HOS VINDT SCHEERES-ACTIE GOEDKOPE PUBLICITEITSSTUNT Gemeente betaalt alarm De Boshoek Weer wethouders uit de PvdA- fractie IOBS wil leren uit verleden Jubileum Furie-ade in teken van stoom i De Vliet heeft eindelij k liften Koningshoek stopt met Furie-ade V1AARQINGS OAGBLAB SCH1EDAM5E C0URAN1 NIEUWE WATERWEG CQRRAN1 CDA en WD: Veel alcohol Maassluizers fotograferen monumenten LET OP! VANDAAG OF MORGEN DE( KONMARKRANT IN DE BRIEVENBUS! Pijpleiding bij gasveld Motie-Poppe niet behandeld 1111 MEG Resonate redactie: Brede Havenstraat 6,3131 EC Vlaardin9en. Postbus 4008, 3130 KA Vardingen. Telefoon: 010- 4343529.4352065.4350557 - spo.1redac.ie: 4345203. Teielax: jjTjjg DONDERDAG 29 JUNI 1988 PAGINA 17 Schiedam „We hadden als re actie natuurlijk het telefoon nummer van die secretaris van Gemeentebelangen aan onze ca fébezoekers kunnen geven"', re ageert HOS-voorzitter Frans van Rijsbergen op de Bel-Schee- res-ult-zijn-nestactie, „Kunnen ze hem vragen of hij lekker heeft geslapen". De voorzitter van de Horeca On dernemers Schiedam reageert opmerkelijk onverschillig op de actie, die de politieke partij zon der raadszetel verleden week lanceerde. Volgens Gemeente belangen hebben binnenstads- bewoners 's nachts enorm veel last van cafébezoekers. Het gemeentebestuur en de poli tie weigeren de klachten serieus te nemen, vindt voorzitter Peter van der Knaap van Gemeente belangen. Om aandacht te vra gen voor de problemen besloot 2ijn partij een enquêteformulier in de binnenstad rond te delen. Mét het geheime telefoonnum mer van burgemeester Retnier Schee res en de oproep hem 's nachts van de problematiek op de hoogte te stellen. Na het lanceren van de actie bleef het opvallend rustig in de hoek van de horeca-onderne- mers. Alleen Joop van Hees, ei genaar van café De Kuil sprak zijn afkeuring uit over de actie. Volgens Van Hees overdrijft Ge meentebelangen de problemen schromelijk en zou zij de horeca het brood uit de mond willen sto ten. De HOS, waarin een groot aantal cafébazen uit het centrum is ge organiseerd, reageerde tot dus ver opvallend genoeg niet. „Om dat ik eigenlijk geen zin had ook maar één woord aan deze laffe actie te wijden", verklaart Van Rijsbergen. Volgens Van Rijsbergen, die zelf overigens geen café meer bezit, slaat Gemeentebelangen op alle fronten de plank mis. De veron derstelling dat de politie de hore- ca-ondernemers de hand boven het hoofd houdt, vindt de voor zitter een ernstige misvatting. „Met de afdeling bijzondere wet ten van de gemeente onderhou den wij goede contacten. Maar als een café de spelregels over treedt, treedt de politie wel dege lijk op. Ook horeca-ondeme- mers mag je trouwens niet over één kam scheren', aldus Van Rijsbergen. Ook tijdens de vergadering van de HOS in café Podium komen deze verschillen aan de opper vlakte. Getipt door een cafébaas komen journalisten langs om van Van Rijsbergen een reactie op de actie van Gemeentebelan gen te horen. Uit taktischeover wegingen had Van Rijsbergen de actie zelf het liefst dood wil len zwijgen. Andere HOS-be- stuurders vinden een reactie wel op zijn plaats. „We hebben geen zin om aaneen goedkope publiciteitsstunt van een politieke partij te mee te werken", aldus Van Rijsbergen. „Het valt mij op dat die partij al leen over het centrum praat. Over Groenoord, Woudhoek of Nieuwland hebben ze nog nooit iets zinnigs gezegd. Ze kunnen dus beter hun naam verande ren". De klachten weigert Van Rijs bergen vooralsnog serieus te ne men. „Ik ben bereid bij alle kla gers thuis op bezoek te gaan om de problemen