H2S PvdA vraagt aandacht voor openbaar vervoer Hongaars handelscentrum geopend 5* Fractieleiders bouwen reserves verder af Matex overtuigt raadscommissie mStm Verkiezingsprogramma trekt lijn door Vlaardingen solidair met Chinese bevolking WMMSS KWH» SCHIEDAMSE COURANT NIEliWE WATERWEB COURANT ©©Kost» Surfers in moeilijkheden bij Maasvlakte Geen Ver-van-m'n-bed Show Aanslag op ex-vriendin Overval op Snelle Vliet NAUT1K WATERSPORT Panda: geen discriminatie MAANDAG 3 JUU 1989 PAGINA 9 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4006,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229.4352066,4350557-sportredactie: 4345209. Telefax:010-4349754. Maassluis Voorlopig voor de laatste keer heeft de Maassluïse politiek een 'extraatje' in petto voor de gemeenschap. Buiten de reguliere gemeentelijke uitga ven verdeelt de gemeenteraad komende week 1,7 miljoen gul den. Het geld, afkomstig uit de gemeentelijke reserves, wordt dit jaar met name besteed in de welziins- en culturele sector. Met het college van B en W sprak de gemeenteraad drie jaar geleden af dat de fractieleiders de bestemming voor het geld mogen aangeven. Direct werd besloten, dat veertig procent van de jaarlijks te verdelen som ten goede zou komen aan'het bo demverontreinigingsfonds. De 668.000 gulden, die dit jaar op basis van deze verdeelsleutel in het fonds worden gestort, wor den in de toekomst gebruikt om de sanering van de Steendijkpol- der te financieren. De sanerings variant van minister Nijpels van milieu, die nu op tafel ligt, kost in totaal ongeveer vijftig miljoen gulden. Deze maatregel, die de gemeente Maassluis veel te be perkt vindt, zou de gemeente al minimaal vijf miljoen gulden kosten. Het bodemsaneringsfonds krijgt overigens "28.000 gulden minder dan op basis van de 40 procents regeling verwacht zou mogen worden. Doordat de fractievoor zitters meer geld aan andere pos ten hebben besteed, moest het bodemsaneringsfonds dit jaar een stapje terug doen. Voor het opzetten van een kin derdagverblijf hebben de frac tieleiders structureel 300.000 gulden beschikbaar gesteld. Voor het centrum voor heïe- dagopvang in de Meester Blom- school wordt rekening gehouden met een structureel tekort van 85.000 gulden per jaar. Door het kopen van vier zogenaamde op vangplekken totale kosten 24,000 gulden en de structure le bijdrage wordt het tekort ge reduceerd tot ongeveer 35.000 gulden. Ook de problemen van gehandi capten krijgen aandacht van de fractieleiders. Voor het verbete ren van de toegangsdeuren van de Koningshof en bejaardencen trum De Vliet en het versneld uitvoeren van een rolstoelroute in de stad wordt in totaal 215.000 gulden gefourneerd. Door het vrijmaken van de sal- direserves is de financiële positie van de gemeente op het oog veel minder rooskleurig geworden dan drie jaar geleden. De ge meentelijke 'spaarpot' bevatte destijds nog 11 miljoen gulden, nu is dat bedrag gedaald tot 5,5 miljoen gulden. Dit lagere niveau wordt door po litiek-Maassluis als 'veel wense lijker' beschouwd. „Alle fractie leiders vonden destijds, dat het geld moest worden gebruikt om maatschappelijke knelpunten weg te nemen", zegt fractielei der Robert Punt van de PvdA. „De reserves mogen nu lager zijn, de financiële positie van de gemeente is nog steeds gezond". Een greep uit de andere voor stellen: 115.000 gulden voor het ver- alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Burg. H. Gretelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010 - 473 82 22 vaardigen vaan een beheersplan voor het onderhoud aan ge meentelijke gebouwen. 100.000 gulden voor herstel en behoud van de Grote Kerk. 100.000 gulden voor de exploita tie van mini-theater De Schuur- kerk. 65.000 gulden voor uitbreiding en aanpassing van het Sleep- vaartmuseum. 