VERMEENDE SPIN IN HEROïNEWEB ONTKENT Lijmpoging coalitie kan gif onderzoek frustreren m het waaigat Eendracht II krijgt masten in Viaardingen 'Kantje boord' wordt duur spektakelstuk GENERASJ0N md 1375,- De Toevlught gaat sporten Officier van Justitie eist acht jaar onvoorwaardelijk Van Geyl verhuist naar Spaansepolder VLAARDINGS OABBLAD S COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Trio gooit buit van 15 inbraken in gokkasten /- skandinavisch wonen Viaardingen wnemkg VKIJDAG 11 AUGUSTUS Regioredactie: Bred. Havenstraat^. 3131 BC Viaardingen. Postbus 400B, 3130 KA Viaardingen. Telefoon: 010-4343229.4352066.43S0SS7 -sportredactie: 434K09. Teleta»; oiöU34~ doorCARELVAN DER VELDEN Rotterdam/Schiedam Na de vrijlating van drie van heroïnesmokkel verdachte Schiedammers hoopt het openbaar ministerie vurig op de veroor deling van een 29-jarige stadgenoot. Tegen de man, die als het brein achter het heroïne-syndicaat wordt gezien, eiste officier van justitie mr. P.G.J. de Heij gisteren voor de Rotterdamse rechtbank acht jaar onvoorwaardelijk. Op basis van getuigeverklarin- gen van de andere verdachten kenschetste De Heij de Schie dammer als de grote man achter een smokkellijn vanuit Turkije naar Schiedam. Naast de hero ïnesmokkel vanuit Turkije tus sen 1936 en 1988 zou de Schie dammer betrokken zijn geweest bij de doorvoer van de drugs naar Spanje. Ook beschouwt jus titie de man als de organisator var. enkele cocaïneritjes naar West-Du itsland. De smokkelpraktijken van de Schiedammers, die als goede kennissen van elkaar bekend staan, bezorgen justitie al tijden hoofdbrekens. Na een huiszoe king in november 1988 werden drie vermeende koeriers gear resteerd, maar de rechtbank oor deelde later dat de bewijslast on rechtmatig was verkregen. Doordat de rechter-commissaris op het appèl ontbrak, voldeed de huiszoeking niet aan de wettelij ke eisen. Slechts één van de drie gedag vaarde Schiedammers werd ver oordeeld: Tot 18 maanden on voorwaardelijk, maar juist eer gisteren werd de man in hoger beroep op vrije voeten gesteld. Ook in zijn geval verkreeg het openbaar-ministerie volgens het Haagse gerechtshof het bewijs op onrechtmatige manier. Troef De enige kaart die het openbaar ministerie rest, is de 29-jarige Schiedammer. Met name oij de smokkel van vijf kilo heroïne, waarbij een andere Schiedam mer in januari 1987 door de Westduitse politie werd gearres teerd, stond De Heij gisteren uit gebreid stil. Feit is, dat de 29-jarige verdachte en de koerier elkaar vlak voor de arrestatie in het Turkse Bursa hebben ontmoet. Volgens de aanklacht reikte de verdachte de koerier toen de heroïne aan. Met deze drugs liep de man tegen de lamp. Tegenover de Duitse justi tie verklaarde de koerier dat hij de heroïne van zijn Schiedamse vriend had gekregen. Volgens de verdachte had de ontmoeting uitsluitend het ka rakter van een weerzien van oude vrienden. De Schiedam mer verbleef in Turkije om zijn vrouw op te halen. Toen hij hoorde dat zijn vriend, die mo menteel in West-Du itsland een gevangenisstraf van 8 jaar uitzit, ook naar Turkije zou afreizen, lag een ontmoeting voor de hand. In verklaringen tegenover de Duitse justitie, die advocaat mr. Jan Engelsma verwarrend ente- fenstrijdig noemt, gaf de koerier e 29-jarige verdachte op als de leverancier van de BMW, waar van de benzinetank in Neder land was verkleind om heroïne in te smokkelen. Volgens En gelsma noemde de koerier pas de naam van de verdachte, toen hem strafvermindering in het vooruitzicht was gesteld. „Dat hij dan de naam van de verdachte noemt, is vanuit zijn gezichts punt begrijpelijk. Maar het lijkt