der Knaap twjfelde aan de technische en financiële haal baarheid van het verhuisplan. Het eerste obstakel dat de ver plaatsing van de haven naar de Kapelpolder in de weg staat vormt het bestemmingsplan voor het industriegebied. In het plan, dat naar verwachting bin nen twee weken door de Kroon wordt goedgekeurd, krijgt het gebied een gecombineerde func tie van recreatie en industrie. Het plan, dat een nadere invul ling van het enkele jaren gele den opgestelde streekplan vormt, voorziet niet in de komst van havenactiviteiten naar het gebied. Het openbaar lichaam Rijnmond, inmiddels opgeheven maar destijds verantwoordelijk voor het streekplan, voorzag uit sluitend havenactiviteiten aan de Rozenburgse kant van de Nieuwe Waterweg. Op het Maassluisse industrieterrein is volgens het streekplan uitslui tend plaats voor 'droge' indus trie. Voordat de gemeente bij Rijks waterstaat, het Rotterdamse ha venbedrijf en de Nationale Ha ven raad te rade wil gaan over de technische mogelijkheden voor de havenaanleg, wil men eerst in gesprek treden met de provincie. Pas als blijkt dat de provincie geen bezwaar heeft tegen wijzi ging van het streekplan, over weegt de gemeente de verplaat sing van de haven nader te on derzoeken. Schiedam Om de politie en burgemeester Reinier Scheeres wakker te schudder. is Ge meentebelangen Schiedam een actie begonnen tegen nachte lijk lawaai in de binnenstad. Gemeentebelangen, een poli tieke partij zonder zetel En de raad, roept centrumbewoners op de burgemeester te bellen zodra men last ondervindt van luidruchtige cafébezoekers. In de binnenstad worden klach tenformulieren verspreid met daarop het geheime telefoon- numer van Scheeres. „U kunt altijd dag en nachtcontact met hem opnemen", aldus Ge meentebelangen op het formu lier. Volgens Peter van der Knaap van Gemeentebelangen heb ben al verscheidene bewoners gehoor gegeven aan die oproep en Scheeres uit bed gebeld. „Hij vond het niet leuk, maar de be woners zeiden dan prompt dat zij het óók niet leuk vinden dat ze nooit eens rustig kunnen sla pen". Het idee om de burgemeester persoonlijk te benaderen ont stond toen klachten over ge luidsoverlast bij de politie nooit een ander resultaat opleverden dan de opmerking: „Dan moet u bij de burgemeester zijn, die is verantwoordelijk voor het be leid". Van der Knaap: „Dat hebben we zo letterlijk moge lijk opgevat. Het is waarschijn lijk de enige mogelijkheid om iets te bereiken. Als je de politie belt verwijst die je naar Schee res, bel je die op het stadskan toor dan zegt hij: ga maar naar de politie. Op die manier ge beurt er natuurlijk niets". Centrumbewoners dringen al jaren aan op een strenger hore ca beleid voor de binnenstad. Van der Knaap, zelf inmiddels van het centrum verhuisd naar een wat rustiger stadsdeel: „Kroeglopers in kennelijke staat veroorzaken keer op keer enorme overlast. Ieder week end is het wéér raak. Iedereen heeft daar onderhand schoon genoeg van. In de binnenstad doe je soms geen oog dicht. Is het niet logisch dat mensen gaan klagen als er midden in de nacht een dronken vent door je raam wordt geslagen?" Schiedam Een 47-jarige Schiedammer is door de politie gearresteerd voor het vernielen van een politieauto. Ondanks handboeien slaagde de bewoner van de Hoogaars erin, de deur stijlen van de auto te ontzetten. Ook de ruiten van de politieauto overleefden de baldadige actie niet. Voordat de man werd gearres teerd was hij al gewaarschuwd dat hij teveel lawaai maakte. Bu ren hadden de politie ingescha keld, omdat de man de volumek nop van zijn omvangrijke instal latie volledig had opengedraaid. Aanvankelijk ging hij in op het verzoek het wat kalmer aan te doen. Juist op het moment dat de