10.000 gulden voor de regionale telefonische hulpdienst Vlaardingen De directie van het veelbesproken Vlaardingse overslagbedrijf Nieuwe Matex heeft vrijdag geprobeerd de commissie voor economische za ken van de gemeente ervan te overtuigen, dat aan de naleving van veiligheidsvoorschriften bij zonder veel aandacht wordt be steed. In de gemeenteraad is de afgelo pen tijd heftig gediscussieerd over de vergunning aan de Ma tex, om gevaarlijke chemische stoffen 'op- en over te slaan. Die vergunning was van helgrootste De raadsleden Jan Madern, Bram Zonne en Chris van Roon in een bedrijfshal van de Nieuwe Matex. belang voor de werkgelegen heid, vertelde de directie. De raadsleden werden rondge leid over het terrein en kregen te horen dat een actie is gestart om het bedrijf goed schoon te hou den. Dat zou de veiligheid ten goede komen. Bovendien wer-' den de raadsleden erop gewezen, dat het personeel dat met de overslag van chemicaliën te ma ken krijgt goed geschoold wordt bij Matex Botlek. Onder het genot van een drankje namen de raadsleden afscheid van de directie van Matex. Ver volgens werden zij op het motor schip Prins Maurits rondgeleid door de havens van Vlaardin gen, Schiedam en Rotterdam, De veerdienst Nieuwe Maas, eige naar van de Maurits, bood hen een koud buffet aan. OostvoorneDe reddingsbri gades van Stellendam en de Maasvlakte hebben gisteren in de buurt van Oostvoorne twee in moeilijkheden verkerende surfers moeten redden, Een 24-jarige Vlaardinger dob berde, nadat de mast van zijn surfplank was afgebroken, en kele uren in het water. De Vlaardinger vertoonde ver schijnselen van onderkoeling toen hij was gered en werd ter observatie overgebracht naar het Dijkzigt-ziekenhuis. Een 40-jarige plankzeiler uit Was senaar verloor bij de zandbank voor de Slufter zijn plank en dreef twee uur in het water voor de reddingsbrigade hem op het droge hielp. De demonstranten legde op de Markt bloemen bij het Geuzenmonument. Vlaardingen 'Stop executies in China verkondigde het me tershoge spandoek dat een zwij gende groep protesterenden vooraf ging. Opvallend was dat omstanders zich niet met het be kende ver-van-m'n-bed-argu ment omdraaiden, maar hlïjken van instemming lieten horen. Geen Chinees weet waar Vlaar dingen ligt, maar Vlaardingers weten kennelijk maar al te goed welke verschrikkelijke dingen er in China gebeuren. Amnesty International organi seerde vrijdagavond in samen werking met Vluchtelingen werk Nederland een bescheiden protestmars om de bezorgdheid over de recente Chinese neroe ring te uiten. Om zeven uur ver zamelden zestig demonstranten zich bij het gebouw van Vlaar dingen voor Ontwikkelingssa menwerking aan de Cornells Houtmanstraat Tijdens de stille tocht, die naar het Geuzenmonu- ment op de Markt leidde, sloten zich nog eens twintig mensen bij hen aan. Arie Warnaar van Vluchtelin genwerk sprak de demonstre- renden op de Markt toe. „Ik ben blij dat er nog zoveel mensen zijn, die iets geven om een land dat zo ver weg ligt". Loco-burge meester Bas Goudriaan herin nerde eraan dat de roep om vrij heid nooit gesmoord kan wor den. „In de oorlog hebben we zelf ervaren wat het is als er aan ie vrijheden wordt getornd. Ik oen blij dat er zoveel Vlaardin gers ook stil staan bij de toestan den in China. Het land beleefde een allereerste begin van demo cratie en de hele wereld zag hoe dat werd vernietigd". De wethouder sprak behalve over China ook over de wereld wijde strijd voor vrijheid. Naast China memoreerde de wethou der de situatie in Polen, de Sov- iet-Unie en die in Zuid-Ameri- ka. „Het is pijnlijk om te zien hoe het begin van democratie in Chi na gewelddadig wordt vernie tigd. De