Buurtbewoners balen van nieuw zwembad Zaak Boejharat op agenda van de raadscommissies 1 'Wijnbouw' in Zuidhuurt Boerderijen domein ambachtslieden Volksuniversiteit groeit als kool Bennie 'Tahaiiiata' even in glansrol CONFLICT OVER STOOKKOSTEN WORDT BIJGELEGD VUAGDINGS DAGBLAD SGHIEOAMSE SOÜBANT NIEUWE WATERWEG COURANT Yassar toch ongedeerd Forse buit in woning Auto bewerkt Smederijen, ateliers en kattendorp DONDERDAG 17 AUGUSHJS 1989 PAGINA 13 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6.3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557- sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. 4%. .—..—li i- Maassluis Het wordt mevrouw J. Kabel-Smit nu echt te gortig. Haar vertrouwen in de Maassluisse dorpspolitiek had na een reeks geruchtmakende in cidenten gif in de Steendijkpolder, aanleg van de Blankenburgtunnel en recentelijk de dioxine-zaak al een stevige deuk opgelopen. De in juni gepresenteerde plan nen om langs de Merellaan bij NS-station Maassluis-West een nieuw zwembad te situeren, hadden voor haar het effect van de spreekwoordelijke druppel. Als woordvoerster van de inder haast in het leven geroepen ac tiegroep Hoeker/Logger rept ze nog voorzichtig over een 'verve lende zaak'. Ze vindt het niet aangenaam „dat de gemeente zich weer eens permitteert de bewoners van Maassluis niet van te voren te consulteren". Uit de stapels brieven die inmiddels over het Tropicana-achtige bad zijn geschreven, spreekt niet zo zeer irritatie, maar vooral woede en strijdbaarheid. Maassluis is verwikkeld in een nieuwe rel, die een lange, hete nazomer doet vermoeden. Een publicatie in het plaatselijk huis-aan-huïsblad De Schakel heeft al een beetje de toon gezet: de actiegroep zal alle geoorloof de middelen aanwenden. De buurtbewoners geven grif toe uit eigenbelang te handelen, omdat het bad in hun 'voortuin' is ge dacht. Maar bij het inventarise ren van onoverkomelijke be zwaren kwamen de tegenstan ders al snel tot de conclusie dat ook de belangen van de overige inwoners van Maassluis en Maasland worden geschaad. Buitenbad Ondanks de plannen om het nieuwe zwembad met 'toeters en bellen' uit te rusten, is het ont breken van een buitenbassin veel Maassluizen een doorn in het oog. Zij hebben geen bood schap aan de wervende analyse van architect Koenis, die meent dat een veranderde vraag de aanleg van een recreatie-, wed strijd-, instructie- en peuterbas sin rechtvaardigt. „De recreant", zo oordeelde Koe nis onlangs, „wil op elk moment kunnen zwemmen in water met een hoge temperatuur. Hij wil speelse ele menten. Het water moet spuiten en borrelen". De tegenstanders benadrukken echter juist die elementen, die in zijn plan ontbreken. Geen bui tenbad en slechts een 25 meter bad, terwijl in het huidige bad Dal-fijn, dat wordt afgestoten, nog baantjes van 50 meter kun nen worden getrokken. Wethouder Liesbeth Snpeck re ageerde dan ook enigszins ver baasd toen deze maand uit een enquête van de Maassluisse werkgroep van de consumen tenbond bleek hoe gevoelig het ontbreken van een buitenbad in de stad ligt. De werkgroep vertaalt de ver baasdheid van Snoeck als een verkapte manier om toe te geven dat de gemeente een enorme in schattingsfout heeft gemaakt. Alle geluiden vanuit het stads kantoor, dat de gemeente een al gemeen belang nastreeft en in zicht zou hebben in de wensen van de moderne zwembadbezoe kers, zijn met de enquête van de consumentenbond in één keer geloogenstraft. De Hoeker/Logger-groep voert echter meer argumenten aan waarom het college van Ben W haa r huiswerk slecht zou hebben gedaan. Ze voert met instem ming de hoofdinspecteur-direc teur van de Arbeidsinspectie op die de gemeente met klem heeft verzocht geen ehloorbleekloog en zoutzuur te gebruiken om het zwemwater te desinfecteren. De combinatie van die twee midde len kan chloorgas produceren. De afgelopen jaren hebben zich in zwembaden al regelmatig on- fel ukken voorgedaan. De ar- eidsinspectie vindt dat de ge