Provincie houdt vast aan centrum nabij Maassluis Ambtenaren hardnekkige klungelaars met de taal vdWetering Architectuur- prijs(vraag) Museum moet meer aan Schiedammers denken De Kjoeper from Sheedèm Batterij -unicum vindt navolging Maassluis heeft geld te verdelen Dorstige reizigers Vandalisme Steenen Dyck bar en boos VLAAROiNGS DAGBLAD SCHiEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG GDÜRANT ïimË Bestuur GGD uit impasse Peuter aangereden Kachels uit nieuwbouw Runstklassen gaan naar ander gebouw DRIEMAAL 'DE KUIP' VOL HOUT... VRIJDAG 7 JULI 1989 PAGINA 13 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen. Postbus 4QQ8, 3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Stolker: Desnoods plaats af- dwingen'V Maasland De provin cie houdt ondanks het veto van de Maaslandse gemeenteraad vast aan de lokatie Oude Camp- spolder-Zuïd voor de vestiging van een trans portcentrum voor het Westland. Overleg met een groot aantal be trokkenen heeft gedeputeerde Loudi Stolker gisteren bevestigd in haar mening, dat er op korte termijn geen andere geschikte plek voor handen is dan het wei delandschap ten noorden van de Steendijkpolderin Maassluis. Zij wil dit onderwerp 18 juli aan snijden in de vergadering van gedeputeerde staten. Als het da gelijks bestuur van Zuid-Hol- land haar mening deelt, zal na de zomervakantie het streekplan Westland worden bijgesteld. Ook is nader beraad noodzake lijk met de gemeenteraad van Maasland. „Ik sluit niet uit dat ik de meerderheid wel kan over tuigen, dat er geen alternatief aanwezig is. De raad heeft daar toe zelf de opening geboden", al dus Stolker. „Dat was ook de althans voor mij verbazingwekkende conclusie van vandaag: iedereen, Maas land incluis, is het er unaniem over eens dat een dergelijk cen trum er móet komen. Geen op lossing is de slechts mogelijke oplossing". Voor Stolker geldt: niet goed schiks, dan kwaadschiks. Als Maasland niet vlot meewerkt, zal zij de gemeente dwingen door middel van een zogeheten aan wijzing. Maasland kan daarte gen bij de Kroon in beroep gaan. Stolker hoopt dat de eerste paal voor het centrum over 28 maan den de grond in kan. De vereni ging Transportcentrum West land heelt dan een jaar langer moeten wachten dan de bedoe ling was De streefdatum van de vervoerders is nog steeds 1992, als de Europese grenzen open gaan. Hun bedrijven zijn thans veelal in gevestigd in de West- landse dorpskommen, met alle (mdieu)problemen vandien. De provinciebestuurder bracht gisteren ook nog eens de Oranje- Buitenpolder en het gebied tus sen bloemenveiling Westland en groenteveiling Delft-Westerlee ter sprake. Beide lokaties be hoorden destijds tot de zeventien onderzochte plekken. Voor de Oranjepolder moet Stolker nog naar Rotterdam, maar veel heil verwacht ze niet van overleg met de Maasstad. De Oranjepol der heeft geen goede ontsluiting. Rijkswaterstaat heeft gisteren duidelijk gr aakt, dat rijksweg 20 op z'n veegst in 1996 maar waarschijnlijk pas rond 2003 naar Höfek van Holland wordt doorgetrokken. Daardoor ver valt het aanbod van de Hoekse deelraad, die onder voorwaar den de Kulkweg én de grond naast het compostbedrijf ter be schikking stelde voor een trans portcentrum. Rijkswaterstaat bleek niet be reid alvast een stukje van de ver lengde A 20 aan te leggen, omdat het in dat geval met om een 'rijksweg' gaat en dan weigert Rijkswaterstaat voor de kosten op te draaien. Opvallende afwezige tijdens het de hele dag durende overleg op het Provinciehuis was een af vaardiging van de reconstructie- commisisie Midden-Delfland. Dat zou toch tijdverlies zijn ge weest. De commissie wil princi pieel geen inbreuk op haar grondgebied Burgemeester van Maasland Mieke BJoemendaal was giste ren ook in Den Haag: „Wij heb ben de gedeputeerde laten weten dat zij na anderhalf jaar discus sieren geen al te hoge verwach tingen moet hebben van een ge sprek met onze gemeenteraad Een eventuele aanwijzing heb