Toth en gemeente opnieuw in botsing I mm MEI Tien keer zoveel eenden slachtoffer botulisme 279.00 309.00 169.00 169J0 209.00 Joop van den Ende drukt stempel op Brandersfeesten Hit wil uitbreiden op Lanvas-terrein Fransman verdronken Politieke kopstukken forum in Maassluis VIAMDINGS DAGBLAD SCHffDAMSE COURANT NIHM WATERWEE COURANT 'wemm. ZUIDELIJKE KLANKEN TIJDENS ORGELWEEK 0.m*"*- Bodem verontreinigd FRANS VAN TRIENEN, 60 JAAR BETROUWBAARHEID KEUKEN- BUFFETTEN WITTE LEGKASTEN WITTE HANGKASTEN SCHUEFDEURKASTEN wmmmm Bovarent genept Dieven betrapt Actie tegen hardrijders Singel dicht Vrouw slingert over BK-laan Rijverboden wramni Regionale fsdaciie. Brede Havenstraat 6,3131BC Vlaardlnflen. Postbus 4008,3130 KA viaardingen. Telefoon: Qto-434322S. 43S2Q66.4350557- sportredactie: 434S209. Telefax: 010-43497S4. DINSDAG 8 AUGUSTUS 1989' PAGINA 9 Schiedam/Vlaardingen- /Maassluis Het war me zomerweer heeft on der de watervogels haar tol geëist. Bij de plant soenendienst in Schie dam kwamen 110 mel dingen van botulisme binnen. Ook de dienst in Viaardingen trok er tal loze keren op uit om de kadavers van in totaal 90 watervogels uit singels, vijvers, of de Vlaarding- se Vaart te halen. Het aantal watervogels dat door besmetting met de botulisme- bacterie is gestorven is een tien voud van vorig jaar. Toen telde de Schiedamse plantsoenen dienst 12 slachtoffers, de Vlaar- dingse negen. Maar die zomer was ook aanmerkelijk koeler dan dit jaar. „In 1988 hadden we wat botulisme betreft een laagte record", zegt een woordvoerder van de Vlaardingse plantsoe nendienst. In Viaardingen zijn de meeste dode vogels vooral eenden en een enkele keer een meerkoet of een meeuw gevonden in de singels in de Westwijk. In dat stilstaande watér loopt de tem peratuur het snelst op en juist bij hoge temperaturen gedijt de bac terie. Aan de watertemperatuur valt niets te doen, dus het enige wat de bestrijders van botulisme te doen staat is de kadavers zo snel mogelijk verwijderen. „Als er een melding komt gaan we daar zo snel mogelijk achterheen, want in kadavers komt de bacte rie tot ontwikkeling. Als het kan worden ze dezelfde dag nog op gehaald". De gemeente Maassluis heeft nog geen gevallen van botulisme gemeld bij de provincie. Maar chef A.J.A. van Rijn van de plantsoenendienst verwacht, dat de eerste stad aan de Waterweg dit jaar niet geheel van botulis me verschoond zal blijven. „Vorig week hebben we twee kadavers van eenden opge stuurd naar het Centraal Dierge neeskundig Instituut in Lely stad, en vandaag weer twee. Die eenden zijn gevonden in de Vliet. Op basis van wat omwo nenden vertelden kunnen we aannemen, dat het botulismes- laehtoffers zijn. 's Morgens ver toonden de eenden verlam mingsverschijnselen, 's middags dreven ze dood in het water". Van Rijn heeft wel een verkla ring voor het relatief geringe aantal botulismeslachtoffers on der de watervogels in Maassluis. „Botulisme komt het meest voor in stilstaand, ondiep water. De afgelopen vier, vijf jaar is er veel achterstallig baggerwerk inge haald. Dat laat in positieve zin zijn sporen na", zegt Van Rijn. Vorig jaar behoefde Maassluis niet één geval van botulisme te melden. „Maar ik denk dat weer dit jaar helaas wel mee gecon fronteerd zullen worden zegt de chef van de plantsoenen dienst Aan de Burgemeester Hormerlage Gretelaan is een nieuw deel van het Toth-imperium in wording. De projectontwikkelaar wil het betonnen skelet van een oud kantoorpand gebruiken voor een moderner optrekje. het bezit van de grond als wel de toekomst van dit deel van Nieuwland. Om te voorkomen dat Toth van het Bols-complex Schiedam De irrita ties tussen projectont wikkelaar George Toth en de gemeente Schie dam zijn het afgelopen weekeinde verder opge lopen. Op Toths bezittin gen in de wijk Nieuw- land, het voormalige Bols-complex en sinas kort ook het daaraan grenzende Lanvas-ter- rein, vonden vrijdag en zaterdag verschillende incidenten plaats. Vrijdag gelastte de deurwaarder stopzetting van sloopwerk op het Lanvas-terrein. Toth had nage laten de sloop van delen van een - oud fabrieks- en kantoorpand te melden. Zaterdagavond ont stond onenigheid met de politie over de afsluiting van de