Na dagje veerdienst is 't goed rusten Jan Vellekoop vertrouwt VVD'ers voorlopig niet j| t fttec-ibcti:- WERKEN AAN OE 'Olie is misschien van ondeugend iemand' «£MRS DAGBLAD SCHIEDAMS! CflUBANT NIEUWE WATERWEG COURANT 'Verduistering' opgehelderd Bedrijfsongeval Key Kramer Stolkestein bezingt pindakaas Dioxine-boer ontvangt kamerlid en statenleden op erf 7 '8 9 it 0 R De wondere wereld van de telefoon. Studio ra Express Pasfoto's met kwaliteits garantie Bejaarde (90) ontkomt aan verkrachting VRIJWILLIGERS 'REDDEN' OEVERS VLIETLANDEN Avalanee naar taptoe Venray Turken en Marokkanen zon d „edsmimle WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1989 PAGINA 15 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. door THEO VAN PELT Vlaardingen r— Als ze dienst hebben, maken schipper Cees Mijnster (59) en. matroos Edwin de Visser (18) lange dagen, 's Ochtends om vijf uur gaat de wekker en al vóór zessen maken ze met de veerboot Kaag de eer ste overtocht van Vlaardingen naar Pernis. Aan het eind van de werkdag, om half twaalf 'sa- vonds, hebben ze zesenzestig overtochten achter de rug. In de buitenhaven van Vlaar dingen liggen twee boten van veerdienst De Nieuwe Maas. De Kaag is de grootste. Het schip biedt plaats aan tweehonderd mensen. Op een groot bord is te zien dat voor iedere drie fietsen op de boot één persoon in minde ring moet worden gebracht. Voor auto's heeft het veer geen plaats. Die zijn voor vervoer naar gene zijde van de Water weg aangewezen op de Benelux- lunnel en het veer in Maassluis. Mocht De Kaag uitvallen, dan biedt de parate Prins Maurits een redelijk alternatief. De 'Prins' is alleen kleiner en lang zamer, terwijl het schip geen ra dar aan boora heeft. Als de extreem lange dienst is voltooid, mag de tweemansbe- raannïng van een welverdiende rust gaan genieten. Doordat de veerdienst de beschikking heeft over drie bemanningen, wordt één dag werken steevast gevolgd door twee dagen vrije tijd. Schipper Cees Mijnster werkt al zijn hele leven op het water. Hij was 35 jaar binnenschipper, maar hij koos uiteindelijk voor een vaste baan en een woning aan wal. Dat zijn vrouw genoeg kreeg van zijn onrustige noma denbestaan was zeker van in vloed op deze beslissing. Als Mijnster over zijn vroegere werk praat, lijkt het alsof hij zó weer zou willen beginnen. „Dat werk was boeiender dan op het veer. Iedere dag was anders. Van tevoren wist je niet waar je allemaal terecht zou komen en per klus wasje dagen onderweg. Hier heb ik het prima, daar gaat het niet om, maar het is steeds hetzelfde tochtje hè?" Stamgasten Edwin vaart sinds twee maan den mee. Hij legt het schip vast en maakt het weerlos, verkoopt kaarten en neemt ze weer in, schuift de loopplank uit en weer in. „In oktober moet ik in mili taire dienst, tot die tijd blijf ik hier. Ik heb een makkelijk baan tje, niet te inspannend. Boeiend is het niet, maar ik haal mijn lol uit praatjes met de mensen die meevaren. Op het spitsuur zie je altijd dezelfden. Ik leer ze al aar dig kennen". De 'stamgasten' zijn voorname lijk werknemers van Unilever in Vlaardingen en van bedrijven als Texaco, Dow Chemicals en Shell aan de overkant. Mensen die de drukte van de Benelux- tunnel willen ontwijken, parke ren de auto langs de haven en stappen met de fiets op het veer. Werklieden die dichtbij de aan legsteigers wonen en werken, doen alles lopend of per fiets. Het spitsuur zorgt voor grote drukte op het achterdek. De pas sagiers zijn uitgerust met rugzak of linnen tas. Sommigen hebben Cees Mijnster leunt tegen een meerpaal terwijl Edwin de Visser (rechts bij de loopplank) de passagiers van de veerdienst begroet. het regenpak onder de snelbin- kele slaperige laatkomer varen ders. Na de drukke uren veran- mee. Soms vervoeren schipper dert het beeld. Slechts wat spor- en matroos alleen zichzelf, tief geklede toeristen en een en- Volgens Edwin gaan zo nu en dan ook mensen mee die aan de overkant noch moeten werken, noch willen recreëren. Sterker nog: ze gaan niet eens van boord, maar varen heen en weer. Dat zijn de dagjestoeristen die voor weinig geld een aardige rond vaart willen. Vlaardingen Even leek het er op