Chinezen hebben even mogen proeven hoe de vrijheid smaakt, maar de deur is daarop meteen weer dichtgeknald". Ineke Nieuwstraten van Am nesty haalde de prachtige woorden van het Chinese ge dicht 'Het lied van de ja-broers' aan. „Altijd zullen er gelukkige mensen zijn die zich niet neer leggen bij dictatuur en onder drukking. Mensen die geen slaafs ja-broer laten horen". Het Vlaardingse protest heeft wellicht niet eens de afmetingen van een druppel op een gloeien de plaat, maar toch hopen de ac tievoerders dat zij anderen inspi reren om ook te protesteren. Bij het Geuzenmonument legden de bezorgde Vlaardingers bloemen om hun solidariteit met het ge tergde Chinese volk ie bena- drukken. In de historische Waag tekenden 2e een protestregister, dat aan de Chinese ambassadeur zal worden overhandigd. Een Chinese mevrouw bedankte het gezelschap. „Het is goed om te weten dat er mensen zijn die het wel wat kan schelen". Schiedam De PvdA wil het openbaar ver voer in Schiedam de ko mende jaren een flinke impuls geven. In het concept-verkiezingspro gramma, dat de grootste politieke partij van Schiedam vanmiddag presenteerde, krijgt de nieuwe wijk Spaland via de 's Gravelandsepolder een tramverbinding met station Schiedam-Rot- terdam-West. De nieuwe verbinding vindt aansluiting op een andere tram verbinding, die in de gedachten van de'sociaal-democraten tus sen Schiedam en Delft komt. Het nieuwe NS-station Kethel/Spa- land, dat ter hoogte van de Kerkbuurt staat gepland, wordt als halte opgenomen in het tramtraject. De grootscheepse investeringen in het openbaar vervoer vormen de meest opvallende component van het coneept-verkiezingspro- gramma van de PvdA voor de raadsperiode 1990-1994. De ver taling, die de PvdA plaatselijk aande democratisch-socialisti sche beginselen wil geven, komt verder in grote lijnen overeen mei het programma, waarmee de PvdA in 1986 de verkiezingen inging. Het versterken van het econo misch draagvlak en het verster ken van Schiedam als woon- en werkstad worden door de opstel lers van het rapport opnieuw als de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren gezien. Ook voor het voeren van een ac tief milieubeleid vraagt de PvdA veel aandacht. Op gemeentelijk niveau heeft Schiedam de moge lijkheid, de aantasting van het milieu te stoppen en het milieu te verbeteren, denken de opstel lers. De grote investeringen in het openbaar-vervoer hebben onder andere als doel het autoverkeer in de stad te beperken. Ook het verbeteren van voorzieningen voor fietsers en het financieel stimuleren van het scheiden van afval beschouwt de PvdA als wezenlijk voor een goed milieu beleid. Ook vanuit toeristisch oogpunt wil de PvdA de bewegingsvrij heid van auto's inperken. Een studiegroep van de PvdA onder zoekt de mogelijkheid, de histo rische havens autovrij te maken. Verder vraagt renovatie van het historische centrum de komende jaren alle aandacht, vindt de PvdA. Door restauratie en nieuwbouw kan het toeristisch paradepaardje verder worden verbeterd. Geheel in de lijn van wethouder Chris Zijdeveld (stadsontwikke ling) wil de partij de komende ja ren de centrumfunctie van de stad verstevigen. De bouw van een ABC-complexeen winkel van Albert Heijn, Blokker en C A in de Lange Kerkstraat, een publiekstrekker in de Passa ge en een grote parkeerplaats op het Spinhuispad dienen om dit doel te verwezenlijken. Ook het basisonderwijs dient volgens de opstellers ingrijpend te worden gereorganiseerd. De PvdA pleit voor de vorming van een beperkt aantal, relatief grote openbare basisscholen met tus sen de 150 en 300 leerlingen. Ini tiatieven als de vorming van een islamitische basisschool kunnen op weinig pardon van de sociaal democraten rekenen. Volgens de