Vibes Unit uitgekozen voor North Sea Jazz Bonden herinneren Vlaardingen aan wet Marianne Zoutenbier naar WK-sneltypen 279.- 209.- FRANS VAN THIENEN ■i§P»fl 79.- rVeel Valken kunnen met een bouwtekening lopen' Stationsrestauratie gaat niet meer open WITTE Roland Stolk gaat in Boston muziek studeren VUURRINGS DAGBIM SBHIEDAMSE G0URAN1 NKUWE '-"1(1 KG.' COURANI Korting van 10 procent op personeel, maar inspraak blijft uit Afzuigkap vat vlam Bestelbus gestolen Autodieven aangehouden Politie weg uit Gouden Driehoek Restaurantketen ontkent bad Groenoord over te nemen FRANS VAN THIENEN, 60 JAAR BETROUWBAARHEID TAFELS STOELEN KASTEN RONDE EETH0EK PUZZELS bon V WiTOF GRENEN West op naar de 1000 leden Verzoek aan Nijpels om huur te verlagen □WATERWEG Regionale redactie. Brede Havenstraat 6.3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229.435B066.4350557 - sportredactie: 4345209. Telelax: 010-43497S4. DINSDAG J1 JULI ISffi PAGINA I Vlaardingen Tussen de groten der aarde; Vi bes Unit, het ensemble onder leiding van de Vlaardingse vibrafonist Roland Stolk, treedt za terdag op tijdens het roemruchte North Sea Jazz Festival. Vanaf half vijf zijn de muzikan ten in de Esscher-zaal van het Haagse Congresgebouw te zien en te horen. De groep werd uit verkoren na het opsturen van een demo -dezelfde als waarop Vibes Unit vorig jaar werd afge wezen,.. Was Vibes Unit haar tijd voor uit? Is hun jazz nu wel in? Roland Stolk laat zich er niet over uit, maar zegt eenvoudig het 'leuk' te vinden om op 's werelds meest vermaarde jazzfestival te mogen optreden. Voor Stolk is het meteen een aardige afsluiting van een Hol landse periode, want bij vertrekt een tijdje naar Amerika. Stolk (24) vertrekt eind augustus voor vier maanden naar Boston. Met een beurs van het ministerie van WVC gaat hij studeren aan de Berklee School of Music. „Vier maanden lijkt misschien kort, maar ik weet heel precies wat ik wil gaan doen en wat ik wil leren", zegt Stolk. Van de wereldvermaarde vibra fonist Gary Burton wil Stolk te weten komen hoe hij de tech niek van het spelen met vier stokken kan verfijnen. „Burton kan dat zoals anderen piano spe len". Ook hoopt hij dat de Ame rikaanse corryfee hem wegwijs maakt in het interpreteren van een muziekstuk. „Het gaat vaak meer om de ideeen in je hoofd dan om je vaardigheden. Muziek maken is voor ruim vijftig pro cent denkwerk, het gaat bijna nooit vanzelf. Ja. vijf minuten per jaar misschien". Om die kennis te kunnen op doen moet Stolk privé-lessen volgen bij Gary Burton, want de man doceert tegenwoordig niet meer aan de Berklee. Hoewel Stolk veel moeite doet om van Burton les te krijgen, heeft hij zijn bedenkingen over de be dachtzaamheid, waarmee de Amerikaan te werk gaat. „Het is voor tachtig procent ingestu deerd, terwijl jazz toch geïmpro viseerde muziek is. Als je alles gaat vastleggen, wat houd je dan over?" „Maar het is goed om af en toe te worden geconfronteerd met an dere opvattingen over jazz. Ten slotte is het spelen van jazz een individuele bezigheid, waardoor je het gevaar loopt in automatis men en gewoonten te blijven hangen. En als je echt jazz wilt maken, kun je je dat niet veroor loven". Egotrippers Zelf houdt Stolk meer van-inte ractie tussen muzikanten. Dat vereist wel oplettendheid, en een goede muzikale en techni sche ontwikkeling, voegt hij er aan toe. „Je groeit naar jazz toe. Ik heb nooit bewust gezegd; nu ga ik jazz spelen. Zo werkt dat toch niet. Je moet ernaar leren luisteren. Ik