dat een 22-jarige Vlaardinger gisteren probeerde een gloed nieuwe, peperdure fiets te ver duisteren. De man haalde het karretje van ruim 1000 gulden op bij een handelaar aan ae Rei gerlaan. Hij wilde er een proefrit mee maken en liet als onder pand zijn portemonnee met daarin 15 gulden achter. Toen de 'koper' twee uur later nog niet terug was, waarschuw de de fietsenhandelaar de poli tie. Een half uur later echter werd de handelaar opgebeld door zijn klant, die verklaarde dat hij de fiets niet had terugbe zorgd omdat het regende. De re cherche haalde het rijwiel op en stelde een onderzoek in. Van een strafbaar feit was geen sprake, concludeerde de politie. Maassluis - Bij een bedrijfson geval bij Key Kramer in Maassluis heeft gistermiddag een 22-jarige man een enkel ge broken. Het ongeluk gebeurde bij het lossen van stalen pijpen van een vrachtauto. Het slachtoffer, afkomstig uit Alblasserdam, was bezig takels te bevestigen aan de lading, toen een van de pijpen losschoot. Het stalen gevaarte kwam deels op zqn voet terecht. De gebroken enkel werd in het Holyzieken- huis gezet. Maassluis In de studio van Lebel Records in het Brabantse Oosterhout heeft de Maassluisse tuinder/zan ger Jaap Stolkestein zijn nieuwe single 'Pakkie brood, pindakaas' opgeno men. De plaat moet over drie weken in de winkels liggen. Stolkestein, de ar tiestennaam van de tuinder Jaap Voogd, had voorde op namen wat problemen om het achtergrondkoor op sterkte te krijgen. Uiteinde lijk huurde hij vier meisjes bij een uitzendbureau. Jaap Stolkestein heeft bij de titel van de nieuwe plaat toch ei- .eren voor zijn geld gekozen. Oorspronkelijk hield hij na melijk vast aan 'Klote'. Want over dat gevoel ging het nummer namelijk. Na rijp beraad met z'n producer John van der Ven, ook de man achter André Hazes en Corrie Konings, viel uitein delijk de definitieve keuze op 'Pakkie brood, pinda kaas'. Aan 'klote' zou net pu bliek aanstoot kunnen ne men. doorCAREL VAN DER VELDEN Vlaardingen /Maassluis De Vlaardingse boer Jan Vellekoop bleek gis teren best bereid het VVD-kamerlid Piet Blauw op zijn erf te ont vangen. Als een uiting van veel vertrouwen in. de 'hoge heren' mag de hartelijke ontvangst echter niet worden op gevat. De dioxine-boer is vooralsnog niet gerust op de intenties van de Tweede Kamer. „Ik heb de indruk dat ze er weer knap omheen lullen". Naast Blauw ontving de geplaag de boer gistermiddag enkele sta tenleden van liberale huize op zijn erf. Ook gisterochtend kreeg Vellekoop hoog bezoek. Behalve RPF-kamerlid Meindert Leer ling keek toen D. Eisma van D66 belangstellend rond op het boe renerf. Het erf van Vellekoop was uitge kozen om aan te tonen dat er on danks de dioxine-affaire nog volop wordt geïnvesteerd in het boerenbedrijf in de Zuidbuurt en de Foppenpolder. Momenteel is Vellekoop druk in de weer met de bouw van een nieuwe stal voor 35 koeien. Vellekoop legde het kamerlid gisteren uit, dat de dioxine-affai re hem niet van het afbouwen van de stal afhoudt. Tot dusver investeerde hij 60.000 gulden in de stal, terwijl de afbouw hem naar schatting Op nog eens 150.000 gulden komt te staan Toch heeft ook Vellekoop be trekkelijk weinig vertrouwen in de toekomst van het boerenbe drijf in het geplaagde gebied. Zo als bekend boden bijna alle boe ren onlangs hun boerderij te koop aan bij de reconstructie- commissie aan. De vraag die het VVD-kamerlid gisteren bijna op (ADVERTENTIE) Swisstel is de naam van dit apparaatje uit één stuk, dat mede-dank zij z'n buigzaamheid lekker in.de. hand ligt. En waar niet alleen je oor, maar ook je ogen hun goedkeuring-aan nullen geven. De Swisstel heeft een toets voor automatische nummerherhaling, eën uitschakel bare microfoon 'en'is. er in acht verschillende kleuren met steeds weer andere, verrassende dessins. Over verrassend gesproken: voor maar f 120,- is-ie van jou. Bij Primafoon natuurlijk. ^<™WAFOON VAN PTTTELECOM IS GEVESTIGD IN: DORDRECHT, STATENPLEIN 79 - ROTTERDAM, POOLSTERSTRAAT 24, ^STADHUISPLEIN 32, ZUIDPLEIN HOOG 429 - SPIJKENISSE, WINKELCENTRUM DE KOPSPIJKER, NIEUWSTRAAT107 - b Vlaardingen, veerplein isó. Clj; t-öïL, r&m: de lippen bestorven leek