ben wij bij voorbaat van de hand gewezen, uiteraard". Voorzitter J. de Bruin van het Samenwerkingsorgaan West land en ook transporteurs en veilighouders als A.J. van Mar- rewijk en J. Vreugdenhil dron gen daarentegen met klem aan op ae Oude Campspolder. „Een andere plek wordt óf onbetaal baar óf brengt grote logistieke problemen voor de veilingen met zich mee" Dat zegt ook se cretaris A P. van der Lee na mens de dne Hollandse land bouworganisaties (de 3 HLO's), die gisteren vergezeld was van de nieuwe voorzitter in het Westland. J. van Antwerpen. Ook de vereniging Transport centrum Westland is duidelijk. Vandaag zei voorzitter H. Pal- land tijdens een bijeenkomst in Naaldwijk- „De Oude Campspol- der-Zuid is en blijft voor ons de enige mogelijkheid, die op rede lijk korte termijn te verwezenlij ken is" ■K Een echt vakantiegevoel krijg je daar niet van. Ben je op reis in Amerika, zie je om de haverklap de naam De Kuyper. Net alsof Schiedam overat is. Het over kwam fotograaf Roel Dijkstra tij dens zijn omzwervingen door Ca nada en de Verenigde Staten van Amerika. „Op bushokjes, op mu- pi's, overal kwam je de naam De Kuyper tegen. De Kjoeper, zeg gen ze daar. En toen kwam ik ook nog langs de fabriek van De Kuy per in Canada". In de fabriek wordt voornamelijk Peachtree vervaardigd. Dat is de best ver kochte likeur ter wereld. Oor spronkelijk made in Schiedam. Sheedèm, zoals de Canadezen zeggen. Schiedam/Maassluis Als een 'kind met een waterhoofd staat Het bestuur van de GGD in het Waterweggebied bekend. De top van de geneeskundige en ge zondheidsdienst is topzwaar, er zijn veel te veel bestuursleden. Het moet minstens de helft klei ner, heeft de gemeente Schie dam al vaker bepleit. Maar Vlaardingen en Maassluis wil den met een inkrimping niet vooruitlopen op een organisatie onderzoek. In Schiedam werd al geopperd dan maar de gemeenschappelij ke regeling van de drie gemeen ten op te blazen, Maar B en W zijn verstandiger geweest. Schie dams dagelijks bestuur heeft de buursteden een voorstel gedaan, zeg maar een compromis, om niet nu het GGD-bestuur te hal veren maar pas na mei 1990. Daar wil Maassluis wel in "mee gaan, om uit de impasse te ko men, maar niet zomaar. De Maassluizers stellen voorwaar den. Ze willen met minimaal vier personen in de GGD-top vertegenwoordigd blijven. Bo vendien zal de Schiedamse ge meenteraad zo spoedig mogelijk moeten komen tot vaststelling van de nieuwe regeling. Anders krijg je nog een situatie dat .Maassluis wel water bij de wijn doet, maar dat er dan raadsleden .•in Schiedam opnieuw gaan koe- j'rfen, dat het nog niet genoeg wa iter bij de wijn is. 'Het wacKtên is nu wat Vlaardin gen doet, en of Schiedam inder daad snel akkoord gaat. Vlaardingen Zeker dertig Nederlandse ge meenten gaan in navol ging van Vlaardingen het gebruik van oplaad bare batterijen stimule ren met een kortingsac tie. Het initiatief van voorlichter Remus Aus- sen wordt overgenomen door gemeenten als Til burg, Lisse, Delft, Alk maar, Domburg en Maasland. Schiedam Een 2-jarige peuter is gisteravond bij een aanrijding gewond geraakt op het Broers- veld. Rond half negen schoot het kind tussen geparkeerde auto's door plotseling de weg op. Een 34-jarige Vlaardïngse automobi list kon het jongetje niet meer ontwijken. Met onbekend letsel werd de peuter per ambulance overge bracht naar het Sehielandzie- kenhuis. De verwondingen vie len gelukkig mee: na een korte behandeling mocht het kind met moeder mee naar huis. „Werden wij eerst benaderd door ambtenaren, nu worden wij zelfs gebeld door raadsleden uit verschillende gemeenten, die zich afvragen of zij politiek voor deel uit zo'n actie kunnen ha len", zegt Aussen. Op 18 april startte de batterijac tie in Vlaardingen. Op verzoek van de gemeente gaven winke liers een gulden kortipg op setjes oplaadbare batterijen en ander halve gulden op opladers. De ge meente zorgde voor reclame en liet stickers drukken