PvdA is er in Schiedam geen plaats voor scholen die de inte gratie van minderheden in de samenleving tegengaat. Maassluis Twee 19-jarige Vlaardingers zijn vorige week gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Met een ge weer schoot een van hen woens dag rond middernacht vanaf de Van Galenstraat enkele keren op een huiskamer, waar zijn ex- vriendin op dat moment aanwe zig was. De Vlaardinger pleegde de_aan slag nadat zijn uit Maassluis af komstige vriendin hun relatie* had beëindigd. De jongen zinde op wraak en leende een geweer van een vriend. Direct na de, aanslag wist de Maassluisse poli tie de schutter in de kraag te vat ten. De leverancier van het wa-' pen heeft de politie ondertussen, ook in de kraag gevat De schut ter is inmiddels voorgeleid aan de officier van justitie. Schiedam Drie gewaj>ende mannen hebben vrijdagmiddag rond kwart over vier een over val gepleegd op reisbureau De Snelle Vliet op de Rotterdamse- dijk. De mannen dwongen de twee' medewerksters tot het overhan digen van de kassa. De overval lers gingen er vandoor met een koffer en een geldkist, waarin zich in totaal 1000 gulden be vond. De koffer en de geldkist werden later leeg aangetroffen in Rotterdam. Van de daders ontbreekt elk spoor. uw watareportedrevoor: Roei-, vis-en volgboten (Pioner), zeewaardige visboten (Rana), opblaasboten (Bombard/Zodiac) verkoopen reparatie van Mercury B.B. motoren Div, ski's en onderdelen Trailers en div. Vlaardingen Een communi catiestoornis tussen VVD'er Jan Bulva en de portier heeft er vol gens Ferry Gadeijne van De Panda 'toe geleid dat Bulva zon dag een week geleden de toegang werd geweigerd in het nachteafé aan de Westhavsnka- de. Van discriminatie is in De Panda geen sprake, zegt Gadeij ne. „Iedereen die hier weieens komt, weet dat. Van die weige ring van Bulva is een groot ver haal gemaakt, maar dat verhaal is ongenuanceerd". Buiva diende, nadat hem de toegang tot De Panda was gewei gerd, een klacht in bij het Meld punt Discriminatie. Dat was vol gens Ferry Gadeijne al helemaal niet nodig geweest. „Een storm in een gias water", oordeelt hij. „De portier heeft hem heel be leefd te woord gestaan. Hij heeft gezegd: Pardon meneer, alleen vaste klanten. Dal doet hij in op- dracht van mij. Ik wil weten wie ik in huis haal. Als meneer Bul va gewoon een praatje had ge maakt, was hij zo binnen ge weest". Maar volgens Gadijene maakte Bulva geen gewoon praatje. „Hij begon gelijk van: En sinds wan neer is dit dan een besloten club?" En vervolgens vertelde de VVD'er dat hij lid is van de gemeenteraad, Gadijene: „Bulva is aardig te woord gestaan. Het was een mooie avond, de deur stond open, dus ik heb het zelf gezien en er zijn getuigen van. Hij maakt er zelf een verhaal van". Gadeijne kent Bulva wel. „Hij heeft hier weieens een pilsje ge dronken". "Hij noemt hem 'een prima vent'. Maar dat de VVD'er een klacht heeft ingediend tegen* De Panda vindt hij vreemd. „ïk vraag me af wat meneer bedoelt. Het woord discriminatie is op Be Panda totaal niet van toepassing. Daar zijn wij niet mee bezig. Ik heb heel wat minderheden bin nen. De portier behoort 2elf tot een minderheidsgroep". De aanval van Bulva had Ga deijne niet verwacht. „Ik pro beer alleen maar mijn best te doen en het 20 gezellig mogelijk te maken. In het weekend is het gewoon druk en dan is het ook in het belang van de klant dat je weet wie je binnen haalt". Het verhaal uit de krant heeft Gadeijne uitgeknipt en opge hangen in zijn zaak. „En als je me nou vraagt wat ik ervan vind. Ik vind er eigenlijk niks van". Schiedam Zonder plichtplegingen heeft het Hongarian Interna tional Tradecentre van ochtend haar deuren ge opend. In het handels centrum, dat is gevestigd in het voormalige