WERKONDERBREKING IN DE WETERING Sponsor trekt zich terug uit Haring- Bierfeest Circus brengt stunt uit James Bondfilm Wandelaars zien geen wild in Broekpolder Politie verdwaalt bijna in nieuw hoofdbureau Gemeenteraad doet niets aan dioxine 8UMBEE8S DAGBIAD SGHIEDAMSE GOHRANr NIEUWE WATIRWES GOUSflNT 'Sommigen hebben nog moeite met de key-processor' Maasland koel Vrouwen gewond Rainbow voert anti-sex-aetie DONDERDAG 20 JUU 1989 PAGINA 11 Reqionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingan. PostBus 4008, 3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-434322S. 4352066.4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Vlaardingen Bejaar denverzorgsters van het verzorgingstehuis De Wetering hebben giste ren tussen tien en twee uur een werkonderbre king gehouden. Met de actie wil het personeel de cao-eis voor vijf pro cent meer loon kracht bij zetten. Naast een hoger salaris eisen de medewerkers dat de personeel somvang in de tehuizen wordt uitgebreid. De werkonderbreking in het be jaardentehuis aan de Claudius Civilislaan maakt deel uit van een landelijke actie, die de amb tenarenbond AbvaKabo deze week heeft ingezet. Naast Vlaar- dingen wordt er actie gevoerd in Zandvoort en Purmerend. Vol gende week volgen soortgelijke acties in Delft, Den Haag, Rot terdam en Utrecht. De onderhandelingen over de nieuwe cao, die voor 70.000 men sen geldt, worden in september voortgezet. Zicht op de gevraag de loonsverhoging is er voorals nog niet. Door ae extra verlaging van de pensioenpremie van het PGGM (1,35 procent) en de 0,7 procent die minister De Koning van sociale zaken in het vooruit zicht heeft gesteld, blijft de lpon- ruimte vooralsnog beperkt tot 2 procent. De roep om 5 procent wordt door onderhandelaar Kapper van de werkgeversorganisatie VNB „waanzinnig en volslagen uitge sloten" geacht „Die eis zouden we alleen kunnen inwilligen door werknemers te ontslaan, terwijl we juist meer mensen no dig hebben om het werk in de bejaardenoorden goed te kun nen doen", meent Kapper. Wel hoopt de onderhandelaar van de werkgevers dat de minis ters De Koning en Brinkman binnenkort extra geld beschik baar stellen. Pessimistisch is de Kapper daarover niet. „Ook voor het ziekenhuiswezen heb ben de ministers extra in de bui del getast". Terwijl de bejaardenverzorg sters in De Wetering actie voer den, namen vrijwilligers giste ren de werkzaamheden in het bejaardentehuïsover. De patiën ten werden wef door het perso neel uit bed geholpen en gewas sen. Inderhaast opgetrommelde buitenstaanders verzorgden ver volgens het middageten, hetkof- fjeschenken en andere voorko mende werkzaamheden. Volgens woordvoerster Tineke Bergwerf bestaat er zowel bij de directie van De Wetering als bij de 75 bewoners begrip voor de actie, „De meeste patiënten steu nen onze eis voor meer perso neel. Verder heb ik de indruk, dat de directie begrip heeft voor onze looneisen". De acties in de bejaardenverzor ging verplaatsen zich waar schijnlijk volgende week naar andere bejaardenhuizen in Vlaardingen. De achterstand in beloning wordt door de actievoerders als het heetste hangijzer gevoeld. Volgens AbvaKabo-voorzitter Van Loon hebben werknemers in bejaardenoorden de afgelopen jaren een grotere achterstand opgelopen dan de verpleegsters in de ziekenhuizen. Zoals be kend zijn de werkgevers gedeel telijk tegemoet gekomen aan de eisen van deze categorie ver pleegkundigen. Maasland Het is niet de gemeente, die maatregelen moet nemen tegen dioxine in het milieu. De gemeente raad van Maasland vindt dat de rijksoverheid be- ho.ort in te grijpen, Alleen