te bespreken", al dus Van Rijsbergen. „Maar ik weet zeker dat het om een kleine minderheid gaat". Schiedam De gemeente gaat het inbraakalarm van het mi lieu-educatief centrum De Bos hoek aan het Bachplein finan cieren. Het centrum, dat de Ko ninklijke Nederlandse Natuur historische Vereniging verle den jaar opende, krijgt voor het alarm een eenmalige bijdrage van 3500 gulden. Voor het ex ploiteren van het alarm trekt de gemeente in het vervolg 2000 gulden per jaar uit. Ais motivatie voert de gemeen te aan, dat De Boshoek zich bin nen een jaar heeft ontwikkeld tot een volwaardig milieu-edu catief centrum. Veel van het tentoongestelde in het centrum, met als pronkstuk een prachtig nagebouwd polderlandschap, is onvervangbaar. Dat het houten gebouw in de bossages van het Bachplein zeer inbraakgevoelig is, ondervond het bestuur van de KNVV-af- deling Waterweg-Noord reeds enkele malen. Het grote belang van het centrum rechtvaardigt volgens de gemeente een inves tering in een inbraakalarm. Naast leden bezoekt tegenwoor dig ook een toenemend aantal buitenstaanders het milieucen trum. Daaronder bevinden zich veel scholieren van basisscho len, aldus wethouder Luub Haf kamp. „Het centrum is dus ook tot een belangrijk element voor" de gemeente uitgegroeid", aldus Hafkamp. De subsidie wordt onttrokken aan de post voor het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk. Gezien het toenemend aantal jeugdle den van De Boshoek is dat vol gens de gemeente alleszins ge rechtvaardigd. Schiedam Bewoners vereniging Schiedam- Zuid vindt dat lering moet worden getrokken uit het verleden. Daar om is het Instituut On dersteuning Bewoners in Stadsvernieuwings- wijken (IOBS) gevraagd een subsidie van 6000 gulden beschikbaar te stellen om de ervarin gen te evalueren die de laatste vijf jaar zijn opge daan met de particuliere woningverbetering. De bewonersvereniging wil stu denten bouwkunde van de Technische Universiteit Delft in Zuid laten inventariseren hoe tevreden of ontevreden de be woners zijn. Zij gaan met name in kaart brengen welke investe ringen zijn gedaan, hoe de bouw technische en woon technische kwaliteit van de huizen is en of er met subsidie is gewerkt. De uitkomsten van het onderzoek moeten als basis gelden voor de aanpak in de nabije toekomst. Ook de renovatie van de Hoog straat is door het IOBS aangegre pen om van te leren. Het hele proces van pianteam vergade ringen tot aan het daadwerkelij ke bouwen is in opdracht van het IOBS op videofilm vastge legd. De film is gelardeerd met interviews met belanghebben den, adviseurs en de verhuur der. Het IOBS denkt de film in latere situaties als informatief materiaal goed te kunnen ge bruiken. De Vereniging Eigen Huis in Amersfoort heeft voor een subsi dieverzoek van 2000 gulden eveneens een leerproces als uit gangspunt. De vereniging wil in Schiedam een cursus gaan opzet ten om adspirant-kopers weg wijs te maken in de financiële gevolgen van het kopen van een eigen huis. Viaardingen Van de recla me op de nieuwe bushokjes die de RET in Viaardingen zal plaatsen mag de helft gewijd zijn aan alcoholische dranken en tabak. CDA-wethouder Henk van der Linden (ver keer en vervoer) had dat gis teravond nog niet in de gaten, toen hij het voorstel voor het vervangen van de abri's moest verdedigen. Dat leidde tot een aanvaring met PSP'er Arnold van Kalken. Zowel Wil Baris (CDA), Rem! Poppe (SP) als Arnold van Kalken hadden moeite- met het feit, dat op de nieuwe abri's drank en tabak worden aangeprezen. Zij konden dat niet rijmen met het