Bols- complex, presenteert het Hongaarse bedrijfsleven een breed scala aan pro- dukten uit het Oostblok land. Het handelscentrum is een initi atief van de geboren-Hongaar George Toth, die de laatste jaren op vele fronten in Schiedam ac tief is. Enkele jaren geleden Sandor Kasza van het Hongaars handelsbureau, tolk Peter Verhe- lyi en Monique de Vos tonen Hon gaarse vruchten produkten. baarde hij opzien, door voor de neus van de gemeente het Bols- complex aan te kopen. In de voormalige fabriek, die het stadsbestuur het liefst zou slo pen, bezit het Hongaarse bedrijfsleven voor het eerst de mogelijkheid zich permanent in ons land te presenteren. Met honderd vierkante meter nog op bescheiden schaal, maar mede werkster Monique de Vos sluit niet uit, dat het centrum de ko mendejaren wordt uitgebreid. In het handelscentrum werkt Toth in eerste instantie samen met Felkinalom Klub Egyestllet, het handelsbureau van Midden- Hongarije. In samenspraak met medewerkers van deze instel ling heeft Toth in Hongarije ge zocht naar bedrijven, die in ex port naar het Westen zijn geïnte resseerd. De belangstelling bij het bedrijfsleven om zich in het Ne derland te presenteren is over weldigend, aldus Monique de Vos. Bij een rondgang door de expositieruimte blijkt, dat de po tentiële exporteurs ook zeer di vers van pluimage zijn. Zo zoekt een fabrikant van plastic pro dukten naar opdrachten uit ons land, terwijl een meter naar links een producent van inge blikte groenten en vruchtensap pen zich presenteert. Ook de andere Hongaarse fir ma's onderstrepen net bonte beeld. Branddekens, stofbehang, bongassen, kruidenmixen, lan taarnpalen en uit puin gefabri ceerde spouwmuren. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een Hongaarse firma die het pro- dukt via het handelscentrum op de Nederlandse markt wil bren gen. Volgens Monique de Vos moet de komende maanden blijken welke produkten aanslaan op de Nederlandse markt. „Het is echt een kwestie van aftasten welke bedrijven zaken kunnen gaan doen. De Hongaarse bedrijven pionieren hier. Wezullen het ge woon moeten afwachten". De medewerkers van het han delscentrum gaan de komende maanden intensief de boer op met de Hongaarse produkten. Potentiële handelspartners wor den uitgenodigd om de presenta tie te bezoeken. Verder gaat de Hongaarse ambassade zich in spannen om de bedrijven aan af zet te helpen. Ook de Kamer van Koophandel kan volgens de Vos van grote dienst zijn, „Als ie mand op zoek is naar een produ cent van kruidenmixen kan hij via de Kamer bij ons terecht ko men", aldus de medewerkster van HIT. - Do presentatie van de Hongaarse produkten krijgt in Scniedam een permanent karakter, maar Hit wil variatie aanbrengen in de tentoongestelde waren. „George vindt, dat alle Hongaar se bedrijven een kans moeten krijgen", aldus Monique de Vos. „Produkten waarvoor weinig belangstelling is verdwijnen uit de ruimte". Sommige bedrijven zoeken een exportmarkt, andere Hongaarse firma's hopen op een samenwer kingsverband met het Neder landse bedrijfsleven. „Bepaalde Hongaarse produkten kunnen ook op lokatie worden geprodu ceerd", denkt Monique ae Vos. „Of deze samenwerking van de grond wil komen moeten we na tuurlijk ook afwachten". Initiatiefnemer George Toth is er alles aan gelegen, een plaats voor het Hongaarse bedrijfs leven op de Nederlandse markt te verwerven. Bij de opening van het centrum schitterde de initiatiefnemer bij voorbeeld door afwezigheid. „Toth heeft' het te druk. Voor zaken is hij momenteel in Hongarije", ver klaarde Monique de "Vos. „Hij heeft er alles voor over om het handelscentrum uit te laten groeien tot wat de afkorting be loofd, Een hit dus".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1