meente van plan is onnodige ri sico's te nemen en doet B en W een 'vriendelijker' desinfeetie- methodeaan de hand. Veel kritiek ïs er verder op de te dure uitvoering van het bad (ne gen miljoen gulden), dreigt er overlast, zijn er onvoldoende parkeerplaatsen, en heeft het heiwerk waarschijnlijk kwalijke gevolgen voor de woningen. De meeste grieven zijn inmid dels in brieven aan de gemeente en tijdens commissievergaderin gen aan de orde gesteld. A. Bis schop, die aan de Hoeker woont, wil een stap verder gaan en de interventie van de nationale om budsman inroepen. Een brief, waarin zijn lange waslijst aan be denkingen staat opgesomd, ligt klaar om verstuurd te worden. Triest vindt mevrouw Kabel het ook dat de gemeente nog steeds summier met informatie is ge weest. Een verzoek om met het oog op de hooravond, die volgen de week dinsdag wordt gehou den, allerlei rapporten te krij gen, is nog niet gehonoreerd. De actie voerster is ook verbal-' gen, omdat de gemeente welis waar heeft aangekondigd het onderwerp 20 heikel te vinden dat er een 'zware inspraakproce dure' op los wordt gelaten, maar dat dat nergens uit blijkt. Ze heeft inmiddels zelf een brief aan de vele engelstaligen in de buurt gestuurd om hen van de zwembadplannen op de hoogte te stellen. „De gemeente heeft die moeite nooit genomen", al dus mevrouw Kabel. Vlaardingen De Vlaardingse gemeente raad gaat mogelijk als nog praten over het ge schil tussen orthope disch chirurg Harold K. Boejharat en het Holy- ziekenhuis. Brieven van sympathisanten van Boejharat staan op de agen da's van de raadscommissies volksgezondheid en algemene zaken. Die komen bijeen op ach tereenvolgens 23 en 28 augustus. Eén van de sympathisanten, de Rotterdammer Theo L. Schols, heeft herhaaldelijk aangedron gen op een behandeling van de zaak door de gemeenteraad. Hij vindt dat de plaatselijke politiek zich niet aan zijn verantwoorde lijkheden mag onttrekken. Wet houder Henk H. van der Linden zit volgens hem niet voor niets namens de gemeente in het zie kenhuisbestuur. Maar een on derzoek door de raad, zoals Schols wil, komt er niet. Dat heeft het college van B en W al laten weten. Schols hoopt nu dat de politiek tenminste zijn brie ven en die van de "Vlaardingse familie De Heer wil bespreken. Boejharat kwam enkele maan den geleden in opspraak toen het ziekenfonds DSW hem beschul digde van onnodig opereren en knoeien met declaraties. Een on derzoekscommissie van de Ne derlandse Orthopedische Vere niging kwam korte tijd later tot Louise Holland en Jook Aartsen, hier in de kelders van 'chateau Maaskade', verplaatsen een deel van hun bedrijf naardeZuidbuurt. door PETER DELANGE Vlaardingen/Rotterdam Zelfs de grootste champagne kenners proeven het verschil niet tussen een fles uit Reims en een uit Rotterdam. En dat terwijl het Franse drankje traditiege trouw van druiven wordt ge maakt en het Nederlandse van- ...rabarber. Een mooier compliment voor de produkten van Hollandse Na tuurwijnen is nauwelijks denk baar. Jook Aartsen en Louise Holland begonnen dit ambachte lijke bedrijfje in 1985. Op proe- verijen maakten ze snel naam met hun wijnen van vaderland se appels, kersen en rabarber. De produktie bedraagt inmiddels enkele tienduizenden flessen per jaar. Ze vinden gretig aftrek, de vraag van reformwinkels, specialiteiten-restaurants en slij ters stijgt gestaag. Dit najaar verhuist een deel van Hollandse Natuurwijnen naar een opgeknapte boerderij in de Zuidbuurt tussen Vlaardingen en Maassluis. De kelder onder het Hulstkampgebouw aan de Maaskade begint Jook en Louise te benauwen. De boerderij biedt veel meer ruimte, niet alleen voor de bottellijn, maar ook voor de fijnproevers die regelmatig de nieuwe oogst komen keuren. Jook en Louise zijn van plan een deel van de bo ede rij te verhuren, voor conferenties. Natuurlijk wordt bij die besprekingen des gewenst een glaasje kersen- of appelwijn geschonken. Het idee is al op voorhand een succes, er zijn al