Dukdalf kijkt jaloers naar Zweedse bezoekers Gat in de Markt wordt gedicht ÜHi Vlaardmgen hervat werk aan randweg VOORDEUR SLOTEN 25.00 SCHUIM-^ m VAN TH Ruzie over buurtpark Geschiedenis herhaalt zich MEER KANS BIJ FRANS! LATTENBODEMS q. BOARD DEUBEN 1ü VLAAHDiNBS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEB COURANT Ananasgaarde op gifgrond PvdA wil kleiner transport- centrum y ®f|B| Op heterdaad betrapt bij inbraak Koffiedieven Man valt van vierde etage Baad bijeen voor wijziging nieuwbouw Inbrekers slaan toe WHERWEG Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen". Postbus 4Ó08~Üm K~"^rdincen. Telefoon- Schiedam De straten in de toekomstige woonwijk Spaland, die deels is opgespoten met giftig havenslib, krijgen idyllische na men. Ze herinneren aan agrari sche culturen in binnen- en bui tenland. Oorspronkelijk zouden de' Spa- landse straatnamen verwijzen naar typisch Schïedamse indus trieën als glas en gedistilleerd. De straatnamencommïssïe vond dat bij nader inzien niet toepas selijk. Verwijzingen naar land bouw en veeteelt liggen volgens de commissie meer voor de hand in een polder waar eeuwenlang koeien hebben gegraasd. Spaland wordt een wijk vol ho ven, akkers, velden en gaarden. Vaderlandse en exotische ge wassen wisselen elkaar speels af op het lijstje, dat de commissie aan de gemeenteraad heeft voor gelegd, Er komt een Aardappe lakker maar ook een Rijstakker, het Komkommerveld zal gren zen aan het Andijvieveld, de Ri- wigaarde, Olijfgaarde en Ana nasgaarde worden buren van de Kastanjegaarde. Nostalgisch Hollands wonen kan ook in Spa land: daarvoor werden namen bedacht als Pachthof, Lusthof, Vrijhof en Moeshof. Volgens de gemeente kunnen de toekomstige bewoners pro bleemloos gewassen kweken in hun tuin en de oogst even pro bleemloos consumeren. Het ha venslib, verontreinigd met zwa re metalen en pesticiden, wordt afgedekt met een schone laag grond van anderhalve meter. In Woudhoek, waar ook havenslib ligt, is die dikte afdoende geble ken voor risicoloze groentek- week. Wethouder Hans van Kleef zegt elk jaar gezonde ra- dijges te oogsten in zijn tuin in Woudhoek. Dat kopers van een huis in Spa land wordt aangeraden, niet die per in hun tuin te graven dan 1,50 meter, is volgens Gemeente werken in Schiedam slechts een gerucht. Bij de woningen die op dit moment worden gebouwd speelt het probleem van een ver vuilde onderlaag trouwens niet dat deel is opgespoten met schoon zand. Pas in de twee fase komen de aannemers in het met slib opgespoten deel. 010-4343229,4352066,43S0557-sportredactie: 4345209. Telefax: 010-43497,14 DINSDAG 20 JUNI igS9 PAGINA 13 door CAREL VAN DER VELDEN Maassluis In Neder land is de arbeidssituatie voor gehandicapten be slist minder rooskleurig dan in Zweden. Toch keek een groep uit dat ■land afkomstige des kundigen op het gebied van de sociale werk voorziening gisteren niet interesse rond bij Duk dalf Meubelen in Maas sluis. Dukdalf is één van de WSW-be- drijven in de regio waar in totaal Adjunct-directeur Paul Schoen maker (staand) geeft de Zweedse delegatie tekst en uitleg op het terras van het meubelbedrijf. 120 verstandelijk en lichamelijk gehandicapten hun brood ver dienen. Naast de fabricage van meubelen legt Dukdalf zich toe op de produktie van kinderarti kelen als bedhekjes, traphekjes en stoeltjes. Tijdens het bezoek aan Maassluis viel het delegatieleider Christer Sandbladh op, dat de organisatie van de sociale werkvoorziening ingrijpend afwijkt van de Zweedse structuur. Is de sociale werkvoorziening in Zweden ge heel In handen van het bedrijf Samhall, waar Sandbladh direc teur personeelszaken is, in Ne derland vinden, gehandicapten werk bij zelfstandig opererende bedrijven als Dukdalf. De voor- en nadelen van de op zet in Zweden en Nederland, dat was de rode draad in de gesprek ken tussen de deskundigen uit beide landen. Sandbladh, met bestuurders van de sociale werk voorziening en de vakbonden in zijn kielzog, vond het opvallend dat Dukdalf complete produk- tielijnen kent. Ruwe