'Grondwater Koningshoek jaarlijks controleren' Sloper bedreigt het stadskantoor Familie verslaafd aan draaiorgels De Gorzen verliest sociale hoeksteen alja modeshow '■fwM Stadsgehoorzaal groeit uit tot streektheater VIAARDINGS GAGB1AD SCHIEUAMSE COURANT NIEUWE WATERWEB COURANT Na verontreiniging door stomerij Kinderkoor mikt op doorstroming Nieuwe soos in Vlaardingen Illegaal storten afval 'makkelijk' Dronken rijder klem gereden Toon en An de Leede doen buurtwinkel op slot Sieraden gestolen WRHMG DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1989 PAGINA 13 it 6,3131 BC s 4008, 3130 KA Telefoon: 010-4343229,4352066,43S0557 .sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Maassluis Om nieuwe verontreinigingen te voorkomen, wil de ge meente Maassluis voort aan elk jaar monsters ne men van het grondwater onder de Palthe-vesti- ging in winkelcentrum Koningshoek. Wie de kosten van dit jaarlijkse onderzoek en de inmiddels ge nomen saneringsmaatregelen moet betalen is nog niet duide lijk. De gemeente Maassluis en verzekeringsmaatschappij Ae- gon, eigenaar van de Konings hoek, zijn daarover met Palthe in een juridische strijd gewik keld. Het besluit om het grondwater te controleren is voorlopig de laat ste maatregel van de gemeente tegen de verontreiniging onder de chemische stomerij. Die ver ontreiniging werd in 1985 gecon stateerd bij een verbouwing van de winkel. Toen werd vastge steld dat de stoffen die vrijkwa men bij het reinigen van kleding in de grond onder de winkel ver dwenen. De aansluiting op het riool bleek te ontbreken. Een grondonderzoek door het Rotterdamse adviesbureau Iwa- co wees uit dat de bodem ernstig was verontreinigd met chloor verbindingen. Bovendien wer den kleine concentraties ben zeen en tolueen aangetroffen. Direct gevaar voor de volksge zondheid was er niet. Wel zou de verontreiniging zich op de lan gere duur via het grondwater kunnen verspreiden. Op advies van Iwaco werd een drainage-systeem aangelegd om de grond te zuiveren. Voor die methode werd gekozen omdat afgraven van de grond zo goed als onmogelijk was. „Dan had den we het halve winkelcen trum moeten afbreken", aldus een woordvoerder van de ge meente Maassluis. Door de nieu we drainage zou het grootste deel van de verontreiniging in middels zijn verwijderd. Volgens het principe 'de vervui ler betaalt' probeert de gemeente de gemaakte kosten te verhalen op Palthe. De verzekerings maatschappij Aegon wijst alle aansprakelijkheid af. Schiedam Autosloper Sjaak Montfoort dreigt zijn toevlucht te nemen tot grof geweld als hij op 14 sep tember een rechtszaak tegen de gemeente Schie dam verliest. Hij zal niet aarzelen „een auto met gas flessen het stadskantoor binnen te rijden en de hele rotzooi op te blazen". Moordzuchtige taal is het ant woord van de gespierde autoslo per op pogingen van de gemeen te om zijn illegale bedrijf aan de Polderweg te ontruimen. Mont foort is daar alleen toe bereid als hem een vervangend terrein wordt aangeboden. De gemeente weigert dat. r,Ik wil gewoon mijn vreten ver dienen. maar ik word op alle mo gelijke manieren getreiterd", raast de getergde wrakkenhan- delaar, die op 14 september nog eenmaal zal proberen de rechter uit te leggen dat hij koste wat kost in de autohandel wil blij ven. „Dat doe ik al mijn hele le ven. Als de gemeente zegt dat ik maar een ander vak moet kiezen is dat gewoon ziekerij". Montfoort zegt geen moeite te hebben met a-sociale maatrege len als de rechter opnieuw de ge meente Schiedam in het gelijk stelt. Dat gebeurde ook al in fe bruari. Montfoort werd te ver staan gegeven dat hij zijn bedrijf moest ontmantelen omdat hij niet over de vereiste vergunnin gen beschikt. De rechter vond bovendien dat hij onrechtmatig gebruik maakt van de boerderij