met de tekst; Vlaardingen laadt ze op voor een beter milieu. De winke liers hebben geen tellingen ge houden, maar schatten dat zij ïn de anderhalve maand die de ac tie duurde twee tot drie keer zo veel opladers en oplaadbare bat terijen hebben verkocht. Alle gemeenten in Nederland werden middels een brief inge licht over de actie en sindsdien stromen de verzoeken om infor matie binnen bij de afdeling voorlichting. „Ambtenaren en raadsleden vragen om informa tiepakketjes. Wij kopiëren ons een ongeluk", zegt Aussen. Niet alleen de Vlaardingse win keliers, ook kinderen deden goe de zaken dankzij de actie. Zij verzamelden de stickers, die gra tis werden verstrekt bij batterij en en opladers, en verkochten ze voor een gulden per stuk- De stickers gingen grif van de hand. Vlaardingen Het wordt tijd dat de dames en heren ambtenaren van de gemeente Vlaar dingen eens wat boeken over de Nederlandse taal gaan bestuderen. Zij blijven hardnekkig klunge len met voegwoorden, bijzinnen, bijwoorden, persoonsvormen en wat dies meer zij, schrijft J.F. de Bruin, medewerker van de ge meentelijke bibliotheek, in het onlangs verschenen gemeente lijk personeelsblad De Torenkij ker. De Bruin maakte zich zeven jaar geleden al boos over het gebrek kig taalgevoel van de Vlaarding se ambtenaren, dat tot uiting komt in taal- en stijlfouten in ge meentelijke nota's en brieven. Hij schreef erover in De Toren kijker. Onlangs doorworstelde hij weer een paar pakketten met voorstellen van burgemeester en wethouders aan de gemeente raad. De Bruin werd er somber van. Zijn artikel van zeven jaar geleden heeft weinig geholpen. Het taalgebruik van de ambte naren is en blijft belabberd. B^n aantal voorbeelden van kreupe le zinnen uit raadsvoorstellen maakt duidelijk wat De Bruin bedoelt. „De dames- en heren toiletgroe pen nabij de burgerzaal, welke ruim 35 jaar geleden tot stana zijn gebracht, verkeren in een zeer slechte staat. Dit is niet al leen te wijten aan ouderdom, maar ook door herhaaldelijk on dervonden wateroverlast in deze ruimtes, bij extreme regen- var'. Twee zinnen. De medewer ker van de bibliotheek telt vijf taal- en stijlfouten. „Een van de doelstellingen bij alle heroriëntaties, die tot een grotere flexibiliteit en doelma tigheid moeten leiden, is de ver groting van het cliëntgericht handelen Hoe kun je 'het han delen' vergroten, vraagt De Bruin zich af na lezing van die zin. Nog een stijlbloempje: bo vendien kan dan de nu door middel van gas verwarmde au bain mar ie en de frite use wor den vervangen door elektrisch verwarmde exemplaren. Een halve 2invier fouten, Nee, het is droevig gesteld met het taalgebruik van de ambtena ren, aldus De Bruin. Hij had ge makkelijk vele bladzijden voort kunnen gaan met zij.i opsom ming van foute zinnen, De Bruin ergert zich ook aan de kretologie die het ambtelijk apparaat zich eigen heeft gemaakt. Regelmatig komt hij in de stukken woorden tegen als vertrekpunt en beslis moment Enige verbetering heeft De Bruin in de afgelopen zeven jaar niet kunnen ontdekken. Terwijl de ambtenaren toch de beschik king hebben ovtr moderne ap paratuur, die het mogelijk maakt stukken tekst net zo lang te ver beteren tot ze feilloos zijn. De Bruin vindt het een taak van de gemeente om de taalvaardigheid van ambtenaren te verbeteren. „De bibliotheek heeft aardig wat boekjes in huis. waarmee zelfs een ambtenaar dat aspect van zijn functioneren kan verbete ren". Schiedam Wat zegt de PvdA daar nu in het verkiezingspro gramma? Wil Schiedam een ei gen architectuurprijs instellen? Is het niet genoeg dat er lande lijk een architectuurprijs is, voor het mooiste ontwerp? Het blijkt een foutje te zijn. Be doeld was: architectuurprijs- vraag. Dat is een verschil. Met een prijsvraag kun je verschil lende architectenbureaus en thousiast maken om voor een bepaald gebiedje het mooiste ontwerp te maken. Laat ze maar wedijveren, het aardigste pik je er dan als gemeente