was of de boeren dit aanbod meenden. Blauw stelde de vraag niet zon der bijbedoelingen, want het verdwijnen van de landbouw- functie uit het gebied acht da VVD'er voor de hand liggend. „Dè reputatie van het Neder landse landbouwprodukt staat op het spel", liet de VVD'er eerder op de middag tijdens een bespreking in het oureau van uitvoering van de reconstructie- commisie Midden-Delfland al weten. Blauw refereerde daarmee aan het feit, dat Italië in verband met de dioxine-affaire Nederlandse zuïvelprodukten wil weigeren. Dit voornemen komt volgens Blauw niet voort uit zorgen voor de gezondheid. „Men grijpt dit soort zaken simpelweg aan om de eigen landbouw te bescher men", zo luidt de visie van de VVD'er. Met het oog op het behoud van deze reputatie bestaat er voor de landbouw in het Lickebaertsge- bied volgens Blauw weinig per spectief. Hij noemde de aanhou dende milieudruk het belang rijkste bezwaar. „De kwaliteit van het vlees en de melk zal ook in de toekomt moeilijk te garan deren zijn. En de kwaliteit van het Nederlandse zuivelprodukt moet boven elke twijfel verhe ven blijven". Blauw zegde de boeren toe, dat zijn fractie zich in het kamerde bat sterk gaat maken voor een volledige schadevergoeding bij verhuizing van de boerenbedrij ven. Over Vellekoops vraag waarde boeren dan terecht kun nen, stapte de WD'er luchtig heen. „Wij vinden voor u best een plek. U hoeft zich echt geen zorgen te maken". Vellekoop, die het liefst verder zou boeren aan de Zuidbuurt, twijfelt ernstig aan het verhaal van het kamerlid. „Zogemakke lijk zal het echt niet gaan". Ook zijn collega's moeten het alle maal nog zien. Jan van der Kooij, zoon van Siem van der Kooij.de initiatiefnemer van het dioxine-onderzoek: „Alleen met een vergoeding voor je eigen be drijf red je het niet. Een nieuw bedrijf is alleen rendabel als het groter van opzet is. En dat kost weer meer geld". Foto VANVUUREN Hoogsiraatfl04-lÖ€. Schiedam Tel 010-4266720 Vlaardingen Een onbekende man, die zich uitgaf als masseur, heeft maandagavond in bejaardentehuis De Wetering geprobeerd een 90-jarige vrouw te verkrachten. De man drong de kamer van zijn slachtoffer binnen en trachtte na enkele handtastelijkheden gemeenschap met haar te hebben. De vrouw wist haar belager van zich af te schudden. De politie heeft nog geen spoor van de dader, maar beschikt wel over een goed signalement De man zou ongeveer 30 jaar oud zijn. Om te voorkomen dat de oevers van de vlieten en vaarten in de Vlietlanden, het waterrijke gebied tussen Vlaardingen en Maasland, steeds verder afkalven werken twintig vrijwilligers uit elf landen zich deze en volgende week in het zweet. Het gebied, dat onder beheer staat van Natuurmonumenten, is alleen per bootte bereiken en be staat voor ongeveer de helft uit hooiland. De deelnemers aan het internationale vrijwilllgerskamp, die zijn ondergebracht in het scoutcentrum aan de Broekpol derweg in Vlaardingen, harken het gemaaide hooi bijeen in 'wier- sen'. Vervolgens wordt het hooi op een tweetal platte schuiten ge laden en naar een vlakbljgelegen opslagplaats vervoerd, om later te worden gebruikt voor een na tuurlijke beschoeiing van de wal kant. „In de zomer is dat altijd weer een flinke klus, dus de hulp van zo'n groep enthousiaste jongeren kun nen we uitstekend gebruiken", al dus tweede opzichter Guus van Oostwaard van het natuurreser vaat. De vrijwilligers, die slechts het vrije weekend benutten voor een bezoekje aan Amsterdam, gaan de beheerders van Natuur monumenten tevens heipen bij het afgraven van dichtgeslibde greppels. Vlaardingen Het internatio naal bekende showkorps Ava lanee neemt op 2 september deel aan de taptoe m Venray. Met de deelname pakt het Vlaardingse showkorps een oude traditie op. Ook in het verleden, toen het korps nog als showkorps De Pij pers door het leven ging, maak ten de Vlaardingers regelmatig hun opwachtingin het Limburg se, dat als het Mekka van de Ne derlandse harmoniewereld be kendstaat. Het showkorps, dat furore maakte op taptoes's in het Fran se Saint Quentin en Lens en ver leden jaar nog een tiendaagse toernee langs de Cote d' Azur maakte, speelt in Venray vanaf 9 uur