aan de Polderweg. Die heeft Montfoort ongeveer een jaar ge leden gekraakt. De gemeente heeft inmiddels een koper voor het pand. Die wil de boerderij echter pas overnemen als de au tosloper is vertrokken. Sjaak Montfoort ging tegen het vonnis in hoger beroep. Hij ont kent dat hij de afvalstoffenwet aan zijn laars zou lappen en dat hij niet over voorzieningen be schikt om afgewerkte olie, accu- zuur en antivries op te vangen. „Er ligt geen druppel olie op mijn werf!" beweert hij schuim bekkend. Dat hij geen hinder wetvergunning heeft is niet zijn schuld: de gemeente wil hem de vereiste papieren niet geven. Om dezelfde reden heeft hij de boerderij gekraakt: „Ik weet ge noeg prachtige stukjes grond, maar geloof maar niet dat ik daar kans op maak". Hij herhaalt nog eens op de on verbloemde wijze die hem zo ei gen is dat hij „altijd wordt tegen gewerkt". Zijn sloperij aan de Buitenhavenweg moest hij jaren geleden ook al opdoeken op last van de gemeente. Daardoor raakte zijn huiselijk leven in de knoop en belandde hij in de ge- vangenia. Allemaal de schuld van de gemeente. Op het stadskantoor heeft men schoon genoeg van de kankeren de autosloper. De gemeentelijk advocaat zal in de rechtszaal aanvoeren dat men vaak de han den vol had aan het beëindigen van Montfoorts sloop- en straat- handeltjes en aan het opruimen van de rommel die hij achterliet. Montfoort aan een vervangend terrein helpen waar hij zijn acti viteiten kan voortzetten rekent de gemeente niet tot haar plicht. Vlaardingen De federatie van Vlaardingse zangverenigingen floreert. Toch vonden de leden mevrouw J. Salomons en G. Groeneveld dat er dringend maatregelen moesten worden genomen om ook de toekomst van de Vlaardingse koren veilig te stellen. Zij lanceerden het plan om een kinderkoor in het leven te roepen. Het idee achter dat initiatief was tweeledig: te gemoet komen aan een behoefte van kinderen om te zingen en doorstroming naar de verschil lende seniorenkoren garande ren. Enkele maanden nadat zij hun oprisping wereldkundig maak ten is het kinderkoor Jong Vlaardingen al een feit. Een gro te groep jonge alten en bassen heeft inmiddels onder begelei ding van dirigente Arlene Dren- kelford enthousiast de eerste re petitieavond afgewerkt. Het nieuwe kinderkoor presen teert zich 14 oktober voor het eerst aan de buitenwacht. Dat gebeurt tijdens een manifestatie in de Stadsgehoorzaal waaraan ook leeftijdgenoten uit de pro vincie meedoen. Nieuwe leden kunnen zich opge ven bij G. van der Meer, Plata- nendreef 238, telefoon 4750544. Jong Vlaardingen repeteert ie dere dinsdagavond van'half ze ven tot half acht. Vlaardingen Jongeren in Vlaardingen van 20 tot 30 jaar krijgen er na de zomervakantie een uitgaansgelegenheid bij. Eind augustus opent sociëteit Maarten zijn deuren aan de Sehiedamseweg. In hetzelfde pand op nummer 49 zijn al sinds jaar en dag twee drukbezochte sozen gevestigd: De Vleet en 't Leefnet. Omdat die sociëteiten vooral door tie ners worden bezocht wilde een groepje al wat oudere Vlaardin- gers onder leiding van Ruben Winter er een eigen ruimte bij. Dat werd 'Maarten', waar de bar elk weekend geopend is en eens per maand een extra activiteit op het programma staat: een film, een toneeluitvoering of een band. Op de openingsavond, zaterdag 26 augustus, geeft de vieraians- formatie Fuse een concert Fuse speelt 'gouwe ouwe' en covers uit de top 40. De Schiedammer J. Roos verdient de kost als orgelman. Zijn dochter Marjolijn wil later ook met vrolijke klanken de straat op. Schiedam Draaiorgels kom je tegenwoordig niet zo vaak meer tegen. Het fenomeen Is een beetje uitgestorven, net als de schilleboer. Hoe wel, thuis bij de Schie dammer J. Roos zijn draaiorgels het gesprek van de dag. Hij verdient er zijn brood