de Opei\ Groepering in Maasland'is er voor, dat de gemeente zelf een onder zoek instelt. De partij vindt dat de gemeen te monsters moet laten nemen en zelfs het huisvuil geschei den moet ophalen. Ook zou onderzocht moeten worden in hoeverre dioxine voorkomt in vlees en groente. En dat alle maal, omdat er dioxine is ge vonden in de melk van koeien uit de Zuidbuurt. Voor die ver vuiling tussen Vlaardingen en Maassluis wordt de Afvalver werking Rijnmond verant woordelijk gehouden. De Open Groepering kreeg een aanval van de VVD te ver werken, toen het in dezelfde raadsvergadering ging over andere afvalproblematiek. Er moest een vertegenwoordiger worden aangewezen voor het algemeen bestuur van het sa menwerkingsverband voor de afval voorziening. De kandida tuur van OG-wethouder Piet Houtenbos viel verkeerd bij de liberalen. „Hij behoort tot een partij dte niet over de grenzen van de gemeente kijkt en heeft bovendien een zeer beperkte blik op milieuzaken. Zaken buiten Maasland om vindt hij niet belangrijk", aldus WD'er D. Oosterlee. De rest van de raad had wel vertrouwen in Houtenbos. Vlaardingen Jan van de Graaf heeft zich te ruggetrokken als spon sor van het Haring- Bierfeest. Anders dan in voorgaande jaren, be taalt de eigenaar van het administratiekantoor aan de Westhavenplaats op zaterdag 2 september niet mee aan de ope ningsceremonie. Het kost Van de Graaf te veel geld. Bovendien wil m Zelf ervaart de politie de strenge bakstenen muur aan de Delftseveerweg niet als lelijk. „Ik kan me wel lelij ker muren voorstellen", zegt inspecteur Korbijn. Vlaardingen „Als muur vind ik het geen lelijke muur, ik kan me wel lelijker muren voorstellen", zegt politie-in- „speeteur Rens Korbijn eed ibeetje kribbig. Hij is niet blij met kritiek op de hoge bak stenen omheining van het 'splinternieuwe politiebureau en vindt die kritiek ook niet terecht. Die strakke gele muur langs de Delftseveerweg, die sommige Vlaardingers het bureau met een vesting doet vergelijken, wordt volgens Korbijn nog 'aange kleed'. „Er komen struiken en heesters tegen. Dat oogt al een stuk vriendelijker". De bewoners van Delftse veerweg, die de bekritiseerde muur dagelijks moeten aan- schouwen, hebben trouwens geen enkele aanmerking, yoegt ^Korbijn er nog aan toe. „Ze beb- ben allemaal een bosje bloemen ■^gekregen als dank voor de over- .last waar ze 13 maanden in heb ben gezeten tijdens de bouw. Wat we bij die actie hebben ge hoord was dat iedereen vond dat ze e" een stuk op vooruit waren gegaan. Dat gymzaaltje van het uude bureau bijvoorbeeld, dat vonden de mensen pas een lelijk ding". Zelf is de politie ook reuze in haar schik met het high-tech on- "derkomen. Alleen agenten die de verhuizing van het noodge bouw aan de Westlandseweg naar de Delftseveerweg vorige week niet meemaakten en die nu terugkomen van vakantie moeten even wennen, aan de elektronische snufjes. Korbijn: „We laten ze eerst een uurtje 'door het gebouw lopen om te kij ken waar alle afdelingen zijn on dergebracht. Sommigen hebben moeite met de key-processor, maar na één demonstratie weten ze ook hoe die werkt". De key-processor is de magneti sche sleutel, waarmee de deuren tussen de publieksruimten en de politionele vertrekken geopend kunnen worden. De meeste agenten hebben hetfoefie al snel onder de knie. „We hebben heel leergierig personeel", zegt in specteur Korbijn trots. Proble men doen zich alleen voor als ie mand het metalen sleutelkaartje vergeet. Dan moet de wachtcom mandant er aan te pas komen, want zonder processor blijft de deur hermetisch gesloten. Wennen is het voor