verschillende boekingen Het idee om wijn van eigen bo dem te gaan maken ontstond een jaar of twaalf geleden, toen Louise Holland tijdens een bui tenlandse vakantie een smake lijk glaasje wijn dronk waaraan geen druif te pas was gekomen. Thuis begon ze te experimente ren met oude recepten. Al snel stonden er flink wat flessen in de kelder. Het had er alles van weg dat Louise alsnog in de voetspo ren van haar vader was getre den. Die had ook zijn brood inde wijnhandel verdiend. Ondertussen steken Louise Hol land en Jook Aartsen al hun tijd in de onderneming. Terug naar hun oude beroepen als radiolo gisch laborante en directiesecre taresse willen ze niet meer. Re cepten uitproberen, smaken creëren en nieuwe wijnen ont wikkelen vinden ze veel leuker. Louise probeert nu een dessert wijn van het type Beaumes de Venise samen te stellen. Mis schien is die straks, net als üc "a- barber-champagne, niet van de echte Franse te onderscheiden. Maar hoe het resultaat ook uit valt, het zal een drankje voor fijnproevers blijven. En die wo nen, beweert Louise, niet in Rot terdam. „Die stad heeft meereen biercultuur. Onze champagne wordt voornamelijk in Amster dam gedronken. Daar zijn 2e toch meer in voor bijzondere dingen". Vlaardingen Het gaat goed met de Vlaardingse Volksuni versiteit. In driejaar tijd zag het onderwijsinstituut, dat cursus sen geeft aan volwassenen, het aantal belangstellenden verdrie voudigen. Bij de start in 1986 tel de de volksuniversiteit 400 cur sisten. Vorig jaar was dat aantal gestegen tot 1200. Els Enneking, mede-oprichter Schiedam Bezorgd brachten dé ouders van Yassar hun 3-jarig zoóntje gistermiddag naar het Schielandziekenhuis. Het kind was bij het spelen op de Vlaar- dingerdijk overreden door een auto. Hij rende zonder goed uit te kijkerrde weg op. Het zag ernaar uit dat hij ernstig gewond was. Maar de artsen in het ziekenhuis verzekerden de familie dat het allemaal wel mee viel. Yassar had alleen wat builen en schrammen. Hij kon na het on derzoekje met zijn ouders mee naar huis. van de VU, heeft geen andere verklaring voor het succes dan dat haar instelling een gat in de markt opvult. Blijkbaar kan het leergierige publiek nergens in de wijde omtrek goedkoper terecht om kennis te vergaren van het Frans, Russisch, de kalligrafie of de paleologie. Waarschijnlijk is ook het brede aanbod, dat voor komend sei zoen uit 84 verschillende cursus sen bestaat, een verklaririg voor de grote toeloop. Het cursuspak ket wordt jaarlijks geactuali seerd. Nieuw is dit jaar onder an dere het vak Russische cultuur geschiedenis, waarmee de uni versiteit inspeelt op de populari teit van Gorbatsjóvs glasnost en perestrojka. De Griekenland- rage onder vakantiegangers is in Vlaardingen ook niet onopge merkt gebleven, getuige de drukbezochte lessen Grieks overigens een vak met duidelijk een hoge moeilijkheidsgraad. Veel leerlingen geven er al snel de brui aan. Door de groei kan de universiteit zich dit jaar voor het eerst een part-time kracht veroorloven voor de administratie. Ondanks de betrekkelijk lage cursusprij zen blijft er jaarlijks wat geld over. Daarvan moet op den duur een kantoor in de binnenstad be kostigd worden. Tot die nieuwe mijlpaal is bereikt blijft het bu reau gevestigd ten huize van Els Enneking aan hetEmmaplein. Els Enneking heeft nog geen zicht op hel aantal leerlingen dat zich dit jaar zal inschrijven. Vrees dat er cursisten teleurge steld moeten worden wegens ruimtegebrek heeft de leiding van de VV echter niet. De uit breiding van het programma hield gelijke tred met de groei van het aantal leslokalen. Die zijn verspreid over scholen ïn de hele stad en openbare gebouwen als de bibliotheek en zaal Har monie. Alleen een te grote toe loop van 65-plussers en uitke ringsgerechtigden kan volgens mevrouw Enneking voor pro blemen zorgen.