Weeshuis haakt in op North Sea Jazz Bewoners in opstand tegen wilde bebouwing EHS Ridderstraat bang voor vervuiling CDA irriteert liberalen Gemeentebelangen wil continuïteit Eerste giromaat van Maassluis in werking VLAARDINGS DAGBLAD SCHIEOAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Fraude met uitkering Volkstüinders niet bang 'Als dit mag, is vertrouwen in gemeente zoek' Stortverbod Broekpolder opgeheven WD betrapt De Snaijer op leugens SNELLE SLOOP Man beroofd Auto over de kop Inbraak in cafetaria Passagiers gewond na noodstop bus Onderzoek naar dóód vogels ADVERTEER MEER! Hiitia MAANDAG 17 JULI 1989 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardinqen Postbus 4onfl imn uta -r Vlaar0inflan- P2!^"s 400a- J13° KA Vaardingen. Telefoon: 010-4343229.43S2066.4350557 -sportredactie: 4345209. Teletax: 010-43W54. PAGINA 7 door CAREL VAN DER VELDEN Schiedam De zonnestralen weerspiegelen prachtig in het 'blinkende koper. De jonge Amerikaanse blazers kunnen de weerkaatsing op hun instru menten zelf niet zien; toch lij ken ook zij geïnspireerd door ae vriendelijke entourage. Zomaar op een Oudhollands pleintje, gp- vuld met Schiedamse jazzlief hebbers. Een officiële naam heeft de plek niet. maar in de volksmond staat het al enige tijd bekend als het Henk Postpleintje. Halver wege de Hoogstraat bezit Post een. platenzaak en een café. Dat laatste heet tapperij !t Weeshuis en op het grote terras voor de zaak speelt de gehele zaterdag middag de '89 All Star Bigband. Een deel van de muzikanten be hoort tot de schare leerlingen van Hoger Pemberton, jazzdo- cent aan de universiteit van South-Carolina. Andere muzi kanten komen uit de streek, die als de bakermat van de jazzmu ziek wordt beschouwd: het dampende zuiden van" de Vere nigde Staten. Om precies te zijn: Atlanta, hoofdstad van de staat Georgia. Het optreden in Schiedam wordt als een grappig Intermez zo in het drukbezette toersche- raa beschouwd. De Amerika nen. gemiddelde leeftijd twintig jaar, zijn in Nederland voor het Haagse North Sea Jazzfestival. Vrijdag traden zij op in de Rem- brandtzaal in Den Haag, zater dagavond gaan zij er zelf naar hun favorieten kijken. „Ik was nooit in Nederland, maar dit is echt het leukste land om op te treden", vertelt Pem berton, die jarenlang met Woody Herman toerde. Toen hïjjazzdocentopde universiteit kon worden, gaf Pemberton het vermoeiende nomadenbestaan eraan. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, want nu reist Pemberton opnieuw dat het een lieve lust is. Toernee Op toemee zijn betekent vol gens Pemberton in de eerste plaats hard werken, maar hij ziet verschillen met andere jazz orkesten. Het reizen door Euro pa dient de aankomende muzi kanten een goede indruk te ge ven van het leven van een pro fessionele muzikant. „Muzikaal onderlegd zijn ze allemaal", meent Pemberton. „Maar hier leert men wat de muziekprak- tijk is. We spelen in vijf landen. Nu bijvoorbeeld op North Sea Jazz. maar over een paar weken ook op Montreux". Bij de toehoorders zit de stem ming er volop in, als Glenn Mil lers kraker In The Mood wordt aankondigd. Ook andere klas siekers als The Girl From Ipani- ma, met de getalenteerde Cindy Scott in de rol van Astrld Gil- berto, gaan erin als koek. 2 Werken met jonge muzikanten 1 vindt Pemberton 'exciting'. Het 5 barst nog steeds van het jazzta- 1 lent in Amerika, meent Pern- berton, die op zijn naamkaartje o pront als jazz artist in residence wordt aangekondigd. Neem South-Carolina. Alleen uit de gelederen van deze universiteit reeruteert Pemberton twee big bands, drie combo's en een com pleet studio-orkest. De .'89 All Star Bigband is de troef die in deze dagen in Duits