gemeen telijk alcoholmatigingsbeleid. Wethouder Van de Linden trachtte de tegenstanders ge rust te stellen met de medede ling, dat van alle reclame slechts 25 procent over die ge- notsmiddelen mag gaan. „Dat hebben wij bereikt In de on derhandelingen met de RET", zei de wethouder. „Over vijf jaar spreken wij met de RET over contractver lenging. Dan kunnen die re gels misschien nog wat wor den aangescherpt". Maar Van Kalken had het voorstel van burgemeester en wethouders beter gelezen. Vijfentwintig procent recla me voor tabak, en vijfen twintig procent voor alcohol houdende dranken, stond er, „Dat is toch samen vijftig pro cent", wilde hij van Van der Linden horen. Maar de wet houder ging aan de vraag voorbij. Van Kalken probeer de het nog eens: „Bij mijn we ten is 25 en 25 samen 50 Weer negeerde de wethouder hem. Zodat loco-burgemees ter Bas Goudriaan Van Kal ken ten slotte maar ant woordde: „Er staat vijftig pro cent. Dat is niet onduidelijk". Maassluis Bewoners van het complex van 110 bejaardenwo ningen De Vliet vieren op 5 juli feest. Die dag worden twee nieu we liften officieel door wethou der Anton Wustrow in gebruik genomen. Veel van de bewoners zijn slecht ter been en hebben jarenlang met smart gewacht op de verbe teringsplannen voor het twintig jaar oude complex. Ook het forse hoogteverschil tussen de straat en de vloer van De Vliet leverde grote groepen bejaarden steeds meer problemen op. Ook daar aan zijn nu verbeteringen aange bracht De hele operatie heeft onder meer zo lang geduurd, omdat er in to taai ruim een half miljoen gulden mee gemoeid was. De helft van dat bedrag is door het gemeentelijk woningbedrijf be taald. Het rijk nam de andere helft voor haar rekening. Ook de bewoners zullen een. duit in het zakje moeten doen. Zij moeten voor het onderhoud van de liften tien gulden per maand gaan be talen. Maassluis De Culturele Raad Maassluis neemt met een foto wedstrijd nu al een voorschot op de open monumentendag die za terdag 9 september wordt gehou den. De Raad hoopt dat zoveel mogelijk Maassluizers vanaf 12 jaar de camera pakken en oude gebouwen, bruggen, gevelstenen en andere monumenten vastleg gen. De westrijdformulieren kunnen vanaf 1 juli worden opgehaald bij de W V in het stadhuis en bij het gemeentemuseum aan de Zuiddijk. Alle inzendingen wor den begin september in het ge meentemuseum geexposeerd. (ADVERTENTIE) De werkzaamheden op het gasveld aan de Coldenhove- laan in Maasland, dat de'Ne derlandse Aardolie Maat schappij (NAM) in oktober in produklie wil nemen, vorderen gestaag. Thans wordt de pijp leiding aan elkaar gelast, waar door het gas richting Rijnmond wordt getransporteerd, als het in Maasland uit de bodem is gepompt. De leiding wordt aangesloten op het hoofdnet van de Nederlandse Gasunie, die het gas verder verwerkt en distribueert. Door de pijplei ding zal jaarlijks zo'n 330.000 kubieke meter gas stromen. Op de Gaag, zoals de NAM de boorplek noemt, verrijst on dertussen bijna een heel dorp aan installaties. Deze zuilen het landschap nog geruime tijd domineren, want de NAM haalt het gas slechts bij kleine hoe veelheden uit de bodem. Viaardingen De SP heeft een poging gedaan om de overslag van chemicaliën bij de Nieuwe Matex opnieuw aan de orde te stellen in de gemeenteraad. Partijleider Remi Poppe deed dat bij de behandeling van het nieuwe structuurplan van de ge meente. „Want in dat struc tuurplan gaat het over wel zijn, en die overslag is een ge vaar voor het welzijn van de bewoners van de Oostwijk". De motie die Poppe vervol gens