Schiedam wil lokale tv Bedrijven vrezen hoge kosten voor kadeherstel Bonden verwijten GSD autoritaire houding 'Maassluis is zoekplaat je' Uto tegen horeca op Noordvestsingel is Culturele Raad heeft kritiek op begroting revue 'Vlag vakbeweging misbruikt' 'Gemeenteraad kiest tegen vooruitgang' D6ó wil zwembad in Sterreweide «IAARDINGS DIBBUUI SCHIEOflMSE GODRANl NIEUW! WATERWEG COURANT Consumentenbond pleit voor meer borden Gewonden in verkeer mm Fusie welzijnswerk van de baan Kleding voor Nicaragua Auto's in brand 'Zwarttanker' WDBflNHS Regionale redactie: Brede Havenstraat 6. aiai nr, \f\sarri\r>n*r pfrthif innn ntn im m i- DINSDAG 29 AUGUSTUS 1989 PAGINA II Schiedam De Stad- somroep Schiedam (SOMS) wil in de na bije toekomst behalve radio- ook televisie programma's gaan ma ken. De SOMS onderhandelt daar over momenteel met Stads-tv Rotterdam. De Schiedamse omroep wil voorlopig de uit zendingen uit de Maasstad overnemen en daar een plaat selijk accent aan geven. Later wil de SOMS een volledig Schiedams programma op de buis brengen. Tot veel meer dan plannen maken is de SOMS overigens nog niet gekomen. De ge sprekken tussen SOMS- hoofdredacteur Wim Groene- weg en Henk Tiesma, direc teur van Stads-tv Rotterdam, hebben nog geen concrete re sultaten opgeleverd. Volgens Groeneweg is het 'doorprik ken' van de Rotterdamse uit zendingen een 'ingewikkelde business'. Wat de distributie via het Schiedamse kabelnet betreft zijn er nauwelijks-problemen. De moeilijkheden schuilen er in dat de SOMS niet over ap paratuur voor tv-opnamen be schikt. De splinternieuwe studio in de Passage is al leen geschikt voor radio-uit zendingen. De SOMS zou daarom gebruik moeten ma ken van de Rotterdamse facili teiten. Lokale televisie maakt deel uit van het programmapakket waarmee de Openbare Nuts bedrijven Schiedam het huidi ge aanbod op de ca: willen uit breiden. Op dit moment kun nen de kijkers kiezen uit 18 kanalen. Daar willen de ONS er tenminste vijf aan toevoe gen. Tot de kandidaat-nieuw komers behoren het veelbe sproken TV 10 van Joop van den Ende en Véronique, een station dat wordt geleid door voormalig disciockey Lex Harding. Ook Filmnet staat nu boven aan het verlanglijstje van wet houder Aad Wiegman, die aanvankelijk emsuge bezwa ren had tegen abonnee-tv op de Schiedamse kabel. Andere programma's die de nutsbe drijven willen gaan doorgeven zijn ZDF en TV Plus. Mogelijk worden daar later enkele 'spe cial-interest' programma's zo als TCC en CNN aan toege voegd. De ombouw van het kabelnet kost ongeveer 275.000 gulden. Omdat de tv-makers flink moeten betalen voor het ge bruik van het net, blijft het ta rief voor de abonnees nage noeg gelijk. Met de uitbreiding van bet programma-aanbod wil het nutsbedrijf voorkomen dat abonnees massaal de kabel de rug toekeren en zelf een schotelantenne op het dak plaatsen. Met dergelijke an tennes kunnen satellietpro gramma's worden ontvangen. Schiedam Net als George Toth vindt de Uto dat de ge meente moet opdraaien voor on derhoud aan de weg en de kade van de Noordvestsingel. Juri disch gezien mag de weg eigen dom zijn van de bedrijven, door dat de weg sinds jaren voor ie dereen toegankelijk is heeft de weg volgens de ondernemers reeds lang de status van openba re weg verworven. Openbare weg of niet? Het ant woord op deze vraag is zowel voor de gemeente als voor de be trokken ondernemers van het grootste belang, omdat de weg en de kademuur dringend een on derhoudsbeurt nodig hebben. De gemeente meent dat de kosten van het wegonderhoud en het herstel van de kades door de on- dernemers moet worden' be taald. Sommige ondernemers hebben ter hoogte van hun bedrijf een in goede staat verkerende kade, maar andere zien zich voor hoge kosten gesteld als de waterke ring daadwerkelijk op kosten van de ondernemers worden hersteld. Ondernemingen als de Uto, die een in slechte staat verkerende kade voor de deur hebben, zien het liefst dat de weg ook officieel een openbaar karakter krijgt. Andere bedrijven, die in het be zit zijn van een goede kade, wil len de kosten voor het wegon- derhoud best betalen om de in vloed in de straat te behouden. Enkele weken geleden gooide eigenaar George Toth van het Bolsterrein de knuppel in het hoenderhok door de straat open