vond het eerst ook pestherrie". Dat hij desondanks jazzmuzi kant is geworden, heeft te ma ken met de persoonlijkheid die hij in deze muzieksoort kan ver werken. „ln een jazzorkest 2ijn alle muzikanten binnen ae groep, maar ook afzonderlijk be langrijk". Is jazz dan specifiek geschikt voor egotrippers? „Dat zou je van alle kunstuitingen kunnen zeg gen. Iedereen maakt iets waar hij zelf een kick van krijgt". In Vibes Unit koos' de Vlaardin- ger voor een bezetting zonder zangerfes). „Met een vocalist krijg je een liedjesidee, waardoor je meer als begeleider fungeert. Zo wil ik niet een heel concert spelen. Niet dat het minder is, maar anders". Verziekt Naast Vibes Unit komt op North Sea Jazz een overvloed aan an dere artiesten, waarvan een ge deelte niet direct jazz speelt. „Ik vind het jammer dat er steeds minder jazz wordt geprogram meerd ap het festival. Het ïstoch al geen muzieksoort die je op vaak op radio en tv hoort, omdat het niet commercieel zou zijn". Ook de platenmaatschappijen gaven Stolk die kritiek toen hij met cassettes kwam. „De meeste bandjes heb ik alweer terug. Maar ik geloof niet dat het niet commercieel is. Je moet er alleen voor gaan zitten. Als mensen het nooit horen, krijgen 2e ook niet de kans om het te leren waarde ren". Een plaat in eigen beheer uit brengen ziet de vibrafonist niet zitten. „Tweeduizend plaatjes kun je in Rotterdam en omstre ken wel slijten, maar dat schiet niet zo op". Liever doet Stolk concessies richting commercie, want hij vindt het 'zonde' dat hij niet van zijn beroep kan leven. Die aan passing zou via het duo Mallet Unit moeten gebeuren, waarvan de vibrafonist deel uitmaakt. Mallet Unit maakt instrumenta le composities met behulp van slagwerk, synthesizer, drum computer, vibrafoon en marim ba. „Die synthesizer klinkt al mo dern _en kun je makkelijk com mercialiseren zonder de muziek te verpesten". Zijn eerste ervaring op platenge- bïed heeft Stolk al achter de rug: hij heeft meegewerkt aan de laatste elpee van Plairck, waarin zijn broer Stan speelt. „Zo doe je weer eens andere ideeën op. Dat is ook nodig, want voor je het weet draai je in een cirkeltje rond. Naar de wc gaan, ik noem maar wat doms, doe je elke dag zonder erbij na te denken. Als je de hele dag muziek speelt, krijg je dat ook". „Het verschil tussen goede en slechte muzikanten is dat weg breken uit gewoonten. Een saxo fonist als John Coltrane stopt al- les in zijn muziek wat erin moet, wat kun je daar nog aan toevoe gen? Hoe vaker je daarnaar luis tert. hoe minder je zin je hebt om zelf saxofoon te spelen. Maar je moet jezelf niet constant verge lijken met die grootheden, want dan kun je beter meteen inpak ken. Daarom moet je je afvragen watje met muziek wilt doen. Ik wil gewoon mooie muziek ma ken, die niet onder één noemer is te vangen". Roland Stolk: „Als je de hele dag muziek speelt, wordt het net zoiets als naar dewc gaan". 3 éM/4- C Vlaardingen De vier ambtenarenbonden Ab vaKabo, CFO, BTA en NBvGA hebben ernstige kritiek op het perso neelsbeleid van de ge meente Vlaardingen. De gemeente is een operatie begonnen, die moet lei den tot een bezuiniging van tien procent op de personeelskosten. Het georganiseerd overleg, waarin alle bonden zijn vertegenwoordigd, is over die operatie niet ge hoord. „Terwijl wette lijk het arbeidsvoor waardenoverleg binnen het georganiseerd over leg dient te worden ge voerd", aldus de ambte narenbonden. Dat zij niet van tevoren zijn in gelicht over de tien-proeen.tso- peratie