Koffieshop blijft open 'Dit is geen droevige boot' Woningenbouw op bedrij fsterrein 9.- VOORDEUR SLOTEN 25.00 SCHUIM VINYL Molen de Hoop krijgt lampen MEER KANSBIJ FRANS! LATTENBODEMS BOARD DEUREN CDA en Klein links: meer aandacht voor milieuconsument College wil opvang kleuters uitbreiden DOE 'MET'ZEUR Beloning van 40.000 gulden V1AARDINBS DAGBIA9 Hl.,* GBURAN1 NIEUWE WATERWEG COURANT Nana vraagt schorsing bij Raad van State Henry Dunant vertrekt uit Maassluis Brand in magazijn Wethouders ruilen Stedelijk heeft er een Appel bij CPN wil hinderwet verder verbeteren WËÈË W ^^i.^a!e_re^£t^BredsJHavenstraat_6^32^1^C^/laart]ingen. Postbus 4008, 3130 KA Vlaardingen- Telefoon: 0f0-434322Ö,4352066~43505S7 - sportredactie- 4345209, Telefax: 01Q.43497sT"" DINSDAG 27 JUNI 1989 PAGINA li door AAD RIETVELD Vlaardingen De Maassluisse advocaat mr. J.A.M. van de Sande heeft bij de Raad van State schorsing ge vraagd van het besluit van burgemeester en wethouders van Vlaar dingen, om koffieshop Nana aan de Haven straat te sluiten. Van de Sande, die huurder Jan Maurer vertegenwoordigt, vindt dat de gemeente zich schuldig maakt aan willekeur en wat hij noemt détoumement de pouvolr, misbruik van be voegdheden. De jurist plaatst vraagtekens bij de motieven van de gemeente, om een kof fieshop in het pand van CDA- raadslid Chris van Roon niet toe te staan. De gemeente had van Maurer geeist, dat hij gisteren zijn zaak zou sluiten. Daaraan heeft Maurer geen gehoor gege ven. Van de Sande vindt het uiterst merkwaardig, dat zijn cliënt geen ontheffing krijgt om in bet pand van de voormalige socië teit DAT een koffieshop te be ginnen. Hij wijst erop, dat de ge meente driejaar geleden zelf bij de Raad van State pleitte vóór een horecabestemmmg van het pand in de Havenstraat Omwo nenden hadden toen bij de Raad bezwaar gemaakt tegen de ves- tiging van sociëteit DAT. Zij vreesden overlast. Tijdens de zitting voor de Raad van State voerde de gemeente aan, dat van de sociëteit nauwe lijks overlast te verwachten was. De kans op lawaai hele maal uitsluiten kon de gemeen te niet. maar het pand was geï soleerd, de politie zou toezicht houden en er waren meer hore cagelegenheden in de nabije omgeving. Het pleidooi van de gemeente was succesvol: de Raad van State verwierp de be zwaren van omwonenden en DAT kon de deuren openen. „Toen pleitte de gemeente voor een vergunning voor een socië teit, waar veel bezoekers kon den worden verwacht. B en W ageerden met kracht tegen de klagende omwonenden. Nu houden zij de vestiging van een koffieshop tegen, die toch veel minder overlast veroorzaakt", zegt mr. Van de Sande. „Toen Maurer een horecavergunning vroeg kreeg hij per kerende post de mededeling, dat het ver zoek was afgewezen. Dat vind ik merkwaardig". B en W voeren aan, dat een kof fieshop in de Havenstraat in strijd is met het geldende be stemmingsplan. Maar dat was sociëteit DAT ook, weet Van de Sande. „Er zijn echt vraagte kens te plaatsen bij de gang van zaken". Van de Sande heeft sterk de in druk, dat bij de afwijzing van de vergunning op de achtergrond andere zaken een rol spelen, dan alleen geluidsoverlast en strijdigheid met het bestem mingsplan. „Toen Van Roon nog wethouder was heeft hij zich tegen wil en dank verrijkt via sociëteit DAT, omdat de ge meente garant stond voor rente en aflossing van het verbou- wïngskrediet en DAT niet meer aan zijn verplichtingen kon vol doen, Aan de andere kant: hij heeft van DAT geen huurpen ningen ontvangen, en dus ook een verlies moeten Incasseren- Maar kennelijk heeft zijn han delwijze in politieke kringen veel kwaad bloed gezet". Van de Sande vermoedt, dat de gemeente ten koste van alles wil voorkomen dat het pand van Van Roon ooit nog een horeea- bestemming krijgt. „Zodat hij het straks weer moet verbou wen... Bewijzen kan ik dat