de politie ook aan de ontzagwekkende ruimte. Wab het oude gebouw van een knusse overzichtelijk heid, in de nieuwe accommoda tie moesten wegwijzers worden geplaatst om zoektochten door de doolhof van gangen en etages te voorkomen. „Wel iets anders dan het minimum-aantal vier kante meters dat we aan de Westlandseweg tot onze be schikking hadden", aldus Kor bijn. Helemaal klaar is het pand nog niet. Hier en daar werken stuca- doors de muren bij, die bij de verhuizing licht werden bescha digd. De interne verbindingen functioneren nog niet optimaal af en toe worden de draadjes in de open kabelgoten anders ge rangschikt En het voorplein is nog niet als parkeerterrein inge richt. De politie heeft tot 28 sep tember de tijd de laatste oneffen heden glad te strijken. Dan komt minister van binnenlandse za ken Van Dijk het gebouw offi cieel in gebruik stellen. Het Vlaardingse korps ziet die dag vol vertrouwen tegemoet. Com missaris Ton Spel en zijn mede werkers weten zich gesterkt door de vele complimenten van het publiek. Om de haverklap klinkt bij de balie in de ont vangsthal: „Gö, wat een mooi huis hebben jullie". hij niet nogmaals verwij ten krijgen „dat het feest altijd bij hem op de stoep van start moet". „Altijd dat gesodemieter met die Van de Graaf, ik wil die opening ook wel eens doen", haalt de Vlaardingse zakenman zijn criti ci aan. „Goed doe je het trou wens nooit", vervolgt hij enigs zins teleurgesteld, „Dit jaar doe ik niks en prompt hoor je dat ik ruzie heb met de stichting die het feest organiseert. Nou, van ruzie is geen sprake". Tijdens vorige afleveringen van het volksfeest haalde Van de Graaf prominen ten als Gerard Joling, Anita Meijer en Koos Postema naar Vlaardingen. Hij drukte ook op andere manieren zijn stempel up het feest. De ene keer bedacht hij dat het wel aardig was als deze bekende Nederlanders een voe tafdruk achterlieten in het vers gecementeerde plaveisel, een andere keer liet hij herden kingspenningen slaan. Fantasie heeft hij genoeg, maar de administrateur kan er gezien de kritiek op zijn persoon voor lopig niet mee uit de voeten. Daarom is zijn bijdrage aan het komende Haring- Bierfeest uiterst bescheiden. Mïdden- standsvereniging De Haven Rond, waarvan Van de Graaf voorzitter is, voert nu onderhan delingen met kandidaten die het startsein willen geven voor de roeiwedstrijden in de haven op 2 september. Bovenaan de lijst staat de Vlaardingse schrijver van tv-comedy's Chiem van Houweninge. Alternatieve pro minenten zijn tv-presentator Gerard van den Berg, een oud- Vlaardïnger, en het uit de Ha- ringstad afkomstige muzikale duo Amazing Stroopwafels. Of dat onderdeel kan worden in gelast in het totaal] van het Karing- nog niet duidelijk. John van den Berg, waarnemend voorzitter van de organiserende stichting, zegt de plannen van Van de Graaf niet te kennen. Geruchten dat er ruzie zou zijn tussen de ad ministrateur en het stichtingsbe stuur worden door Van den Berg tegengesproken. Het overlijden van Jan Brouwer en Frits van Warmenhoven, de twee meest ervaren bestuursle den, heeft volgens Van den Berg geen invloed op de formule van het volksfestijn. Het 17e Haring- Bierfeest wordt volgens het beproefde recept gebrouwen. Wel heeft het bestuur belangrij ke wijzingen ondergaan. De lei ding is nu in handen van Rinus van Santen. Nieuwkomers zijn Piet Weekhout en Frans van ae Berg, die achtereenvolgens de Vlaardingse horeca en midden stand vertegenwoordigen, en penningmeester Jan Tops en materiaalverzorger Ed Veldho ven. Aijen van de Velde stapte uit het bestuur wegens drukke werk zaamheden. Het