beschouwen de bonden als een ernstig verzuim van bur gemeester en wethouders. „Wij nemen echter aan, dat dit ver zuim op de kortste termijn zal worden goedgemaakt", schrij ven de bonden. De bonden zijn bezorgd over de stroom van beslissingen, die con sequenties kunnen hebben voor het personeel van de gemeente. Een heroriëntatie is net achter de rug. een tien-procentsopera- tie staat op stapel. Er wordt ge werkt aan automatisering en privatisering, een werkgroep be kijkt welke taken de gemeente volgens de wet beslist moet uit voeren en welke niet, en weer een andere werkgroep bereidt een verandering van de be stuursstructuur voor. De bonden hebben zeer sterk de indruk, dat „al deze processen naast en elkaar en ongestructu reerd verlopen". Zij vinden dat alle beslissingen juist zorgvuldig op elkaar afgestemd moeten worden. AbvaKabo, CFO en BTA nemen na de eerstvolgende vergadering van het georgani seerd overleg een standpunt in. -De Nederlandse Bond van Ge meenteambtenaren heeft ander halve week geleden het gemeen tebestuur er al van beschuldigd onzorgvuldig met het personeel om te springen. Schiedam De keuken van een gezin aan de Stadhouderslaan zag gistermiddag grijs van de rook. Kort nadat de vrouw des huizes twee pannen op het vuur had gezet raakte de afzuigkap oververhit en vatte vlam. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te doven. SchiedamEen witte Mercedes Benz-bestelwagen, die gepar keerd stond op cte Algerastraat in Schiedam, is gisteren gestolen. Nieuw, kost zo'n^ bestelwagen 60.000 gulden. De'eigenaar van de Mercedes had op de zijkanten de woorden 'Aardappelen en panklare groenten1 geschilderd. Marianne Zoutenbier: 'Ik zou best acht uur per dag lekker willen oefenen'. Vlaardingen „Ik ben nu al peu nerveux", blikt typiste Mari anne Zoutenbier vooruit op het wereldkampioenschap snelty- pen, dat in het Oostduitse Dres den wordt gehouden. Binnen drie kwartier moet de vinger vlugge Vlaardingse aanstaande zondag bewijzen, dat drie maan den hard trainen niet voor niets zijn geweest. Ondanks de goede voorbereidin gen zijn de verwachtingen van Zoutenbier voor het wereld kampioenschap niet al te hoog gespannen. De Vlaardingse, die een eigen zetterij bezit, be schouwt zichzelf vooralsnog als een volslagen outsider onder de deelnemers. „Ik ben al blij als ik bij de beste drie van de Neder landse deelnemers eindig". Rond de 700 deelnemers uit 24 landen nemen zondag naar ver wachting deel aan het mondiale treffen. En hoewel de typevaar- digheid van Zoutenbier tot in de wijde omtrek vermaardheid ge niet, beseft de Vlaardingse dat zij nog lang niet tot de mondiale top behoort. „Meisjes uit Turkije en hel Oostblok worden betaald om acht uur per dag te typen. Ik zou ook best acht uur per dag lekker willen oefenen, maar ik heb er de tijd niet voor". Door de drukte op haar bedrijf moest de 35-jarige debutante op wedstrijdniveau zich beperken tot trainingssessies van een scha mele anderhalf uur per dag. Toch turfde Zoutenbier op de elektronische typemachine reeds 423 aanslagen per minuut Dat zijn er altijd nog 237 minder dan het aantal dat zij op haar computer haalt, maar beeld schermtypen vormt helaas voor de Vlaardingse nog steeds geen officiële discipline op het wereldkampioenschap. De wereldtop haalt Zoutenbier met haar prestaties nog niet, maar de weg naar de top is be- Vlaardingen De restauratie op NS-station Vlaardingen-Cen- trum gaat niet meer open. De be herende maatschappij Servex, een