Muziek ambassadeurs weer naar Schiedam Autorijders pletten helft aantal padden Dioxine in melk Vrouwen gaan overleggen over sexistisché reclame Belangrijke archeologische vondsten in Foppenpolder Nijpels schrikt van koeien in Zuidbuurt VLAARBINGS BAGBIAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Gemeente wil tunnels bouwen Historische Vereniging komt met plan Weeshuis Meer wegwijzers in Maassluis Geisers duurder, werkgroep böos Vervulling vacature directeur probleem Onrustig in binnenstad «no»* wuiRWfG - R^naleredac^Brede Havenstraat 6,3131 BC Vardingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 040-4343229, 4352066,4350557-sportredactie: 4345209. Telefax:010-4349754. VRIJDAG 14 JULI 1989 PAGINA 13 Schiedam Als onder deel van hun drie weken durende Europese toer- nee brengen de Ameri can Musical Ambassa dors op 20 juli een be zoek aan Schiedam. Het harmonieorkest, een se lectie van de beste mu ziekstudenten uit veer tig Amerikaanse staten, treedt 's avonds om half zeven op in de Plantage. De bezoeken van de rrmzlekam- bassadeursaan Schiedam zijn in middels tot een traditie uitge groeid. Het optreden, dat dit jaar reeds voor de tiende keer plaats vindt, wordt georganiseerd door Vlaardinger en Rijnmondband- lid John Laf eber. Door een oproep te plaatsen in een regionale Amerikaanse krant kwam Lafeber tien jaar geleden in contact met de mu- ziekformatie. Professor Maxime Lefcver, lerares aan de Purdue universiteiten organisatrice van de Europese toernees van de Ambassadors, was direct verrast door de overeenkomst van haar naam met die van de Vlaardin ger. Ze nam contact op met de Lafe ber en uit de correspondentie vloeide de eerste afspraak voor een optreden in Schiedam voort. Het beviel de Amerikanen goed, want ook tien jaar na dato maakt het gezelschap nog steeds gra tis en voor niets -haar opwach ting in Schiedam. Doordat de muzikanten studen ten in de leeftijd van 16 tot 20 jaar zijn, spelen de Ambassadors elk jaar in een sterk gewijzigde samenstelling. De kwaliteit is echter constant. Alleen de beste muzikanten van veertig univer siteiten worden door hun mu ziekleraar voor het orkest geno mineerd. Voorafgaand aan de Europese toemee komen de muzikanten drie dagen voor repetities bijeen in New York. De Europese toer- nee voert het gezelschap vervol gens naar Parijs, Lugano, Inns bruck, Berchtesgade, Londen en Schiedam. Het concert in Schiedam, waar bij werken worden uitgevoerd van John Philip Sousa en tal van andere bekende Europese en Amerikaanse componisten, wordt gedirigeerd door profes sor Richard L. Floyd. Overnachten doen de muzikan ten overigens niet in Schiedam. Komen de muzikanten in de loop van de middag in de Jene- verstad aan, direct na het con cert vertrekt het gezelschap met de boot naar Engeland, waar de Europese toernee meteen aantal optredens in Londen wordt af gesloten. Schiedam Automobilisten blijven doodsoorzaak num mer één onder de padden van Schiedam-Noord. Veel autorijders maken gebruik van een illegale route tussen de Scheepvaartweg en de Kerkweg, en het is daar dat 240 dode dieren werden ge teld, Slechts 251 konden er een veilige oversteek ma ken, De helft is dus gesneu veld. Dat betekent een triest record, ïn 1984 was er ook een piek, van 202 dode padden. Daarna leek het beter te gaan, De paddenwerkgroep Schie dam heeft nu ook in Delft ruchtbaarheid gegeven aan haar activiteiten. Volgens me vrouw C.A.M. van Hoek weten veel Delftenaren niet, dat er een paddentrek bestaat in het wei delandschap van Midden-Delf land, met z'n talrijke sloten. Treurig blijft dat veel Schie- damse weggebruikers op de landwegen olijven scheuren. Zij 20uden beter moeten weten. Mevrouw Van Hoek wijst bo vendien op de borden, waarop een maximumsnelheid van 30 kilometer wordt geadviseerd. Overigens bedankt zij de auto rijders die zich daar wel aan houden, Het schijnt dat veel au torijders via