mij onvoldoende om mijn cliënt te veroordelen". Huiszoeking Engelsma meent, dat alles erop wijst dat de koerier op eigen houtje handelde. De officier noemde de ontmoeting in Tur kije, zo vlak voor de arrestatie van de koerier, echter wel erg toevallig. Ook getuigenverkla ringen van een met de verdachte bevriend echtpaar duiden opzijn betrokkenheid, meende de openbare aanklager. Ben huiszoeking, waarbij het echtpaar in november 1988 werd gearresteerd, leverde de politie gegevens op oversmokkelactivi- teiten naar Spanje. De mannelij ke wederhelft heeft zich, in op dracht van de verdachte, ver schillende malen schuldig ge maakt aan smokkel, meende de politie. Als gevolg van de procedurele fouten is het tweetal weer op vrije voeten. Maar de kennis, die de politie bij de huiszoeking op deed, wordt nu alsnog tegen de hoofdverdachte ingezet. Vooral bij het dagboek van de vrouwe lijke wederhelft, met tal van verwijzingen naar de betrok kenheid van de hoofdverdachte, stond De Heij gisteren uitgebreid stil. Ook in het Spaanse verhaal lijkt de 29-jarige pizzabakker uit Schiedam de schijn tegen zich te hebben. In de tijd dat de smok kelpraktijken plaatsvonden, be vond hij zich regelmatig in Spanje. Hij bracht daar enige tijd met het echtpaar door, en haalde ze, eenmaal terug in Nederland, regelmatig van het vliegtuig. Een vriendendienst, verklaarde de verdachte gisteren. Zijn ver blijf in Spanje motiveerde hij door een vriendin op te voeren: in Spanje had hij een Spaans- /Nederlandse vrouw leren ken nen. Buiten medeweten van zijn familie zou hij haar regelmatig in Madrid en aan de Spaanse zuidkust hebben ontmoet. Advocaat Jan Engelsma vroeg de rechtbank gisteren om on- middelïjke invrijheidsstelling. De bij de huiszoeking verkregen informatie geldt volgens de ad vocaat ook in het geval van de hoofdverdachte als onrechtma tig verkregen bewijs. Het dakboek valt daarmee als bewijslast af, meent de advocaat. Wat overblijft zijn verklaringen van getuigen, die volgens En gelsma zeer tegenstrijdig zijn. De in Duitsland gearresteerde koe rier noemde de verdachte uit sluitend om zichzelf vrij te plei ten, meende de advocaat. En de Schiedammers zwakten hun eerdere beschuldigingen in een later getuigenverhoor aanmer kelijk af. Het verzoek van de advocaat tot invrijheidsstelling werd afgewe zen, waardoor de verdachte in ieder geval tot de dag van de uit spraak, 24 augustus, in arrest blijft. De derde mast van De Eendracht wordt bij HVO voorzichtig op zijn piaats gezet. Viaardingen Het zeilschip De Eendracht is deze week speciaal voor het plaatsen, van de drie masten naar Viaardingen over gebracht. Dat werk kon niet worden gedaan op de scheeps werf Damen in Gorinchem, waar de opvolger van de 'oude' Eendracht, die aan een Ham- burgse firma is verkocht, werd gebouwd. Het schip zou door zïjn hoge masten verstrikt zijn ge raakt in een hoogspanningska bel op de route naar open zee. Damen huurde een ligplaats bij HVO om het karwei te voltooi en. De Vlaardïngse scheepswerf levert zelf geen aandeel in de af bouw van de schoener. Zodra de masten zijn bevestigd, kiest De Eendracht zee voor een proef vaart. Dat zal naar verwachting maandag gebeuren. Vooruitlopend op het neerzetten van de masten, werd volgens een oud gebruik een munt gelegd op de mastvoet. Waar die traditie precies vandaan komt is niet be kend, maar aangenomen wordt dat hij teruggaat tot de oude Grieken. Zij geloofden dat over ledenen de woeste rivier de Ac heron moesten oversteken om op hun bestemming in het hier namaals te kunnen komen. Voor betaling van de veerman werd steevast een muntstuk onder de tong