land, Scandinavië, Nederland grote barrière, grapt toermana- en Frankrijk te zien is. Waarom ger Robert Morsch, terwijl de eigenlijk niet in Engeland? Het studenten op de Hoogstraat hun taalprobleem vormt daar een te instrumenten in de bus laden. De 89 All Star Bigband in actie. Roger Pemberton (rechts) diri geert zijn studenten op het Henk Postpleintje. Vlaardingen Tegen een 28-ja- rige Vlaardingse is vrijdag pro ces-verbaal opgemaakt wegens oplichting van de sociale dienst. Zonder de dienst in kennis te stellen, zwierf de vrouw, die een uitkering genoot, zonder vaste woon- of verblijfplaats door Ne derland. In de tussentijd verhuurde ze drie maanden haar woning. De sociale dienst voelt zich door deze handelwijze voor enkele duizenden guldens opgelicht. Vlaardingen Wethouder Jan Madem (sport en recreatie) is za terdag te gast bij de volkstuin vereniging Zuidbuurt aan de Marathonweg. Het terrein met 188 volkstuintjes is genoemd als een van de plaatsen waar de ge meente, die uit is op uitbreiding van het woningbestand, huizen zou kunnen bouwen. Madern heeft de volkstuinders al gerust weten te stellen. „Het terrein ligt voor woningbouw te dicht bij de drukke Marathon- weg", heeft de wethouder het bestuur van de vereniging te verstaan gegeven. Dus maakt secretaris J. Mooy zich geen zorgen meer over de teloorgang van het complex. Dat is ook niet de reden geweest om Madern uit te nodigen. „Wij wil len de wethouder en zijn ambte naren gewoon laten zien hoe hard de tuinders hier bezig zijn 'om hun tuintjes te verfraaien", zegt Mooy. De uitbouw aan de Sommelsdijksestraat is in wording: houten frames staan er, nu de kozijnen en de bak stenen wand nog. Maar plotseling kwamen daar dit weekend lukraak gemetselde betonblokken tegenover te staan. Schiedam De bewoners van de Sommelsdijkse straat zijn zich dit weekeinde 'kapot geschrokken' ■van'de manier, .waarop enkele achterburenmet vrije ruimte zijn omgesprongen. Vlaardingen De kopers van de nieuwe huizen aan de Ridder straat op het voormalige Wees huisplein zijn ongerust over de bodemverontreiniging onder hun woningen. Metingen op het plein, dat anderhalfjaar geleden nog werd gebruikt als parkeer terrein, hebben uitgewezen dat er lood in de bodem zit. De gemeente kon de grond ner gens kwijt, omdat de puinstort in de Broekpolder na de ophef over de illegale stort van zwaar verontreinigde grond van een terrein aan de Boterstraat in allerijl was gesloten. Burgemees ter en wethouders, zelf verant woordelijk voor de illegale stort dcor Gemeentewerken, hebben dat besluit inmiddels ongedaan gemaakt. Er mag weer licht ver ontreinigde grond worden ge stort in de polder. De toekomstige bewoners van de Ridderstraat hebben via de vere niging Eigen Huis blijk gegeven van hun ongerustheid over de verontreiniging. B en W zullen de vereniging gerust stellen. Op plaatsen waar direct contact met de bodem mogelijk is wordt de vervuilde grond afgegraven en vervangen door een laag schone grond. B en W zaten nogal in hun maag met de sluiting van de puinstort in de Broekpolder. Behalve aan de Ridderstraat zat de gemeente ook aan de Stationsstraat met licht verontreinigde grond, die niet kon worden afgevoerd. Bouwprojecten dreigden vertra ging op te lopen. Op advies van de directeur Gemeentewerken heeft het college nu besloten de puinstort weer open te stellen. Gemeentewerken heeft een be heersplan opgesteld voor de puinstort. In dat plan staan ver scherpte voorwaarden voor vuilstort in het recreatiegebied. De stort zal beter worden afge sloten en in elk geval overdag voortdurend worden bewaakt om nieuwe milieudelicten te voorkomen. Vlaardingen De VVD-Vlaar dingen is woedend op CDA'er Leo de Snaijer. De