Noord- vestsingel. Volgens de gemeente is dat een openbare weg, volgens Toth is het (zijn) particulier bezit en mag hij als eigenaar bepalen wie van de weg gebruik maakt. De geschillen zijn inmiddels bij gelegd, maar de verstandhou ding tussen Toth en de gemeente blijft uiterst koel. Het stadsbe stuur is niet blij met Toths recen te aankoop van het Lanvas-ter rein aan de Burgemeester Hon- nerlage Gretelaan. Hij kreeg het eind juli op dezelfde manier in handen als enkele jaren geleden het Bols-complex: door net iets meer te bieden dan de gemeente, die ook voor beide terreinen in de markt was. Inzet van de strijd is niet zozeer een druk bedrijventerrein zou maken, bevroor de gemeente in dertijd ogenblikkelijk het be stemmingsplan. Het nieuwe be stemmingsplan, dat ongeveer een maand geleden gereed kwam, gaat uit van kleinschali ge bedrijven en woningbouw. In huizen ziet de zakenman echter geen brood. Hij wil op beide ter reinen uitsluitend ondernemin gen vestigen. Bovendien heeft hij plannen voor een hotel. De gemeente verwijt de project ontwikkelaar dat hij zich niet aan de regels houdt, ook al is Toth volgens een ambtenaar „vaker op het stadskantoor te vinden dan in zijn eigen bedrijf'. Dat overleg leidt echter tot niets zolang hij geen bouwaanvraag indient die getoetst kan worden aan het bestemmingsplan, zegt de gemeente. „We willen kost wat kost voorkomen dat Toth probeert iets te realiseren wat niet strookt met het bestem mingsplan", aldus een ambte naar van stadsontwikkeling. George Toth wijt de botsingen met de gemeente aan een ver schil in temperament. Zijn dyna mische aanpak staat haaks op de volgens hem trage ambtelijke besluitvorming. „Zodra ze iets niet begrijpen, sturen ze de poli tie op me af", Hij wil na de zo mervakantie met de gemeente rond de tafel gaan zitten om alle misverstanden de wereld uit te helpen. Toth: „Verder houd ik nog altijd de mogelijkheid open dat de gemeente het hele terrein of een deel daarvan van me overneemt". Vlaardingen De tweede internationale orgelweek Viaardingen is gisteravond officieel van start gegaan in de Grote Kerk. Burge meester Fred van Lier, die als voorzitter van de Culturele Raad Zuid- Holland een openings woord hield, constateer de tot zijn genoegen dat het aantal bezoekers flink was toegenomen. Het middelpunt van de interna tionale orgelweek is het Van Fe- teghem-orgel in de Grote Kerk. Dit instrument heeft zijn naam te danken aan Pieter van Peteg- hem die het in 1763 voor een ab dij in Gent bouwde. Het Vlaamse orgel werd in 1819 door de ge meente Viaardingen gekocht en nu, in 1989, behoort het tot de fraaiste Van Peteghem-orgels in Nederland. Deze week wordt het bespeeld door bekende orga nisten als de Fransman Jean Boyer en de Belg Kamiel ooit, i jonge Mozart de toetsen. De meeste solisten van de orgel week zijn uit zuidelijke streken afkomstig. Dit orgel, dat ook uit het zuiden komt, is vooral ge schikt voor zuideuropese mu- Bezoekers paraderen langs het Van Peteghem-orge!, het instru ment dat deze week de gebeurte nissen in de Grote Kerk bepaalt. ziekstukken. Deze week zal het publiek dus ook werken van componisten als Dandrieu en Marchand kunnen beluisteren. Gisteravond opende Kamiel D'Hooghe het concert echter met Bach. Kamiel D'Hooghe is directeur" van het Koninklijk Conservatorium van Brussel en professor aan het Conservatori um van Maastricht. Hij geeft deze week samen met Jean Boy- er, een docent aan het conserva torium van Lille, een cursus voor negen musici. Vier Neder landers en vijf Belgen, die al de nodige scholing achter de rug hebben, krijgen de hele week les op het Van Peteghem-orgel en twee andere Vlaardingse instru menten en brengen zaterdag middag tijdens het wandelcon cert van 15.00 uur tot 17.00 uur hun opgedane kennis ten geho re. Zaterdagmiddag staan de deu ren van de Grote Kerk, zoals ie dere week, open en kan het pu bliek gratis naar binnen om naar de cursisten te luisteren. Van avond is er een lezing "Bach en het kerklied', die gehouden wordt door prof. dr. Casper Hon- ders. Morgenavond geeft Jan Raas een concert Donderdag zal de organist van de Grote Kerk Aad Zoutendijk vanaf 12.45 uur een lunchconcert geven. Hij laat dan orgelmuziek