de landwegen gaan om de stoplichten aan -de Scheepvaartweg en de Mozart- laan te mijden. Er ligt sinds kort een weg voor het bouwverkeer in Spaland en daar wordt ille gaal gebruik van gemaakt. Goed nieuws heeft de padden- werkgroep toch ook nog, on danks de vele geplette amfi bieën. De gemeente Schiedam, zelf ook geschrokken van de moord en doodslag, heeft beslo ten om voor de volgende over steek in het nieuwe seizoen paddentunnels aan te leggen onder de Harreweg, de Kerk weg en de bouwweg in Spaland. Ook de kikkers en salamanders zullen daar instinctief gebruik van maken. Tunnels kunnen dus helpen. Aan de andere kant is het zo, dat er in de sloten in park Kethel bedroevend kleine hoeveelhe den dril werden geconstateerd. Dat belooft het ergste voor ko mend seizoen. Vlaardingen De commis sie Restauratiepenning van de Historische Vereniging heeft een plan tot behoud van het Weeshuis gemaakt. De Historische Vereniging blijft zich verzetten tegen de sloop van het Weeshuis die, zoals secretaris C.J. Hart zegt, dreigend naderbij komt. De vereniging maakt haar plan tot behoud van het Weeshuis begin, volgende week bekend. De Historische Vereniging verschilt met de meerder heid van de Vlaardingse ge meenteraad van mening over de historische waarde van het oude gebouw aan het Weeshuisplein, dat in middels aan het oog wordt onttrokken door de nieuw bouw op het plein. De vere niging vindt dat het Wees huis alleszins het behouden waard is. Wethouder Bas Goudriaan (stadsontwikkeling), die het Weeshuis een foeilelijk ge bouw vindt, heeft de vereni ging wel het voordeel van de twijfel gegeven. Hij heeft toegezegd een plan van de vereniging tot behoud van het Weeshuis'welwillend te bezien. Waarschijnlijk be helst het plan van de com missie Restauratiepennïng het geschikt maken van het Weeshuis voor kleine woon eenheden en ambachtelijke bedrijfjes. Eén van de opgegraven werk- Ituigep is een spie, die werd ge bruikt bij de bouw van een huis. Maassluis/Vlaardingen Minister Nijpels van volksgezondheid en milieu presenteert vandaag de testresultaten van een onderzoek naar de vervui ling van landbouwgrond in de Zuidbuurt. Op de uitslag van de testen wil het ministerie niet vooruit lopen, maar de kans dat Nijpels de aanwezigheid van zwaar vergiftigde dioxine in de melk van koei en bekend maakt, wordt niet denkbeeldig geacht Afgelopen dinsdagavond vond op verzoek van de betrokken boeren een gesprek plaats met medewerkers van het Centrum voor Landbouw en Milieu en het ministerie. In de geheime bijeen komst zouden de boeren door de autoriteiten zijn voorbereid op het resultaat van de meetresulta ten. Het beeld dat de autoriteiten schetste wordt door een betrok kene 'alarmerend' genoemd, Volgens de zegsman zou in de melk van grazende koeien jn het landbouwgebied tussen Vlaar dingen en Maassluis het zwaar giftige dioxine zijn aangetroffen. Volgens een voorlichtster van het ministerie van Volksgezond heid en Milieu is er vooralsnog geen enkele reden tot paniek. Het is niet in het belang van de boeren om wilde verhalen de wereld in te sturen. Er zijn mon sters genomen in het gebied, maar als er al uitslagen zijn, dan kunnen wij er nog niets over zeggen". Volgens de voorlichtster is er van uit milieu-oogpunt voorals nog geen enkele reden tot pa niek. „We hebben bovendien pas de helft van het aantal testresul taten binnen. Pas als alle gege vens bekend zijn, treedt de mi nister naar buiten. Onze voorlo pige indruk is in ieder geval, dat er niks ernstigs aan de hand is". Nieuwe normen Naast de testresultaten maakt Nijpels vandaag naar verwach ting nieuwe, aangescherpte mi lieunormen voor de landbouw sector bekend. Tot welke maat regelen het ministerie van land bouw overgaat, durft een voor lichtster van het ministerie van Landbouw en Visserij nog niet te voorspellen. „We moeten eerst de testresultaten zien. Alleen als er aanleiding toe is