uit. Op die manier wil de PvdA po gen om tot 'een vernieuwend concept' te komen. De prijs be staat er dan uit dat een bepaald bureau z'n ontwerp uitverko ren ziet. Dat is niet wat doorgaans met architectuurprijzen wordt be doeld. Dat zijn namelijk geld prijzen, waarmee de waarde ring voor een winnend ont werp tot uitdrukking wordt ge bracht. Het PvdA-program is nog maar een concept, dus de fout kan tijdig worden her steld. Maassluis In 1987 heeft de ge meente Maassluis meer geld geïnd dan uitgegeven, Dat blijkt uit de gemeenterekening van dat jaar, die deze week door ambtenaren van de afdeling fi nanciën werd afgerond. Het ba tig saldo bedraagt 680.000 gul den. De gemeente Maassluis heeft een reputatie op te houden als zuinige rentmeester. Jarenlang Maassluis Tot geriefsvermin- dering kan de diefstal gezien de klimatologische omstandighe den nog niet hebben geleid. Maar vier aanstaande bewoners van de Stadsmolen zijn wel ge dupeerd door de diefstal van hun gaswandkachel. Gisterochtend merkten de be woners, die hun zojuist opgele verde huis geschikt maken voor bewoning, de diefstal. In alle wo ningen forceerden de dieven het voordeurslot. De kachels hebben een totale waarde van 10.000 gul den. verdiende de gemeente meer geld dan het uitgaf, waardoor de ongebruikte reserves astronomi sche hoogten bereikten. Juist deze week rondden de frac tievoorzitters een operatie af, waarbij de reserves van II mil joen tot 5,5 miljoen gulden wer den gereduceerd. De laatste drie jaar werden dit geld verdeeld over een aantal maatschappelij ke instellingen en het bodem verontreinigingsfonds. Het college van B en W heeft de raad voorgesteld van de in 1987 opgebouwde reserves opnieuw veertig procent toe te voegen aan dit fonds, waaruit in een later stadium de sanering van de Steendijkpolder moet worden betaald. Het resterende deel, 408.000 gulden, wil het college overhevelen naar het fonds bij zondere doelen. Na het zomerreces beslist de ge meenteraad welke uitgaven uit het fonds voor bijzondere doel einden worden betaald. Moeite om een bestemming te vinden zullen de politici waarschijnlijk niet hebben. Bij de verdeling van de saldi-reserves bleek er lang niet genoeg geld aanwezig om alle wensen te betalen. De dorstige reiziger vindt op NS-statlon Vlaardingen-Centrum geen verkoeling. Geen glaasje water, geen potje bier wordt er geschonken. De restauratie is ge sloten. De Maassluisse pachtster ziet geen brood meer in de slecht- beklante zaak. In de warmte van de laatste dagen snakken trein reizigers vergeefs naar verkoe ling. door KOR KEGEL Schiedam Het is nog geen Fuchs-affaire, maar de staf van het Stedelijk Museum Schiedam heeft weer alle reden om van de politiek te schrikken. dammers moeten afstemmen. In Den Haag heeft de wethouder voor cultuur, Jack Verduyn Lu- mêl, de directeur van het Haagse Gemeentemuseum voor hei blok gezet: ïïudi Fuchs zal zijn visie duidelijk moeten maken. Zo'n vaart loopt het in Schiedam nog niet, en naar verluidt zal Paal man een dergelijke situatie wil len voorkomen door solidair mee te werken aan een puur op de stad afgestemd beleid. De veel geplaagde museumdi recteur kan nog een gevoelige klap incasseren. Hij raakt ook de kunstklassen kwijt. Het gaat hier Oorzaak van de narigheid is het concept-verkiezingsprogram van de PvdA. Dat drukt zich zo fragmentarisch uit over het mu seumbeleid, dat er al gauw mis verstanden kunnen ontstaan. Maar enkele conclusies liggen voor de hand. Museumdirecteur Hans Paal man moet wat bewegingsvrij heid inleveren, hij raakt de auto nomie over het museum kwijt De PvdA wil namelijk de 'orga nisatorische randvoorwaarden' verbeteren er. daarin zal de ont wikkeling van een dienst cul tuur een eerste bijdrage moeten betekenen. Kortom, Paalman zal dan resorteren onder de di recteur van de nieuwe dienst. Als kandidaat hiervoor wordt Ben Hakkenbroek genoemd, de chef van de huidige afdeling cul tuur, sport en jeugd