politie weg wilde rijden, ging de volumeknop echter weer op tien. Toen de politie opnieuw verhaal haalde, sleurde de man een agent de geraniums in. Met veel moeite kregen de agenten de Schiedammer geboeid in de politieauto, waar hij zijn sloopac tie begon. kt'f sas??, i: Vlaardingen Het plan om de Weteringstraat, de Groeneweg en een deel van de Markgraaflaan te slopen en te vervangen door nieuwbouw is van de baan. De gemeenteraad heeft het plan ingetrokken, omdat het dreigde uit te lopen op eên 'enorm fian- cieel debacle. Vlaardingen Jammer vindt 'de SGP/GPV/RPF-fractie het dat Vlaardingen geen Margaret Thatcherstraat heeft. De Engel se premier is immers net als de drie kleine religieuze partijen te genstander van een verenigd Europa. Aan straten die vernoemd zijn naar Aristide Briand, George Marshall, Gustav Stresemann en Jean Monnet heeft klein rechts in Vlaardingen in elk geval geen behoefte. Dat zijn stuk voor stuk Staatslieden die zich hebben in gezet voor een verenigd Europa. Raadslid Gerrit-Wim van Veel- en had dan ook liever gezien dat de straatnamencommissie ande re staatslieden had uitgekozen voor de nieuwe straten rond winkelcentrum De Loper in Vlaardingen-Holy. Vlaardingen In de arrestan tenkamer op het Vlaardingse po litiebureau was het dit weekein de een drukte van belang. In to taal werden dertien mensen aangehouden voor -ordeversto ring., geweldpleging en het ple gen van inbraken. In de Van Aerssenstraat reken de de politie vrijdagavond een beschonken man in die van zijn balkon flessen, die hij eerst had leeggedronken, naar beneden gooide. Drie mannen die bij het Buizengat een fiets in het water gooiden en aan autoportieren morrelden, werden zaterdaga vond eveneens opgepakt 's Nachts werden twee mannen aangehouden na een inbraak in restaurant Omnia in de Konin gin Wilhelminahaven. Vlaardingen Vlaardingse be drijven betalen mee aan de in richting van het nieuwe biblio theekgebouw aan de Waalstraat. Op een bedelbrief van directeur John Lamens kwam 19.700 gul den aan sponsorgeld binnen. Eén bedrijf moet nog bepalen hoeveel geld het zal bijdragen. In ruil voor hun gift worden de namen van de sponsors vermeld op het meubelstuk dat zij betaald hebben: een bakker op een plan tenbak, een kunsunestfabriek op teletekstapparatuur en een bank op een vitrine. (ADVERTENTIE) alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Burg. H. Gretelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010-473 82 22 Zelfs nu het plan niet wordt uit gevoerd zit de gemeente nog met een behoorlijke strop. In de stra ten zijn reeds een flink aantal panden opgekocht. Die moeten met verlies weer van de hand worden gedaan. „We moeten dat verlies incasseren. Anders gaat het ons miljoenen kosten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald". Aldus verklaart PvdA-fraetievoorzit- ter John Ranshuijsen de omme zwaai in de gemeenteraad. Het idee om de drie straten te slopen en te vervangen door nieuwbouw ontstond in 1987, toen hevige regenval tot twee maal toe huizen in het gebied on der water zette. De gemeente be weerde dat verbetering van de riolering duurder was dan sloop gevolgd door nieuwbouw. De be woners bestreden dat. Zij meen den dat de gemeente haar kans schoon zag om de panden met hun diepe tuinen in bezit te krij gen. Een compact bouwplan zou volgens de buurt forse bedragen aan erfpachten onroerend goed- belasti ng opleveren. Doordat lang niet alle bewoners bereid waren hun huis te verko pen moest de gemeente het bouwplan tussentijds bijstellen. Alleen in de Weteringstraat boekte de gemeente redelijk suc-, ces met de aankopen. De finan ciële basis onder de nieuwbouw werd daardoor zeer wankel. Zo wankel, dat de gemeenteraad