kantoor, onder gebracht in de kelder van Van de Velde, moest worden ver plaatst naar de pastorie van de RK-kerk aan de Hoogstraat. Schiedam/Vlaardingen Circus Holiday strijkt in het eerste weekeinde van augus tus met haar tenten neer op het Bachplein. De circusar tiesten, die als gezelschap het tienjarig bestaan vieren, kon digen een spectaculair jubi leumprogramma aan. Hoog tepunt van de voorstelling moet de stunt uit de James Bondfilm Octopussy gaan vormen: de menselijke ka nonskogel. In Schiedam brengen de circu sartiesten in het weekeinde van 5 en 6 augustus vier voorstellin gen. Zoals het een circus be taamt, bevindt zich in de Holi- day-gelederen een halye dieren tuin. Zo laat de Franse dompteur Alfredo Beautour elf Javaanse panters springen en klimmen. De Indonesische roofdieren zijn ook als evenwichtskunstenaars te zien.4 Beautours collega Alberto AJ- thoff houdt in de circustent de Afrikaanse zebra's en de Friese hengsten zoet met een dressuur. Een Amerikaanse bison, een Ti betaanse Yak, een Wattoessi- rund uit Afrika, kamelen en drommedarissen maken hun op wachting in de circustent. De exotische dieren vormen on getwijfeld een attractie voor de liefhebbers, maar de meeste cir cusklanten lijken toch vooral op de stunts af te komen. Met de Roemeen Nasco komen zij aan hun trekken, want deze artiest voert hoog in de nok een wedren uit op het Rad des Doods. Het programma wordt afgeslo ten met de befaamde James Bondstunt Virgilïo Dantes, die als stuntman zijn diensten heeft bewezen in Hollywood, laat zich vanuit een tien meter lange loop als een menselijke kogel door het luchtruim schieten. De stunt is ook te zien in Vlaardingen, waar circus Holiday in het weekeinde van 31 juli op het Erasmusplein enkele voorstellingen verzorgt. De Broekpolder, waar het groen welig tiert op giftig havenslib, wordt volgens jagermeester Roel Blom in het jaar 2000 bevolkt door zo'n 50 reeen. Op de voorgrond de vlieten, daarachter de golfbaan en het bos. Aan de horizon de bebouwde kom van Vlaardingen. Vlaardingen Er bestaat een plek in Vlaardingen waar je vanaf een tweeduizend jaar oud dijkje vier steden tegelijk kunt zien: Rozenburg, Maassluis, Maasland en Vlaardingen. Dit is een van de mooiste plekjes in het poldergebied ten noordwesten van Vlaardingen. Jagermeester Roel Blom (51) komt hier vaak langs tijdens zijn wekelijkse wandeling. de duinen. Ze hebben hun eigen territorium maar het gebied is te klem voor meer exemplaren". De jager zorgt dus dat het bij acht vossen blijft „Stootvogels ko men hier ook voor. De kieken dief, de torenvalk en de buizerd: ze zijn er allemaal". Om zijn stadgenoten de polder te laten zien nodigde hij gisteren een groepje belangstellenden uit eens met hem mee te wandelen. In groene jagersoutfit, met een fazantje op de stropdas, loopt Blom voorop. Na een paar hon derd meter breekt de zon door. Blom heeft het over zure regen. Hij denkt, dat de aangeplante po pulieren samen met de zure re gen zorgen voor een schakering aan planten. Bemesting, zegt hij, zorgt voor sterke kruidige plan tjes. „Op den duur krijg je wel overbemesting. Dan hou je wei nig over". Waarschijnlijk is die overbemesting al begonnen. We komen voornamelijk brandne tels, distels en klis tegen. Verder gaat het langs koolzaad velden. Het gewas staat er mooi bij. De boer schijnt wel veel te moeten spuiten om brandnetels te weren, Na een half uurtje wandelen zien we het met kno- pessen begroeide Rijsdijkje. "We zijn in de Aalkeet-Buitenpolder, staan bovenop een zes meter hoog heuveltje van opgespoten land. De dijk, door de Romeinen