kan het mi nisterie besluiten de melk aan de distributie te onttrekken". Ook Siem van der Kooij, eige naar van een melkveehouderij en kaasmakerij, wenst over de testresultaten en de bijeenkomst van afgelopen dinsdag geen me dedelingen te doen. „Het enige dat we kunnen doen is de testre sultaten afwachten". Op de vraag, of er over dioxine gespro ken is, gaat Van der Kooij niet in. Typerend voor de algemene zwijgzaamheid is, dat Van der Kooij zelfs niet wil ingaan op de vraag, of hij de informatiebijeen komst heeft bijgewoond. Vrouwen fietsen nietsvermoedend onder de enorme reclame door. Schiedam Is de Schïedamse vrouwenbeweging ingeslapen of zijn de bezoeksters van Barrika met vakantie? Die vraag doemt op, nu de buitenwereld het ook twee weken na het plaatsen van enkele reusachtige reclameborden voor een fo- tocameramerk nog zonder een reactie van de vrouwenbewe ging moest stellen. Zelfs het verantwoordelijke re clamebureau zal grif toegeven, dat de belangrijkste kwaliteit van de aanprijzing niet het vrouwvriendelijke karakter is. Maar hoe kijken feministische vrouwen, die amper twee jaar geleden, met succes ageerden te gen een heel wat verhullender afbeelding voor Fa-badsehuim op de streekbussen, tegen deze nieuwe uiting aan? Apert sexistisch, meenden de aanklaagsters destijds. Vrouwen worden op dit soort reclameaf beeldingen gereduceerd tot een hapklaar, verleidelijk ogend brok vlees. De busmaatschappij bleek uiteindelijk gevoelig voor de argumenten van de vrouwen, waarop de reclames van de bus sen verdwenen. Marjo Steijn, voorzitter van de gemeentelijke vrouwenadvies commissie en reeds jaren actief in de vrouwenbeweging: „De poster die nu in de stad hangt heb ik nog niet gezien, maar dit soort reclame-uitingen blijken het helaas nog steeds goed te doen. Als vrouwen moeten we ons maar eens gaan beraden of het de moeite waard is tegen deze reclame te protesteren". Mochten Sohiedamse vrouwen tot protest overgaan, dan staat hen volgens Marjo Steijn twee wegen open. „Als vrouwenad viescommissie kunnen we bekij ken of B en W druk op de firma Publex kan uitoefenen. De an dere mogelijkheid is protest aan tekenen bij de reclamemaker, maar dat heeft meestal minder posters gingen bekladden of ver scheuren. Civiele procedures hebben vaak meer zin. Als de rechter iets verbiedt, bereik je eigenlijk veel meer". Zelfs nog voordat er één bill board in de stad was gesigna leerd, uitten verschillende ge meenteraadsleden vorig jaar al bedenkingen tegen de bill boards. De reusachtige reclame borden zouden volgens hen de aandacht van de automobilist af leiden. Toch ging de raad met het voorstel akkoord. Het aan bod van de Franse exploitant Publex om de onderhoudskosten voor de tram- en bushuisjes voor haar rekening te nemen, was daar niet vreemd aan. De gewraakte posters, die onder andere op de Nieuwe Haven en de Appelmarkt te zien zijn, ver dwijnen voorlopig niet uit het straatbeeld. Vrouwen die zich aan de afbeelding storen hebben één troost. Op een andere poster, die in verschillende bushuisjes in de stad is opgehangen, wordt Dat vrouwen de posters op eigen houtje gaan verwijderen of be kladden, verwacht Marjo Steijn niet. „Zeg maar dat de vrouwen beweging vernuftiger is gewor den. vroeger 'werden vrouwen regelmatig in de cel gezet, als zij* Maassluis Maassluis wil het aantal stadsplattegronden uit breiden en de plattegronden, die er al staan, actualiseren. De ge meente is in onderhandeling met Suuxland's Exploitatie Maatschappij over de plaatsing van plattegrondkasten. In Maassluis staan nu zeven, enigszins verouderde stadsplat tegronden. Een aantal nieuwe straten in de Steendijkpolder staat op die kaarten niet ver meld. Maassluis wil er vijf platte grondkasten bij hebben: aan de Maasdijk, Laan '4Q-'45, de Julia- nalaan, de Burgemeester Van der Lelykade en de Rozenlaan. de wachtende buspassagier ver gast op een sexsymbaol