De Groeneweg en de Weteringstraat blijven staan. Actievoerder Van Gooswilligen noemt het besluit van de gemeenteraad 'historisch'. zijn eigen aankoopbesluit van juni 1988 precies een jaar later weer heeft teruggenomen. Een motie van Gerrit-Wim van Veelen (SGP/GPV/RPF) kreeg steun van vrijwel alle fracties. In die motie staat ook dat de rio lering in het gebied alsnog moet worden verbeterd. Naar schat ting gaat dat 1,4 miljoen gulden kosten. In de Weteringstraat en de Groeneweg ging zaterdag de vlag uit en vierden de bewoners de overwinning met een gebak je. „Wat een triomf, dit is een his torische dag:, burgers die de ge meente terugfluiten", aldus F. van Gooswilligen, leider van het actiecomité dat twee jaar heeft geknokt voor het behoud van de straten. De gemeente heeft vol gens hem met het bouwplan „nooit een poot gehad om op te staan'". „Het mooiste is dat zelfs wethou der Goudriaan vóór "de motie* heeft gestemd. Het was waar schijnlijk de eerste keer dat hij toegaf dat hij het bij het verkeer de eind heeft gehad". Vlaardingen -De directeuren van de openbare basisscholen in Vlaardingen zijn bang, dat de schooltuinen gedoemd zijn te verdwijnen. Zij hebben ernstig geprotesteerd tegen het plan van Gemeentewerken, om het on derhoud aan de tuinen stop te zetten. Onderwijsinspecteur R. Hoekstra kan zich de boosheid van de directeuren levendig voorstellen: „De kennismaking met de natuur dicht bij huis, het buitenlokaal van de scholen, verdwijnt". De 10 procentoperatie, het laat ste bezuingïgingsplan van de ge meente, vormt de bedreiging voor de schooltuinen. De ge meente gaf de directeur Ge meentewerken opdracht om een miljoen gulden te bezuinigen op zijn budget. De énige manier waarop de directeur aan die op dracht kon voldoen was, door besparingen op onderhoud aan van alles en nog wat: aan straten, parken, havens, speeltuinen, gymzalen en gemeentelijke ge bouwen. Het onderhoud.aan de schooltuinen, dat jaarlijks 60.000 gulden kost, werd helemaal ge schrapt. Alle veertig basisscholen in Vlaardingen hebben een tuin. Schiedam „Ach, het is niet erg om een keertje op tummatten te slapen", vindt Bert de Bruin, sterspeler van de zaalvoetbal- ploeg van HBSS. „Houdt Braaf Stand Schiedam betekent die af korting, Dat hebben wij afgelo pen weekeinde gedaan". Op initiatief van de 40-jarige Raymond Blankert maakte HBSS van vrijdagmiddag tot en met zondagavond een Tour van 13 door Nederland. Doel: geld in zamelen voor de stichting Lente feest, die een speeltuin voor geestelijk gehandicapte kinde ren in Schiedam wil aanleggen. Mede naar aanleiding van het In de Margriethal besloot HBSS deTourvan 13. Westland De Rotterdamse ge deputeerde Peter van Heemst (PvdA) en de Delftse CDA-wet- houder J. Mandos hebben op persoonlijke titel nog eens na drukkelijk laten merken fel ge kant te zijn tegen de aanleg van een transportcentrum bij Maas land. In een open brief richten zij zich tot de gemeenteraad van Maas land, die morgenavond over de aanleg van het Westlandse transportcentrum in de Oude Campspoider-Zuid moet beslui ten. Van Heemst en Mandos wijzen de Maaslandse raad erop dat de locatie onder de reconstructie wet Midden-Delfland valt, die de landbouwgronden en het open terrein in dit gebied tegen 'ongewenste ontwikkelingen' moet beschermen. Beide be stuurders maken deel uit van de reconstructiecommissie Midden- Delfland. Volgens het tweetal is het trans portcentrum zo'n ongewenste ontwikkeling. „Een transport centrum op deze schaal is scha delijk voor natuur en milieu", zo staat in de brief. Zij benadruk ken dat ze een transportcentrum voor het Wesdand wel een goede zaak vinden, maar dat er betere locaties denkbaar zijn. „Een lo catie nabij de