aangelegd, is twintig eeuwen oud. „Sinds de Romeinen zijn de dijken steeds hoger geworden", vertelt Blom. „Vroeger mocht de Maas soms best een beetje over het land spoelen. Later kwam de Maassluissedijk.Volgens me vrouw Smit-Kroes is die nóg niet hoog genoeg". Reeën Als Blom het plan onthult om de reeénstand in de polder te laten groeien van twee dieren tot 50 of 60 in het jaar 2000, kijkt iedereen speurend in het rond. Geen ree te zien. „Ze zijn hierheen geko men vanuit de omgeving van het Delftse Hout en uit Pijnacker. Vossen zijn er ook, die komen uit Het groepje vervolgt zijn weg over een knisperig schelpenpad. „Fazanten pikken de schelpjes op en gebruiken de kalk om eischalen te maken", weet Blom. Over de in de polder vaak voor komende fazant zegt hij dat er teveel mannetjes zijn. „Jacht moet de populatie evenwichtig houden". Ook het golfterrein hoort bij het gebied waarover Blom de supervisie heeft. „De konijnen brengen daar veel schade aan. Om die schade te be perken worden onkruidvelden gekweekt. Daar kunnen de kna- gers hun buikjes rondeten. En dat schijnen ze te doen, want van de jonge aanwas blijven ze meestal af". Nu gaat het pad over slootjes en langs greppels. Zeldzame bloe men zoals de wilde kaardebol en. de wilde orchidee, waardoor de polder bekendheid geniet onder natuurliefhebbers, komen we niet tegen. We lopen door het Lindelaantje. Snel groeiende po pulieren wisselen ae kleine lin deboompjes af. Blom vertelt dat er populieren gekapt zullen wor den. Dat gebeurt zodra de linden groot genoeg zijn. We zien overi gens langs heel de route populie ren staan. De gemeente ver koopt het hout, zodat er toch nog wat inkomsten zijn. Moerassen In de jaren zestig lag het in de be doeling het 400 hectare grote ge bied te bebouwen. Toen bleek dat de bevolkingsaanwas niet zo groot was, en de grond boven dien verontreinigd was, liet de gemeente dit plan varen. Nu is het de bedoeling, dat de polder groen blijft. Er wordt veel uitge zaaid. Als er een goede flora is, komen daar insekten op af, In- sekten trekken weer andere die ren aan. Het wild, dat in de Broekpolder al is aangetroffen, zal de recreant binnen een paar jaar ook in de Liekebaert en Midden-Delfland kunnen zien, verwacht Blom. Omdat het klaarlichte dag is en het groepje bepaald niet muisstil is, betrappen we geen wilde die ren. We moeten het stellen met enkele reigers. Toch vindt ieder een de wandeling zeer gestaagd. Als de Vlaardinger Vaart weer in zicht is, vertelt Blom dat er in de Vaart 'gezuiverd' water uit de polder terecht komt. „De moe rassen zuiveren het gif en de me talen uit het Rotterdamse ha venslib. Volgend jaar wordt een begin gemaakt met de aanleg van een watergebied, dat tien tot twintig hectaren groot wordt Door die watergebieden zal de uitspoeling van metalen gemini maliseerd worden". Blom verwacht dat dat project in 1992 zal zijn afgerond. Al met al hebben we dus anderhalf uur op ongespoten land, op havenslib gewandeld. Als je dat bedenkt, is de bewondering voor al dat I groen alleen maargroter. Maasland Maasland heeft koel gereageerd op de beslissing van de pro vincie om een transport centrum door te druk ken. Burgemeester Mie- ke Bloemendaal laat de provincie weten dat haar gemeenteraad 'ontstemd' is, maar ze gooit de deur niet dicht als gedeputeer de Loudi Stolker binnen kort nog eens wil komen praten. „We hebben het besluit om met in te stemmen met het transportcentrum na ander half jaar beraad genomen", aldus Bloemendaal. „De ge hele bevolking heeft erover meegepraat en er zijn zeer zorgvuldige afwegingen ge maakt. ten