Stichting Orion adopteert personeelshuis in Ghana Brandweer uit de zorgen 1 Bulva trekt klacht discriminatie in Jubilerend Sint Radboud heeft eigen gedenkboek Kastenwanden met schitterende schuifdeuren aart de kanter Morrend akkoord met islamitische school VLAARDINGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Uitbreiding volgend jaar klaar Werklozen met succes omgeschoold Tas van fiets gegrist Schiedam op kop met werklozen Mevrouw Brinkman opent Frankeland Statiegeld inbrekers Vader botst op auto zoon 'Geen aparte gedragscode sloophuizen' interieurarchitectuur Gemeente weigert standpunt in zaak-Boejharat WHIG DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1989 PAGINA 13 TWflionale redactie: Brede Havenslraal 6,3131 BC Vlaardingen. Poslbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4353066,4350557-sportredactie: 4345209. Telefax: 0KM349754. I' Maassluis De in Maas- f sluis zeer actieve stich- t ting Orion financiert de bouw van een perso- neelsonderkomen in de Ghanese stad Jacobu. Voor het complex, dat naast het plaatselijke ge- zondheidscentrum wordt gebouwd, denkt de stichting voor ont wikkelingshulp 50.000 gulden nodig te hebben. De helft van het benodigde geld willen de vrijwilligers volgend jaar via een grote publieksactie verwerven. De eerste aanzet werd verleden week al door het Maassluisse gemeentebestuur gegeven. Als de gemeenteraad met het voorstel van burgemees ter en wethouders akkoord gaat, schenkt de gemeente volgende maand 20.000 gulden aan het ge zondheidsproject Vrijwilliger Henk van de Mee berg van Orion beschouwt het project als een vervolg op eerde re hulpprojecten voor Jacobu vanuit Maassluis. Reeds in 1983 startte in de Eerste stad aan de Waterweg een actie om de ge zondheidszorg in de Afrikaanse stad op een hoger peil te bren- gen. In dat jaar zamelde Orion geld in voor de bouw van een gezond heidscentrum, dat volledig uit de donaties kon worden gefinan cierd. Reeds voor de opening in 1987 bleelc echter, dat er aanvul lende voorzieningen nodig wa ren om het centrum te laten functioneren. Probleem in het gezondheids centrum een onderkomen dat het midden houdt tussen een EHBO-post en een ziekenhuis - is dat men geen vaste dokter in dienst heeft. Met name voor het vervoer van ernstig zieken naar het verder gelegen ziekenhuis vroegen de Ghanese autoriteiten hulp voor de aankoop van enke le Landrovers. Nog in 1987 werden vanuit Ne derland acht van deze voertui gen naar Ghana verscheept, maar ook daarmee is de bemoei enis van Orion met de ontwik kelingen in Jacobu niet gestopt Door de enorme toeloop naar het centrum mede veroorzaakt door bezuinigingen op de volks gezondheid schreeuwen de Ghanezen volgens Van de Mee berg om meer voorzieningen. Een nieuwe uitdaging vormt de financiering van bastsgezond- heidseentra, waar de plaatselijke bevolking informatie over ge zond voedsel kan inwinnen. In deze centra kunnen mensen te vens tegen besmettelijke ziekten worden ingeënt Bij de inzamelingsacties voor dit project is Orion het slachtoffer geworden van haar eigen succes. ..In totaal hadden we een ton no dig voor deze voorzieningen en het personeelsonderkomen". zegt Henk van de Meeberg. „Toen we 50.000 gulden hadden ingezameld, dachten we dat we er waren". Orion baseerde dit op de verwachting dat het ministe rie van ontwikkelingssamen werking de rest zou bijpassen. In de regel verdubbelt het rijk het bedrag, dat particulieren voor een ontwikkelingsproject heb ben ingezameld. „Maar het mi nisterie vindt dat onze acties zo succesvol verlopen, dat ze den ken dat hun hulp niet meer no dig is". Het gat van 50.000 gulden wordt nu gedeeltelijk opgevuld door de gemeente, de rest van het bedrag moet volgend jaar volgen. -v... Tot vertraging van de nieuw bouw in Ghana hebben de peri kelen volgens Van de