in het stads kantoor. Hakkenbroek sprong ook in toen de organisatie van de Antilliaanse expositie Bida i Koló dreigde te mislukken. Vragen Maar ten aanzien van de verdere plannen roept het PvdA-pro gram meer vragen op dan het beantwoordt. Over het museum staat er, dat het zijn activiteiten moet richten op de plaatselijke bevolking Dat zal moeten ge beuren door het tentoonstel- lingsbeleid in samenwerking met het stadsarchief af te stem men op de lokale geschiedenis. Ook zullen de plaatselijke kunstenaars gestimuleerd die nen te worden. De museumcol lectie moet meer toegankelijk worden voor het publiek. En de historische en archeologische verzameling zal permanent op gesteld moeten worden. Geen woord echter over Paal- mans verzamelbeleid van de af gelopen jaren. Nadat zijn voor gangers de Cobra-collectie tot stand brachten, ging Paalman nieuwe richtingen in. Hij legde zich steeds meer toe op het ver zamelen van funaamentele schilderkunst, later ook Kon- struktivisme, en nog enkele stro mingen. Met name vanuit de PvdA en de museumcommissie kwam daarop in de jaren zeven tig veel kritiek. Er ontstond een rel die landelijke aandacht kreeg, en veel museumdirecteu ren namen het voor Paalman op. Einde Toch lijkt aan dat beleid nu een einde te komen, gelet op de pas sage in het PvdA-program. De Konstruktivisten sprak in Schiedam slechts een enkeling aan. Maar Paalman zal zijn acti viteiten veel meer op de Schie- om een zeer geslaagd experi ment uit de vroege jaren zeven tig. Onder leiding van vooraan staande kunstenaars als Harry Boom, Joop van Meel en Diet Wiegman en op initiatief van toenmalig educatief medewer ker Jan de Grauw werden de kunstklassen tot een niet weg te denken fenomeen in de plaatse lijke cultuur. De kunstkla»sen verdwijnen volgens het PvdA- program echter uit het museum aan de Hoogstraat. Ze worden ondergebracht in een stedelijk creativiteitscentrum (er is nog geen plek voor) en hei aanbod hiervan wordt afgestemd op de behoefte in de regio en de vraag en ervaring bij de buurt- en club huizen De artotheek tenslotte komt m de nieuwbouw op het Sladserf, aldus de PvdA. Maassluis Het schoolterrein aan de Steenen Dyck wordt af geschermd met hekken, om het vandalisme een halt toe te roe pen. Het bordes en de nissen van de scholen zijn een toevluchts oord yoor jeugdige vandalen, die scholieren en leraren lastig val len, deuren en muren bekladden en bomen en planten vernielen Omwonenden en ouders van leerlingen hebben daarover ai dikwijls hun beklag gedaan bij de politie. Het scholencomplex is een ster vormig gebouw, waarin drie ba sisscholen zijn gevestigd: de openbare Dreef, de protestants- christelijke P.M. Gilhuisschool en de rooms-katholïeke Kardi naal Alfrinkschool. De ingangen van die scholen liggen verscho len. „Dat zijn heerlijke plekjes waar allerlei lieden zich kunnen ophouden", zegt een woordvoer der van de gemeente. „Het loopt daar een beetje uit de hand". Ook bij andere scholen m Maas sluis zullen maatregelen worden getroffen tegen vandalisme, maar in de Steendijkpolder zijn die maatregelen heel urgent, al dus de gemeente. Na overleg met omwonenden, met ouders van leerlingen en met de stuurgroep Kleine Criminaliteit hebben burgemeester en wethouders be sloten 76.900 gulden voor be schikbaar te stellen voor aanpas singen aan het complex. Het werk zal nog in de zomervakan tie worden uitgevoerd. Met een oppervlakte van meer dan driemaal "de Kuip" mag Hautcentrum v.d. Wetering met recht groot genoemd worden. 8 loodsen vol hout, doe-het-zelfartikelen, keukens, parket, schroten, plaatmateriaal, tuinhout enz. vormen een waar paradijs voorde echte doe-het-zelver. Gemakkelijk te bereiken, ruim gesorteerd en laag in prijs. Kortom, een bezoekje waard. Kom eens langs en verbaas u over Houtcentrum v.d. Wetering! 00KT1JDENS DE VAKANTIEPERIODE GEOPEND Maasstraat 2, Schiedam, 010-A2«915a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1