mee. Roos heeft zijn hartstocht niet van een vreemde. Als 8-jarig jongetje ging hij al met zijn vader mee. Die had ook een Orgel- Roos heeft goede herinneringen aan die tijd. Het pierement heeft al tijd een groce aantrekkings kracht op hem uitgeoefend. Voordat hij zelf een volwassen orgel kocht huurde de jonge Roos eersteen 'paardekop'. Toen hij 23 jaar was kocht hij het in strument waarmee hij nu, twin tig jaar later, nog dagelijks op straat te vinden is. Zoals gebrui kelijk kreeg het, inmiddels on geveer 70 jaar oude orgel, een ei gen naam. Roos noemde zijn aankoop Het Blauwe Frontje, - Bij die naam hoort enige uitleg. Roos: „Dat orgel had al jarenlang in een schuur van familie van mij gestaan. Ik heb het helemaal opgeknapt en blauw geschil derd. Het woord frontje slaat op de danseressen die er op staan Roos geeft toe dat het slechte tij den zijn voor mensen die hun brood moeten verdienen op straat. „Vroeger bleef het pu bliek even staan om van de mu ziek te genieten. Tegenwoordig lopen ze haast allemaal voorbij. Toch maak je ook wel leuke din gen mee. Een oud vrouwtje vond het zo triest dat ik mijn geld op die manier moest verdienen dat ze me spontaan honderd gulden gaf". Roos is, zoals hij zelf zegt, orgel- ziek. Als kind raakte hij 'ver slaafd' en hij vermoedt aat hij dat tot zijn dood zal blijven. De hele familie Roos heeft last van die kwaal, zegt de Schiedamse orgelman. Behalve zijn vader en grootvader, koos een flink aantal neven en ooms voor een leven vol straatmuziek. Ook Roos' 13- jarige dochter Maijolijn wil later een draaiorgel bezitten. De meeste orgels die je in Rotterdam en omgeving 2iet zijn eigendom van de familie Roos. Het geslacht beheert befaamde instrumenten met klinkende namen als de Ce- mentmolen, Carpediem, Zwa luw en Fabiola. Onder elkaar hebben de 'Rozen' duidelijke af spraken gemaakt over de routes die zij lopen. Zo mag iedereen één keer per maand drie dagen in het centrum van Rotterdam staan en heeft de Schiedammer J. Roos als dagelijkse wijk Rot terdam-West. Zijn werkdag begint om negen uur. Meestal houdt hij er om een uur of vijf mee op. Dat ligt een beetje aan het weer. „Je kan hel best een sombere dag zonder re gen hebben. Wanneer het te zon nig is ligt iedereen op het strand en wanneer het regent moet ik snel naar huis om mijn orgel droog te maken". Zijn repertoire is vrij uitgebreid. Roos heeft boe ken met de meest uiteenlopende genres. Zelf houdt hij het meest van 'oude muziek'. Maar ook moderne deuntjes kan hij wel waarderen. Of hedendaagse smartlappen, zoals Heb Medelij Jet van de Amazing St room wa fels. Volgende week zaterdag neemt Roos een groot deel van zijn col lectie muziekboeken mee naar de Broersvest. Samen met ande re 'verslaafden' uit de regio vormt Roos de harde kern van de draaiorgeldag die de Broers- vest-winkehers op touw hebben gezet Uiteraard zal Roos er ver schillende familieleden ontmoe ten. J. Roos kijkt reikhalzend uit naar het evenement in eigen stad. „Hoewel het niet altijd even leuk is om je geld met het draaiorgel te verdienen, zou ik niet willen ruilen met iemand die drie keer zoveel verdient als ik. Ik blijf het leuk vinden. Zelfs als iemand me een kwartje geeft met het verzoek een paar meter verder te gaan staan, omdat hij het lawaai niet kan verdragen. Ik geniet van de muziek en van het vrije leven". Vlaardingen Een kassen- bouwbedrijf uit Vlaardin gen is door de politie gesom meerd een grote berg ille gaal gestort afval aan de Ho ly weg op te ruimen. Een werknemer van het be drijf dumpte de rommel, be staande uit ijzer, puin, hout, glas en blik afgelopen week achter de begraafplaats. Hij deed dat niet in opdracht van zijn baas, maar op eigen houtje. Zijn vrachtje achter laten aan de Holyweg vond hij makkelijker