op de Grote Markt. Schiedam De olie die de Ke- thelse boer Koos Poot eind vori ge week in de sloten van zijn weilanden aantrof „kan best zijn van iemand die ondeugend is ge weest". Wethouder Chris Zijde veld (milieu en stadsontwikke ling) houdt het niet voor onmo gelijk dat een onbekende auto sleutelaar het afgelegen weiland is ingelopen om zich op illegale wijze van wat overtollige olie te ontdoen. In elk geval denkt Zijdeveld an ders dan Poot niet meteen aan Spaland als bron van vervuiling. Die in aanbouw zijnde wijk grenst aan Poots land en is met havenslib opgespoten, maar met dat slib is volgens Zijdeveld niets aan de hand. Een deel ervan komt volgens stortingslijsten van de gemeente Rotterdam uit de Petroleumhavens, maar die stortingslijsten ziin, zegt Zijde veld, niet officieel en wót er aan slib uit de Petroleumhavens ligt is te verwaarlozen „en komt niet uit de Petroleumhavens zelf, maar uit de büurt van die ha vens". Bovendien, aldus de wethouder, is het slib uit de Petroleumha vens niet berucht om de olie die het bevat, maar om de pesticiden die er in kunnen zitten.Dr olie- concentraties in havenslib ver minderen in de loop d »r tijd om dat ze worden afgebi aken door processen in de grond Boer Poot is er van overtuigd dat de verontreiniging in zijn sloot is veroorzaakt door het storten van schoon bouwzand op het haven- slib van Spaland. De onderste slïblagen werden door het extra fe wicht aan bouwzand volgens em weggedrukt. Zo kwam er oliehoudende bagger in 2ijn slo ten terecht, zegt Poot. Theoretisch is het schuiven van grond volgens Zijdeveld wel denkbaar: „Er is hier in de om geving wel eens een treinbaan aangelegd en toen kwam het veen een paar honderd meter verderop omhoog. Bewegingen zijn te allen tijde mogelijk Maar of dat in Spaland is gebeurd? Zij develd weet het niet. Hij vindt het moeilijk, de olie-affaire van achter zijn bureau te beoordelen. De verontreiniging kan van alle kanten komen, zegt de wethou der, „Olie", meent Zijdeveld, „is gek spul. Eén druppel geeft in een kubieke meter water al snel de indruk van forse concentra ties Mogelijk is er in dit geval een triviale oorzaak, bijvoor beeld het lekken van een carter van een landbouwtractor". Maar wie of wat ook de oorzaak is, de rommel in Poots sloten verontrust milieuwethouder Zij develd wél: „Ik zie iedere keer weer met pijn in het hart men sen met olie-achtige stoffen ma nipuleren". Maassluis De Maassluisse Turken en Marokkanen hebben voorlopig nog geen uitzicht op een nieuwe gebedsruimte. Door de aanstaande sloop van de Groen van Prinstererschool moeten beide bevolkingsgroe pen hun huidige gebedsruimte in de loop van oktober verlaten. Volgens Cor de Jonge, hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling, is de gemeente naarstig op zoek naar een nieuw on&rkomen voor de Marokkanen. „Nu heb ben wij nog geen ruimte, maar wij hebben ae indruk dat wij deze groep binnenkort.een ver vangend onderkomen kunnen aanbieden. Misschien eerst op tijdelijke basis, maarv ven natuurlijk naar een jermanent onderkomen". Bemoeit de gemeente tich inten sief met de huisvesti igsproble- men van de Marokkanen, het onderbrengen van de Turkse is lamieten bezorgt Masssluis min der kopzorgen. Zo;Js bekend hebben de Turken 1 et plan op gevat een nieuwe roe skee te bou wen aan de We tl and se weg. Voor dit gebedshuis, dat pal naast het politiebureau gaat ver rijzen, is de gronf', ondertussen bouwrijp gemaakt Dat de bouw twee jaar"na het ontvouwen van de plannen nog niet van start is gegaan, duidt volgens De Jonge niet op onwil van de gemeente. „Deze groep heeft zich de laatste twee jaar in tensief bezig gehouden met fondswerving. De laatste berich ten zijn, dat de financiering nu op een oor na gevild is". Door de verlate bouw van de moskee zullen de Turken mini maal voor één jaar een tijdelijk onderkomen moeten zoeken. Met deze speurtocht naar ruimte zal de gemeente zich niet inten sief bemoeien. „Met de Turken is de afspraak gemaakt,, dat zij na de sloop van de Groen van Brin-' stererschool zelf een tijdelijk on derkomen zoeken", aldus De Jonge.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1