na tuurlijk niet, en het is gevaarlijk om het te suggereren, maar er is alle reden om vraagtekens te plaatsen bij de gang van zaken. Dus heb ik ook detournement de pouvoir aangevoerd als grond voor het schorsingsver zoek". De advocaat vermoedt dat de gemeente koffieshop Nana, in elk geval tot de uitspraak van de Raad van State op het schor- si ngsverzoek, ongemoeid zal la ten. „Dat is althans goed ge bruik in dit soort zaken. Gaat de gemeente toch over tot sluiting met bestuursdwang, dan wordt zij aansprakelijk gesteld voor de schade die meneer Maurer daardoor leidt". De Raad van State behandelt het verzoek vermoedelijk in de eerste week van juli. Schiedam Onafhankelijk van elkaar hebben het CDA en Klein links gisteren gevraagd om meer aandacht voor de gebruikers van paradepaardjes op milieugebied. De initiatieven op het gebied van energetische projecten mo gen lovenswaardig zijn, de ge bruiker van de complexen wordt volgens de partijen in Schiedam te vaak vergeten. In de gemeenteraad kwam PSP/PPR-raadslid Bart de Lee- de gisteren tot zijn ontboezemin gen naar aanleiding van een nieuw proefproject. Het college van B en W vroeg een krediet aan voor de aanschaf van vijftig zonneboilers, die in nieuwbouw woningen moeten worden inge bouwd. In tegenstelling tot een project als de minimum- energiewonin gen mag deze aanschaf volgens het college niet als een experi ment worden beschouwd. In an dere steden heeft het systeem bewezen goed te functioneren. Genoeg reden om het project met vertrouwen tegemoet te zien, aldus wethouder Aad Wiegman. Voor de aanleg van het systeem, dat bestaat uit een opslagvat, een zonnecollector, de nodige leidin gen en een circulatiepomp, heeft de gemeente subsidie aange vraagd. De Novem, de Neder landse Organisatie voor Energie en Milieu, ondersteunt het initi atief met 75.000 gulden. Doorde bijdrage van de gemeen te en de projectontwikkelaars in Spaland blijft de maandelijkse huurprijs voor bewoners be perkt tot 10,36 gulden. Voor een elektrische boiler met een verge lijkbaar comfort, betalen huur ders hetzelfde, aldus de gemeen te. Wethouder Chris Zijdeveld zeg de gisteravond toe dat de ge meente de installaties intensief gaat onderhouden. De wethou der ontkende dat de gemeente na het ingebruiknemen van ver nieuwende projecten geen zorg biedt aan de verhuurder. „Wat u vraagt, doen wij nu al, maar hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Toen in de strenge winter twintig warmte wisselaars bevroren, trok dat alom de aandacht", aldus Zijde veld. „Bijna op hetzelfde mo ment bevroor de verwarming in een conventioneel complex. In zo'n geval richt alle aandacht zich nu eenmaal op zo'n nieuw project". De problemen in de revolutio nair geïsoleerde basisschool Het Startblok aan de Parkweg vor men de aanleiding voor de vra gen. „We moeten concluderen dat een project een mislukking is als gebruikers ontevreden zijn", vindt De Leede. „Daar is duide lijk sprake van. Op de eerste warme dag moesten de kinderen naar het zwembad worden ge stuurd". De CDA-fractie heeft naar aan leiding van de voortdurende problemen in de school aan de Burgemeester van Haarenlaan schriftelijke vragen gesteld. Naast de vraag wat voor inspan ningen de gemeente heeft gele verd om de problemen te verhel pen, wil het CDA weten op wie de kosten van de maatregelen worden verhaald. ■s*. ImBlm Familieden en kennissen zwaaien de vakantiegangers uit. door BEATRICE KEUNEN Maassluis Op de kade van de Buitenhaven van Maassluis was het gister ochtend een drukte van belang: vrijwilligers en familieleden brachten 68 passagiers, waarvan sommigen in rolstoelen, steunend op stokken of liggend op brancards, aan boord van de Henry Dunant. Het befaamde vakantieschip van het Rode Kruis vaart een week lang via Woudrichem, Cuyk, Roermond en Grave door Nederland