Meeberg niet geleid. „Men is al volop aart het bouwen. Daarom zijn wij zo' blij met de steun van de gemeen te. Het zou een ramp beteken als de bouw moest worden stilge- tegd". Vlaardingen De Vlaardingse brandweer verruilt verveloze hou ten barakken' voor een nieuw stenen gebouw. Gestoken in een felgele jas en met op zijn hoofd de splinternieuwe, dure helm van de brandweer sloeg burgemeester Fred van Lier gistermid dag de eerste paal. Zowat de helft van alle raadsle den en vele topambtenaren wa ren aanwezig bij het voor de brandweer zo heuglijke feit. Bij na negentien jaar heeft de brandweer vooreen deel moeten bivakkeren in keten, die in 1971 door het Holy ziekenhuis werden afgedankt. „Dat was huilen met de pet op", zei Van Lier. „Aan die keten is in de loop der jaren zoveel versleuteld, datje van dat geld een aardige burgermanswo ning had kunnen bouwen". In de uitbreiding achter de ka zernes aan de Hoflaan komt op de begane grond een garage, de kantine en een spreekkamer en op de bovenverdieping de admi nistratie en het kantoor van commandant ir. J.W. van Es. Als de uitbreiding klaar is begint een aannemer aan de verbouwing van het huidige gebouw. Daarna worden de keten gesloopt Het te kleine brandweergebouw aan de Hoflaan dateert van 1951. Toen had de brandweer één be roepskracht in dienst de beheer- der van het gebouw. Zelfs de commandant was een vrijwilli ger. Inmiddels zijn er 31 beroeps brandweerlieden en 66 vrijwilli gers. „En die zijn straks voor de 0, eerstvolgende toekomst weer sj adequaat gehuisvest", aldus Van Lier. Brandweerlieden kijken vanuit de verte toe hoe burgemeester Fred van Lier de eerste paal sluit voor de uitbreiding. Vlaardingen Het project van de stichting Beroepse- ducatïe Nieuwe Waterweg om langdurig werklozen aan een baan te helpen In de elektrotechniek begint vruchten af te werpen. In middels studeerden de eer ste vijf deelnemers af. Ze gaan binnenkort op con tractbasis bij een werkgever in de regio aan de slag. De vijf (twee Rotterdam mers, twee Vlaardingers en een Schiedammer) zijn en kele jaren werkloos ge weest. Vier van hen beho ren tot een culturele min derheidsgroep. Ze hadden geen enkele ervaring in de elektrotechniek. Hun om scholing heeft een half jaar geduurd. In september wordt de tweede lichting verwacht. Er hebben zich ongeveer 20 kandidaten gemeld. Aan het project wordt meegewerkt door het arbeidsbureau. Schiedam Een 39-jarige Schiedamse is gisteravond rond negen uur met haar fiets tegen het wegdek gekwakt, toen twee achteropkomende bromfietsers een tas met daarin 90 gulden uit haar boodschappenmandje gris ten. De vrouw schrok zo hard, dat zij ten val kwam. Ze liep een pijnlijke heup op, maar hoefde daaraan niet geholpen te wor den. Schiedam/Vlaardingen/Maass- luis De gemeente Schiedam lijkt hard op weg om de helft van het totale werklozenbestand in de regio Nieuwe Waterweg- Noord voor haar rekening te ne men. Dat blijkt uit de cijfers over de maand juli, die door het arbeids bureau bekend zijn gemaakt. In die maand steeg de totale werk eloosheid in de regio, die verder bestaat uit Vlaardingen, Maas sluis, Maasland, Rozenburg en Hoek van Holland met 233 tot 8246. In Schiedam bedroeg de toename maar liefst 117, zodat daar nu al 3584 inwoners als werkloos te boek staan. Dat bete kent dat inmiddels al 14,3 pro cent van de Schiedamse beroeps- bevolkinggeen baan heeft. Belangrijkste oorzaak is de afge nomen werkgelegenheid in de metaalindustrie. Auteur Peter de Vette, zijn oom Henk en Jan van Mil bekijken het zojuist verschenen jubileumboek. Schiedam Geld hadden ze amper, de vooroorlogse muzi kanten van het nu 100-jarige Kethelse harmonie-orkest Sint Radboud. Elke blazer speelde daardoor noodge- ke informatiebron voor Peter de Vette. Als dank voor de hulp bood de auteur van het jubileumboek