van de dode gestopt. Op De Eendracht II, eigendom van de stichting het Zeilend Zee schip, werden drie rüksdaalders genomen uit 1938, het oprich tingsjaar van de vereniging die toen nog Het Zeilend School- schip heette. Het bestuur kreeg het geld als geschenk van de bootslieden. Zij hadden de mun ten aangeschaft bij een verzame laar in Delft De Eendracht hééft trouwens iets met geld: onder een van de trappen naar het be- nedendek ligt een gulden, maar wie probeert hem op te rapen ontdekt dat de munt vastzit aan de blauwgekleurde vloer. Grap je van de bemanning. Evenals zijn voorganger, zal De Eendracht II worden verhuurd aan particulieren en bedrijven voor zeiltochtjes op zee. Het nieuwe schip is ongeveer 20 me ter langer dan zijn voorganger en biedt meer accommodatie. Een aantal politici uit Viaardin gen en Schiedam maakte vorig jaar met de 'oude' Eendracht een reisje naar Engeland. Niet alle 'bemanningsleden' hebben aan die overtocht goede herinnerin gen overgehouden. Een groot deel van de opvarenden, onder wie de Schiedamse burgemees ter Reinier Scheeres, werd zee ziek. Schiedam Enkele dagen na dat de Schiedamse politie moest melden dat het aantal woningin braken deze zomer veel hoger is dan - in dezelfde periode van 1988, is het inbrekersgilde een gevoelige klap toegebracht Met het aanhouden van twee 18- jarige Schiedammers en hun 17- iarige kompaan zijn vijftien in braken in voornamelijk wonin gen opgelost. Van de buit die be stond uit ruim 8000 gulden, een partij geluids- en videoappara tuur en sieraden, had het trio al leen nog twee sieraden in bezit. Al het geld is in een paar weken tijd aan gokautomaten geofferd. Eerder deze week arresteerde de politie een 21-jarige Schiedam mer, die in een bedrijfspand had ingebroken. Hij bekende in to taal vier inbraken, allemaal op de Rotterdamsedijk. Schiedam Verbuis- en transportbedrijf Van Geyl verkast binnen kort van de Groenelaan in de Gorzen naar de Jan van Riebeekweg in de Spaansepolder. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt dat in principe overeenstemming is bereikt over de verkoop van hun on derkomen aan de gemeente. De laatste plooien denken Van Geyl en de gemeente over enige tijd te kunnen gladstrijken. Zodra de handtekeningen zijn gezet, wu ae gemeente de slopershamer op het pand los laten. In het kader van de stadsvernieuwingsplannen voor deRidderkerksestraat en omgeving is aan Van Geyl's bedrijfsruimte geen pla.ats toebedacht Van Geyl zegt inmiddels rustig af te wachten tot het moment dat de gemeente het pand 'opeist'. Een zegsman van de dienst openbare werken vermoedt dat dat snel zal gebeuren. „Hoewel de zaak intern nog niet is afgekaart", houdt hij een slag om de arm. De onderhandelingen over de verkoop zijn enkele jaren geleden al begonnen. De gemeente heeft vervolgens weinig haast gemaakt, om dat de stadsvernieuwing voor het gebied toch pas later stond ge- tt r-, it Veel bewoners van de Groenelaan en omgeving was Van Geyl s ne ring jarenlang een doom in het oog. Zij ondervonden steeds meer overlast van het wagenpark. Vrachtwagens worden groter, maar de straat wordt er niet breder op. Een bekend probleem van transport bedrijven in oudere stadsdelen, aldus de woordvoerder van de ge meente, Viaardingen Van het onderzoek naar de illegale gifstort in de Broekpolder dreigt niet veel terecht te komen. De pogingen om de coalitie van PvdA, "VVD en CDA te lijmen leggen bijvoorbaat een zware hy potheek op het werk van de onderzoekscommissie, nog voordat die door de gemeenteraad is gevormd. De commissie komt er waar- schijnlijk wel, maar de vraag is welke opdracht het uit