grondstof fen worden in Maassluis ver werkt tot eindprodukten, terwijl de Zweedse Samhall-filialen meestal fungeren als leverancier van andere bedrijven. De organisatie van de Neder landse sociale werkvoorziening wijkt overigens minder af dan de Zweden vermoedden. Ook de meeste sociale werkplaatsen in Nederland zijn uitsluitend leve ranciers. Dukdalf is door het mi nisterie van sociale zaken uitge kozen als excursiedoel, omdat het Maassluisse bedrijf in Neder land een uitzonderingspositie in neemt Dat Dukdalf-meubelen als zelf standige onderneming functio neert beschouwt medewerkster Dita Tuitel als een groot voor deel. „Als wij staal voor meube len nodig hebben, dan kopen wij dat. Wij hebben geen toestem ming van hogere hazen nodig". De verkoop van de gespeciali seerde produkten is volgens Tui tel ook gebaat bij een zelfstandi ge organisatie, „Alleen bij ons is de benodigde know-how voor handen". Ikea Het eentraal organiseren van de sociale werkvoorziening, zoals in Zweden gebeurt, biedt vol gens Sandbladh echter niet te onderschatten voordelen. De or ganisatie, met 330 bedrijven en 30.00D personeelsleden eén van de belangrijkste werkgevers van Zweden, is volgens de directeur beter in staat tegen concurreren de prijzen in te kopen. „Ook bij de verkoop van onze produkten biedt ons systeem voordelen. Als belangrijkste leverancier van Ikea kunnen wij betere prijzen afdwingen dan kleine bedrij ven". De financiële mogelijkheden van de sociale werkvoorziening in Zweden en Nederland kwa men in een gesprek tussen ad- iunct-directeur Paul Schoenma- cer van Dukdalf en Christer Sandbladh naar voren als het be langrijkste verschil. Samhall, dat wordt gesteund door de machtige Zweedse vakbonden, slaagt er elk jaar in de omvang rijke overheidssubsidie veilig te stellen. „Daardoor kunnen wij een bijna volledige werkgele genheid onder gehandicapten garanderen", zei de Zweedse de legatieleider niet zonder trots. Schoenmaker was minder te spreken over de situatie in Ne derland. Zo is2ijn bedrijf in prin cipe geschikt voor 190 mensen, maar door de bezuinigingen werken er slechts 152 WSW'ers. „Gehandicapten die hier zouden kunnen werken zitten nu thuis met een uitkering". Dat Dukdalf geen kans krijgt meer mensen aan te nemen, vindt Schoenmaker erg jammer. In zijn visie biedt meer personeel alle partijen ontegenzeggelijk voordelen. „De kosten per werk nemer zouden lager liggen. Als wij mensen aannemen is de overheid hen kwijt als uitke ringstrekker. Verder produce ren mensen die nu werkloos zijn bij ons goederen die geld waard zijn. Dat zou de overheid toch moeten aanspreken'1. Maasland De PvdA in Maas land stemt vanavond nog slechts vóór aanleg van het transport centrum in de Oude Campspol- der-Zuid, als dat terrein niet gro ter wordt dan 13,5 hectare. Het raadsvoorstel zoals dat er nu ligt, en dat uitbreiding tot 36 hectare mogelijk maakt, zal door de soci alist Wiebe Gouma worden ver worpen. Aanvankelijk had Gouma, ge dwongen door zijn achterban, aangekondigd vóór te zullen stemmen. Hij komt daar echter op terug. Gisteravond legde hij de gemeenteraad een nieuw voorstel voor. Hij meent dat de raad alleen akkoord moet gaan met een centrum van een om vang, die overeenkomt met de huidige behoefte. „Uit de voor stellen van burgemeester en wethouders blijkt, dat het dan om 13,5 hectare gaat", stelt hij. Gouma diende zijn voorstel in, omdat er volgens hem geen bre- de meerderheid is voor het 'oude' plan. „Dat lijkt me geen goede zaak. Vandaar dat ik op de - valreep een poging doe om de impasse te doorbreken". Omdat de raad nog geen tijd heeft gehad Gouma's, idee te be studeren heeft de socialist voor gesteld de besluitvorming een maand op te scholden. Hij zal in elk geval tegen het huidige voor stel stemmen. Die ene stem kan belangrijk zijn, want in plaats van zeven voor en zes tegen, valt de stemming dan precies anders om uit Overigens lijkt ook het voornemen van CDA'er H. Koe nen om voor te stemmen, niet onwrikbaar te zijn. Gouma is niet mordicus tegen een