een Eeuwige Melodie gisteren het eerste exemplaar aan de 80- jarice Van Mil aan. Henk de Vet- dwongen op een ander merk f te, net oudste nog musicerende instrument, waardoor de klanken niet altijd perfect harmoniëerden. In de-jaren dertig waren de 'Kethelse "boertjes' daardoor regelmatig onderwerp van spot tijdens de jaarlijkse taptoe voor het Schiedamse stadhuis. Jan van Mil, het oudste nog le vende lid, weet deze en andere herinneringen met smaak op te diepen. Het geheugen van van Mil, die precies 65 jaar geleden tot de gelederen van de harmo nie toetrad, waren een belangrij- lid, kreeg direct na Van Mil het boek in handen. De saxofonist, oom van de auteur, blaast al 63 jaar zijn deuntje mee in het or kest. Met het verschijnen van het ju bileumboek gaat een oude wens van de muziekvereniging in ver vulling. Reeds bij het 50-jarig ju bileum bestonden -er plannen voor een kroniek. De plannen bleven jarenlang in de ijskast, totdat de tegenwoordig in Schip luiden woonachtige De Vette de uitdaging oppakte. Na anderhalf jaar voorbereidingen zag het boekwerk gisteren het levens- SchiedamMevrouw drs. J. Brinkman-Salentijn opent op woensdag 20 september het vernieuwde verzorgingscen trum., Frankeland in Schie dam. Zij doet dat na een ope ningsspeech van haar echtge noot, de minister yan welzijn, volksgezondheid en cultuur. De Sint Liduinastichting, die Frankeland beheert, vond het een goed idee om mevrouw Brinkman-Salentijn, die dik wijls haar man vergezelt naar dergelijke ceremonies, nu eens zelf de opening te laten verrich ten. „Het echtpaar Brinkman stelde dat bijzonder op prijs", al dus een woordvoerder van de stichting. Het aantal verzorgingsplaatsen in Frankeland is door alle ver nieuwingen teruggebracht van 274 naar 236. Maar de wooneen heden in het danig uitgebreide verzorgingstehuis zijn wel twee keer zo groot geworden en zijn nu alle voorzien van een riante badkamer. De kamers in de vroegere personeels flat zijn om gebouwd tot verzorgingsplaat sen. licht in het voormalige raadhuis van Kethel. De geschiedenis van Sint Rad boud kan niet losgezien worden van de geschiedenis van Kethel. Naast het wel en wee van de ver eniging, dat buitenstaanders minder zal aanspreken, zijn in het boekwerk tal van wetens waardigheden over het oude Ke thel vermeld. Ook in het gekozen fotomateri aal komt de nauwe relatie tusen de harmonie en Kethel tot uit drukking. Zo zijn er foto's te zien van een Oranje-optocht aan het Noordeinde, een optreden tij dens de eerste steenlegging van de Sint Martinuskerk in Groe- noord en een optreden in de reeds lang verdwenen muziek tent op het Perenpleintje in Ke- thel-Tuindorp. Tevredenheid overheerste giste ren over het boek, maar Peter de Vette vindt het spijtig dat de her inneringen van de eerste leden nooit zijn opgetekend. „Vijfen* twintig jaar geleden leefden een aantal van deze mensen nog, maar hun herinneringen kon den helaas niet meer worden op getekend". Een Eeuwige Melodie is vanaf volgende week te koop voor 15 gulden. Onder andere bij de boekhandels Van Leeuwen en Mercurius, terwijl een aantal le den de boeken aan huis verko pen. Vlaardingen Het WD-raadslid Jan Bul- va heeft zijn klacht we gens discriminatie tegen de nachtbar Panda inge trokken. Bulva is na ge sprekken met Panda-ei genaar Ferry Gadeijne tot de slotsom gekomen dat de zaak op een mis verstand berust. Bulva diende eind juni een klacht In tegen de portier van de disco-bar aan de Westhaven- plaats omdat hem de toegang was geweigerd. Hij zei dat het overduidelijk om een geval van discriminatie ging: „Ik mocht niet naar binnen vanwege mijn accent". Bulva is van Tsjechi sche komaf. Zijn relaas werd be vestigd door het PSP-raadslïd Arnold van Kalken, die op de bewuste avond in Bulva's gezel schap verkeerde. Gadeijne betreurt het incident, zegt