Olie in sloot verontrust boer Ondernemers dwarsbomen nieuwbouw Zomerstraat Kritiek krijgt akkers niet weg uit Spaland FRANS VAN THIENEN Arbeidsbureau Naaldwijk wil ook in Waterweg-regio werven Bouwer schrapt toren in Warande 'Die troep komt uit Spaland' DOE HET ZELF Bouw Kerklaan kan van start VLAARDINGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT NA GESLAAGD PROJECT MET HAAGSE WERKLOZEN 'Gemeente verliest spoedprocedure Insluipers overmeesterd Brutale inbraak Waar is de politie? Bejaarde vrouw vastgehouden en mishandeld AANBIEDINGEN van FRANS VAN THIENEN gordijn- kappen nu 50% korting GRIJZE wandtegels WITTE'kunststof VENSTERBANKEN C3= =a wmm Broersveld 123 - jèt§&69Z99 mmtbwh; Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008.3130 KA Vlaardingen. Tetefo^T DINSDAG 15 AUGUSTUS 1989 PAGINA 11 010-4343229,4352066,4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Schiedam/Naaldwijk Het arbeidsbureau van Naaldwijk overweegt op korte termijn de Water weg-regio als werkgebied 'in te lijven'. Hoewel er van een brutale annexatie geen sprake kan zijn, wil directeur J.E.M. Wouters werklozen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gaan polsen voor een baan in de Westlandse tuinbouw. Wouten; wil op die manier een vervolg geven aan een geslaagd project met Haagse werklozen. Een actieve werving heeft daar in ruim een week tijd een res pons opgeleverd van 120 men sen, die graag een boterham in de Westlandse tuinbouw willen verdienen. Bij een speciaal aangetrokken medewerker van het Arbeidsbu reau Westland, die van 3 tot 11 augustus was gestationeerd op het gewestelijk arbeidsbureau in Den Haag, kwamen in die perio de 120 geïnteresseerden langs. De Haagèe werkzoekenden wa ren door een advertentie ïn een huis-aan-huis blad geattendeerd op vijftien vacatures in de tuin- bouw- Deze vacatures waren slechts een greep uit de ongeveer 225 be schikbare banen bij ruim hon derd werkgevers in de West landse tuinbouw. Vanuit het Westland kunnen deze vacatu res al geruime tijd niet worden vervuld. De nieuwe bemidde laar voor het Westland, P. van Mierlo, heeft de afgelopen an derhalve week de Haagse be langstellenden ïn contact ge bracht met de tuinders, door hen rech tstreeks te laten solliciteren. Volgens directeur Wouters is het aantal van 120 mogelijke tuin- bouwmedewerkers 'veel groter dan verwacht'. „De eerste mel dingen van vervulde vacatures beginnen al binnen te druppe len. Vier mensen zijn inmiddels in dienst genomen", aldus Wou ters. Hij vermoedt dat ook de animo in de Waterweg-regio veel groter kan zijn dan tot he den werd aangenomen. Afwachten Hoeveel van de 120 gegadigden daadwerkelijk aan de slag kun nen wordt pas begin volgende maand duidelijk, „De sollicita ties lopen, het is nu dus voor ons even een kwestie van afwach ten". Hoe groot het effect is van de meer persoonlijke benadering van Haagse werkzoekenden bij het vervullen van de vacatures is volgens Wouters dan ook nog niet te zeggen. „Deze week zijn enquête-formulieren gestuurd naar zowel de sollicitanten als naar de werkgevers. De reacties van beide kanten leggen we ver volgens naast elkaar. Daaruit moet dan blijken of men tevre den is met onze dienstverlening en hoeveel mensen door deze speciale actie aan het werk ko men". Vorig jaar werden in de Haagse regio 55 medewerkers voor de Westlandse tuinbouw gewor ven, van wie er een halfjaar la ter nog slechts dertien in dienst waren. Om een dergelijke 'leeg loop' dit jaar te voorkomen wor den zowel werkgevers als de nieuwe werknemers