Van Es: rijk heeft Midden- Delfland al lang opgegeven Giftig duivenvoer levensgevaarlijk Visbank meer en meer 'epicentrum' Vlaardingen Archeologen op zoek naar bodemschatten Hoogstraat Groentehandelaren 60 jaar getrouwd ill!!®:: V1AAB0INGS DASBLAD SGHIiDAMSE COUBANT NIEUWE WATERWEG COURANT Willem van Dijk terug in de horeca 't Straatje wordt foar- bistro Vuurtoren leidt tot tweedracht 'Blankenburgluimel is onaanvaardbaar' Politiek durft actie tegen 'vliegende ratten' niet aan Diefstal uit bedrijfsauto Studio rafel Express Pasfoto's met kwaliteits garantie Echte vrije spaarders kiezen voor de Eminent-rekening. WOIRWEG Regionale redactie: Brede Havenstraat 6.3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229.4352066. WOENSDAG 19 JULI 1989 PAGINA 11 4350557-sportredactie: 4345209, Telefax: 010-4349754. Drie jazzmuzikanten in hun slee stalen de show, gistermiddag bij de opening van Danny's Diner Later mocht Danny zelf nog een tochtje maken met die prachtwagen. Vlaardingen Een vreem deling op Place du Tertre ontwaartalom terrassen en cafés, maar je zult maar hon ger hebben. Dan moetje down town in Parijs. Omdat in Vlaardingen een zelf de situatie dreigde te ontstaan, is gisteren temidden van alle cafés een broodjeszaak geopend. De zeer jeugdige Danny knipte een lint aoor van de zaak die zijn naam draagt: Danny's Diner in de Smalle Havenstraat, pal naast muziekcafé D'Oude Stoep. Het is een uiterst beschaafde, dus snackloze (luchijesloze) brood jeswinkel waar twee welbeken de Vlaardingse horeca-onderne- mers elkaar tegenkomen: Wil lem van Dijk en Ben Vuyk. Zij zijn van een zelfde generatie en zij voelen goed aan wat het pu bliek wil. Vuyk bewees dat met D'Oude Stoep, een qua opzet uniek café in de Rijnmond, en Van Dijk onderstreepte dat eerder al bij de opbouw van café De Steeg: geruime tijd Vlaar- dings meest trendy café, bijna Amsterdams, zou je zeggen. Maar sinds Willem er weg is, mist het die brutaliteit. De Steeg is te zindelijk geworden. Kwam je binnen, dan zei Wil lem: „Kommie doen?" Dan zei je: „Koppre koffie, Willem". En hij: „Kejje dat thuis nie sette?" Die persoonlijke touch missen veel iongerencafés in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis tegen woordig, ze zijn zo aangepast als ze denken dat hun publiek is. Maar ze zien alleen maar w.e er binnenkomt... Dat als intermezzo. Willem dus, over wie het ging, die is nu terug in de horeca en maakt broodjes klaar, en hij werkt nauw samen met zijn voormalig concurrent, zijn nu gevierde, collega Ben Vuyk. Het klikt tussen die twee, en dat zal niemand verbazen die de bloeitijd van De Steeg en D'Oude Stoep heeft meege maakt. Die twee cafés vormaen een aanvulling op elkaar, ze voorzagen Vlaardings nieuwe generatie van precies de sfeer waar behoefte aan was. En vanaf gisteren is het dus zo, dat Dan ny's Diner een aanvulling bete kent op Vlaardings Montmartre, of Vlaardings Place du Tertre, of met welk stukje Parijs men dit levendige uitgaansoord bij de Visbank ook maar vergelijken wil. Wie uit wil gaan, hoeft niet naar het buitenland. Terrasje, drankje, hapje, historische om geving en soms nog een band ook, dat bewezen drie jazzmuzi kanten bij de opening van Dan ny's Diner en, later op de avond, de groep Back To Basic in D'Ou de Stoep. Het was er barstens druk, ook op straat, en overigens levert dat de brandweer nog eens een probleem op, al die fout geparkeerde auto's. Vlaardingen Met de overna me van *t Straatje is Vlaardingen geen nieuw maar wel een ander soortig restaurant rijker. De be naming restaurant is door Petra -Ronde en John Sonneveld, die het pand in de Rijkestraat offi cieel