in de vorm van een blote man. De in nige omhelzing door een orden telijk geklede dame dankt de man in adamskostuum volgens de reclame aan zijn nieuwe af tershave. Maassluis De werkgroep Maassluis van de Consumenten bond is boos op de directie Ge meentebedrijven, omdat die de huurprijs van geisers met drie kwartjes per maand heeft ver- hoogd. Ondanks die prijsverho- ging van 11,3 procent neemt de - service af: in het weekeinde worden kapotte geisers niet meer door het Gasbedrijf gere- - pareerd. De Consumentenbond vindt het besluit van Gemeentebedrijven onaanvaardbaar en heeft protest aangetekend. Als de service be ter zou worden, dan zou de bond een prijsverhoging nog wel kun nen accepteren. Maar nu op ser vice wordt bezuinigd past het niet een prijsverhoging door te voeren. De inkomsten die Gemeentebe drijven heeft van de 5000 huur- geiserszijn aanzienlijk. Alleen al de prijsverhoging van drie kwartjes per maand levert de be drijven op jaarbasis 45.000 gul den extra op. „En wat staat daar tegenover? Totaal niets", aldus de boze bond. Het vervallen van de weekeind- service noemt de plaatselijke werkgroep van de Consumen tenbond een extra dreun. „Stel u voon u zult maar zitten met een - vierpersoonshuishouden. Juist op vrijdagavond gaat de geiser stuk. Drie dagen zonder warm water". De werkgroep dringt er bij Gemeentebedrijven op aan het besluit nog eens nader te be zien en geheel of gedeeltelijk te rug te draaien. Vlaardingen Het kost Vlaar dingen veel moeite om een nieu we directeur te vinden voor Ge meentewerken. Een eerste solli- cilatieronde voor de functie,.die vacant komt als de huidige di recteur J.G. Gerritze in decem ber met vervroegd pensioen gaat, heeft geen geschikte kandi daat opgeleverd. Er wordt zelfs al gedacht aan een interim-manager, om het gat dat na het vertrek van Gerritze valt tijdelijk op te vullen. Binnen de gemeente circuleren geruchten, als zou Jan Moolenaar, voorma lig hoofd van de afdeling bouw en woningtoezicht van Gemeen tewerken, voor die interim functie zijn gevraagd. Molenaar, die vorig jaar decem ber met de vut ging, ontkent dat hij gevraagd is als interim-ma nager. „In alle eerlijkheid, ik weet daar niets van", zegt Mool enaar. „Er is mij niets gevraagd. Alleen bij mijn afscheid heeft ie mand dat idee geopperd. Maar ik ga een paar maanden een heer lijke vakantietocht maken". Henk H. van der Linden, bij af wezigheid van Bas Goudriaan wethouder personeelszaken, weet ook van niets. „En als Moolenaar gevraagd was zou ik het moeten weten. Wat ik wel weet, is dat een eerste ronde geen geschikte kandidaat heeft opgeleverd. En dat het idee be staat om een interim-manager aan te stellen, omdat er een her structurering van de bestuurs structuur op stapel staat. Na de vakantie zal het college zich over het probleem buigen1 Schiedam In cafés maar ook op straat is het gisteravond ver schillende keren tot een handge meen gekomen. Eerste slachtof fer van aggressief gedrag was een- 42-jarige Schiedammer, die het aan de stok kreeg met een automobilist De Schiedammer reed met zijn auto van de Broersvest de Korte Singelstraat ïn. Op de kruising met de Singel stopte de man voor een automobilist, die uit de rich ting van de Rotterdamsedijk kwam. Toen de man plotseling naar achteren begon te rijden, gebaar de de 42-jarige Schiedammer dat de man bijna zijn auto raakte. De automobilist stapte uit, verkocht de Schiedammer een stomp op zijn neus en reed weg. Ook ïn het doorgaans gemoede lijke café Podium was het gister avond raak. Toen twee 33-jarige Schiedammers de draaideur bin nenkwamen, werden zij op on aangename wijze geconfron teerd met een handgemeen, dat in de zaak was uitgebroken. Het tweetal werd bekogeld en gesla gen met bierflessen. door ALBERT BROUWER en JNGENA VELLEKOOP Vlaardingen De Foppenpolder mag niet onder water wor den gezet, voordat tenminste de bodem is onderzocht op zijn