transportcentrum in de Oude Campspolder-Zuid, Het denkt dat de leefsituatie in West- landse gemeenten er beter door zou worden, omdat daar de transportbedrijven verdwijnen, „En voor Maasland biedt het centrum vrijwel alleen voorde len". Vlaardingen „In het belang van de stad hoop ik, dat de PvdA wat meer werkelijk heidszin krijgt. In al die tijd hebben wij van die partij geen enkel gebaar in onze richting gekregen". Het zou een uit spraak kunnen zijn van CDA- f ractievoorzitter Leo de Snaijer na de val van het PvdA- /CDA/VVD-college. Maar het was een van zijn voorgangers, CDA-leider Jo Schriel, die in oktober 1983 die woorden sprak. Zo blijkt de bestuurscrisis die op 8 juni in Vlaardingen ont stond een opvallende overeen komst te vertonen met de be roemde 'nacht van Schriel', zes jaar geleden. Het CDA steunde in die nacht, samen met de SP, een motie van de WD waarin het beleid van PvdA-wethou- der Bas Goudriaan werd afge keurd. Een belangrijk argu ment van Schriel om dat te doen was de weinig buigzame* houding van de PvdA, „Door gaan mei de PvdA op deze ma nier bood echt geen enkel per spectief", zei hij. Zes jaar later, na weer een breuk in een coalitie, deze keer van PvdA, CDA en WD, zei De Snaijer: „Wij hebben heel veel geslikt, heel veel seintjes gegeven dat wij tot een goede samenwerking wilden komen. Maar hoe gematigd je ook bent, voor deze PvdA maakt dat niets uit". Opnieuw is het CDA boos op de PvdA, omdat die partij steeds de coalitiegenoten dwingt door de bocht te gaan, zonder dat zelf ooit eens te doen. In die zin lijkt de huidige crisis een herhaling van die in 1983. Er is nog een overeenkomst tussen de beide crises. Na de val van het college in 1983 zei de PvdA: „De VVD moet maar het initiatief nemen om te ko men tot een nieuw college". Nu zegt de PvdA: „CDA en VVD hebben het vertrouwen in onze wethouder opgezegd, dan moeten ze ook maar een oplos sing bedenken". Sai fi Het terrein onder aan de Maassluissedijk, waar de gemeente een buurtpark wil aanleggen. Vlaardingen De bewoners- vertegenwoordigers in de pro jectgroep stadsvernieuwing cen trum zijn niet bereid mee te wer ken aan een 'postzegelbestem- mingsplan' voor een buurtpark aan ae Twee Vriendenstraat. Zij vinden het onzin, dat de ge meente op stel en sprong een be stemmingsplan voor het kleine gebied wil maken, om maar zo snel mogelijk groentehandel en tuincentrum A Ey gen raam te kunnen onteigenen. Zij vinden dat de rechtszekerheid van de centrumbewoners in. het geding is. Voor het Vlaardingse centrum bestaat al sinds 1984 een ont- werpbestemmingsplan. „Daar is al met allerlei instanties over ge sproken, de gemeenteraad heeft er zijn goedkeuring aan gehecht, en daarna is er nooit meer iets meegedaan", aldus opbouwwer ker Leo van Gerven. „Nu moet er voor dat parkje opeens een be stemmingsplan worden ge maakt. Ik snap daar helemaal niets van". Veel werk hoeft er aan het be stemmingsplan voor het zuide lijk deel van het centrum niet te worden verricht, meent Van Gerven. Er ligt een ontwerp uit 1984, de meeste nieuwbouw is al klaar, over de inrichting van de woonomgeving bestaat overeen stemming met de bewoners. „Wat blijft er dan nog over? Wat is erop tegen om een plan voor het hele gebied te maken, zodat vervolg van de voor pagina Vlaardingen/Maasluïs - Nu overeenstemming is, bereikt over. de bouw van een storm vloedkering in de Nieuwe Wa- terwieg tussen Maassluis en Hoek vanTHojiand, kan Vlaardingen verder g^an met de aanleg van de zuidelijke randweg. Dat deefvan het werk rond de Vlaardingse haven heeft een tijd stil gelegen. De weg, bedoeld voor het'vrachtvcrkeer uit het havengebied, is-deels'geprojec teerd in het talud van de Delta- dijk. De hoogte van deze dijk stond aanvankelijk vast, maar werd later afhankelijk gesteld van de aanleg van destormstuw. De discussie over de noodzaak van een stormvloedkering haal de een lelijke streep door de planning van het werk in en rond de haven. De bedoeling was dat de randweg en de nieuwe brug over de haven bij de Galg kade gelijktijdig