overnamen van Bertus de Man, dan ook veranderd in bar- 'bistro. „Dat klinkt gezelliger", vindt Petra Ronde, „en bovendien 2al er vanaf nu ook meer aandacht komen voor de bar. Mensen kunnen gerust binnen stappen om alleen een drankje te nutti gen". Petra Ronde en haar vriend John Sonneveld staan met de aankoop van 't Straatje („nee, de naam hebben we niet veranderd, 't Straatje was er als eerste en heeft inmiddels een be kende klank verworven") voor het eerst op eigen benen. Ronde deed eerder ervaring op in het Vlaardingse restaurant L'escar- got, terwijl Sonneveld zes jaar lang als kok in het Jagershuis te Hoek van Holland werkte. Mede daardoor meent hij dat de vis- kaartzijn specialiteit is. Bar-bistro 't Straatje gaat ook lunches verzorgen, hetgeen de zaak in de ogen van de nieuwe eigenaars voor zakenmensen aan trek keiijker maakt „Saté's en hamburgers zul je bij ons nooit aantreffen", lachte Petra Ronde gisteren bij de wisseling van de wachtEr waren veel klanten .aanwezig om Bertus de •Man uit te zwaaien en het nïeu- w horecapaar in te halen. Vlaardingen In sommige kringen wekt het verbazing, maar de historische vereni ging is fel gekant tegen de plaatsing van een oude vuur toren in de oude haven. De gemeente heeft plannen om het gevaarte een plaatsje te ge ven langs de Westhavenplaats. In het water, ter hoogte van het bankgebouw, als extra attractie bij een nog te bouwen restau rant. Volgens de historische vereni ging betekent de komst van de vuurtoren een aantasting van het historische profiel van de ha ven. „Wij vinden dat de lijnen intact moeten blijven", meent Bert van Bommel. „Wij zouden het liefst zien dat de benzine pomp, de patatkramen en het ge parkeerde blik ook verdwijnen. Dat is niet realistisch, maar we moeten in ieder geval voorko men dat het nog erger wordt". De aankondiging van het be stuur om de de komst van de kermisattractie desnoods via een bezwaarschrift te dwarsbomen, dreigt tot een interne broeder twist binnen de vereniging te leiden. Het plan het lichthuis naar Vlaardingen te halen is afkom stig van Jan van der Graaf. Deze voorzitter van middenstands vereniging De Haven Rond is te- vens een vooraanstaand lid van de historische vereniging. Een alternatief plekje heeft de vereniging Van der Graaf wel aan de hand gedaan: aan de Maasboulevard. Maassluis Het Maas- sluisse gemeentebestuur maakt zich ernstig zor gen over de teloorgang van Midden-Delfland. Burgemeester Hans van Es heeft de indruk dat „bepaalde bestuurlijke kringen het gebied al hebben opgegeven, zoals je een patiënt opgeeft". De Maassluisse burgemeester vreest dat het rijk in Midden- Delfland zijn eigen beleid door zet, zonder zien te storen aan wettelijke afspraken over het behoud van de polders als stilte- en groengebied. Ook bij sommi ge provinciale bestuurders en hun ambtenaren leeft volgens Van Es de gedachte „dat het niet nodig is alles keurig te handha ven Aanleiding voor deze sombere uitspraken is het besluit van mi nister Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) dat de Blankenburg tunnel moet worden aangelegd. Weliswaar is Maassluis „relatief blij" dat gekozen is voor een tracé ten oosten van de stad, maar tegelijkertijd betekent die keuze een aanslag op het recrea tiegebied Lickebaert. Van Es: „Het is de minst slechte keuze uit twee kwaden, want een snelweg ten westen van de stad 20u heel dicht langs de bebouwing lopen. Maar het blijft voor ons onaccep tabel dat die tunnel er komt". Het Maassluisse college is niet bereid mee te werken aan de tot standkoming van de nieuwe oe ververbinding met Rozenburg en de aansluiting op rijksweg 20 tussen Vlaardingen