Groen Links wil vooral begrijpelijk blijven -C. Braat terug, Van Troost maakt indruk Topclub HCKZ bezoekt Asvion WATERWEG 15 doei verkopen! SPORT Transportcentrum beter in Westland SPORTAGENDA 'Politiek beïnvloeden doe je door politiek te dóen' Ron Heusdens: Ik speel als 'n natte krant Schermcursus bij Trefpunt Oefenreeks Schiedam Indeling Juventus Maassluis de grootste Hammink naar Italië Groot feest DWS .Rotterdams Nieuwsblad vrijdag 14 juh 1989 MAASLAND door WILLEM HOOGENDOORN De aanhoudende druk op de gemeente Maasland om mee te werken aan de vestiging van een regio naal transportcentrum wekt de nodige bevreem ding- Nog geen maand geleden nam de Maasland- se gemeenteraad na een urenlange vergadering het besluit om het transportcentrum buiten de deur te houden. Daarmee respecteerde een krap pe meerderheid in de raad de grenzen van het re constructiegebied Midden-Delfland, waarin de Oude Campspolder-Zuid zich bevindt. Wie na de beslissing van Maasland verwacht zou hebben, dat de voorstanders van een regionaal transportcentrum voor het Westland op zoek zou den gaan naar een andere lokatie, kwam bedro gen uit. Al heel snel bleek, dat die voorstanders daarin het geheel niet toe bereid zijn. Tijdens een vorige week geouden gesprek, op uitnodiging van gedeputeerde drs. Loudi Stolker-Nanninga, stond de Oude Campspolder-Zuid gewoon weer op het lijstje. En opnieuw bleek deze lokatie favoriet alsof de Maaslandse raad zich voor niets over de kwestie had uitgesproken, Stolker motiveert haar vasthoudendheid met het argument, dat de Maaslandse raad het op zich eens is met de komst van een transportcentrum. Als de raad bouw in de Oude Campspolder-Zuid afwijst, moet zij zelf maar aangeven waar het transport centrum dan moet worden gebouwd, vindt de ge deputeerde. Maar dat is de omgekeerde wereld. Op deze wijze wordt een Westlands en inmid dels ook provinciaal probleem volledig op het bord van de gemeente Maasland gedeponeerd, alsof het de taak van Maasland is om voor een op lossing te zorgen. Opvallende afwezige bij het gesprek met gedepu teerde Stolker was vorig week de reconstructie commissie Midden-Delfland. Stolker vond het niet nodig de commissie te horen, omdat haar ar gumenten bekend zijn. 'Tijdverlies', oordeelde ze. Ze zou later nog wel eens met de leden van de commissie spreken. De reconstructiecommissie moet derhalve lijd zaam toezien hoe opnieuw een deel van het stilte en groengebied wordt opgeofferd aan economi sche belangen. Tenzij uiteindelijk want daar draait het ongetwijfeld op uitde Raad van State anders beslist of Gedeputeerde Staten alsnog af zien van de claim op Midden-Delfland. Dat laatste zou verstandig zijn. Toegeven aan de verlangens van het Westland, dat ter leniging van zijn ruimtenood soelaas zoekt op andermans grondgebied, zou een gevaarlijk precedent kun nen scheppen. Dat is ook precies ae vrees van de reconstructiecommissie. Die commissie is bang dat het niet blijft bij een eenmalige aanslag op Mid den-Delfland, dat bij wet is aangewezen als recreatiegebied. Voorstanders van de bouw van een transportcentrum beweren, dat de Oude Campspolder-Zuid maar een verloren hoekje is van het reconstructiegebied. „Als deze aanslag op -Midden-Delfland wordt, toegestaan volgen er meer", denkt de reconstructiecommissie. Als het Westland van mening is dat een transport centrum een eminent belang dient, moet ze daar voor zelf een offer brengen en niet een offer van anderen vragen, zoals in dit geval van Midden- Delfland. Dat wil zeggen: dan moet ze zelf een ter rein beschikbaar stellen, misschien ten koste van glas. Dat vergt een principiële afweging ten aan zien van de toekomst van 's werelds grootste aan eengesloten glastuinbouwgebied, waarvan de fundamentele ruimtelijke problemen een meer serieuze aanpak verdienen. VLAARDINGEN Sporthal van de baan Een derde sporthal