dochteronderneming van de Spoorwegen, heeft de ruimte overgedragen aan 'moeder NS'. Aan de exploitatie van de restau ratie is geen droog brood te ver dienen. „De jaaromzet bedroeg een scha mele 17.000 gulden", zegt Ser- vex-directeur Van Eragelen. „Dat is te mager". Servex is wel genegen slecht beklante restau raties een kans te geven, zegt Van Engelen. „Maar uit tellin gen op Vlaardingen-Centrum is gebleken, dat het aantal poten tiële klanten gewoon te laag is". Andere stationsrestauraties in den lande worden in een nieuw jasje gestoken, om meer klanten te trekken. Voor de restauratie in Vlaardingen ziet Servex geen perspectief. De NS kan over de ruimte beschikken. Die krijgt, zegt een woordvoerder van ae NS, geen publieksfunctie meer. gonnen. „Tegen de 780 aansla gen per minuut van de toppers kan ik nog niet op", beseft de Vlaardingse. „Maar wat niet is kan nog komen". Sponsors zorgen ervoor, dat de Vlaardingse aan het kampioen schap kan deelnemen. De totale kosten van de trip komen Zou tenbier op ongeveer 6000 gulden te staan. „Maar mijn man, de sponsor en zijn vrouw reizen ook mee", vertelt Zoutenbier. „Typen is tamelijk verslavend", verklaart de Vlaardingse haar deelname aan het kampioen schap. „Noem het maar een soort afwijking". Zoutenbier kent voor zondag slechts één angst: het missen van de goede tik. „Als je ene hand vlugger typt dan de ander, dan kun je het vergeten. Dan komen de letters in de ver keerde volgorde op het papier". Mocht het zondag niet lukken, dan is er nog geen man over boord, meent de Vlaardingse. „Het is in elk geval een leuke er varing". Haar kaarten zet Zou tenbier reeds bij voorbaat op het Nederlands kampioenschap van volgend jaar. „Als beeldscherm typen een oficieel onderdeel wordt, maak ik op dat evene ment wel een goede kans om kampioen te worden". Vlaardingen .Twee mannen uit Dedemsvaart zijn gistermor gen op de Van Beethovensingel in Vlaardingen door de politie aangehouden. De twee reden in een auto die zij In Overijssel had den gestolen. In de kofferbak van de auto vor.d de politie een paar vuilniszakken vol met ge stolen sigaretten. De twee zijn overgedragen aan de politie in Dedemsvaart, die het onderzoek voortzet. Vlaardingen „Wij zitten een dagje in de rotzooi, maar het is wel gezellig", zegt de receptioniste van de politie Vlaardingen. Vandaag werkte de politie voor het laatst in de noodgebouwen op het voormalig recreatie terrein van kunstmestfa- briek Windmill aan de Westlandseweg. De verhuizers haalden van daag het gebouw leeg. Vanaf zeven uur vanavond is de politie weer te bereiken op de oude vertrouwde plek aan de Delftseveerweg, waar een nieuw bureau is gebouwd. „Maar 't2al eerder elf uur dan zeven uur wor den, voordat we helemaal over zijn. En ik denk dat we pas donderdag echt op orde zijn", aldus de receptioniste. Na het vertrek van de poli tie van de Westlandseweg worden de gebouwen die er staan gesloopt. Die sloop maakt voor.de gemeente de weg vrij voor nieuwe ont wikkelingen, Het noodon- derkomen van de politie stond in een gebied, dat in gemeentelijke kringen be kend staat als de Gouden Driehoek. Beleggers zouden er veel belangstelling voor hebben en de gemeente heeft er grootse plannen mee. De ruimte tussen West landseweg en rijksweg, waar ook nog de boerderij van Moerman staat en meer dan honderd volkstuinders een lapje grond hebben, is bestemd voor kantoren en woningen. Schiedam De privatisering van zwembad Groenoord is op nieuw vertraagd. De