indiende werd echter door loco-burgemeester Bas Goudriaan niet verspreid. „Da's buiten de orde van de vergadering", oordeelde Goudriaan. Oostwijkbewoners probeerden gisteravond nog eens om de ge meenteraad te overtuigen van de gevaren van de overslag van chemicaliën op zevenhonderd meter afstand van een woon wijk, „Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor onze ge zondheid en moet alle middelen gebruiken om de op- en overslag van gevaarlijke chemicaliën bij Matex onmogelijk te maken", zei Joke de Bloeme namens het ac tiecomité Oostwijk. Zij overhan digde een petitie met 4916 hand tekeningen. Goudriaan wilde wel de petitie in ontvangst nemen, maar wei gerde later met SP'er Poppe in discussie te gaan over het onder werp. De meerderheid van de raad deelde Goudriaans mening, dat de overslag van chemische stoffen met het structuurplan vah Viaardingen niets te maken - heeft. Waarop Poppe zelf zijn motie uitdeelde aan de raadsle den. Vlaardinge'1 - VVD is van plan PvdA- 'ers voor te dragen voor de wethouderszetels, die vrijkwamen toen op 8 juni de PvdA'ers Bas Goudriaan en Arij Maar- leveld hun portefeuille ter beschikking stelden. Dat staat in een verklaring, die de VVD gisteren uitgaf. Duide lijker nog dan het CDA hebben de liberalen daarmee te kennen gegeven, dat zij het huidige col lege van PvdA, CDA en VVD in stand willen houden. PvdA-fractieleider John Rans- huïjsen beoordeelt de geste van de VVD positief. Uit het gebaar blijkt volgens hem, dat de libera len vertrouwen hebben in zijn partij. „Ik zal mijn fractie advise ren hier positief op te reageren", zei Ranshuijsen gisteravond. De wethouders Goudriaan en Maarleveld dienden aan het ein de van de vorige raadsvergade ringhun ontslag in, toen een SP- motie met steun van CDA en VVD was aangenomen. In die motie werd gevraagd om een en quête naar de illegale lozing van gifgrond in de Broekpolder, die onder de verantwoordelijkheid van burgemeester en wethou ders was geschied. Milieuwet houder Goudriaan werd al eerst verantwoordelijke gezien. Goudriaan en Maarleveld zagen m de steun van CDA en VVD aan de SP-motie een blijk van wantrouwen, hoe CDA en VVD ook beweerden dat zij hei volste vertrouwen hadden in de PvdA- bestuurders. De woorden van de fractieleiders George Neijssei (VVD) en Leo de Snaijer (CDA), konden de PvdA toen niet ver murwen. „Woorden zijn goed koop", zei Ranshuijsen. Het ge baar van de VVD Kan de PvdA er nu waarschijnlijk wel toe ver leiden om weer deel te nemen aan de coalitie. De organisatoren van de tiende Furie-ade aan dehaven van Maassluis. door CAREL VAN DER VELDEN Maassluis Als de ver wachtingen uitkomen, wordt een groot gedeelte van het centrum van Maassluis op 7 oktober gehuld in gitzwarte wol ken. Op slecht weer hoopt het or ganisatiecomité van de 10e Furie-ade uiteraard niet, maar door de komst van vijf tien historische stoomslepers lijkt de stad op deze dag bij voorbaat verzekerd van eni ge wolkvorming. De komst van de stoomslepers naar Maassluis moet één van de hoogtepunten vormen van de tiende Furie-ade, die dit jaar op 6 en 7 oktober in het centrum van Maassluis plaats vindt. Winkel centrum De Koningshoek heeft dit jaar haar medewerking aan het maritieme festijn opgezegd, maar door de extra inspannin gen van gemeente en sponsors belooft de jubileumeditie van de Furie-ade toch tot een aantrek kelijk spektakel uit te groeien. Met nog drie maanden voor de boeg is de organisatie er in ge slaagd een aantal attaches van formaat naar Maassluis te halen. Juist omdat dit jaar de tiende