dan het af val naar de eigen bedrijfs- stortplaats in Wateringen transporteren. De politie kwam de naam van het bedrijf op het spoor door middel van papieren die tussen het afval werden gevonden. Omdat niet dui delijk is welke chauffeur voor de illegale stort verant woordelijk moet worden ge steld. is het bedrijf aanspra kelijk gesteld. De politie is blij dat de kassenbou wer be reid is het puin op te ruimen. Dat scheelt de gemeente een hoop kosten. In ruil voor de bereidwilligheid van de on dernemer, ziet de politie af van een proces-verbaal. De kassen bouwer zou van een bekeuring waarschijn lijk niet onder de indruk zijn geweest. De boete voor dit soort overtredingen be draagt hoogstens honderd gulden. Vlaardingen Rond één uur vanmorgen heeft de Vlaarding se politie een dronken automobi list ingerekend. De bestuurder reed met hoge snelheid over de Lepeiaarsïngei. Toen hij in zijn spiegel een politieauto zag trapte hij het gaspedaal nog dieper in. Na een korte achtervolging werd de man, een 2I-jarige Vlaardinger, klem gereden. Hij bleek niet alleen gedronken te hebben, maar ook te rijden in een auto zonder APK-keuring. Met een bekeuring van 250 gul den op zak kon de man later in de nacht te voet naar huis. Toon en An de Leede hebben van veel vaste klanten een kiekje. Een vorm van sociaal contact die wegvalt, als straks de winkel dicht is. door SANDER SONNEMANS Schiedam Wie vanaf de Lange Nieuwstraat de Rijnstraat infietst richt alle aandacht op het verkeer, want aan de dichtgemetselde wonin gen die voor een bijna lugubere entourage zor gen, valt weinig meer te zien. Een enkel pand tussen de bouw vallige percelen leert de voorbij ganger vanwege de vitrages voor het raam dat er toch nog sprake is van bewoning. Maar ook dat laatste venster zal wel dra geblindeerd zijn. Net als de buurtwinkel op de hoek van de Rijn- en Nieuwe Maasstraat. Toon en An de Leede doen bin nenkort de deur op slot. Daar mee verdwijnt de laatste sociale hoeksteen van dit deel van de GorzenDe tegenovergelegen drogisterij en groentezaak zijn al maanden geleden gesloten. Het echtpaar De Leede, dat al 28 jaar de 4=6 winkel drijft, sluit op 30 september met gemengde ge voelens de zaak. Maar eent rou wig zijn zij er niet om. Zeker, het moderne- Albert Heyn-filiaal in de Groenelaan heeft de klanten kring van het oer-Schiedamse echtpaar danig doen slinken. Maar Toon, door zijn drie zonen steevast 'Gallie' genoemd, heeft met zijn 58 jaar de vut-leeftijd bereikt en hij en 2ijn eega kijken nu al uit naar het rustige leventje dat ze straks gaan leiden. „Iedere winkelier die zegt geen last te hebben ondervonden van de komst van het AH-filiaal liegt dat-ie barst", beweert Toon de Leede. „Allen omdat wij met onze zaak hei verst van 'Appie' vandaan zitten hebben we er niet een al te grote klap van ge had. We hebben nog steeds klan ten bij wie we alles thuis bezor gen. Het gebeurt nog regelmatig dat er 's avonds iemand aanbelt voor een vergeten boodschap. Dat is ook de charme van een buurtwinkel". Praatje „De mensen komen, zo heb ik het idee, niet alleen voor een boodschap maar ook voor het praatje", vult An, die zoals het een echte kruideniersvrouw be taamt een pen achter het oor draagt, haar praatgrage man aan. „Ze komen met allerlei ver halen en willen dat je er naar luistert. Op die manier weet je alles van je klanten en wordt er toch een bepaalde sociale band gesmeed. Je merkt dat vooral oudere mensen dat prettig vin den". Zij pakt er een paar foto's bij. Neem nou mevrouw Hamerslag, Zij is 94 jaar en was al klant bij mijn schoonvader", vervolgt de moeder van de in de Gorzen overbekende zonen Rob, Ruud en Ton. „Zij doet onder haar ieder- dat nu nog" Toon de Leede stamt uit een ech te melkboeren-familie. Zijn moeder zwaaide