intensiever dan voorheen begeleid. Het ko mende half jaar zal Van Mierlo contact onderhouden met de nieuw aangetrokken mensen. Op de bedrijven zullen ze onder meer worden voorgelicht over mogelijkheden tot scholing, ter wijl de werkgever informatie krijgt over subsidiemogelijkhe den. Ook bij eventuele proble men tussen tuinder en nieuwe medewerker kan Van Mierlo be middelend optreden. Indien door de bemiddeling meer mensen behouden kunnen blijven voor de tuinbouw wil het arbeidsbureau in de toekomst haar vleugels uitslaan naar de drie Waterweg-steden. SchiedamKoos Poot, een boer aan de Groeneweg in Kethel, heeft alarm geslagen bij de Dienst Cen traal Milieubeheer Rijnmond. Poot constateerde vo rige week bij het schonen van de sloten in zijn wei land dat er grote plekken olie op het water dreven. Volgens hem is de verontreiniging afkomstig uit Spaland, de in ontwikkeling zijnde woonwijk die deels met slib uit de Petroleumhavens is opgespo ten. De agrariër vermoedt dat bij het bouwrijp maken van Spaland een onbekende hoeveelheid oliehoudend slib onder de dijk is doorgedrukt. „Daar komt die troep vandaan", weet hij zeker. Een soortgelijke, maar veel gro tere ramp overkwam zijn vader in 1980, toen de dijk op drie plaatsen doorbrak en het wei land werd overstroomd door duizenden kubieke meters blub ber vol olie en zware metalen, De gejneente betaalde daar een fikse schadevergoeding voor. De nu geconstateerde verontrei niging is volgens Poot heslist geen restant van de dijkdoor braak in 1980. Sloten en land werden destijds grondig schoon gemaakt. Bovendien heeft hij enkele jaren geen spoor van olie aangetroffen. De oorzaak is vol gens hem het storten van schoon bouwzand op het slib: „Dat drukt de onderliggende veenlaag weg". Behalve de DCMR, waarschuw de Poot D66-fractievoorzitter Adri Reijnhout. Het raadslid nam gisteren in aanwezigheid van de pers een kijkje in het aan Spaland grenzende weiland, waar Poot met een haak achter de tractor de ene 'oliebron' na de andere aanboorde. „Straks ben ik net zo rijk als die lui ïn Dal las", grapte de boer met galgehu mor. Poot vreest dat de verontreini ging zich de komende tijd letter lijk als een olievlek zal uitbrei den. Hoe meer gewicht er op de grond in Spaland drukt, hoe meer slib er uit de onderste lagen wordt geperst. „Dit is nog maar 'n klein dingetje. De ellende be gint pas als straks die hele wijk er staat", aldus de bezorgde boer. Volgens Reijnhout is het 'weg drijven' van het havenslib pre cies waar verschillende milieu deskundigen regelmatig voor hebben gewaarschuwd. Reïjnhouts partij heeft samen met de CPN en de PSP/PPR meerdere malen vergeefs gepleit voor een nader bodemonder zoek in Spaland. De gemeente raad negeerde die pleidooien omdat wethouder Chris Zijde veld verzekerde dat er niets aan de hand was. Zijdeveld ontken de zelfs dat er geen slib uit de Pe troleumhavens lag. Poot hoeft maar met de blote hand in het slootwater te roeren om gele, blauwe en groene olievlekken tevoorschijn te toveren. „Die wethouder heeft gewoon oog kleppen op", meent hij. Deze week zou de milieudienst Rijnmond Poots sloten inspecte ren. Vindt Poot het onderzoek onbevredigend, dan is D66 mis schien bereid monster^ van het slootwater te laten analyseren. Of de partij een dergelijk onder zoek financiert hangt af van de kosten. Koos Poot en Adri Reijnhout aan de slootkant. Er drijft zoveel olie op het water, dat Poot al ver gelijkingen trekt met de olieba ronnen uit Dallas. Vlaardingen De bouw van twaalf woningwetwoningen op de hoek