voor Vlaardingen is, in elk geval voorlopig, van de baan. De stichting Racketsport Vlaardingen heeft haar pogingen om te komen tot de bouw van een sporthal in Holy-Noord stopgezet. De stichting voorzag grote problemen bij de exploi tatie van de sporthal, die voorde racketsporten bad minton en tennis gebruikt zou worden. Het feit, dat de stichting de handdoek in de ring heeft gegooid, is voor sportwethouder Jan Madem een grote teleurstelling. Hij moet nu zelf initiatieven ontplooien om te komen tot een derde sporthal voor Vlaardingen. In het door de gemeenteraad vastge stelde beleidsprogramma 1987-1990 staat dat die sporthal er moet komen, zo mogelijk „met inschake ling van het particulier initiatief'. Compostvaten populair De compostvatenactie van de gemeente Vlaardin gen is een groot succes geworden. Voor de tweehon derd beschikbare gesubsidieerde compostvaten wa ren maar liefst vijfhonderd belangstellenden. Dege nen die zich het eerst aanmeldden hebben geluk, zij krijgen een vat. Het succes van de actie heeft milieu-ambtenaar Her man Berkhout op de gedachte gebracht om volgend jaar weer compostvaten te gaan verkopen. MAASSLUIS Winkeliers vrij Maassluisse winkeliers behoeven op vrijdag 6 okto ber hun zaak niet om negen uur 's avonds te sluiten. Burgemeester en wethouders hebben besloten om ter gelegenheid van de Furie-ade voor een keertje de sluitingstijden vrij te geven. Dat gebeurde op ver zoek van ae Ondernemersfederatie Maassluis. Op de avond van 6 oktober begint de Furie-ade, in een zoveel mogelijk slechts door kaarsen verlichte binnenstad van Maassluis. In die feeerieke sfeer wordteen lampionoptocht gehouden en een concert gegeven op een ponton in de haven. Museum trekt jeugd Het Gemeentemuseum in Maassluis doet zijn best om in de zomervakantie veel jeugdige bezoekers naar de expositie 'Maesland en Maeslantsluys tot 1614' te trekken. Om een bezoekje aan het museum extra aantrekke lijk te maken heeft de staf een prijsvraag gemaakt bij de tentoonstelling. De oplossing van de prijsvraag is een woord en wie dat woord goed heeft kan een prijs winnen. Het museum hoopt dat de prijsvraag de kinderen zal prikkelen meer aandacht te hebben voor de inhoud van de vitrines op de expositie. De tentoonstelling duurt tot 13 augustus. ^/laajdinger^^j ^/jaassluii^^^J zaterdag 15 juli wandelconcert Peter Tho mas op het orgel van de Grote Kerk, 15.00 uur. zondag 16 juli optreden Jan John In café De Arepol, 21.30 uur. dinsdag 18 juli optreden Back to Basic In café D'Oude Sloep, 21.30 zaterdag 15 juli orgelconcert Jaap Kroon- enburg in de Grote Kerk, 20.15 uur. doorKORKEGEL Schiedam De vereni ging Groen Links Schie dam wil laten zien dat leuk intelligent kan zijn en intelligent niet per se saai. Deskundigheid met humor. „Politiek moet weer leuk worden", zegt Bart de Leede. Is politiek niet leuk dan? Nee, mopperen ze. Aan tafel zitten ver der Albert Bons, Bea Oomens en Aad van der Tang en zij worden er niet vrolijk van als zij aan de huidi ge gemeenteraad denken: „Het staat te ver van de mensen. Er is een zij-wij-cultus. Dat idee van hoge heren is misschien wat ouder wets, maar gaat in Schiedam nog steeds op". Daar gaat Groen Links nu wat aan doen. Mogen we daverende lach salvo's verwachten? Gaan ze van de raad een cabaret maken? Nee, zo'n vaart loopt het niet, 'tzijn geen Verhulsdonkjes, een grapje mag wel maar het gaat vooral om de deskundigheid. „Als die in begrij pelijke taal naar voren wordt ge bracht, weten de Schiedammers tenminste waar het over gaat. Dan g worden de vergaderingen weer }jj aantrekkelijk. Nu hoor je veel te o veel jargon. Het stikt van het ver hullend en ambtelijk taalgebruik", vindt Albert Bons. Zijn ze dan niet bang, dat ze na een tijdje politiek als vanzelf het geha te jargon gaan overnemen? Nee, daar weet Bea Oomens een reme die voor: „Veel met de mensen