Westlandse veilin gen vraagt om minder verkeers bewegingen en is dus economi scher en ook milieutechnisch veel beter. Een aantasting van het landschap zal daar ook min der ingrijpend zijn". Maassluis Het Maaslandse aannemingsbedrijf G.A. van Dijk heeft een begin gemaakt met een opknapbeurt van de Marelstraat De wegwerkzaam heden zijn noodzakelijk doordat het wegdek rondom het par keerterrein van de Immanuel- kerk in zeer slechte staat ver keert. De oorzaak van de problemen ligt in de slechte ondergrond, Door het aanbrengen van een nieuwe fundering zullen de moeilijkheden naar verwach ting tot het verleden behoren. Vlaardingen Op het terrein van de voormalige meubelfa briek Ouwenbroex in de Mereuriusstraat heeft de politie een aantal vaten met verfresten en verf verdunners ontdekt. Het ge wicht van de partij bedraagt ongeveer vier ton. De vaten zouden er zijn neergezet om te worden afgevoerd naar de Afvalverwerking Rijnmond in Rozenburg. Daarvan is echter nooit iets terecht gekomen Ouwenbroek is al geruime tijd fail liet. Enkele maanden geleden werd de inboedel van de fabriek bij opbod verkocht. De politie heeft contact opgenomen met de curator. Mogelijk kan na zijn bemiddeling het chemische afval alsnog naar de AVR worden gebracht. Lukt dat niet, dan draait waarschijnlijk degemeente voor de verwerkingskosten op. Vlaardingen Vóór eind 1989 wil de gemeente Vlaardingen met projectontwikkelaar Multi Vastgoed BV het contract voor de herinrichting van het Lies veld en omgeving hebben gete kend. Volgens het draaiboek krijgen de Komende maanden de ge meenteraad, de middenstand en centrumbewoners de kans hun zegje te doen over de facelift van het koopcentrum. B en W heb ben de grove lijnen daarvan al op papier gezet. Ze wijken niet veel af van de oorspronkelijke ideeën. Een belangrijke wijziging in het ontwep is de bouw van twee parkeergarages, samen goed voor 425 plaatsen, in de Jouber- straat. Ze worden gebouwd aan weerszijden van het Liesveldvi aduct. Oorspronkelijk was daar slechts één garage gedacht. De reden voor deze wijziging is niet duidelijk. Deze vanant wordt kortweg 'de meest aanspreken de' genoemd. Verder bestaai het plan uit de bouw van een Alben Heijn-su- permarkt in het Ster/Roobol- blok. Daarachter 2ijn een woon toren en een kantoorflat ge pland. Op het viaduct zullen twee woontorentjes verrijzen, Na lang vijven en zessen is beslo ten, de weekmarkt van de Broekweg toch te verplaatsen naar het centrum. De kramen komen nu aan het Veerplein en op het viaduct te staan. Aanvan- kelijk bad de gemeente er een hard hoofd in of er wel voldoen de ruimte voor de marktkramen 2ou overblijven in het vemieuw- de centrum. 13-jarig bestaan van HBSS gin gen. tweemaal acht spelers van de voetbalvereniging vrijdag op tournee. De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen gehandi capten in Schiedam. Dat was meer voorde gezelligheid. Daar na begon bet serieuzere werk. Het gezelschap reisde per kon vooi, compleet met supporters, slaapzakken en mascotte naar Middelburg. Er werd daar verlo ren met 5-4. „Maar de ploeg van de tegen standers was dan ook erg goed", aldus Bert de Bruin. Volgende aanlegplaats was Helmond. Daar werd de derde en laatste wed strijd van vrijdag gespeeld. De tegenspeler Grafiee werd met 4- 3 overwonnen. Daarna legden de Schiedammers zich te rusten. Op turnmatten. „De overnach tingen mochten natuurlijk niet teveel kosten", zegt Bert, „Het is immers voor het goede doel". Geld werd binnengehaald via de clubs en de supporters. „We gin gen met de pet rond", vertelt Blankert, „De clubs waren erg gastvrij. Het was allemaal prima verzorgd. We kregen eten en al". „En de Utrechtse ploeg die hoor de dat we van de