gunste van het reconstructiegebied Mid den-Delfland Dat zou men moeten respecteren. Men moet op zoek naar een ande re plek, ook al is die minder geschikt" volgens Bloemendaal ligt het niet in het vermogen van de gemeente Maasland om alternatieve lokaties aan te dragen „Dat is ook niet onze taak. We hebben met de Oude Campspolder-Zuid al een alternatief aangedra gen. Eerst had men ons voor de Oude Campspolder- Noord benaderd. De raad wilde dat toen niet, omdat dit gebied te dicht bij de dorpskern ligt". De burgemeester verwacht niet dat het gesprek tussen Stolker en de raad nog iets oplevert. „Ik kan natuurlijk niet zeggen dat het nee van de raad een nooit is, maar ïk heb geen enkele reden om te veronderstellen dat de raad er inmiddels anders over is gaan denken". Binnenkort gaat de provin cie het streekplan wijzigen, waardoor de komst van het Transportcentrum juridisch mogelijk wordt. Blijft Maas land ook na de wijziging dwarsliggen, dan kan de provincie de bouw afdwin gen via een 'aanwijzing'. De benodigde wijziging van het plaatselijk geldende bestem mingsplan wordt in dat ge val door de provincie opge legd De verwachting is, dat Maasland tegen dit zware middel in beroep gaat bij de Raad van State. „Maar als het zover komt en alles loopt goed af, dan kan in 1992 de eerste paal de grond in", meent gedeputeerde Loudi Stolker-Nannmga (PvdA). Tegen alternatieve locaties als de Broekpolder, de Dijk- polder, de Oranje Buitenpol- der en de Zweth heeft de provincie financiële bezwa ren. Verder beschouwt Stol ker de slechte wegensituatie op deze plaatsen als een gro te hindernis. Volgens voorzitter Irma Günther van de reconstruc tiecommissie Midden-Delf land is het vrijwel uitgeslo ten dat het regionaal trans portcentrum er in 1992 staat. Zeker zolang de reconstruc- tiecommissie geen mede werking aan het initiatief geeft. Günther zit in hetzelf de college van gedeputeerde staten ais Stolker. Daar is men het dus niet eens. Günther „Wij hebben voor gesteld om kassen over te nemen uit het Westland en deze op het daarvoor be stemde deel van reconstruc tiegebied te plaatsen. Maar ook dat vindt men een te dure oplossing Als het Westland dat transportcen trum zo geweldig belangrijk vindt, dan moet men er ook iets voor over hebben". Schiedam Een 60-jarige Sehiedamse, die gisterochtend naar het Schielandziekenhuis fietste, bereikte haar bestem ming uiteindelijk in een ambu lance. In de Noord molenstraat viel de vrouw van haar fiets, toen zij tegen een plotseling geo pend autoportier botste. Ze werd met schaafwonden naar de EHBO-afdehng gebracht. Op de Koemartkbrug viel een paar uur later een eveneens 60- jarige vrouw op haar gezicht. Ze was met haar schoen achter een plank in het bruggedek blijven haken. Omstanders hielpen het slachtoffer, dat hevig bloedde uit neus en lippen, weer overeind. Schiedam Voormalig televi siedominee Dorenbos heeft zijn medestanders opgeroepen de reusachtige 'naakte' reclamebor den van Minolta af te plakken. De borden, die ook in Schiedam te zien zijn, dragen volgens di recteur Dorenbos van de stich ting Rainbow bij tot de 'toene mende sexuele verloedering' in Nederland. Sehiedamse vrouwen kondig den verleden week aan, dat zij, zich zouden beramen op een ac tie tegen de sexïstische reclame borden. Aan afplakken of be smeuren dachten zijn niet, maar zij overwogen wel hun beklag te doen bij de gemeente en recla me-exploitant Publex. Dorenbos, wiens aanhangers ook in Schiedam te vinden zijn, schuwt harde acties niet. zo blijkt uit zijn persbericht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1