uit het midden van de achttiende eeuw horen. Vrijdagavond neemt Jean Boyer plaats achter het orgeL Hij ver zorgt een programma 'van de .Grigny tot Boëly'. De avondcon certen beginnen om 20.00 uur, de toegangsprijs is zes gulden per avond. In de kerk is ook een fo- totentoonstelling te bezichtigen. SchiedamDe plannen die George Toth heeft met het Lanvas- terrein beogen een verdere uitbreiding van zijn Hongaarse han delscentrum Hit (Hungarian International Trading). Toth, zelf Hongaar van origine, heeft een aantal van zijn handelspartners uit Oost-Europa al ondergebracht in het Bols-complex en in een opgeknapt bedrijfspand in het Vlaardingse industriegebied De Vergulde Hand. Hij kan daar echter niet al zijn huurders aan on derdak helpen. Het casco van het toekomstige handelsgebouw, waarin ook ruimte wordt geschapen voor een autoshowroom en een uitge verij, staat er al. Toth heeft van. het voormalige kantoorpand van Melchers' distilleerderij de Olifant alleen de tussen- en buiten muren gesloopt Krijgt hij een bouwvergunning, dan hoeft hij al leen nieuwe muren op te trekken. Voordat de bouw van start kan moet een deel van het terrein worden gesaneerd. In januari van dit jaar toonde een onderzoek door de Heidemij aan dat de bodem op sommige plaatsen is ver ontreinigd met onder meer lood en arseen. Verder moet een re delijk grote hoeveelheid koolas worden afgegraven. Dit goedje werd door een vorige gebruiker van het terrein gebruikt als ver hardingsmateriaal. Het Lanvas-terrein dankt zijn naam aan een projectontwikke laar die het lange tijd in zijn bezit heeft gehad. Daarna is de grond eigendom geweest van de Nederlandse Middenstands Bank. George Toth kocht het perceel vorige maand van de firma Paulussen, die het kort tevoren had. verworven. Het gebied heeft altijd een industriële bestemming gehad. Behalve Mel chers' distilleerderij zijn er een klinknagelfabriek en een tegel fabriek gevestigd geweest. Het stoffelijk overschot is geborgen en wordt door agenten en brand weerlieden op een brancard gelegd. Viaardingen De 53-jarige Fransman R.C.G. Eckman, op varende van het Belgische bin nenvaartschip Gdansk, is gister morgen verdronken in de Vlaar dingse haven. Even voor negen uur werd zijn stoffelijk overschot gevonden in het water tussen het schip en het ponton in de Koningin Welhel- minahaven, waaraan de Gdansk lag afgemeerd. Agenten haalden het lijk uit het water. Eckman werd om half negen voor het laatst gezien in de stuur hut. Op weg van de stuurhut naar het hemanningsverblijf moet hij uit het gangboord zijn gevallen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De po litie denkt niet aan een misdrijf. Schiedam Amusementsko ning Joop van den Ende drukt dit jaar een zwaar stempel op de Brandersfeesten. Uitgerekend op het hoogtepunt van het Schie damse volksfeest in september houdt Van den Ende in zijn Aalsmeerse studio een partijtje voor een matrassenfabrikant. De mediamagnaat heeft daar voor zo'n beetje alle vaderlandse muziekvedettes ingehuurd. Zo doende bleven er maar weinig grote namen over voor een op treden in Schiedam. Traden bij vorige afleveringen van de Brandersfeesten sterren op als Lee Towers, Gerard Jo ling en Vanessa, dit keer moet het verwende publiek in de Je- neverstad genoegen nemen met mindere goden. Slechts twee in redelijk brede kring gewaar deerde artiesten vermeldt het programma: Imea Marina en V.O.F. de Kunst. Voor verstrooi ing zorgen verder David Ray en de bigband van een zekere Wil Salden. „Echte toppers", verze kert de stichting Brandersfees ten. Ray wordt aangeprezen als een ster uit hel onuitputtelijke reservoir van soundmixer Hen- nie Huisman. Wat Wil Saldens bigband betreft: die geniet, zo geeft de stichting toe, nog maar weinig faam. Maar dat zou aan de muziek niet af te horen zijn. Nieuw evenement tijdens de Brandersfeesten, die dit jaar du ren van 16 tot en met 24 septem ber, is een openluchtbioscoop op het perkeerterrein achter de Hema. Voor deze gratis voorstel ling moeten filmfanaten hun ei gen stoeltje meenemen. Voor de rest van het programma grijpt de organisatie terug op het ver trouwde recept. Het openings weekend staat in het teken van het water. In de Lange