vanaf 1924 de scepter in de kruidenierswinkel tegenover de Heilig Hart-kerk terwijl vader Kees met paard en wagen de melkwijk introk. Na dat Toon zijn Mulo-examen had afgelegd werd hij vaders rech terhand. Eenmaal getrouwd met boodschappenlijstje altijd ted< een de groeten. Waar zie je c An, nam hij de zaak van zijn va der over. „Na mijn examen moest ik van mijn vader de wijk in. Ik zag dat helemaal niet zitten. Ik was veel te verlegen Voor dat werk. Ik dacht dat het maar voor eventjes was. Het is tenslotte toch iets lan ger geworden", lacht de oerster ke 'ome Toon', die onlangs het 65-jarige jubileum van de zaak vierde. „Toen mijn vrouw en ik eenmaal in de zaak zaten ging het eigenlijk net als vroeger. Al gauw gingen de jongens mee op de 'ijzeren hondHet komt nu nog wel eens voor dat ze on danks hun eigen werk langs ko men om in drukke drukke tijden bestellingen rond te brengen". Vraagbaak Niet alleen Toon en An zullen moeten wennen aan het feit dat de zaak straks gesloten is. Diver se oudjes willen bij het afreke nen van vraagbaak An weten hoe het dadelijk moet als het winkeltje er niet meer is. „Vroe ger keek ik er naar uit", ver zucht mevrouw De Leede, „maar nu het dichterbij komt wordt die gedachte steeds moei lijker te verwerken. Alleen al het feit dat ik straks zelf bood schappen moet gaan doen! Nu pak je alles van beneden". Het uit de Gorzen niet meer weg te denken echtpaar zou een wens in vervulling zien gaan als het een woning in een van de Pano rama-flats aan de Havendijk kon betrekken. Want de voorbij komende schepen wil moeder An voor geen goud missen. „Een huis met een tuintje hoeft voor mij ook niet", stemt haar echtge noot in. „Na ai die jaren van fles sen sorteren heb ik genoeg met mijn kont in de hoogte gestaan". (ADVERTENTIE) vrijdag 18 augustus 10.00- 17.00 uur in ons modehuis Mannequins showen dan continu onze fantastisch moote modekollektie voor najaar en winter. Het beste van de betere modemerken uit heel Europa. Kom op het tijdstip dat u schikt. U bent van harte welkom! Modehuis Brnersvest 109-113 Schiedam Te!. 010 - 4260399 Ook op nwandapimWoB en donder danavnnd expend Ruime parkccegcle^cnheio t n ons Modehuis Vlaardingen De Stadsgehoorzaal krijgt langzamer hand dc allure van een streektheater. De abonne mentverkoop van de Vlaardingse schouwburg wijst uit dat het publiek lang niet alleen uit de Haringstad afkomstig is. Ook veel inwoners van Schiedam, Maas sluis en Maasland hebben plaatsen gereserveerd voor het komende seizoen. De Stadsgehoorzaal noteerde verder aanvragen uit onder andere Oostvoorne, Ba- rendrecht, Delft en Hellevoetsluis. De belangstelling voor een abonnement valt de Stads gehoorzaal-directie niet tegen. Omdat dit jaar het pro gramma voor het eerst niet huis aan huis werd ver spreid, hield de theaterleiding er rekening mee dat er minder abonnementen zouden worden verkocht. De kr an te-advertenties en reclameborden langs de weg hebben hun uitwerking echter niet gemist. Er zijn ai bijna 600 abonnementen besteld. Opvallend is dat de voorkeur van het publiek dit keer uitgaat naar cabaretvoorstellingen. Herman Finkers en Paul van Vliet scoren de hoogste verkoopcijfers, sa men met het duo Verreck en Pleysier. Hun voorstel ling 'Harde stukjes', geprogrammeerd voor 3 februari 1990, is al uitverkocht. Het Vlaardingse theaterseizoen begint op 9 september. Op die datum houdt de Stadsgehoorzaal open huis. Schiedam Uit een woning aan de Vondellaan zijn sieraden ter waarde van 1500 gulden gestolen. Inbre kers kwamen binnen door de buitendeur te vernielen. Op het Griegplein werd ingebroken in een winkel. Ook daar werd de voordeur vernield. De buit bedroeg 100 gulden, die uit de kassa werd gegrist.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1