en Maas sluis. Burgemeester Van Es, die de portefeuille ruimtelijke orde ning tijdelijk waarneemt omdat wethouder Anton Wustrow met vakantie is: „Over stappen die we kunnen ondernemen hebben we het als college in verband met de vakantie nog niet gehad, maar ik stel me voor dat we zeer halsstarrig kunnen weigeren het tracé in het bestemmingsplan op te nemen". De Maassluisse burgemeester verwacht dat de reconstructie- commissie Midden-Delfland, be last met de herinrichting van de Lickebaert, „ook niet zal staan te juichen om de weg op te nemen in het gebied". Mogelijk is ock van die kant verzet te vervrach ten, suggereert Van Es. De Blankenburgtunnel is niet de enige bron van zorg op het stad huis van Maassluis. Er zijn vol gens Van Es tal van andere ont wikkelingen gaande, waardoor Maassluis en de directe omge ving worden „ingepakt door on gewenste voorzieningen". Als voorbeelden noemt de burge meester de bouw van een storm vloedkering in de Nieuwe Wa terweg, het doortrekken van rijksweg 20, een transportcen trum bij Maasland en de mogelij ke aanleg van een stortplaats in de buurt van rijksweg 13. „Dat is wel even buiten Midden-Delf land, maar het toont aan dat de druk op deze omgeving steeds zwaarder wordt". Uitvoering van al deze plannen gaat ten koste van de recreatie mogelijkheden. Van Es: „Zo'n heerlijk stiltegebiedje als de een denkooi tussen Vlaardingen en Maassluis gaat door de Blanxen- burgtunnel natuurlijk ook verlo ren. Het is heel jammer dat er eerst een heleboel gemeen schapsgeld gestoken is in de ont wikkeling van recreatiegebie den en dat daar vervolgens weer aan alle kanten stukjes van wor den afgeknabbeld". Schiedam Het vergiftigde voedsel, dat dit weekend 16 slachtoffers maakte onder de spreeuwen-, mussen- en k ra ai enp op ul a tie van Groe- noord, was eigenlijk bedoeld voor duiven. Dat zegt Gerrit van de Hoek, de beheerder van het vogelasiel in Schie dam. Volgens Van de Hoek dringt een aantal Groenoorders al jaren f vergeefs bij de gemeente aan op maatregelen en hebben ze nu 2elf naar drastische middelen gegrepen om een einde te maken aan de duivenoverlast. Om de doodsooorzaak vast te stellen verricht het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad deze week sectie op de vogetkadavers, maar voor Van a de Hoek staat de uitslag al vast. Hij vermoedt dat er binnenkort =-. nog meer gevederde slachtoffers in Schiedam-Noord zullen val- len: duiven dit keer, „want die s1 slaan het voedsel eerst op in hun krop, waardoor het gif pas een paar dagen later in de bloedbaan terecht komt". Ondertussen is er volgens hem sprake van een le vensgevaarlijke situatie. „Wat denk je dat er gebeurt als een kat of een hond zo'n vergiftigde vo gel opvreet? Of als een kind dat gif binnenkrijgt?" De beheerder van het vogelasiel krijgt per week gemiddeld drie tot vier Schiedammers aan de te lefoon met klachten over duiven De duiven horen net zo bij de Koemarkt als de terrasjes. Ge meentewerken rangschikt de vo gels bij het 'ongedierte'. die balkons en wasgoed bevui len. Het balkon 'afrasteren' met plastic boterhamzakjes, die als een soort vogelverschrikker werken, is lang niet altijd een af doende middel. En een net span nen betekent het probleem ver plaatsen naar het aangrenzende balkon; wat gemakkelijk tot bu renruzie kan leiden. Van de Hoek heeft alle klachten trouw doorgegeven aan de afde ling Bijzondere Wetten bij de po litie. maar hoewel zij de zaak op haar beurt doorspeelde naar het gemeentebestuur, bleven maat regelen uit. „De politiek durft het probleem niet aan, de klach ten worden gewoon in de doof pot gestopt", weet de asielbe heerder. Door