fractieleider van de christen-democraten heeft in een plaatselijk huïs-aan- huisblad laten weten, dat hij de WD-ervan verdenkt samen te zweren met de PvdA, om zijn partij uit een volgend college te houden. Jan van Hemert, tweede fractie voorzitter van de VVD, is ver baasd. verontwaardigd en te leurgesteld over de uitlatingen van De Snaijer. Hij noemt het „halve en hele onwaarheden en verdachtmakingen aan het adres van onze fractie". De Snaijer verklaarde tegenover het blad, dat hij weinig gelukkig is met de manier waarop de WD bij de PvdA in het gevlei wil komen. Hij veronderstelde, dat de liberalen bereid waren hun steun in te trekken aan de motie-Poppe, die de FvdA-wet- houders Bas Goudriaan en Arij Maarleveld ertoe bewoog hun ontslag in te dienen. De Snaijer baseerde zich daarbij op een brief van de VVD aan de Pvd A* waarin de liberalen zich bereid toonden zelf de twee afge treden Pvd A-bestuurderen voor te dragen voor een wethouders zetel. CDA'er De Snaijer zei de 'avan ces' van de VVD aan het adres van de PvdA met enige argwaan te bezien. „Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten", sneert Van Hemert. „Juist de VVD is gewend haar eigen koers te va ren en geen concessies te doen aan haar principes, ter wille van welke coalitiepartner dan ook. Volgens ons leert de politieke ge schiedenis, dat het CDA met 'partnerruil' aanmerkelijk min der moeite heeft dan onze par tij", aldus de VVD'er in een open brief aan De Snaijer. Schiedam De politieke groe pering Gemeentebelangen - Schiedam stelt aan eventuele kandidaten voor de gemeente raad de eis, dat zij zich bereid verklaren om zich minimaal voor achtj'aar in te zetten voor de stad Schiedam. Alleen degenen die acht jaar in de raad willen zitten, komen op de kandidaten lijst, Het is niet gebruikelijk dat partijen aan hun raadskandida- ten de eis stellen zich langer dan één periode van vier jaar in te zetten/ Gemeentebelangen doet dat weL en wil daarmee continuïteit in de kwaliteit. Het bestuur bestaat volgens de statuten uit voorzitter Peter van der Knaap, secretaris Wout Jerooimus, penningmees ter Ru Hartog en voorts Jan Ha gendoorn, Martin den Uijl, Jack van Raay en Adrian a van Al phen, Het is niet bekend of de bestuursleden zichzelf verkies baar stellenVan Raay geniet be kendheid als fotograaf. Van der Knaap is voorzitter geweest van de stichting Binnenstad Schie dam. Hartog was eerder ge meenteraadslid voor het CDA. En Hagendoorn is onder meer bekend als deken van het zak- kendragersgilde Sint Anthanis. Voetgangers, die de Peper- straat afdalen, Jj, zien steeds min- 3 der overblijven S van de fono- theek. VlaardingenZelden werd een sloopbesluit zo snel uitgevoerd. Nog geen maand geleden beslo ten burgemeester en wethouder het pand aan de Hoogstraat, waar tot voor twee weken terug de fonotheek was gevestigd, te slopen. Drie dagen geleden kwa men de slopers en inmiddels kan de wandelaar door de ruiten van het gebouw de blauwe lucht zien. Zelf werken de bewoners van de Sommelsdijksestraat aan een verzorgde uitbouw, met een uni forme achtergevel vooralle pan den. Maar enkele bewoners van de Zuidlandsestraat zijn begon nen muurtjes te metselen, op een manier die willekeurig aandoet, „Het zou hier een net straatje kunnen worden, maar nou wordt het weer zo'n typisch Gor- zens poortje, met lukraak knal- er-maar-tegenaan-bebou wing", vrezen de bewoners van de Som melsdijksestraat. Zij willen vandaag proberen in het stadskantoor iemand te pak ken te krijgen, die de wildbouw ogenblikkelijk weet te. stoppen. „Want nu gaat het nog om een paar muurtjes, maar als andere omwonenden zien dat dat ken nelijk mag, zullen zij ook begin nen met uitbouwtjes die onder