klaar zouden zijn. De stop die door het ministerie van verkeer en waterstaat en het hoogheemraadschap Delfland was ingesteld op dijkverzwarin gen langs de Waterweg, werd eind vorige week ingetrokken. Vlaardingen is daar blij mee. Om de randweg mogelijk te maken en het ontbrekende stukje Delta- dijk aan te leggen was veel werk verzet. Vooruitlopend op deaan- leg van de weg werd het talud gestort voor een nieuwe spoor dijk tussen de haven en Gaar dingen-Oost. Op de plaats van de oude spoorlijn is de Deltadijk ge projecteerd, de randweg ligt daar straks vlak naast. Ook in Maassluis zal binnenkort het werk aan de Deltadijk, waar van de oorspronkelijke hoogte wordt gehandhaafd, worden "*ervat. alle bewoners van het centrum weten waar zij aan toe zijn", vraagt Van Gerven zich af. „Wij hebben de afgelopen vijfjaar wei twintig keer gevraagd naar dat bestemmingsplan, maar we hoorden steeds niks". De gemeente weet van de be zwaren van de projectgroep, maar houdt vast aan het 'postze gelplan' voor het buurtpark. Volgens de gemeente staan on duidelijkheid over de toekomst van de huizen aan de Van Rie- beeckstraat en de Heemraad straat en van de Pniélkerk aan de Huijgensstraat het maken van een groter bestemmingsplan in de weg. Wat zij met het buurt park wil weet de gemeente wel heel goed. Op het vijfduizend vierkante meter grote g&bied zouden zouden speelvelden voor. oudere kinderen en voor kleu ters moeten komen, een trap veldje, een waterpartij, een 'bos', 'kijkgroen' en een plein. 4 Schiedam Een 32-jarige Rot terdammer is vanochtend op he terdaad betrapt bij een inbraak in de praktijk van een fysiothe rapeut aan de Oostsingel. Na een melding van een buurt bewoner trof de politie de inbre ker, die zojuist het pand had doorzocht, rond kwart voor vijf binnen aan. De man, die zich door het inslaan van een ruitje toegang had verschaft tot het pand, had juwelen en een geld bedrag van 3000 gulden op zak. De Rotterdammer wordt voor verhoor vastgehouden. "Vlaardingen Het plan voor de bouw van 14 hui zen op de hoek van de Markt en de Maassluissedijk moet eind 1990 klaar zijn. Het is dan meer dan zeven jaar geleden, dat een college van PvdA en CDA ten val kwam over de eerste poging om 'het gat in de Markt' te dichten. Vanwege de tumultueuze voor geschiedenis moet er deze keer, vindt de project groep stadsvernieuwing, „extra zorgvuldig met de inspraak worden omgegaan". De rij huizen op de hoek van Markt en Maassluissedijk moet aan beide kanten aansluiten op de huidige bebouwing. Zowel Vlaardingen De diefstal van 27 pakken koffie uit een opslag plaats van een supermarkt aan de Van Hogendorplaan had gis termiddag bijna noodlottige ge volgen. De bedrijfsleider en een medewerker achtervolgden de twee daders, die met de koffie- tree aan de haal gingen. In de Van Maanenstraat werden de koffiedieven achterhaald en ontstond een vechtpartij. Eén van de mannen probeerde daar bij de bedrijfsleider met een mes te steken. De dieven wisten uit eindelijk toch te ontkomen. aan de voorkant als aan de ach terkant krijgen de huizen een. voorgevel, want behalve aan Markt en dijk hebben de huizen een gevel aan de Zomerstraat, Vooral aan de kant van de Markt moet de architect zijn plan erg zorgvuldig aanpassen aan het historische karakter. De 61.000 gulden die in 1983 al werd uitge geven aan het plan van architect Jacques Groeneveld, dat door de gemeenteraad werd getorpe deerd, mogen niet ten laste ko men van het nieuwe bouwplan. Het plan-Groeneveld en de ma nier waarop PvdA-wethouder Bas Goudriaan dat plan buiten de inspraak hield zorgden in 1983 voor een politieke rel. In september van dat jaar werd duidelijk, dat een bouwplan voor het historische plekje in Vlaar dingen al door de provincie was bekeken, Hat zelfs de bouwver gunning al was verleend, zonder dat de projectgroep stadsver nieuwing of zelfs.maar de ge meentelijke commissie voor stadsvernieuwing erover was geraadpleegd. Het plan, dat in strijd was met het bestemmings plan, werd door burgemeester en wethouders-in het geheim voorbereid. De oppositiepartijen VVD en SP vonden dat de omwonenden als nog inspraak moesten krijgen. Het CDA schaarde zich, onder aanvoering van fractieleider Jo Schriel aan de kant van de oppo sitie. Het bouwplan werd afge keurd. 