in de stad blijven praten. Dan praatje in hun woorden en niet in die van het stadskantoor". Groen links in de voortuin: Albert Bons, Bea Oomens, Bart de Leede en Aad van der Tang. „De samenle ving wordt er beter van". Dwaas De Schiedammers bepalen de poli tiek, vindt Groen Links Schiedam, en ze menen het zo ernstig dat je goed moest luisteren om er het leu ke in te horen. Gemeentelijke poli tiek raakt het leven van alle bur gers. Dus moeten die burgers kun nen aangeven wat ze willen, en het gebeurt onvoldoende dat 'de poli tiek' daar rekening mee houdt. Al- bert Bons: „Het is toch te dwaas, dat de PvdA gewoon doorgaat met die flats beneden aan de Vlaardin- gerdijk? Zoveel mensen tegen! En het is toch raar dat de PvdA een bodemonderzoekje in Spaland te genhoudt? Wie snapt dat nou?" De gemeenteraad moet een plat form zijn voor wat de Schiedam mers bezielt „laten zien dat hun stem gehoord wordt", zegt Aad van der Tang. Daarom hoopt Groen Links Schiedam op nauwe contac ten met maatschappelijke groepe- ringen. „Zij zullen onze voedings bodem zijn. Dan kan het een zin volle politieke geschiedenis wor den". Dat laatste zegt Aad van der Tang als voorzitter van de Histori sche Vereniging Schiedam. Onder de tientallen Schiedam mers, die zich tot dusver als 'groen links' hebben aangemeld, zijn er velen maatschappelijk actief. Zijn ze niet bang voor belangenver strengeling? Niet in het minst, zegt Albert Bons, die bekend is als voorzitter van de bewonersvereni ging Schiedam-Zuid. „Het hoeft geen bezwaar te zijnAls ]e gewoon je werk doet en bij de bewoners vereniging voorde bewoners bezig bent en bij Groen Schiedam voor het milieu, dan kan dat gemakke lijk naast elkaar bestaan. Dan is er niks aan de hand". Bart de Leede: „Er wordt vaak hy pocriet gedaan over dubbele pet ten. Wat je dan krijgt, is dat veel ambtenaren PvdA-Iid zijn, maar het niet mogen zeggen". Bea Oomens: „Ben je maatschap pelijk actief en sluit je je aan bij een politieke vereniging, dan maakt datje geen ander mens. De idealen had je tenslotte al". „Als je de politiek wilt beïnvloe den", zegt Albert Bons, „dan moet je politiek gaan dóen. Het mooie is dat dat twee kanten op werkt: de politiek wordt er beter van en dus de samenleving ook". Ongebondeuen Groen Links Schiedam is een ver- enigmg met „een open en demo cratisch karakter, wat mij betreft ons enige dogma", zegt Bart de Leede. Natuurlijk verwacht hij er wezenlijke PSP-elementen in te rug te vinden, zoals Van der Tang hoopt dat de PPR-denkbeelden worden geïntegreerd, maar Groen Links moet meer worden dan een optelsom van PSP, PPR. CPN en EVP. Ook onafhankelijke Schie dammers de 'ongebondenen' zo als De Leede ze noemt zullen er hun stempel op drukken. „Groen is het symbool van een Andere Po litiek. Het staat voor een plaatsbe paling links van de PvdA, voor het maken van radicale keuzes ten be hoeve van het milieu en recht vaardigheid in de verdeling van de welvaart. Groen wil eigenlijk zeg gen: op een natuurlijke manier". „De naam Regenboog had ik ook wel mooi gevonden", zegt Bons deemoedig. Groen Links Schiedam staat nog in de kinderschoenen. Een werk groepje rond advocaat Hans Schoenmakers werkt de organisa tiestructuur uit. „We hebben niet de intentie om de oude partijen op te heffen. Die kunnen gewoon blij ven bestaan. Wel kan ik me voor stellen dat daar de behoefte min der wordt om te vergaderen, als we tenslotte in Groen Links bezig zijn. Maar we zijn er niet de mensen naar om in overvalsteehnieken of uithollingsstrategieén te denken", zegt Bart de Leede. Met Albert Bons wijdt hij zich aan het beginselprogram („dat nog niet het verkiezingsprogram zal zijn"). Bea Oomens richt zich op de wer vingscampagne. „Eind augustus komt er een grote advertentie in Het Nieuwe Stadsblad: een oproep om Groen Links te steunen. We willen ieder de mogelijkheid bie den die