af levering plaats vindt, leek het de organisatie een goed idee de band tussen het volksfeest' en zeesleper de Furie nog eens te benadrukken. De terugkeer van zeesleper de Furie naar Maassluis vormde in 1979 de aanleiding voor het be scheiden maritieme feestje. De Furie-ade groeide de laatste ja ren uit tot een massaal volks feest. Het schip waar alles door begon stond echter steeds min der in het middelpunt dan in de begintijd. Door de komst van vijftien ande re historische zeeslepers zal de Furie dit jaar als vanouds in de schijnwerpers staan. Het thema Stoom, Stoomslepen en Stoom machines, kan door de komst van de sleepboten in ieder geval goed uit de verf komen, meent Swanenburg. Een belangrijk dc~i "an het bud get van 55.000 gulat s, dat de or ganisatie tot haar beschikking heeft, gaat op aan de optocht van de sleepboten. „De stichting Hol lands Glorie en de Zeeuwse Stro mens willen graag met hun sche pen komen", verklaart mede-or ganisator Jaap de Nie. „Ma?r de brandstofkosten voor deze boten zijn enorm. Voordat zo'n boot kan varen, moet hij eerst ander halve dag worden opgestookt". Door de komst van de stoomsle pers kunnen bezoekers de gehe le geschiedenis van de stooms- leepvaart met eigen ogen aan schouwen. Onder de boten be vinden zich enkele geklonken schepen. Ook gelaste exempla ren, die de eerste typen in het be gin van deze eeuw vervingen, zullen in de oude haven te zien zijn. N aast het historische schouwspel wordt dit jaar het eigentijds ver maak opnieuw niet vergeten. De traditionele helïcoptershow van de marine is er weer, terwijl au to's met vierwielaandrijving een spectaculaire demonstratie langs de oude haven, in de nabijheid van de veerpont, verzorgen. Voorzitter Hein Swanenburg, die zich de komende maanden inspant het programma verder uit te breiden, is blij met het bre- 'de draagvlak datde Furie-ade in Maassluis heeft. „De culturele i raad heeft de komst van een Stu- dentenorkest geregeld, het Ge- meentemuseum toont stoommo- dellen, terwijl de Grote Kerk be schikbaar is voor een concert. De medewerking is hartverwar mend", aldus Swanenburg. Maassluis Wegens 'gebrek aan resultaat' heeft winkeliers vereniging De Koningshoek zich teruggetrokken als sponsor van de Furie-ade. Volgens Fu rie-ade voorzitter Hein Swa nenburg vinden de winkeliers dat de Koningshoek tijdens de Furie-ade te weinig bezoekers trekt om verdere investeringen te verantwoorden. Met name de laatste twee jaar heeft de organisatie van de "Fu rie-ade geprobeerd de Konings hoek bij het maritieme feest te betrekken. Aanvankelijk met succes, want de winkeliers in Maassluis-West bleken best be reid wat evenementen aan het programma toe te voegen. Probleem bleef echter, dat het merendeel van de bezoekers aan het maritieme evenement rond de haven blijft Rangen. Niet vreemd, want de braderie en bet leeuwendeel van de acti viteiten vinden In het stadscen trum plaats. Met standjes, artiesten en het oplaten van een luchtballon meende de Koningshoek de laatste jaren ook wel iets van de klandizie mee te kunnen pik ken. Hoewel menig bezoeker tijdens de Furie-ade ook even de Koningshoek aandoet, heb ben de bezoekersaantallen de winkeliers toch teleurgesteld. Met name verleden jaar, want toen werd er alles aan gedaan om het Furie-adepubliek ook naar de Koningshoek te trek ken. Per trein, maar ook met het strandtreintje, dat op zonni ge dagen dienst doet in Hoek van Holland, konden bezoekers het 800 meter lange traject toen gratis afleggen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1