archeologische waarde. Enkele jaren geleden is dan ook een plan opgesteld om oudheid kundigen de nodige ruimte te geven. Inmiddels wordt er flink gegraven en er zijn belangrijke vondsten gedaan. Door het gebrek aan mens kracht en geld is het niet moge lijk alle objecten uit te graven. Er moest een keuze worden ge maakt: in een periode van vijf jaar zullen 2es vindplaatsen uit de Ijzertijd, vijf uit de Romeinse tijd en één uit de Middeleeuwen uitgebreid worden onderzocht. De opgravingen van de IJzer- lijd-vindplaatsen worden ver- Yicht door het Instituut voor Pre historie te Leiden onder leiding van archeologe drs. Ineke Ab- bink. Die uit de Romeinse tijd worden onderzocht door het In stituut voor Pre- en Protohisto rie te Amsterdam. Bij de uitvoering van de recon structie echter komen meer vindplaatsen tevoorschijn dan er bekend waren, met het gevolg dat veel bedreigde plaatsen niet goed kunnen worden onder zocht. Dit probleem wordt per 1 augustus aanstaande opgelost door de benoeming van een ar cheoloog als projectbegeleider. Tot zijn taak zal de verzorging van de documentatie en het ver richten van noodopgravingen behoren. Het Bureau van Uitvoering van de reconstructiecommissie Mid den-Delfland en de provincie Zuid-Holland hebben voor de huidige opgraving het benodig de geld beschikbaar gesteld. Ook de plannenmakers' van het Bu reau van Uitvoering in Maas land werken mee aa n het redden van de bedreigde plekken. Het tracé van een sloot of een weg wordt in de noodgevallen iets omgelegd, zodat de toekomstige generatie ook nog oudheidkun dig onderzoek kan verrichten. Ineke Abbink is met de hulp van vijftien Leidse studenten bezig aan het uitgraven van bewo- ningssporen in de Foppenpolder. Volgens de kehmerken van het gevonden aardewerk moeten deze resten zo'n 2300 jaar oud zijn. Resten Algemeen werd aangenomen dat de Ijzertijd-boerderijen ver spreid door het Delflandse ge bied stonden. Nu blijkt echter dat er mogelijk sprake is geweest van een (kleine) nederzetting. Door de moeilijke geologische opbouw van de grond is de groot te van de boerderijen niet meer vast te stellen. De restanten zijn te vinden op een terrein van 70 bij 40 meter. De huizen werden op hoogveen gebouwd- De aan gepunte staanders ten behoeve van de constructie werden door •de bouwers tot één meter onder het maaiveld geramd. De vloer bestond uit een laag mest, riet, een planken vloer, dan weer riet waarop gewoond werd. Het ge bruikte hout was voor 99 procent afkomstig van de es of de els. Een huis werd drie keer ver nieuwd. De staanders van het oude huis werden 10 centimeter boven het maaiveld afgekapt en het hout werd opnieuw gebruikt. Het restant van de paal, onge veer 110 centimeter, bleef in de grond achter. Een haardplek werd aangetrof fen samen met een deel van de bovenbouw van een oven. Een aardewerkplaat met over het ge hele oppervlak kleine gaten kwam in stukken aan de opper vlakte, tezamen met veel mis baksels van aardewerk. Deze combinatie van vondsten geeft een aanwijzing dat er potten zijn gebakken. De produktie zal uit sluitend voor eigen gebruik zijn geweest- Grappig is de vondst van twee mandjes. Een van de mandjes heeft een diameter van 30 centimeter. Ze werden lang geleden gevlochten van gesple ten elzetakjes, op een manier waarop men dat nog steeds doet. Dat deze vondsten in goede staat aan de oppervlakte kwamen, was een geluk bij een ongeluk. Door erosie, ïn dit geval veroor zaakt door het water, verdwe nen de lagen onder het hoog veen waarop de huizen waren gebouwd. De bewoningslaag zakte daardoor ongeveer 125 centimeter en kwam onder het grondwaterpeil te liggen. De vondsten konden daardoor niet meer vergaan. Bij het uitgraven bevonden ze zich in goede condi tie. Onder leiding van Ineke Abbink (links) graven studenten in de Foppenpolder spulletjes op uit de Ijzertijd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1