de cafébaas in een gisteren verspreide verklaring. Het is geen regel dat bezoekers worden geweerd om hun huidskleur, leeftijd of uitspraak van de Ne derlandse taal. Als iemand de Panda niet inkomt, is dat om 'on gewenste problemen* te voorko men. Voor welke problemen Bulva en Van Kalken hadden kunnen zorgen, maakt de verklaring niet duidelijk. Bulva heeft er zelf ook geen vermoeden van. Hij heeft uit gesprekken met Gadeijne en Peter Kurvers, de voorzitter van de plaatselijke horecabond, be grepen dat het allemaal per on geluk is gebeurd. „Goedbedoel de discriminatie", vermoedt hij. Voor hem is de kous af met Ga- deijne's opmerking dat deze het geval betreurt. Om herhalingen te voorkomen, is met Kurvers overeengekomen dat de horeca regelmatig gaat overleggen met het Meldpunt Discriminatie Vlaardingen. Schiedam Inbrekers hebben bij een bedrijf in de Van Heek straat vijftig kratten met lege flessen gestolen. Bij twee inbra ken in snackbar Ketelbinkie werden achtereenvolgens 400 gulden uiteen gokkast en enkele pakjes sigaretten ontvreemd. Hit een vitrine van Radio Modern op de Hoogstraat werd een co- speler gestolen. Schiedam Van je familie moet je het niet altijd heb ben. Dat ondervond een 20- jarige Rotterdammer gister avond op de Rotterdamse- dijk. Toen hij daar met zijn auto stopte voor een krui sing werd hij aangereden door de wagen van zijn 40- jarige vader. De man had te laat opgemerkt dat zijn zoon stopte. De Rotterdammer is met hoofd- en borstletsel in het Schielandziekenhuis op genomen. Schiedam Het PvdA-gemeen- teraadslid Yvonne Siljee heeft gisteren in de commissie voor onderwijs een laatste vertwijfel de poging ondernomen om een islamitische school in Schiedam te weren. Politici in Schiedam zien zo'n school, die moet wor den ondergebracht in de voor malige Dr. Sauerschool in Groe- noord, om twee redenen niet zit ten. Met de komst van de school wordt het beleid doorkruist om 'buitenlandse' en Nederlandse kinderen met elkaar te laten op trekken. Bovendien zal de school kinderen van andere scholen 'wegzuigen', zodat het voortbestaan daarvan op de tocht kan komen te staan. Siljee wilde van wethouder Hans van Kleef weten of er echt geen mazen in de onderwijswet zijn, zodat Schiedam medewer king aan het oprichten van de school kan weigeren. Ook infor meerde zij of er geen vertra gingstactiek kan worden ge volgd. Van Kleef moest haar te leurstellen en vond dat Schie dam loyaal moet meewerken aan de aanvraag een islamitische school te stichten. i Dat de druiven voor Schiedam zuur zijn, bliikt uit de toonzetting van het raadsvoorstel. Het colle ge van B en W gaat morrend ak koord en doet uitgebreid uit de doeken waarom ze liever 'nee' had geantwoord op de aanvraag. PSP/FPR-raadslid Bart de Lee- de pleitte ervoor al die beden kingen uit het voorste] te schrap pen. „Het is onnodig om nu nog mensen tegen de schenen te schoppen. Bovendien is het ef fect nul". (J„ Van Kleef dacht daar anders over. „De commissie vind' h* t jammer dat ze moet meev Waarom zouden wij het van de commissie niet verwoui den". Als extra argument voerde hij aan dat met de komst van de islamitische veel Schiedammers zich tegen de schenen voelen ge schopt, omdat in de nabije toe komst 'hun' school moet ver dwijnen vanwege een gering leerlingenaantal. Vlaardingen Bewo ners van sloophuizen in de Babberspolder in Vlaardingen kunnen niet rekenen op vrijstel ling van onroerend- goedbelasting. Dat ant woorden burgemeester en wethouder op schrif telijke vragen van het raadslid Arnold van Kalken. DePSP'er had aangedrongen op vrijstelling van ogb voor de be woners van de 410 semi-perma- nente woningen in de polder. Daartoe zou de waarde van de sloophuizen volgens Van Kal ken moeten worden gesteld op minder dan 24.000 gulden. B en W zijn het niet met de PSP'er