van de Zomer- ;straat/Landstraat is van de -baan. Na een spoedprocedure schorste de Raad van State vanmorgen het gemeentelij ke besluit om het parkeerter rein tje vol te bouwen. De drie Vlaardingse ondernemers, ,die tegen de bouwvergun ning ageerden, zijn hiermee in het gelijk gesteld De ondernemers Warmelo Van de Drift, W. Kwakkelstein en Lips Textielservice voer den gisteren tijdens de zitting aan dat de nieuwbouw de be staande parkeerproblemen in het Vlaardingse centrum verder zou vergroten. Mr, J. Vijlbrief, die namens de ondernemers op trad, liet weten dat door de nieuwbouw vijftig parkeerplaat sen verloren zouden gaan. De ondernemers, gevestigd aan de Westhavenkaae, de Vette- noordsekade en de Landstraat, beweren nu al grote problemen bij het laden en lossen te onder vinden. Door de nieuwbouw zou de parkeerdruk verder in de richting van de Vettenoordseka- de opschuiven, menen de onder nemers. Gemeentelijk advocaat mr, W.Q. Klomp was het met deze stelling duidelijk niet eens. Rond het nieuwbouwcomplex worden volgens Klomp 23 parkeerplaat sen aangelegd. Verder kondigde de Klomp de aanleg van veertig parkeerplaatsen op de hoek van Landstraat en de Fuikstraat. Ook meende Klomp, dat de ca paciteit van het parkeerterrein- tje door de ondernemers werd overschat. „Nu kunnen er hoog uit 25 auto's staan". In welke mate voorzitter mr. L. Barendsen Cleveringa van.de af deling Rechtspraak van de Raad van State de bezwaren van de ondernemers deelt, wordt over twee weken bekend. Dat de Raad van State de nieuwbouw verbiedt, kan in theorie ook worden veroorzaakt door vorm fouten in de gemeentelijke bouwvergunning. Het klooster aan de Warande is al een tijdje 'dichtgeplankt'. Nu Lucas Bouw en de gemeente Schiedam het eindelijk eens zijn overeen bouwplan, zal het broederkloostersnel worden afgebroken. Vlaardingen Een 34-jarige Vlaardinger en zijn vier jaar ou dere stadgenoot hebben gisteren maar heel kort genoten van de 20.000 gulden, die zij bij een in braak buit maakten. Het duo was even voor vijf uur een bedrijfs pand aan de Produktiestraat binnengedrongen. Direct nadat zij het geld uit een kassa hadden gehaald, stuitten zij op enkele personeelsleden. Na een korte Vechtpartij wisten de werkne mers de inbrekers te overmees teren en aan de politie over te dragen/ .Uit de kruipruimten van in aan bouw zijnde woningen aan de Prins Hendrikstraat is 300 meter koperen waterleiding ter waar de van7.700 gulden gestolen. Schiedam Er komt geen woontoren op het terrein van het voor malige broederklooster aan de Warande. Projectontwikkelaar Lucas Bouw ui t Rijswijk heeft dat deel van het bouwplan geschrapt op aan- dringen van de gemeente Schiedam. Na de sloop van het klooster - zullen nu slechts 24 in plaats van de aangekondigde 34 appartemen- ten worden gebouwd. De aanpassing van het bouwplan betekent een overwinning voor de omwonenden, die zich van meet af aan hebben verzet tegen een to ren van zes verdiepingen in de kloostertuin. Wethouder Hans van Kleef heeft uiteindelijk hun zijde gekozen. Aanvankelijk zei de ge meente geen invloed te hebben op het project. Juridisich onderzoek door de advocaat, die de buurtbewoners had den ingeschakeld, wees uit dat Lucas' ontwerp opgrond van uit 1944 daterende bebouwingsvoorschriften met succes kon worden aange vochten. Van Kleef en de projectontwikkelaar besloten daarna dat de toren er beter niet kon komen. Aan de plan wijziging zouden ook commerciële overwegingen ten grondslag liggen. - In het bijgestelde plan is door het verminderde aantal