advertentie te onderteke nen. Liefst bekende mensen. We hopen op een sneeuwbaleffect". Bij leuke politiek hoort vanzelf sprekend een feest Noteer 31 au gustus. Van landelijk Groen Links willen ze Paul Rosenmóller lenen om allerlei organisaties langs te gaan (Wilton, Honki-Ponk, No Problem) en na dat werkbezoek overdag is er 's avonds een korte oprichtingsvergadering met bal na. Rosenmoller? Wat heeft die met Schiedam te maken? Bart de Lee de weet op alles een antwoord: „Het is natuurlijk heel vreemd, dat veel mensen zich bij gemeente raadsverkiezingen laten leiden door landelijke campagnes. Het zou dus gek zijn, als wij volgend jaar Andrée van Es of zo vragen. Het moet dan over Schiedam gaan. Maar de verkiezingen van 6 sep tember zijn voor de Tweede Ka mer en dan is het niet zo vreemd om op een feestje de week tevoren je verwantschap te laten zien met Groen Links Nederland. Dus Ro senmoller kan". Maar verder wil Groen Schiedam toch vooral een plaatselijk karak ter behouden. Een ondogmatische partij, met een sociaal en milieu vriendelijk beleid. De initiatiefne mers hebben het volste vertrou wen dat de Schiedammers enthou siast reageren. Zwevende kiezers ter linkerzijde krijgen het gemak kelijker. Dat moet flink wat raads- zetels opleveren, volgend jaar. Stad om zeep Vrezen ze geen concurrentie van de SP, die voor het eerst mee zal doen in Schiedam, of van een jonge partij als Gemeentebelangen? Bang zijn ze er niet voor: de PvdA heeft daar meer reden toe. Groen Links Schiedam wil zich van an dere partijen onderscheiden door niet steeds maar 'tegen' te roepen, als iets niet goed gaat, maar door ook alternatieve oplossingen aan te dragen. Bart de Leede: „We moeten goed laten zien waar we vóór zijn. Dus niet roepen: ABC- warenhuis, puinhoop, stad om zeep maar laten zien dat er ook ande re manieren zijn van boodschap pen doen dan in zo'n winkelgi- gant". Volgens Albert Bons laat Gemeen tebelangen blijken wel erg populis tisch te zijn. De Leede: „Het idéé Gemeentebelangen had natuurlijk wel iets positiefs. Alleen, *t is ty pisch zo'n club van kleurloze lie den met wie je alle kanten op kunt In zo'n partij hangt het er maar van af wie de boventoon voert. Als Hagendoorn last heeft van herrie in de binnenstad, heeft Gemeente belangen last van herrie in de bin nenstad. Tja, dat vinden wij niet zo'n duidelijke richting". Aan het eind van het interview zet Bart de Leede een „echte groen linkse plaat" op, van Tom van der Meer, onmiskenbare Hagenaar. Zingt over miljüvervüling. „Hele maal te gek", vindt Bart „Die jon gen loopt één op één. Eén jaar in de psychiatrische inrichting, één jaar eruit, om en om, en dat al vanaf zijn jeugd. Dit liedje heeft ie ge maakt toen die eruit was..." Er komt drank op tafel. Grolseh. „Da's een afkorting van Groen Links Schiedam", zegt Bart. „Geinlje". Schiedam Marcel Braat maakt morgen, in de derby te gen Excelsior'20, z'n rentree in het eerste cricketteam van Her mes DVS, Door de blessures van Hennie van Wijk (nek) en John Verweij (zweepslag) hebben de Schiedammers tevens een beroep moeten doen op de 14-ja- rige Nicky Stathan, die momen teel met het zogeheten B-Colts team in het Engelse Oxford ver blijft. André van Troost van Excelsior, die met de 'echte' Colts in Engeland deelneemt aan het wereldkampi oenschap voor junioren, heeft zich deze week stevig in de kijker ge speeld, De 16-jarige fast-bowler wordt waarschijnlijk tot beste bow ler van het wk uitgeroepen. Hij is inmiddels door de Countyelub So merset uitgenodigd voor een stage, terwijl ook Essex en Surrey in het Schiedamse talent zijn geïnteres seerd. Bij Excelsior zijn Erik Gouka en André van Troost, die vannacht te rugkeren uit Engeland, tegen rode lantaarndrager Hermes DVS weer van de partij. Non-playing captain Koos Gouka rekent er op dat Excel sior ook dit jaar een betere tweede seizoenhelft zal spelen. „We zijn nog volledig in de running", durft hij echter geen voorspelling te doen over morgen. Gouka gaat er niet van uit dat Rob ter Braak, die zich 23 juli weer op vaderlandse bodem meldt, dit sei zoen nog in het eerste elftal zal op treden. „Een welkome versterking voor de selectie", aldus Gouka, „maar ik denk niet dat het een goe de zaak is om hem nog vier wed strijden te laten spelen voor iemand die al het hele seizoen heeft meege daan". 