de jacht te openen op duiven zou het stadsbestuur ongetwijfeld een golf van kritiek over zich afroepen. De voorlichter van de dienst ge meentewerken erkent dat „Af vangen gaat niet, als je dat doet als gemeente valt iedereen over je heen". De bevolking heeft, zo sugge- reeert de gemeente, het pro bleem voor een deel aan zichzelf te wijten. „Er zijn nog steeds menser, die het als hun levens taak zien duiven te voeren. Daarmee vergroten ze de dui- venpopulatie, met alle overlast vandien". Daarom adviseert ge meentewerken geen voedsel te strooien voor de „vliegende rat ten". De gemeente ging het „onge dierte", zoals de voorlichter de duiven noemt, een paar jaar ge leden te lijf met een kleef middel, dat aan de dakgoten van een school aan het Frans Halsplein werd gesmeerd. Net als het gif in Groenoord maakte de lijm voor al slachtoffers onder andere vo gelsoorten. Van de Hoek: „Er bleven ook merels en roodbor- sten met hun vleugels aan de dakgoot plakken". De gemeente heeft aan die mis lukte operatie nooit ruchtbaar heid gegeven. Ondanks de over last, die de dieren ook de ge meente bezorgen zo zijn de dakgoten van de Korenbeurs herhaaldelijk verstopt met poep wordt het probleem verzwe gen. De laatste spraakmakende discussie in de gemeenteraad da teert van begin jaren tachtig, toen Arie Verlinde een dave rend gelach oogstte met zijn voorstel de Schiedamse duiven 'de pil* toe te dienen via het voedsel. Vlaardingen Uit een bedrijfs auto zijn dinsdagmorgen een he renfiets en een tapijtreiniger ontvreemd. De auto stond gepar keerd op de Professor Kamer- lingh Omneslaan. Op het moment dat de chauffeur elders verbleef, werd de laad ruimte van de auto opengebro ken. De totale waarde van de goederen wordt geschat op 5200 gulden. Polaroid Foto VAN VUUREN Hoogstraat 104-106, Schiedam Tel 010-4266720 Maassluis Tegenwoordig wonen ze op de Seringenflat, maar bijna alle oude Maas- sluïzers kennen de familie Van 't Wout nog uit de Fena- eoliuslaan. In het pand waar tegenwoordig de moskee is gevestigd, dreven de Van 't Wouts 37 jaar hun groente- handel. Gerrit van 't Wout en Elisabeth Smoor vierden gis teren het feit, dat zij zestig jaar geleden in het huwelijk traden. Toen het echtpaar in 1929 in het huwelijk trad, trok Gerrit van 't Wout langs de huizen om groen ten te verkopen. Tot hij in 1932 thuisksvam met de mededeling dat hij een winkel in de Fenaco- liusstraat had gehuurd. Vanaf dat moment runde zijn echtge note de winkel, terwijl Gerrit zijn handel langs de deuren voortzette. Burgemeester Hans van Es luis terde gistermiddag tijdens zijn g bezoek met de nodige aandacht 5 naar de belevenissen van de Van s 't Wouts, die beiden hun wieg in g de Eerste Stad aan de Waterweg hadden staan. ,ol Ook de kinderen zijn Maassluis trouw gebleven. Mevrouw Van 't Wout schonk het leven aan twee zoons en vier dochters, en opéén na zijn zij nog allen woon achtig in Maassluis. Hoewel hun hart altijd blijft uitgaan naar Maassluis, kende de familie er volgens mevrouw Van 't Wout voor en tijdens de oorlog zorge- Burgemeester Hans van Es overhandigt het jubilerende groentepaar een fruitmand. lijke tilden. Vooraf Ie oorlog zuchtte Maassluis onder de diepe economische cri sis, waardoor de nering het zwaar te verduren had. In de oorlog maakten de Duitsers de Van 't Wouts het leven zuur,, hoewel Gerrit bijna altijd wel een manier vond om de gehate aggressor te snel af te zijn. - „Zeker in de laatste oorlogsjaren waren de leveranties van de tuinders sterk gerantsoeneerd", vertelt mevrouw Van 't Wout. „Mijn man slaagde er bijna altijd in om meer groenten binnen te halen, zodat onze stadgenoten