Tour waren ging meteen met de asbak rond", vult Bert aan. Utrecht, Joure, Lelystad volg den, en overal werd gecollec teerd voor de speeltuin. De sfeer was opperbest toen het gezel schap zondagavond dc laatste wedstrijd van de 13 speelde in de Schiedamse Margriethal tegen een Sterrenteam. Frank Mas- meyer, John Leddy, Ben Cra mer en oud-Feyenoord-speler Piet Romeyn, ze draafden alle maal op voor het goede doel. De 'kleine duizend toeschouwers be taalden voor een keer 2,50 toegang. Bij een stand van 9-9 volgde een serie penalty's. De ploeg van coach Herman van der Velde (Langs de Lijn) ver loor van HBSS met 13-12. Bo vendien kreeg HBSS voor elk gescoord doelpunt twintig gul den, dus dat was weer 260 gulden meer. Blankert wil nog niets kwijt over het precieze aantal opgehaalde guldens. „Maar het is wel véél", zegt hij. En als klap op de vuurpijl kwam na de slotwed strijd de vader van voetballer Mario Eken met een fantastisch gebaar. Hij beloofde een t-shiri en een ring van zijn beroemde zoon ter beschikking te stellen. Zij zouden per opbod verkocht worden. Mario's vader was als toeschouwer aanwezig. Ook hij meende: „Die speeltuin móet er komen!" Een paar scholen gebruiken die tuin niet meer. Vandalen hiel den er regelmatig huis en de plantjes kwamen, tot verdriet van de leerlingen, vaak niet eens op. Maar de meeste scholen, weet Hoekstra, maken dankbaar ge bruik van de tuinen. „Zoals de meeste scholen ook dankbaar gebruik maken van uitnodigin gen van de dienst Natuureduca- tie vooreen leerzaam fietstochtje door Midden-Delfland of een les over het slootje achter de schooi". Zonder het onderhoud van Ge meentewerken zouden de tuin tjes spoedig verwilderen. De dienst ploegt elk voorjaar alle tuinen om en zorgt voor plantjes en zaaigoed. De scholen zien geen kans om zelf de tuinen te ploegen en hebben geen geld voor planten en zaaigoed. Hoek stra vindt het kwalijk, dat Ge meentewerken niet heeft over legd met de scholen of de afde ling onderwijs op het stadhuis. „Dat is toch gewoon een kwestie van beleefdheid? De directeuren van de openbare basisscholen hebben nu geprotesteerd. Ande re scholen hebben niet van 2ich laten horen, maar die weten mis schien nog van niets". Schiedam Een onbekend ge bleven jongen is in de nacht van zaterdag op zondag gewond ge raakt door een beet van een poli tiehond. De hond werd 's nachts rond half vier door de politie in gezet om een einde te maken aan een chaotisch gevecht op het He- maplein. Er waren naar schat ting twintig personen bij betrok ken. De vechtpartij onder de jonge ren, van wie de meesten in ken nelijke staat verkeerden, ont stond rond half vier. Eén van de jongeren riep op dat momenteen automobilist toe dat hij een lelij ke auto-antenne had- Die opmerking vormde het startsein van het gevecht. De po- litie bad de grootste moeite er een einde aan te maken. Pas toen een jongere een slaande bewe ging naar de politiehond maakte en de viervoeter toehapte, dro pen de vechtersbazen af. De poli tie verrichtte geen arrestaties. Vlaardingen Een onbekende man in een witte jas heeft zater dag vanaf zijn fiets een brand bom gegooid op het trottoir bij een snackbaraan de Westhaven- kade. De bom kwam terecht vlakbij een geparkeerde auto. De schade bleef beperkt. Het motief voor deze daad is niet bekend. De bomgooier is spoor loos. Om de identiteit van de man te achterhalen zoekt de po litie getuigen van het incident. (ADVERTENTIE) uw w»t*nportadrat voer Roei-, vis- en volgboten (Pioner), zeewaardigs visboten (Rana), opblaasboten (Bombard/Zodlac) Verkoop en reparatie van - Mercury B.B. motoren - Div. ski's en onderdelen. Trailers en div. accessoires.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1