eens. „De huizen zijn er, zij worden onderhouden en daadwerkelijk gebruikt en dus is het niet onbil- lijk dat er ogb wordt geheven",* redeneren burgemeester en wet houders. Dat de 410 noodwonin gen binnen afzienbare tijd wor den gesloopt doet daaraan vol gens B en w niets af. „Een aparte gedragscode voor huizen die binnenkort zullen worden gesloopt, zou principieel onjuist zijn", vindt het college. „In al le gevallen moet de waarde van de woning in het econcb mïsch verkeer worden vastge* steld". Honderdzestig bewoners van de Babberspolder hebben bezwaar gemaakt tegen de aanslag onroe- rend-goedbelasting. Dat is voor de gemeente aanleiding geweest om de taxaties op hun juistheid te laten controleren. De uit komst van dat onderzoek is nog niet bekend. 30% méér hang- en legruimte door flexibele, uitgekiende indeling. in diverse fraaie uitvoeringen: kunststof of houten panelen, spiegels in verschillende tinten. Kamerhoog, van wand tot wand. Verrassend concurrerend in prijs. In één dag zonder rommel bij U geïnstalleerd. Gratis advies, maat nemen en offerte bij U thuis. Kom kijken in onze showroom of bei voor *n kleurenfolder. Stellendam Delta Industrieweg 36, in het Woonstyle-gebouw (bij de Haringvüetsluizen, afslag Havens) Telefoon 01879-3368 Vlaardingen Het gemeentebe stuur van Vlaardingen wil voorlo pig geen standpunt innemen in de zaak-Boejharat. De commissie volksgezondheid schortte gister avond haar mening op in afwachting van een uitspraak van het Scheidsgerecht van het Ne derlandse Ziekenhuiswezen. Dat moet bepalen of de orthopedisch chirurg terecht door het Ho- lyziekenhuis is ontslagen. Boejharat houdt daar nog steeds spreekuur, maar kan geen grote operaties uitvoeren. CD A-wethouder Henk H- van der Linden, ook voorzitter van het ziekenhuisbestuur, weiger de gisteravond rechtstreeks antwoord te geven op vragen van enkele van Boejharats sympa thisanten. De beschuldiging dat hij zich ver schuilt achter de rechterlijke macht legde Van der Linden zonder commentaar naast zich neer. Volgens de Rotterdammer Theo Schols en dé Vlaardinger Henk de Heer, die Boejharats zaajk tot de bodem uitgezocht willen zien, heeft het ziekenhuisbestuur een rapport van de Techni sche Universiteit Eindhoven terzijde gescho ven. In dat rapport wordt de vloer aangeveeaci met de kritiek die het ziekenfonds DWS op de Vlaardingse chirurg heeft uitgeoefend. Het fonds bracht de zaak indertijd aan het rollen door te stellen dat de orthopedisch chirurg ojnr nodig opereerde en te veelgeld declareerde. Schols en De Heer willen ook weten wat Van der Linden vindt van een tweede rapport, uit gebracht door de Katholieke Universiteit Bra ja nt. Dat stuk bevat ernstige kritiek op de lei ding van het ziekenhuis. Voorts is er nog een rapport van drie orthopeden, die Boejharats zaak onder de loep hebben genomen en die mé nen dat er sprake is van een 'heksenjacht*. \"i Van der Linden wilde niet op deze uitspraken Ingaan. Leo ten Have vond kennelijk dat de wethouder zijn afwijzing niet duidelijk genoeg onder woorden bracht Het PvdA-raadslid leg de Schols en De Heer met opgeheven wijsvin ger en in afgemeten zinnetjes uit dat de ge meente zich niet met de affaire kan bemoeien. Ten Have, die zich de rol van voorzitter leek te willen aanmeten, vond de vragen van Schols en De Heer 'vrij suggestief'. „Ik kan die vragen best beantwoorden, maar dat doe ik niet, want ze hebben geen grond". Schols en De Heer voelden zich na afloop on fatsoenlijk behandeld. De Heer: „Van der Lin den heeft maanden de tijd gehad om zich een oordeel te vormen. Het is gewoon laf als hij zegt dat hij de uitspraak van de rechter wil afwach ten. Maanden geleden, toen er nog geen sprake was van een proces, weigerde hij ook al om op de zaak in te gaan".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1