en keert zondag te rug in Maassluis. „Er is hier bij voorbeeld een me neer die al veertig jaar plat ligt. Die leggen we op een brancard onder de douche. Of een meneer die zo erg gehandicapt is dat hij niet eens meer de as van zijn si garet kan tikken, laat staan de Vlaardingen Dankzij een ge sprongen waterleiding heeft een brand in een magazijn aan de Agricolastraat zich vannacht niet uit kunnen breiden. De brand ontstond in een flessen- wisselau tomaat, vermoedelijk door kortsluiting. Door de hitte sprong de waterleiding, en 20 bleef het vuur binnen de perken. De brandweer bluste het brandje in de automaat. De rookschade in het pand en aan nabijgelegen panden was aanzienlijk. peuk uitmaken. Daar helpen wij hem bij. Overigens... we hebben altijd vreugde hier, dit is geen droevige boot", vertelt hoofd verpleegkundige L. Prins, ter wijl ze driftig mensen begroet en her en der naar de lopende za ken informeert. 'Het schip wordt bemand door het vaste personeel en ongeveer vijftig vrijwilligers, waaronder een arts, een nachthoofd, een fy siotherapeute, verpleegkundi gen en mensen uit de plaatselijke Rode Kruiseolonnes. Een aantal is in het dagelijks leven bejaar den- of gezinsverzorgster. Comfortabel Vrijwilligster Coby Gijsenburg is voor de eerste keer op de boot. Ze heeft gewerkt in de vakantie huizen IJsselvliet en De Valken berg van het Rode Kruis, maar verwacht dat het werk op de Henry Dunant zwaarder zal zijn. Dieni Zonneveld vaart al zeven jaar mee. De eerste keer was ze moe. Niet van het zware werk, maar van alle opgedane ervarin gen. De units, wasgelegenheden en toiletten zijn aangepast om het de vakantiegangers zo comforta bel mogelijk te maken. Liften brengen de gasten naar het zon nedek. Er is een zuurstofaanslui ting aan boord. Men kan liggend, staand of zittend onder de dou che. Stalen verpleegsters ap paraten om te tillen staan her en der, bedlegerigen kunnen alle salon- en televisieprogramma's volledig volgen via de monitor. Maar de bedden kunnen ook naar de salon gereden worden. In de achtersalon kunnen de passagiers zich rustig terugtrek ken. In de voorsalon is het iedere avond feest. Die partijtjes wor den verzorgd door de Rode Kruiscollones van de plaatsen waar men 's avond aanlegt. Zo maken de gasten deze week een optreden van Pierre Knoops mee. De passagiers blijven niet alleen aan boord. Er worden wandelingen gemaakt in Wou drichem, Cuyk, Roermond of Grave. Cynisch Een van de vakantiegangers is mevrouw Hollema-Stouteburg. Ze woont in een verzorgingste huis en is al zo'n vijf jaar niet meer op vakantie geweest. Na een uurtje op de boot weet ze ze ker dat deze week een succes wordt. Een vrjwilligster brengt haar een een plastic bakje met wat fruit, fieurig versierd met een strik: „Namens het Rode Kruis wens ik U een prettige va kantie". Th, J. Dobbe gaat voor het twee de jaar mee. „Zo'n week heeft meer betekenis dan een avondje of een dagje uit Het is heel gezel lig. Nee, anders ga ik niet op va kantie. Hooguit naar de dokter", voegt hij er cynisch aan tee. Mevrouw Samuel, eenzijdig ver lamd geraakt na een licht hartin farct is met haar man op de Hen ry Dunant. Mevrouw Karlas is tien jaar niet op vakantie ge weest. Zij heeft al die tijd haar 2ieke man verzorgd. Een bezoe ker op het dek zegt; „Wij kunnen mijn schoonmoeder rustig ach terlaten, ze is in goede handen hier. De vrijwilligsters zijn zo be hulpzaam. Geweldig", Bij de uitganggroeten en kussen mensen elkaar. Op de kade staat inmiddels een groep familiele den en kennissen om de Henry Dunant uit te zwaaien. Over een week worden de gasten weer op gehaald. Vlaardingen Het Schiedamse bouwbedrijf SSN brengt het al jaren braakliggende bedrijfs terrein Holy-Noord in Vlaardingen in ontwik keling. De SSN wil het terrein in erfpacht ne men en er naast 3400 hectare bedrijfsruimte ook 32 luxe eengezins huizen bouwen. Zo krijgt de PTT-centrale, die er al jaren is geves tigd, eindelijk buren. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het SSN-plan, dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Daarin werd geen rekening géhouden met woningbouw op het bedrijfster rein. Maar voor de SSN is het terrein alleen economisch inter essant, als het bouwbedrijf er ook huizen mag bouwen. VVD'er Jan Madern, als wet houder voor economische zaken belast met de uitgifte van be drijfsterreinen, heeft nie«. zonder meer ingestemd met woning bouw op het terrein aan de Churchülsingel. Madern heeft bedongen, dat hij in ruil voor dat stukje grond mag beschikken over de sportvelden van DSS'26 en CION, als die volgend jaar door de herstructurering in de voetballerij vrij komen. Madern 2iet mogelijkheden om daar be drijven te vestigen. „Huizen kunnen daar toch niet gebouwd worden, zo dicht bij een door gaande weg". Voordat de gemeenteraad zich uitspreekt over het plan van de SSN krijgen morgenavond be langhebbenden de gelegenheid om hun zegje te doen. Om acht uur wordt het plan gepresen teerd op een inspraakavond in de burgerzaal van het stadhuis. Na de inspraak maken B en W een voorstel, dat zij na de zomer vakantie voorleggen aan de raad. Sehiedam Het Stedelijk Museum heeft er een Appel bij: het schilderij Fille en pleurs (meisje in tranen). Het museum heeft het schilderij, dat Karei Appel in 1953 maakte naar aanleiding van de watersnoodramp die Zee land en Zuid-Holland had ge troffen, langdurig in bruik leen gekregen van een parti culier. Het werk krijgt een ereplaats op de zomerexposïtie van het museum. Daarna verhuisd Fille en pleurs naar het open depot op de zoldér van het museum, waar de hele Cobra collectie van het Stedelijk te zien is. Daar hangt ook een ander werk van Appel: het portret De wilde jongen. Maassluis Het college van B en W gaat de gemeenteraad voorstellen de kmderopvang- voorzieningen in Maassluis uit te breiden. Voor de opvang van ba- bies en kleuters wil de gemeente speciale lokalen inrichten in de Meester Blomschool aan de Spechtstraat Als de maatregel doorgaat kan de Stichting Kinderopvang Maassluis drie extra mensen in dienst nemen. Met name voor de opvang van babies gaat de nieu we voorziening in een grote be hoefte voorzien. Vinden peuters momenteel reeds onderdak in één van de zes peuterspeelzalen of in het kinderdagverblijf, aan de opvang van babies is men door chronisch ruimtegebrek in de opvangcentra tot nu toe nooit toegekomen. In het nieuwe onderkomen kun nen babies wel voor opvang te recht. De drie fuli-time mede werkers, die naast een deeltijd- peuterleidster worden aange steld, gaan zich bezig houden met de verzorging van zeven ba- bies en veertien peuters. Coördi natrice Van Bakel sluit niet uit dat het aantal opvangplaatsen voor babies in de toekomst ver der wordt uitgebreid. Voor deze uitbreiding is een ver dere ruimteuitbreiding en meer personeel noodzakelijk, laat de coördinatrice weten. „Babies vragen om een heel intensieve verzorging. Doorom blijft de op namecapaciteit voorlopig be perkt tot zeven". Naast een inkrimping van de enorme wachtlijst voor babyop- vang hoopt Van Bakel via de voorziening in de Meester Blom- school de wachttijden voor de peuteropvang te beperken. Voor ouders, die hun kroost in een kinderdagverblijf willen onder brengen geldt in Maassluis een wachttijd van een halfjaar.