volksver tegenwoordigers bestaande ge zelschap meekrijgt. De PvdA maakt er geen geheim van al- J leen over voortzetting van de coalitie te willen praten als het onderzoek tot een formaliteit be perkt blijft. „Het beste is als die commissie één keertje bijeen komt en het dan voor gezien houdt", zegt fractievoorzitter JohnRanshuïjsen onomwonden. Zijn partij blijft een onderzoek naar de gif affaire opvatten als een teken van wantrouwen aan het adres van wethouder Bas Goudriaan. „En. zo lang er wan trouwen heerst Is politieke sa menwerking met VVD en CDA niet zinvol". De PvdA brak de coalitie op aan het begin van de zomer, toen de gemeenteraad een diepgaand onderzoek eiste naar de vraag wie er verantwoordelijk was voor de blunder om 2000 ton zwaar verontreinigde grond te dumpen aan de rand van een re creatiegebied. De twee PvdA- wethouders, Goudriaan en Arij Maarleveld, stapten uit het colle ge omdat CDA en VVD de motie steunden. Dat leidde voorde zoveelste keer tot een politieke impasse in Viaardingen, De drie grote par tijen zijn door de zetelverdeling in de raad min of meer gedwon gen samen te regeren, maar van harte gaat dat niet. Omdat VVD noch CDA tn staat of bereid zijn de vacatures Maarleveld en Goudriaan te vervullen, zijn de voormalige partners vorige week toch weer rond de tafel gaan zitten. De besprekingen werden gisteren voortgezet. In de onderhandelingen speelt de samenstelling en de taak van de onderzoekscommissie een cen trale rol. Bereiken de partijen een akkoord, dan zullen Goudri aan en Maarleveld zich weer kandidaat stellen als wethouder. Viaardingen Wat haringen met een ton te maken hebben zal iedere Vlaardinger duidelijk zijn. Dat een Vlaardingse thea terproductie 100.000 gulden kost, verdient echterwel enige uitleg. Walter van Ginneken en Dick Borst, bedenkers van de bevrij dingsrevue 'Kantje boord', ga ven die uitleg gisteren bij de offi ciële presentatie van hun draai boek. 'Kantje boord' moet vol gens de makers een authentiek beeld geven van Viaardingen in bezettingstijd. De stichting Nationale Feest- en Gedenkdagen heeft het initiatief genomen voor deze productie, die in 1990 zal worden opge voerd. Dan is het namelijk 50 jaar geleden dat Nederland door Duitse troepen werd bezet en 45 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereld oorlog. Om het vrolijke, dramatische en muzikale spektakel op de plan ken van de Stadsgehoorzaal te zetten zijn ongeveer 300 mede werkers nodig. Ongeveer de helft daarvan zal bestaan uit ac teurs, voor wie een garderobe volgens de mode van de jaren '40 moet worden ontworpen en ge maakt. Een kostbare aangele genheid. De ondersteuning van professionele theatermakers, die de regie en choreografie voor hun rekening nemen, slokt ook een flink deel van het budget op. Om de spectaculaire kosten in de hand te houden is een speciale stichting in het leven geroepen. Onder voorzitterschap van bur gemeester Fred van Lier zal een groep Vlaardingers, onder wie museumdirecteur Jan Ander son, bankmanager Piet Pouwer en wethouder Arij Maarleveld, een financieringsplan opstellen. De revue zal voornamelijk door sponsors moeten worden bekos tigd, want de inkomsten uit de entreekaartjes zullen niet al te hoog zijn. Om zoveel mogelijk Vlaardingers naar de Stadsge- hoorzaaal te trekken worden de toegangsprijzen 'vooroorlogs' ge houden. Toeloop De initiatiefnemers verwachten een grote toeloop. Van Ginne ken, oud-directeur van de Stads gehoorzaal en toondichter Borst schreven bij het 700-iarig be staan van de stad ook al een Vlaardingse revue met in de titel een verwijzing naar de haring visserij: 'Even