-Dle krijgen sta tutair 25 procent korting op het lesgeld. Als er teveel minima in de schoolbanken plaatsnemen, scheelt dat de volksuniversiteit behoorlijk ïn de inkomsten. Vlaardingen Uit een woning aan de Anthonie Heinsiusstraat is een hoeveelheid kleding en sieraden met een totale waarde van 6.000 gulden gestolen. De in brekers kwamen binnen door een tuindeur open te breken. Ook in de Markgraflaan is een woning door inbrekers bezocht Daar werden een portefeuille met daarin een giromaatpas ont vreemd. Om binnen te komen werd een valse sleutel gebruikt. Vlaardingen Een inwoner uit Capelle aan den IJssel is tijdens een bezoek aan Vlaardingen he vig geschrokken van het spon taan vandalisme van zes jonge ren. Toen hij dinsdagnacht voor een zebrapad op de Westhaven plaats stopte, begonnen de zes zonder enige aanleiding zijn auto te bewerken. Zowel de motor kap als een portier liepen deu ken op. dezelfde bevindingen. Boejharat weersprak alle beschuldigingen. Hij beweerde dat hij door het zie kenhuispersoneel wordt gedis crimineerd om zijn Surinaamse afkomst en dat er afgunst in het spel is om zijn drukke praktijk. De zaak is al enige tijd in behan deling bij het Scheidsgerecht voor het Nederlands Zieken huiswezen. Wanneer dat een uit spraak zal doen is niet bekend. Ondertussen houdt Boejharat nog steeds spreekuur in het zie kenhuis. In opdracht van de di rectie heeft hij voor één dag per week een vervanger aangewe zen die zijn patiënten opereert. Zelf kan de chirurg geen ge bruik meer maken van de grote operatiekamer, omdat het OK- personeel niet met hem wil sa menwerken. Boejharat mag wel opereren in de kleine OK. De chirurg wil geen enkel com mentaar leveren op de situatie zolang het Scheidsgerecht geen uitspraak heeft gedaan- Of hij aanwezig zal zijn als de raads commissies het conflict bespre ken laat hij in het midden. Wet houder Van der Linden ver moedt dat de raadsleden niet veel woorden zullen vuilmaken aan de zaak. Volgens hem is het ziekenhuisbestuur, waar hij zelf deel van uitmaakt, uiterst zorg vuldig te werk gegaan. „Alle partijen zijn gehoord. Wij kun nen als gemeente niet anders doen dan afwachten wat de rechter beslist". g Wim Rijsbergen zet een handtekening voor een fan, die hem bewonderend aanstaart. Maassluis Hij stond niet eens in de basis, maar toch werd de wedstrijd van het naar de derde klasse gepromoveerde VDL te gen de oud-internationals voor Bennie Tureay de avond van. zijn leven. In plaats van in de fraaie nieuwe outfit van VDL verscheen de sterk op Simon Ta- hamata lijkende Maassluiser na rust temidden van al die ex-ve detten in het oranje op het veld. Hoe dat kwam? De oud-interna tionals zaten wat krap in de spe lers, en hadden voor de tweede- helft geen wissels meer. Dus deed coach Joop Stoffelen een beroep op de zich warm lopende Tureay om zich in het oranje te hullen. Prompt werd hij door het verraste publiek Bennie Taha- mata genoemd. Het is dat de scheidsrechter niet wilde meewerken, anders had Tureay waarachtig nog gescoord ook. Door een vermeend buiten spel ging dat echter niet door. „Hier droom je toch van, om tus sen zulke grootheden te spelen", genoot Tureay na afloop. „Ik werd heel leuk opgevangen en René van de Kerkhof en Wim Suurbier zeiden wel wat ik moest doen. Dit was een onver wachte belevenis in mijn carriè re. Alleen jammer dat dat doel punt werd afgekeurd". De Maassluise Rotary oogste veel bijval met het aantrekken van de oud-internationals voor een vriendschappelijke wed strijd. Joop Stoffelen had woord gehouden om een elftal met 'na men' in het veld te krijgen. Al miste hij node mannen als Leo van Veeu, Willy van'de Kerk hof, Theo de Jong en Hugo Ho- venkamp, die door het program ma in het betaalde voetbal ande re verplichtingen hadden. Maar met ex-vedetten als Piet Schrijvers, René van de Kerk hof, Johnny Rep, Henk Wery, de al geblesseerd begonnen en al snel uitvallende Rob Rensen- brink, Gerrie Mühren, Wim Rijsbergen en Wtm Suurbier, kwam Stoffelen zijn belofte na om vooral geen tweede garni tuur naar Maassluis te sturen. Gaardingen/Maassluis Voor verreweg de