- Schiedam Met veel milieubelas tende bedrijvig heid in de stad en een enorme ach terstand in het verstrekken van hinderwetvergun ningen kan de ge meente niet vol doende doen in haar strijd tegen het milieubederf. Die mening ver kondigde CPN- raadslid Ulferd Bruseker gisteren in dè gemeente raad. Bruseker reageerde hiermee op het college voorstel om de hinder wet nieuw leven in te blazen. Naast het inlo pen van de achterstan den in het verstrekken van vergunningen, wil de gemeente de komen de jaren de controle gaan uitbreiden. Het CPN-raadslid liet gisteren weten dat hij de maatregel niet ver ge noeg vindt gaan. Bedrij ven in de D-categorie, de meest belastende voor het milieu, worden in de voorstellen van het col lege in het vervolg één keer per jaar bezocht. De gemeente kiest hiermee naar eigen zeggen voor een model, dat de uitvoe ring naar een net-wat- minder-dan-perfect ni veau brengt. Onvol doende. oordeelde Bru seker, die vindt dat bij de bestrijding van het mi lieubederf alleen een perfecte controle soelaas biedt. Wethouder Chris Zijde veld noemde Bruseker in de raad een 'gelijkge stemde'. „Wij hebben al leen een woordenstrijd over optimaal, bïjna-op- timaal en perfect. We zijn het erover eens dat de wetgeving zo moet worden gecontroleerd dat delicten uit het ver leden zich niet meer kunnen herhalen". Bruseker bleef met Zij develd van mening ver schillen. Voor de uitvoe ring van het be3eid moet volgens het CPN-raads lid op jaarbasis 10Q.000 gulden meer worden uit gegeven. Als de raad de financiering weet aan te geven, wordt de sugges tie mogelijk overgeno men beloofde Zijdeveld. Overeen poosje zal molen De Hoop in de avonduren baden in het licht. SsBM 200x80 cm.. NOG ENKELE MATEN.. COMPLEET AANBIEDING T.M. 4 JULI DIVERSE MATEN SPIEGELS VOOR EEN HANDDRUK EN EEN KNAAK 100 cm Maassluis Maassluizers kun nen molen De Hoop in het ver volg ook in het donker bewonde ren. Dankzij een gulle gift van M. van Hemert beschikt het boegbeeld van de Zuïddijk bin nenkort over een permanente lichtinstallatie. Molen de Hoop stond op hoogtij dagen al eerder in de schijnwer pers. De verlichting van de toe ristische attractie werd bij deze gelegenheden door de vrije mo lenaars geïmproviseerd. Het op stellen en weer afbreken van ae lichtinstallatie betekende elke keer een hele klus voor de mole naars. De exploitanten hadden wel eer van het vele werk. Vanuit de be- volking ontvingen de molenaars zeer enthousiaste reacties op het initiatief om de molen te verlich ten. Het idee, om de molen van een permanente lichtinstallatie te voorzien was vervolgens snel geboren. Toen de molenaars eens voor zichtig bij Van Hemert naar de prijs van een installatie gingen informeren, besloot de eigenaar van het elektrotechnische instal latiebureau de materialen be schikbaar te stellen. De gemeen te, de eigenaar van het monu ment, heeft nu besloten de gift onder dankzegging te aanvaar den. De lichtinstallatie, die door de molenaars zelf zal worden geïnstalleerd, heeft een waarde van 2000 gulden. Vlaardingen Het dalend aan tal verkeersslachtoffers heeft Vlaardingen opnieuw een belo ning van het ministerie van ver keer en waterstaat opgeleverd. De gemeente sleepte veertigdui zend gulden in de wacht, omdat er vorig jaar acht slachtoffers minder vielen in het verkeer dan in 1987. Het geld wordt ge bruikt voor het maken van een verkeersveiligheidsplan. Het ministerie beloont sinds 1986 gemeenten die het aantal ver keersslachtoffers weten terug te dringen. Elk slachtoffer minder is goed voor een premie van vijf duizend gulden. Zo pakte Vlaar dingen vorig jaar al een premie van 210.000 gulden, omdat het aantal gewonden in het verkeer tussen 1985 en 1987 daalde van 260 naar 218. De gemeente schrijft die daling toe aan de uit voering van het verkeerscircu latieplan. Daarbij werd een groot aantal gevaarlijke kruispunten gereconstrueerd. Het ministerie streeft ernaar het aantal slachtoffers van het ver keer in Nederland in het jaar 2000 met 25 procent te hebben verlaagd ten opzicht van 1985, Vlaardingen is al een heel eind op weg naar 'dat streefcijfer. In 2000 moet de gemeente uitko men op 195 slachtoffers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1