goeie maatjes'. Het stuk werd een doorslaand succes. Het duo lijkt over genoeg ervaring te beschikken om hun 'boodschap' op een speelse, niet hoogdravende manier over te brengen op een breed publiek. Bovendien worden onderhande lingen gevoerd met de Vlaar dingse tv-comedyschrijver Chiem van Houweninge over de definitieve versie van het draai boek. I Humor zal een belangrijke rol spelen in de revue, verzekeren Borst en Van Ginneken. De el lende in de oorlog was groot. Die ellende vond zijn tegenwicht in spotliedjes en wrange humor, zo als mopjes over NSB'ers. De tek sten zijn inmiddels klaar, aan de muziek en de choreografie wordt de laatste hand gelegd. De volgende stap is het werven van de acteurs. Half september be- -fa ginnen de audities waar alle Vlaardingers die menen dat zij over theatrale talenten beschik- f ken aan mee kunnen doen. 5 Naast mensen die willen acte- ren, figureren of zingen, zijn tientallen timmerlieden, kos- tuumnaaïsters, geluidstechnici en productie-assistenten nodig en natuurlijk een team voor de Het team dat 'Kantje boord' bedacht bijeen op het dak van de Bolder, ge vissershaven. Van Ginneken en Borst houden een harlngvaatje vast. met op de achtergrond de voormalf- huishoudelijke dienst. De repetities beginnen direct na de audities. Het zal kantje boord worden, want de eerste van in totaal 10 voorstellingen zijn ge pland voor april volgend jaar. A "bejaard" klinkt zo oubollig, 65+ zo oud, vandaar deze noorse naam voor een fauteuil die nu net een beetje hoger zit dan normaal, waarvan de rugleuning in 3 verschillende standen is te zetten en de ritting onafhankelijk In 4 hoogten c.q. schulnten verstelbaar is, onderstel leverbaar in blank beuken en donker gebeitst, stof in 24 kleuren leverbaar. prijs: verstelbare hoge fauteuil inch hoofdkussentje DO ODD BS00S i rpoflflD Markt 57 Telefoon 010-4343685 Maassluis Om de gebruiksmogelijk heden van jonge rencentrum De Toevlught uit te breiden heeft het Maassluisse college van B en W 60.000 gulden beschik baar gesteld- Het terrein rond het centrum, dat voor al na het aantreden van straathoek werker Jan van Bergen Henegou wen zeer veel be zoekers trekt, wordt de komende tijd verlevendigd met verschillende groen- en sport- voorzieningen. Met de inrichting van het terrein gaat een oude wens van De Toevlught en het gemeentebestuur in vervulling. De kale vlakte rond het terrein, was de gemeente al tijden een doom in het oog. De Toevlught kreeg de laat ste tijd bovendien steeds meer behoefte aan extra recreatievoorzieningen. In het najaar begint de gemeente met de aanleg van bosschages, een gras veld en een asfaltterrein. Hierdoor moet het ter rein, dat zich op steen worp afstand van vor mingscentrum De Maas kant bevindt, een aange kleder indruk krijgen. Over de definitieve in vulling van het terrein moet nog overleg volgen, maar zeker is dat de jon geren direct buiten het clubgebouw kunnen handballen, frisbeewer- pen en rollerskaten. Met name de straathoekwer ker vindt dit een prima manier om de Maassluis- se jongeren, waarvan er aantal tot de randgroepen worden gerekend, te con centreren op één plek. Van Bergen Henegou wen ziet zijn inspannin gen van het afgelopen jaar ook op andere wijze beloond. De straathoek werker, die op 1 augustus 1988 via een proefproject in dienst trad, mag zijn activiteiten in Maassluis in ieder geval nog een jaartje voortzetten. Het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cul tuur heeft de subsidie met een jaar verlengd, waar door Van Bergen Hene gouwen tot 1 augustus 1990 onder de pannen is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1