ook te eten hadden" Een gevaarlijke operatie, want de aankopen van Van 't Wout waren feitelijk illegaal. Gerrit had echter door hem zelf inge vulde veilingbriefjes bij zich, waaruit moest blijken dat de aankopen wél aan de regels vol deden. Eén keer liep Van 't Wout tegen de lamp, maar na 24 uur mocht de groentehandelaar het gevang verlaten, dat toen nog aan de Grote Markt was geves tigd. „Aan ruilhandel deden we ech ter nooit", stelt mevrouw Van 't Wout gedecideerd. „Mijn man wilde de Maassluizers alleen hel pen, aan woekeren hebben we nooit gedaan". Zelfs toen het Westland in 1944 tot spergebied werd uitgeroepen, slaagde Ger rit van 't Wout erin groenten in Maassluis te' krijgen. „Via een lage sloep voer hij door het ge bied", vertelt mevrouw Van 't Wout. Ondanks de nodige tegenslagen hielden de Van 't Wouts, die in de begintijd tegen 23 concurren ten moesten opboksen, altijd het hoofd boven water. „Twee we ken na ons huwelijk liep ons paard al in de sloot", blikt me vrouw Van 't Wout terug. „Dat betekende direct een schadepost van 200 gulden". Alle kinderen hebben wel enige tijd in de groentewinkel gehol pen, maar de groenten en fruit zijn nu toch bijna definitief de fa milie uit. Alleen zoon Flip bezat tot zijn dertigste een eigen groentezaak in de Lijnstraat. En de dochter die Maassluis verliet natuurlijk. Met haar echtgenoot runt zij in De Lier een tuinders- bedrijf. H Vlaardingen De bodem onder de reeds half gesloopte fonotheek aan de Hoogstraat is waarschijnlijk een rijke ar cheologische vindplaats. His torici vermoeden dat er bij af gravingen restanten boven zullen komen van een mid deleeuwse sluis. Zodra de sloper de laatste resten van het pand, waar tot voor kort de bibliotheek platen en cd's uit leende, heeft opgeruimd, gaat een ploeg van de provinciale ar cheologische dienst aan de slag. In het verleden probeerde deze dienst elders aan de Hoogstraat ook al stukjes van de plaatselijke - geschiedenis bloot te leggen. Mo gelijk sluiten de vondsten onder de fonotheek aan bij die welke uit de bouwputten van de Vis- bankflat en de winkel van Blok ker werden opgediept Over de middeleeuwse geschie denis van Vlaardingen is weinig of niets bekend. Uit stukken van het hoogheemraadschap Delf land zou blijken dat op de hoek van de huidige Hoofdstraat en de Peperstraat vroeger drie water tjes samen kwamen: de Poeldijk- se watering, de Woudwatering en de Middelwatering. Een sluis zorgde er volgens de overleve ring voor, dat dit water geregeld naar de haven werd afgevoerd. Volgens Bert van Bommel van de historische vereniging kan het onderzoek dat binnenkort van start gaat mogelijk ook uit sluitsel geven over het bestaan van onderaardse gangen die in vroeger eeuwen in de aijk (nu de Hoogstraat) zouden zijn aange legd. Over het bestaan van zulke gangen doen in Vlaardingen al lang geruchten de ronde. Inmiddels heeft Vlaardinger F. Meijboom de geschiedenis van het nu in afbraak zijnde pand achterhaald. Meijboom meent dat de firma Hofstee het pand in 1947 of 1948 liet neerzetten, na dat de hoofdvestiging aan de overkant gedeeltelijk door brand was verwoest. Op de vrij komende grond worden waar schijnlijk winkels en woningen gebouwd. Si - EERSTE INLEG VANAF FL. 25.000,- 1 NOMINALE RENTE 5,8% Bij de Verenigde Spaarbank hoeft u uw geld niet vast te zetten om een hoge rente te krijgen. Met de Eminent-rekening kunt u vrij over uw spaartegoed beschikken zonder opname-kosten. En dit in combi- natie met een uniek hoge rente. fÊ2 Kom snel langs bij één van onze «Saffl kantoren voor meer informatie. verenigde spaarbank

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1