ling niet op elkaar zijn afge stemd. Dan wordt het een puin hoop. Hebben wij daar al die moeite voorgedaan?" Grijpt de gemeente niet in en krijgen de bewoners van de Zuidlandsestraat ruim baan, dan is het vertrouwen van de Som melsdijksestraat in de gemeente geknakt, „Sinds de eerste plan-; nen voor uitbouw van onze pan den aan de achterzijde, hebben wij uitvoerig contact gehad met de gemeente. Het heeft heel wat moeite gekost voordat alle bewo ners op één lijn zaten*. Daarna zijn wij begonnen met de uit bouw en dat is allemaal in nauw overleg met de gemeente ge gaan. Daardoor is de uitbouw wel wat duurder geworden. Maar het oog wil ook wat. Al leen, nu zijn wij daarmee bezig j-— en we schieten op, al moet er nog veel gebeuren en dan blijkt dat de achterburen zomaar wat stalen bintjes kunnen slaan met een paar betonblokken. Staal: dat roest binnen een jaar weg. Moetje eens kijken wat een zooitje het dan wordt!" Slopjes Aan weerszijden van de Som melsdijksestraat is ruimte vrijge komen door de sloop, vorig jaar, van de Jacobastraaten deBeren- dinastraat. Aanvankelijk dreig de ook de Sommelsdijkse- weg te moeten, maar de bewoners trot seerden het gemeentelijke sloop- beleid. Nadat de twee parallel lo pende slopjes waren geamo- veerd, werd met de gemeente een voorlopige afspraak ge maakt dat de vrijgekomen ruim te eerlijk verdeeld zou worden tussen de bewoners van de Som melsdijksestraat en die van de twee evenwijdig lopende stra ten, de Middelharnisse- en de Zuïdlandse-. Probleem was er nog met de uitgifte in erfpacht, en ook over een vergoeding voor de afwerkkosten moest nog wor den gesproken. Inmiddels heeft het bewonerscollectief in de Sommelsdijksestraat beton ge stort en houten frames neerge zet, compleet met isolatie en kel de kozijnen en de bakstenen afwerking staat nog op het pro gramma. „Maar een deel van de afwerkkosten hebben we nog steeds niet van de gemeente te ruggekregen", aldus de bewo ners, die denken dat de gemeen te hen onder druk wil zetten. Ook daarom zijn zij verbaasd over de wildbouw „dat dat kan!" Aan de achterzijde van de Zuidlandsestraat wordt ge bouwd zondat dat sprake is van maatvoering, overleg of uniform karakter. Bovendien staan de betonnen muurtjes te dicht op de uitbouw aan de Sommelsdijkse straat Het stadsarchief biedt nauwe lijks inzicht in de geschiedenis van het pand aan de Hoogstraat, waar op 18 december 1979 de fo notheek zich vestigde. Voor de fonotheek waren tot 1970 de ma- nifacturenhandel Hofstee en daarna het gemeentelijk wo ningbedrijf in het hoekpand ge vestigd. Waarschijnlijk is het pand rond de eeuwwisseling ge bouwd. Hoe vaak het sedertdien werd verbouwd, is bij het archief niet bekend. B en W besloten tot sloop, omdat zij vonden dat het pand met de golvende daklijst in de gevel- wand danig uit de töon viel. Op het hoekje van Hoogstraat en Peperstraat wordt een winkel-' pand met daarboven een woning gebouwd. Maassluis Nog maar nauwe lijks had burgemeester Hans van Ës de eerste bankbiljetten uit de eerste Maassluïsse giromaat ge haald, of een rijtje huisvrouwen volgde zijn voorbeeld. „Hé, dat is handig, gewoon geld uit de muur Ook in Maassluis voor ziet de giromaat duidelijk in een behoefte. Aan de Zuidvliet is het zesde postkantoor van Maassluis fees telijk geopend. „De post is weer teruggekeerd waar ze in 1901 be gon", vermeldde directeur C.H.F. Sio in zijn openings woord. Het eerste postkantoor van Maassluis was weliswaar ge vestigd aan de Noordvliet, maar dat is nauwelijks een steenworp verder. Het nieuwe postkantoor gaat de oude PTT-vestiging aan de Nieuwstraat vervangen. Naast het hoofdkantoor in de Konings hoek telt Maassluis nu vijf bij kantoren. De burgemeester