Haven zijn evenementen gepland als een vlootschouw van historische vaartuigen en een 'parade' van verlichte plezlerbootjes, Een triathlon, een taptoe en een lam- pionnenoptocht geven de Bran dersfeesten 1989 nog meer 'body'. Maassluis Met het oog op de Tweede Kamer-verkiezingen in september heeft de vakbond CNV een aantal politieke kop stukken uitgenodigd voor een forum in Maassluis. Op die bij eenkomst in de Koningshof wil de bond haar leden met de parle mentariërs laten discussiëren over sociaal-economische onder werpen. Aan het forum wordt deelgeno men door vertegenwoordigers van de drie grote partijen. Zij lichten de verschillende verkie zingsprogramma's toe. De PvdA stuurt F. Moor naar Maassluis, het CDA vaardigt G.H. Terpstra af en het WD-standpunt wordt verwoord door mr. A.H. Kort hals. Het forum staat onder lei ding van H. Hofstede, voorzitter van het CNV. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 22 augustus en begint om 19.45 uur. wit of grijs £- 80 cm breed 100 cm breed 80x40x173 cm 80x60x173 cm in wit-eiken kleur, grenen kleur 100x60x177 cm I J0P-; Viaardingen Meneer Co- nep is er vandoor met een auto van verhuurbedrijf Bo varent aan de Spoorsingel in Viaardingen. De man huur de op 28 juli voor drie dagen een Toyota Corolla. Bova rent heeft man noch voer tuig teruggezien. Op het adres dat de man had opge geven bleek meneer Conep niet te wonen. De man had wel een paspoort en een rij bewijs op naam van Conep. „Maar daar zat kennelijk een luchtje aan", zegt een woordvoerder van Bova rent. De recherche is een on derzoek begonnen naar de identiteit van de huurder. Schiedam Aan het Frans Rietveldpad heeft de politie gis termiddag twee Schiedammers aangehouden, die even tevoren een greep in de kassa hadden ge daan in een bloemenwinkel. Toen de mannen hun zakken leeghaalden kwamen tweehon derdvijftig gulden aan kleingeld en een schroevedraaier tevoor schijn. Tegen de twee is proces verbaal opgemaakt. Schiedam De politia wil dat er snelheidsbeperken de maatregelen worden genomen op de Hargalaan. De politie zal bij het stadsbestuur aandringen op een totale herinrichting van de drukbereden verbindingsweg tussen Vlaardingen-Oost en Schiedam-Noord. Door middel van wegversmallingen en verkeersdrempels hoopt de politie de automobilist te kunnen dwingen zijn snelheid te matigen. Op de Hargalaan geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Veel weggebruikers lappen dat; voorschrift aan hun laars. Op de lange, kaarsrechtef Hargalaan trappen ze het gaspedaal extra diep in. Dat: gedrag kan tot gevaarlijke situaties leiden, zoals bij de kruising met de afslag naar rijksweg 20. De politie noemt de Hargalaan 'een linke plek'. De roep om maatregelen te treffen werd vorige week lui- - der, toen de politie bij twee snelheidscontroles enkele tientallen hardrijders op de bon slingerde. De radarap- paratuur registreerde herhaaldelijk snelheden van- ver boven de honderd kilometer per uur. Schiedam De Singel in Schiedam is vanaf vandaag voor tweeëneenhalve week gedeeltelijk afgesloten. Nu het blokje huizen aan het Land van Ris klaar is moet de bestrating van rijbaan en trottoir nodig wor den opgeknapt. Hele stukken trottoir zijn verdwenen en de straat is op sommige plaatsen kapot gereden- Tussen de Oostsingel en de Emmastraat wordt de Sin gel afgesloten. Voor bestemmingsverkeer zijn de Sin gel en de zijstraten nog wel bereikbaar vanaf het Sta tionsplein. Schiedam Slingerend en met de lichten gedoofd reed een 26-jarige Rotterdamse vannacht met naar auto over de Burgemeester Knappertlaan in de rich ting van de Vlaardingerdijk. Agenten die haar zagen passeren zetten de achtervolging in en hielden haar aan. De vrouw werd meegenomen naar het politiebu reau. Daar bleek dat zij teveel gedronken had. De poli tie legde de vrouw een rijverbod op. Viaardingen De Vlaardingse politie heeft gister-, avond en -nacht op de Hoflaan aan vijf automobilisten een rijverbod opgelegd wegens rijden onder invloed: Tegen twee van de vijf, een 26-jarige en een 27-jange Vlaardinger, werd proces-verbaal opgemaakt. De po-; lïtie-eontrole duurde van elf uur 's avonds tot twee uur,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1