'Schiedam De Schiedamse hoc- keyvereniging Asvion houdt op 11, 12 en 13 augustus het inmiddels tra ditionele toernooi om de SSN-bo- kaal. Het toernooi, dat vorig jaar voor het eerst op de agenda stond, is bestemd voor standaard-heren- teams uit de regio. De grote publiekstrekker zal dit jaar ongetwijfeld HCKZ zijn, de Haagse hoofdklasser waar Ties Kruize als trainer-coach optreedt. HCKZ weas jarenlang een van de meest toonaangevende hockeyclub in ons land. Kruize heeft toegezegd met zijn complete A-selectie te ko men. Naast eerste klasser Asvion doen verder aan het toernooi mee Ring Pass (Delft) en de Rotterdamse clubs Victoria, Leonidas en Rotter dam. Allemaal spelen zij in de over gangsklasse. Ring Pass verdedigt de wisselbokaal. Het SSN Asvion-toernooi is voor de deelnemende teams vooral een goe de mogeljkheid om te komen tot een definitieve samenstelling van de selectie. Het is in de regio het eerste sterk bezette toernooi na de start van de trainingen bij de hoc keyclubs. Uiteraard is alle drie de dagen de toegang bij Asvion gratis. De speel- tij'den zijn als volgt: vrijdag 11 au gustus 19.00-22.00 uur, zaterdag 12 augustus 10.00-17,00 uur en zondag 13 augustus 11.00-18.00 uur. De fi nale wordt zondag om 16.15 uur ge speeld. Alle wedstrijden worden op kunstgras gespeeld. Petal/Schiedam Ron Heusdens heeft in de eerste zes ronden van de Second International Goodwill Ga mes nog niet kunnen imponeren. De Schiedammer, die in het Ameri kaanse plaatsje Petal (Mississippi) de kleuren van Belgïe verdedigt (Heusdens: 'Er mag per land maar één dammer deelnemen'), staat met zes punten op een score van vijftig procent. „Ik speel als een natte krant", aldus de voormalig Europees jeugdkam pioen, die zich tussen wereldkam pioenen als Plet Roozeriburg, Ganl- warg, Koeperman en Tsjisof als een kat in een vreemd pakhuis voelt. Heusdens verloor tot nu toe van Gantwargen en Der. won van Lei toe en Carasco en speelde gelijk te gen Pierre en Roozenburg, Vlaardingen De schermvereni- ging Trefpunt houdt van 21 sep tember tot en met 14 december een introductiecursus schermen. Be langstellenden kunnen in twaalf lessen de grondslagen van deze sport onder de knie krijgen. De cur sus wordt in die perioae elke don derdagavond (19.00-20.00 uur) ge houden in de sportzaal aan de Thor- beckestraat. Het inschrijfgeld bedraagt zestig gulden. Als men zich voor 1 augus tus aanmeldt, krijgt men een kor ting van tien gulden. De vereniging Trefpunt stelt materiaal en speciale schermkledïng ter beschikking. Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij Henny Warmerdam (010-4713258), Pamela Russell (01899-14959) of Jan Buijsse (01738- 8208). Schiedam De vierde klasser Schiedam maakt dinsdag 1 augus tus met de eerste training een begin met het nieuwe voetbalseizoen. Een week voor de competitie start, be reidt Schiedam zich in het Lim burgse Epen gedurende een drie daags trainingskamp voor op het grote werk. In de aanloop naar de competitie werkt de brigade van trainer Hans Ruytenberg de vol gende oefenwedstrijden af: woens dag 9 augustus 19.00 Meerburg Schiedam, zondag 13 augustus 14.00 NaaldwijkSchiedam, dinsdag 15 augustus 19.00 uur SchiedamHer mes DVS, woensdag 16 en zaterdag 19 augustus deelneming aan toer nooi Ventura Sport in Strijen, don derdag 24 augustus 19.30 Schie damHSC'89 (zat) en vrijdag 25 augustus 19.30 EpenSchiedam. W' Schiedam