meeste boerderijen in de Zuidbuurt tussen Vlaardingen en Maas sluis hebben de nerinriehters van Midden-Delfland een nieuwe bestemming weten te vinden. Bureau Beheer Landbouwgron- den heeft het gros van de hoeven verkocht aan ambachtslieden. Binnen afzienbare tijd zal het voormalige vee teel tgebied het domein zijn van kunstenaars, smeden, wijnmakers en glasbla zers. Al lang voordat de dioxine-affai re het voortbestaan van de vee boeren er op de tocht zette werd de Zuidbuurt aangewezen als re creatiegebied en kocht het BBL er boerderijen op. Voor niet al te veel geld werden die vervolgens weer van de hand gedaan aan ambitieuze ambachtslieden, die overigens wel rekening moesten houden met een soms kostbare renovatie. Dit najaar zullen naar verwach ting de eerste nieuwe bewoners van de Zuidbuurt met hun ne ring starten. Dan kunnen ruiters er de hoefijzers van hun paard laten vervangen, kunstliefheb bers werk aanschaffen bij een galerie en bejaarden die hun poes niet mogen meenemen naar de verzorgingsflat hun dier on derbrengen in een kattendorp. Van één Zuidbuurtse boerderij is de toekomst nog onzeker. Dat is de afgelegen hoeve op nummer 36. De reconstructiecommissie Midden-Delfland achtte het pand uitermate geschikt voor een 'maatschappelijke' functie. Daarbij werd gedacht aan een opvangtehuis voor ongehuwde moeders, een voorziening voor geestelijk gehandicapten of een begeleid project voor kamerbe woners. Maar onderhandelingen met verschillende stichtingen le verden mets op. Ondanks het vriendenprijsje zag geen enkele maatschappelijke organisatie er brood ïn. De boer derij verkeert in slechte staat. Opknappen zou vele honderd duizenden guldens kosten. De reconstructiecommissie heeft het BBL nu geadviseerd het pand op een openbare verkoping aan de man te brengen. De koper inag er gaan wonen, maar hïj moet, gezien de kostbare renova tie, wel over een meer dan mo daal gevulde portemonne be schikken. Met de gemeente Maassluis wordt nog gepraat over de over dracht van de boerderij bij de ijs baan, aan de voel van de Vlaar- dingsednk. Deze hoeve wordt al jaren gebruikt door de plaatselij ke scouts. Gezien de ligging in een druk Maassluis* recreatiege bied, waar ook een fietscross- De verlaten en vervallen boe renhoeve aan de Zuidbuurt 36 wordt bi] opbod verkocht. Hei pand krijgt een woonbestem ming, vooropgesteld dat er ko pers zijn. baan en een voetbalveld zijn te vinden en binnenkort een wie lerparcours, wil Midden-Delf land de gemeente tot nieuwe ei genaar bombarderen. Jaren ge leden was de boerderij ook al ge meentelijk bezit Schiedam De bewoners van de Mariastraat krijgen maandag voorgerekend hoeveel geld zij de afgelopen jaren exact te veel aan stookkosten hebben betaald. De uitnodiging van woningbouw vereniging Schiedam aan de huurders om het langslepende conflict op die manier af te slui ten, volgt op een compromis dat de bewonersvereniging en de woningbouwvereniging in mei zijn overeengekomen. Destijds rekende de bewoners vereniging uit dat per huurder ongeveer 250 gulden kan wor den teruggevorderd- Sommigen, zo oordeelde voorzitter Hugo Elshof, kunnen zelfs een slordi ge 900 gulden tegemoet zien. Directeur Fanny de Graaf zal de exacte bedragen pas maandag avond in zaal Irene bekend ma ken, maar wil een al te groot op timisme temperen. „De meesten krijgen inderdaad geld terug, maar een enkeling zal nog moeten bijbetalen". Overigens geeft ze grif toe dat de Mariastraat-bewoners terecht hebben geageerd tegen de te hoge stookkosten. Die zijn te wij ten geweest aan technische pro blemen, die volgens De Graaf nu voor 99 procent zijn opgelost, en een ondeugdelijk meetsysteem. In de nieuwe berekening van de' stookkosten is een korting toege- De bijeenkomst met de huurders waarvoor alle betrokkenen ook de oud-huurders—persoon lijk zijn uitgenodigd, wordt -te vens aangegrepen om voorlich- ting te geven over het verwar mingssysteem.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1