appartemen ten ook minder behoefte aan parkeerplaatsen. Toenemende ver keersdrukte in de wijk was een van de bijkomende redenen voor ae bewoners om bezwaar tegen hetappartementenblok aan te tekenen. Schiedam Op klaarlichte dag is gistermidag tussen twee en drie uur ingebroken in een wo ning aan de Slachthuislaan. De inbrekers gebruikten bovendien bepaald geen subtiele manier om binnen te komen. Zij forceerden de voordeur meteen koevoet en gingen met 600 gulden aan de haal. De politie zegt het onbegrij pelijk te vinden dat niemand de brutale inbraak schijnt te heb ben gezien. Vlaardingen Hoe streng het gloednieuwe gebouw aan de Delftseveerweg er ook uitziet, nog lang niet alle Vlaardingers associëren het strakke hi-teeh complex met gezag en orde. In brede kring blijkt niet bekend dat hier de politie is gevestigd. Nog regelmatig worden agenten op straat aangespro ken met de vraag: „Waar is het politiebureau?" En even regelmatig worden vertwij felde burgers gesignaleerd bij de hekken van het op II juli verlaten noodbureau aan de Westlandseweg. Een verwijsbord helpt hen uit eindelijk uit de droom: de politie is weer terug op zijn oude stek aan de Delftse- veerweg, maar in een nieuw bureau. Om de Vlaardingse bevol king wat vertrouwder te maken met dit adres, houdt de politie op zaterdag 30 sep tember open huis. Iedereen kan dan binnenlopen om het met elektronica volge propte gebouw te bewonde ren. Twee dagen eerder wordt het hoofdbureau offi cieel geopend door de minis ter van binnenlandse zaken. Schiedam Een 80-jarige Schiedamse is gisteravond in haar woning ruim twee ëneenhalf uur vastgehou den dooreen nog onbekende vrouw. Het slachtoffer werd tussen tien uur en half één herhaaldelijk geslagen. Zij is inmiddels zonder noemens waardig lichamelijk letsel bij haar in Schiedam wo nende zoon ingetrokken. De indringster belde om tien uur aan en liep meteen door toen de deur werd openge daan. Zij eiste geld van de bejaarde vrouw. Het slacht offer ging daar niet op in, maar leverde uiteindelijke na een reeks bedreigingen en klappen ha^r spaarcen ten (800 gulden) in. De politie zegt over een uit gebreid signalement van de indringster te beschikken. Schiedam Een ambtelijke werkgroep vindt dat het op ha- venslib gebouwde Spaland een wijk vol hoven, tuinen, akkers en velden moet worden. Met dit advies gaan de ambtenaren in grote lijnen voorbij aan de kritiek, die gemeenteraadsleden in een eerder stadium op de straatnamenkeuze uitten. Politici lieten onlangs de nodige bezwaren horen op de voorstel len van de straatnamencommis sie. Die vindt dat aan de land bouw refererende straatnamen prima passen bij het groene ka rakter van de wijk, waar de ko mende jaren 3.500 .huizen wor den gebouwd. Als de wijk wordt opgedeeld in hoven, gaarden en akkers blijft de herinnering aan het agrarische verleden levend, meent de commissie. In het gebied graasden vijftien jaar geleden nog koeien en paar den, Als eerste voorbereiding voor de nieuwbouw werd de wijk in de jaren zeventig opge spoten met deels giftig haven- slib. Verschillende gemeente raadsleden menen, dat de ver wijzing naar de landbouw niet zo geslaagd is. De namen missen een zekere uitstraling en wellui dendheid, oordeelden zij. Een aantal namen, genoemd werd het Uien veld, zou niet beant woorden aan de wensen, die toe komstige bewoners aan hun straat stellen. De alternatieven die de raadsle den aandroegen blijken in het nieuwe voorstel niet te zijn over genomen. Zo stelde PvdA'er Herman Posthoorn voor, de stra ten te voornoemen