De stan- f-p vtg daardteams van de Schie- ffp, damse basketbalverem- jfÈ ging Juventus zijn na hun fyé promotiu'es teruggekeerd Éjl in het rayon West. Beide pp 'p« vijftallen komen uit in de tweede klasse. |f|f De dames van Peter Snel i§i| M? nemen het op tegen Mid- I|| land 2, Gunco 2. RZ 3, OSG j 2, Goba, Jumpers 2, Dun- kinn, Gymnova, Cracker- fff jacks, BOB 2 en Waddïnx- veen Flyers. fzjl De heren van Frans Wen- tholt worden in 2A gecon- fronteerd met Zoebas, - KLS TRotters, Goba 2, Cady'73, Hurricanes, 9% Springers, Alexandria'66, 5 RZ 2, Devel Devils, Punch 2 en Green Eagles 2. Vlaardingen CKC Maassluis is de grootste korfbalvereniging in het Waterweg-gebied. Het ledental van de zaterdagclub bedroeg per 1 juni 266. Dat zijn er precies dertig meer dan het op de tweede plaats staande Oranje Nassau. Vlaardin gen (195), Spirit (149), Harga (140), ODI (92) en Succes (91) volgen op eerbiedwaardige afstand. WION :s met 378 leden de grootste club van de afdeling Rotterdam van het KNKV. Het Koninklijk Nederlands Korf bal Verbond bestaat in 1995 hon derd jaar en het streven is om dan het 100.000e lid te kunnen begroe ten. Bram Chaudron, de voorzitter van de afdeling Rotterdam, heeft voor dat jaar per club een voorzich tige prognose opgesteld. Daarin ko men de regionale clubs uit de de volgende ledentallen: Maassluis 312, Oranje Nassau 277, Vlaardin gen 229, Spirit 175, Harga 164, ODI 108 en Succes 107. Tips voor deze rubriek kunt u doorge ven aan de aportredaktle van deze krant, postbus 110, 3130 AC Vlaardin gen. De sportredaktie Is overdag tale- fonisch bereikbaar onder nummer 010- 4345209 en in de avonduren onder nummer 010-4056509. VRIJDAG 14 JULI Tannis: Open toernooi WC Spierings- hoek In Schiedam (B1, enkel B2, enkel C1. enkel D1, enkel D2); Open toernooi MTC Be Quick in Maassluis (B1, 82, Cl, C2,Dl-sr,D2-sr). ZATERDAG 15 JULI Damessottbat: 17.00 T ransclean/HHC— Van der Wal Groep/Schiedam (2x); Cric ket: 11,00 Hermes DVSExce!s!or'20; Tennis: Open toernooi WC Spierlrgs- hoek in Schiedam (BI, enkel 82, enkel C1, enkel D1, enkel D2); Open toernooi MTC Be Quick In Maassluis (B1. B2, C1, C2, D1-sr, D2-sr). ZONDAG 16 JULI Cricket: 11.00 Hermes DVSKampong, 11.00 Quick/HaagExcelsior '20; Da- messoftbal: 12.00 DVH—Gophers (2x); Tennis: Open loernool WC Spierlngs- hoek in Schiedam (Bi, enkel B2, enkel C1, enkel D1, enkel D2); Open toernooi MTC Be Quick In Maassluis (BI, B2, C1, C2, D1-sr, D2-sr). Schiedam De uitverkiezing van Mereille Hammink in Oranje is geen eenmalige zaak. De werpster van hoofdklasser Van der Wal Groep/Schiedam, dat morgen de competitie hervat met een uitwed strijd tegen Transdean/HHC, is op genomen in de nationale selectie die van 1 tot 9 september in het Ita liaanse deelneemt aan de Intercon tinental Cup. Nederland neemt het in deze strijd op tegen achtereenvolgens China, Cuba, Taiwan, Australië, Puerto Rico en het gastland Italië. Het is nog niet zeker of een in de Haar lemse Softball Week nadrukkelijk teleurstellend Amerikaans team in Italië van de partij is. Schiedam Bij de handbalvereni ging DWS is men volop bezig met de viering van het vijftigjarig be staan. Naast de oudejaarsavond in het clugebouw, die maandag 24 juli om 21.00 uur begint, moet de feesta vond op zaterdag 2 september de absolute klapper worden. 's Middags is er in de bovenzaal van de Margriethal om twee uur een reünie, een uur later gevolgd door de jubileumreceptie en 's avonds is er in de sporthal een knetterend feest voor alles en iedereen dat Door Wilskracht Sterk een goed hart toedraagt. Voor de reünie is DWS nog op zoek naar oud-leden. L. Könemann be schikt al over talrijke adresssen, maar een aantal van "hen is moeilijk te achterhalen. Degenen die hem willen helpen, kunnen hem telefo nisch bereiken onder 010-4630400,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 2