presentatie van het plan, waarin op het ter rein van het zwembad een hotel, een congrescentrum en een res taurant moeten verrijzen, had deze maand moeten plaatsvin den, Drie weken geleden had wet houder Luub Hafkamp {welzijn en sportzaken) nog goede hoop de plannen vóór de zomerva kantie te kunnen presenteren. Een breed overleg tussen de ge meente en de betrokken project ontwikkelaars, dat verleden week plaatsvond, heeft echter geen concrete resultaten opgele verd. Wie de gesprekspartners van de gemeente vormen, geldt langza- merhand als het best bewaarde geheim van Schiedam. Wethou der Hafkamp is uiterst spaar zaam met informatie zolang het plan nog „geen handjes en voet jes" beeft. Zijn ambtenaren doen in zwijgzaamheid niet voor de wethouder onder. „Het plan is Hafkamps geesteskind. Daarom brengt hij als enige informatie naar buiten". Terwijl Hafkamp naar zijn va kantiebestemming is vertrok ken, weet geen van de betrokke nen ondertussen waar hij aan toe is. En dat zes weken voor de slui ting van het bad, die hoogst waarschijnlijk het einde van G roenoord-oude-stijl zal beteke nen. De onzekerheid geldt zowel be zoekers als personeel. Ook fiet- senbewaker Joop Stouthandel kan voorlopig alleen maargissen als de toekomst van het bad ter sprake komt. Stouthandel is te verslaan gegeven dat hij zijn ga rage op het terrein van bad Groenoord aan het einde van het zwemseizoen moet ontruimen, „Over zes weken valt het doek over het zwembad", meent Stouthandel, „Het gehele com plex wordt tot de laatste steen af gebroken". De gemeente heeft Stouthandel een nieuwe stalling aangeboden op het Hemaplein, waar hij al eerder actief was. „Maar ik olijf het liefst betrokken bij bad Groenoord", zegt de stallinghou der. „Ik heb mij al aangemeld als bewaker tijdens de verbou wing". Dat Groenoord wordt afgebro ken, is volgens Stouthandel te wijten aan het gebrek aan onder houd van de gemeente. „De bak van het grote bad is gebroken, de rioleringen zijn onherstelbaar verstopt en de roest van het beto nijzer komt bijna in het ondiepe bad terecht", zegt Stouthandel. „Daarom zal er van dit bad niets overblijven". Groenoord wordt getransfor meerd tot een overdekt 25-me- terbad, met een beperkt aantal ligweiden, vermoedt Joop Stout handel. De nieuwe eigenaar heeft de stallinghouder al een aantal keren langs zien komen. „Met een grote limousine. Hij had de bouwtekeningen onder zijn arm". Het hardnekkige gerucht dat de Nulandse restaurantketen Van der Valk de nieuwe^ eigenaar wordt, wordt door adviseur G.A. van der Valk van het familie- concern ten stelligste ontkent. „Er zijn heel wat Valken die met bouwtekeningen rond kunnen lopen", zegt de teruggetreden voorman van het familïecon- cern. „Met Emmelaord en Hen gelo zijn wij wel bezig, maar van Schiedam is mij tot nu toe niets bekend". „Als het zwembad aan de rijks weg Den Haag-Rotterdam zou liggen, zou ik het morgen ko pen", laat de adviseur weten. „Maar Schiedam ligt bij mijn we ten niet'aan een rijksweg". Als Van der Valk over de ligging aan rijkweg 20 hoort, zegt hij gekscherend: „Misschien moeten we dan toch eens gaan praten". Dat Van der Valks naam wordt genoemd, is overigens minder vergezocht dan het lijkt. Een combinatie van een openbaar zwembad met restaurant en ho- telfaciliteiten wordt door Van der Valk op verschillende plaat sen al geëxploiteerd. keukenbuffetten in wit of grenen 80 cm breed Tafel 0105 cm met 4 gestoffeerde stevige stoelen OflO Rekiame fcUSfa"1 PARTIJ 1000 