'De nacht van Schriel', zoals .hij later werd genoemd, kostte de CDA-wethouders Jelle Wijnstok en Cees Bot hun baan. De PvdA wenste niet meer met het CDA samen te werken. De raad sprak uit, dat met de bouw nog in 1984 moest worden "begonnen, maar daar kwam niets van terecht. De project groep organiseerde, samen met ae historische vereniging, nog een arcbitectenpriisvraag en een symposium over het gat in de Markt, maar daarna werd het stil. De raad herinnerde burge meester ,en wethouders nooit meer aan de uitspraak, dat het gat zo snel mogelijk moest wor den gedicht Het nieuwe bouwplan, waarvoor nog een architect moet worden gekozen, zal opnieuw in strij'd zijn met het bestemmingsplan. Voor het hoekje van de Markt gelden voorschriften uit 1942. Het gebied is aangewezen voor een gemengde bestemming van woningen en winkels. De ge meente heeft de afgelopen zes jaar nog geen nieuw bestem mingsplan voor de Markt ge maakt. Vlaardingen Een 25-jarige Vlaardinger is gisteren van de vierde etage van een flatwoning aan de Einthovenstraat geval len. Hij is ernstig gewond in het Holyzlekenhuis opgenomen. De man viel toen hij met behulp van een leeflijn bezig was werk zaamheden aan de buitenkant van zijn woning uit te voeren. De politie zal een nader onderzoek instellen naar de toedracht van het ongeluk, maar houdt het er voorlopig op dat de leeflijn on deugdelijk was bevestigd. 200x80 cmV NOG ENKELE MATEN... I3i compleet AANBIEDING T.M. 26 JUNI. DIVERSE MATEN SPIEGELS VOOR EEN HANDDRUK EN EEN KNAAK - Broersveld 123: J r i m Maassluis Een wijziging in de plannen voor 37 soci ale huurwoningen noopt de Maassluisse gemeente raad donderdag in een extra vergadering bijeen te ko men. Het plan om een contingent van negen wonin gen van de Groen van Prinstererkade naar de Steen- dijkpoIder-Noord over te hevelen, moet uiterlijk 1 juli bij het ministerie worden ingeleverd. Voor deze datum komt de gemeenteraad niet meer in een reguliere vergadering bijeen. Daarom vraagt Wet houder Anton Wustrow (stadsvernieuwing) de leden reeds deze week naar de raadszaal te komen. De aan vraag, die zondereen besluit van de gemeenteraad on geldig is, kan dan nog op tijd naar Den Haag. De vervelende gevolgen van het te laat inleveren van nieuwbouwplannen ondervond Maassluis verleden jaar. Terwijl de gemeente in de veronderstelling leef de dat het nieuwbouwplan voor 27 woningen in de Steendijkpolder-Noord op tijd was ingeleverd, oor deelde het ministerie anders. De bouw van de wonin gen werd hierdoor een jaar vertraagd. Het niéuw- bouwplan maakt nu opnieuw deel uit van de aan vraag. In de omgeving van de 21 wonihgen wil de ge meente nog tien huizen bouwen. Dat is mogelijk ge worden doordat de bouw van negen sociale huurwo ningen aan de Groen van Prinstererkade niet door gaat. Om het rijtje compleet te maken sleepte wethou der Wustrow de financiering vooreen extra woning in de wacht. Het gezinsvervangend tehuis Eben Haèzer, dat aan vankelijk van het contingent gebruik zou maken, is voor de nieuwbouw nu in zee gegaan met de Vlaar dingse aannemer Van der Waal. Het dochterbedrijf van de Twellose aannemer Aan de Stegge financiert de bouw, waarna Eben Haezer het complex gaat huren van de aannemer. Schiedam Inbrekers hebben het afgelopen week einde toegeslagen in een buurtsupermarkt in de West- frankelandsestraat. De eigenaar van Rotmans-Buurt- super mist 70 sloffen sigaretten, een partij textiel en 175 pakken koffie. De gestolen waar heefteen waarde van 5200 gulden Bij de firma Modelstaai in de 's Gravelandsepolder werd ook ingebroken. Na het forceren van de voor- deurruit gingen de dieven er vandoor met een fax, een copieerapparaat en automatiseringsapparatuur. De waarde van de buitis 27.000 gulden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1