ont hulde in het restaurant naast de nieuwe vestiging een gekooide pluche 'postbankleeuw1. Het speelgoedbeest droeg een gïropas erf een sleutel om de hals. Met de pas haalde Van Es tweehonderd gulden uit de automaat, Met de sleutel opende hij het nieuwe kantoor. Alle postkantoren'in Nederland worden tegenwoor dig in dezelfde PTT-huisstijl op gezet. De' vestiging Zuidvliet vormt daarop geen uitzondering. Het in Postbank-rood uitgevoer de kantoor bevat twee loketten, honderd postbussen en een geld automaat. Met het ruime en toe gankelijke kantoor zullen ook de Maassluisse gehandicapten te vreden zijn. Directeur Sio kon digde ook de komst van nog een tweede geldautomaat aan, die bij de hoofdvestiging in de Ko ningshoek een plaats krijgt Schiedam Vijf jongens van ongeveer 15 jaar hebben zater dagmorgen zeer vroeg op de Koemarkt een 39-jarige Schie dammer beroofd. Een van de da ders sprak de man aan en vroeg hem om een kwartje. Het slacht offer had zijn portemonnee nog niet tevoorschijn gehaald of hij zag zich omringd door nog eens vier jongens. Enkelen bedreig den hem met een mes. De daders gingen er vandoor toen zij 500 gulden uit 's mans beurs hadden gehaald. Schiedam Onder het viaduct aan de Nieuwe Damlaan is zater dagavond een bestelauto over de kop geslagen. De 22-jarige chauffeur verloor de macht over het stuur, toen hij te dicht langs de viaductwand reed en een bot sing trachtte te voorkomen. Hij raakte in de slip, botste tegen de middenberm en sloeg over de kop. De auto was total loss, de be stuurder kwam met de schrik vrij. Maassluis" Door het openen van een rolluik aan de achterzij de van een cafetaria, hebben die ven zich kunnen ontfermen over een partij sigaretten. Na de inbraak, die vrijdagochtend plaatsvond in de Rembrandt- laan, mist de eigenaar sigaretten met een totale waarde van 650 gulden. Dezelfde nacht sloegen inbre kers ook toe op het Wdhelrriina- plein. Na het openschuiven van een raam namen de inbrekers een videorecorder, een fototoe stel en een portemonnee weg. Schiedam Twee Schiedam mers zijn afgelopen weekeinde gewond geraakt tijdens een ritje met de bus. Vrijdagmiddag moest een chauffeur van de RET een noodstop maken op de V Gravelandseweg toen een voet ganger plotseling overstak. Een 20-jarige passagier sloeg met zijn achterhoofd door de voorruit. GGD-personeel dat het slachtof fer onderzocht constateerde dat zijn verwondingen niet ernstig waren. Op de Burgemeester Knappert- laan trapte een chauffeur van Westnederland zaterdag abrupt op de rem, toen een auto uit een zijstraat geen voorrang verleen de. Een 84-jarige vrouw, die juist wilde uitstappen, kwam onge lukkig ten va! en liep een hoofd wond en wat kneuzingen op. Hoewel de bus vrijwel voor de deur van het Schielandzieken- huis stond, moest de vrouw wachten op de komst van een ambulance uit Rotterdam. Schiedam Het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad en de Schiedam se politie zijn een onderzoek begonnen naar de doodsoor zaak van zestien vogels. De politie vermoedt dat de die ren zijn vergiftigd. De vogels werden vrijdag middag door personeel van de reinigingsdienst gevon den op het Herman Beijer- mansplein. De politie bracht de mussen, kraaien en spreeuwen over naar die renasiel De Harga hoeve, dat op zijn beurt het laborato rium in Lelystad inschakel de. Sectie moet uitwijzen of de vogels zijn vergiftigd. Ook een kleme hoeveelheid voedsel, die op het Heijer- mansplein werd aangetrof fen, wordt in Lelystad on derzocht alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Burg. H. Gretelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010-473 82 22

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1