naar bedreig de dier- en plantsoorten. Een buurt vol planeten en sterren leek CDA-raadslid Jo Prins een leuk idee, terwijl Bart de. Leede (PSP/PPR) zich sterk maakte voor degelijke, maar langzamer hand in onbruik rakende aan duidingen als straten, lanen en pleinen. Doordat de bouw in het deelge bied Harreweg gestaag vordert, hopen ambtenaren dat de ge meenteraad toch akkoord gaat met de enigszins aangepaste lijst van akkernamen. Voor het ein de van dit jaar wordt een aantal huizen opgeleverd, die in straten als de Maisakker, de Vlasakker en de Boekweitakker moeten verrijzen. Voor de naamgeving van de vol gende deelgebieden sturen amb tenaren, die zich na de straatna- mencommissie over de proble matiek hebben gebogen, binnen kort nieuwe voorstellen naar de gemeenteraad. Buurtaanduidin gen als de Hoven, de Gaarden en de Velden gelden in het voorstel als uitgangspunt. Of de verwijzingen naar het landbouwverleden van Spaland nu wél op steun van de gemeen teraad kunnen rekenen, moet blijken op de commissievergade ring voor Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting van 22 augus tus. Wel is zeker, dat de suggestie van D66-raadlid Adri Reijnhout om door namen als Benzeen-en Tolueenstraat naar de giftige on dergrond van de groene wijk te verwijzen, op weinig sympathie kan rekenen. (ADVERTENTIE) alle soorten 15x15 cm 11.00 p/m2 Louvredeuren OA Rfl 198x38 cm Od>«IU eiken - grenen kunststof <)A AA 365x25cm £3iUU Reklame WSW* ""W Schiedam De bouw van zes vrije-see- torwoningen aan de Kerklaan in Kethel kan op korte termijn beginnen. Tegen de huizenbouw werd jarenlang geproce deerd door omwonenden, maar de Raad van State heeft gisteren de schorsing van de bouwvergunning opgeheven. De bewoners van de Kerklaan, woonachtig in hel meest noordelijke deel van de Vogelbuurt, vinden dat de nieuwbouw het groene karakter van de woonom geving ernstig aantast Verder is men van mening dat de nieuwbouw te dicht in de omgeving van de eigen woningen is ingetekend. Tijdens de hoorzitting voerde de gemeentelijke advo caat aan, dat de gemeente bij de planontwikkeling wei degelijk rekening heeft gehouden met de wensen van de bewoners. Had bouwer Van der Kraan aanvanke lijk het plan negen woningen in het gebied te bouwen, uiteindelijk verleende de gemeente slechts een bouw vergunning voor zes woningen. Tegen deze bouwvergunning dienden de bewoners OJJ de gemeente een bezwaarschrift in. Door het starten van deze zogenaamde Arob-proeedure werd de nieuwbouw ernstig vertraagd. Na het indienen van zo'n bezwaarschrift mag de bouw pas beginnen nadat de Raad van State zich over het conflict heeft uitge sproken. Door.he.t opheffen van de schorsing is de gemeente overigens formeel verplicht de verleende bouwver gunning te heroverwegen. In het geval van de nieuw bouw aan de Kerklaan ligt een verandering in de bouwvergunning echter niet voor de hand. Tijdens de hoorzitting maakte de gemeentelijke advocaat staats- raad mr. De Vries duidelijk, dat het gemeentebestuur nog steeds achter de inhoud van de destijds verstrekte bouwvergunning staat Direct nadat de uitspraak van de Raad van State de buitenwereld bereikte, spraken de procederende Ker- klaanbewoners gistermiddag met de gemeentelijke Arob-commissie. Na het opnieuw aanhoren van de le vende bezwaren bereidt deze commissie momenteel een advies aan het college van B en W voor. De ver wachting is, dat het college het licht voor de nieuw bouw nu op zeer korte termijn op groen zal zetten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1