stukjes, tegen inlevering van 0% deze s?; a schuifkast hang-leg 100x60x177 cm boekenkasten 60 cm breed 180 cm hoog Schiedam Sinds PvdA-frac-' tieleider Gé Brouwer in februari foeterde dat sommige bewoners verenigingen een te geringe ach terban hebben, wil die van West maar al te graag weten dat het aantal leden groeit. De leden werfcampagne heeft reeds 128 leden opgeleverd: op 1 juli waren het er 650, op 1 januari stonden er 522 geregistreerd. Volgens secretaris John de Kie vith is de 'opzienbarende' groei te danken aan de acties tegen drie luxe flats in het parkje bene- den aan de Vlaardingerdijk, en aan de pogingen om te veel be taalde huur terug te krijgen; dat laatste speelt rond de 213 Sint Jo zef-woningen in de omgeving van de Van Beverenstraat- De Kievith meldt dat zijn be stuur verwacht eind van het jaar het 'magische' getal van 1000 le- den te hebben bereikt. Schiedam Het is begin jaren tachtig al eens eerder gebeurd. De bewonersvereniging Schiedam-West, de betrokken woningbouwvereniging en de ge meente trokken samen op naar Den Haag. Bij het mi nisterie bepleitten zij gedrieën een oplossing voor de problemen rond de mislukte renovatie van de 213 Sint Jozef-woningen. Het hielp. Nu wil West opnieuw naar het Haagse, samen met de gemeente en de woningbouwvereniging Schiedam. Doel is nu om uit de impasse te komen, die is ontstaan rond de huren. Veel bewoners hebben jaren achter- een een huurverhoging van 75 gulden per maand be- taald zeer tegen hun zin. „De bewonersvereniging hoopt dat de minister vol- doende redenen zal zien om het nu al bijna tien jaar slepende conflict op te lossen", zegt secretaris John de Kievith. „Dat zou kunnen door de huur te veria- J gen of de 75 gulden per maand over zes jaar geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden". De Kievith zou dat wel rechtvaardig vinden. Hij wijst erop dat het vaststaat dat van de acht miljoen gulden, die in 1981 voor de renovatie was uitgetrok- ken, een deel is verduisterd. Van het restant werd een mint-renovatie uitgevoerd met minderwaardig materiaal. Later is dat bij een tweede renovatie alle maal verholpen hoewel het een hele strijd bete kende om het zover te doen komen maar de bewo ners vinden het onverteerbaar dat zij al sinds 1982 fi nancieel moeten boeten voor de 'duistere praktijken' van de stichting Samenwerkende Schiedamse Wo ningcorporaties (SSSW), De corporaties en de SSSW 2ijn twee jaar geleden opgegaan in de nieuwe wo ningbouwvereniging Schiedam. De huurverhoging uit *82 achten de bewoners onte- recht en sommigen hebben ze al die tijd geweigerd. De meeste anderen willen het geld terug. De wo ningbouwvereniging heeft daar begrip voor, maar is niet bevoegd de bewoners financieel tegemoet te ko- mendat zou in strijd met de wet zijn. Alleen de mi- v nister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu, Ed Nijpels, heeft die bevoegdheid. Daar maakte de minister aJ eerder gebruik van. Van 1982 tót 1988 schortte hij alle trendmatige huurverhogin- gen op vanwege de slechte renovatie van de 213 Sint t Jozef-woningen. West heeft van de woningbouwvereniging al steun toegezegd gekregen voor een trip naar Nijpels. Ook burgemeester en wethouders zullen nu worden ge vraagd het gezelschap te vergezellen. De gemeente, i van meet af aan erbij betrokken, weet als geen ander dat er veel is misgegaan, aldus De Kievith. „Steun uit die hoek zou de zaak voor de bewoners zeker goed doen".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1