te breken. Met zijn actie protes teerde Toth tegen het feit dat de gemeente totaal geen onderhoud aan de weg pleegt. De weg is on dertussen hersteld, maar de wre vel bij de ondernemers blijft be staan. Directeur Jansen van de Uto schat dat herstel van de kade voor zijn deur zijn bedrijf enkele tonnen gaat kosten. De schade aan de kade wordt onder andere veroorzaakt door de trillingen van auto's en vrachtauto's. Door dat de weg reeds sinds de jaren vijftig als openbare weg wordt gebruikt, voelt Jansen er weinig voor om de kosten te betalen. Gemeentevoorlichter Jan Lang straat beschouwt het conflict over de kosten 'als een niet alle daagse situatie'. De Noordvest singel is In Schiedam de enige privéweg, die in de praktijk dienst doet als openbare weg. „Daarom is voor het standpunt van de ondernemers best iets te zeggen, al zijn de eigenaars in principe natuurlijk verantwoor delijk voor het onderhoud". Langstraat hoopt dat het conflict uiteindelijk in den minne kan worden geschikt. „Er heerst geen noodsituatie, dus we heb ben nog tijd om de zaak op te los sen". Directeur Jansen van de Uto wil uitzoeken, hoe lang de weg reeds als openbare weg dienst doet „In de jurisprudentie telt de termijn van dertig jaar. Op vitale plaatsen in Maassluis ontbreekt soms een goede bewegwijzering, heeft de Consumentenbond vastgesteld. Zo Is er bij de veerboot in geen velden of wegen een stadsplattegrond te ontdekken. Maassluis De Consumen tenbond in Maassluis heeft bot gevangen met haar voor stel voor een betere beweg wijzering naar openbare ge bouwen. Hoe moeilijk het postkantoor, het stadhuis, het gezondheidsge bouw of verschillende bejaar denhuizen voor vreemdelingen ook te vinden zijn, verwijsbord- jes komen er niet Wethouder Anton Wus trow wordt al 'gek van de borden'. Het Maassluisse beleid is er vol gens Wustrow juist op gericht zo veel mogelijk borden op te rui men. Al die verwijzingen wer ken volgens hem alleen maar verwarrend. Bovendien zijn ze verkeerstechnisch gezien ge vaarlijk; „Automobilisten vol gen de pijlen en gaan al zoekend op de rem staan. Dat kan je niet hebben". Voorzitter H.A. Kraak van de Maassluisse afdeling van de Consumentenbond weet ook wel datje 'niet alles kan volplakken'. Maar soms is een bord onmis baar, vindt hij. En dat geldt niet alleen voor openbare gebouwen. Zo is het vrijwel onmogelijk om de straten achter de Albert Schweïtzerdreef te ontdekken. Op de brede weg staan geen ver wijsborden naar de woonerven erachter. De gezochte straat op zoeken op een wïjkplattegrond gaat vaak ook al niet, omdat zul ke plattegronden lang niet over al staan en waar ze wel staan, zijn ze soms onvindbaar, zoals aan de Julianalaan. Daar gaat de wiikkaart schuil achter een bus halte. De Consumentenbond vindt dat er over de hele linie nogal wat schort aan de bewegwijzering in Maassluis. In Maasland is het hier en daar van het zelfde laken een pak. Een onderzoek naar de vindbaarheid van 395 straten in de twee gemeenten wees uit dat in veel gevallen de hulp van voorbijgangers moet worden in geroepen. Hoog opgeschoten struiken onttrekken een straat naambord op een gevel vaak aan het gezicht. In de Maassluisse roofvogelbuurt bijvoorbeeld is dat schering en inslag. De Con sumentenbond pleit voor borden op palen en dan liefst twee per straat, aan het begin en aan het einde. De gemeente zal het onderzoeks rapport bladzijde voor bladzijde doorspitten, heeft Wustrow be loofd. Aan de verduidelijking van straatnaamborden valt mo gelijk wel iets te doen. Met ande re borden ligt de zaak wat ge compliceerder. Mogelijk gaat de gemeente zelfs optreden tegen illegale bordenplaatsers. Zo staat er bij bejaardenhuis De Schut sluis een verwijzing die Wu strow al heel lang een doom in het oog is. „Het gaat niet aan dat allerlei instanties zomaar ergens borden plaatsen". Vlaardingen De Culturele Raad Vlaardingen heeft ernstige bedenkingen tegen de financiële opzet van de in 1990 op te voeren bévrijdingsrevue Kantje Boord, De stichting die deze revue van Walter van Ginneken en Dick Borst op de planken wil zetten, moet zien vooral de inkomsten op te schroeven, meent de Cultu rele Raad. De kosten van de revue zijn be- >ot op ongeveer 100.000 gul den. De stichting hoopt het leeu wendeel daarvan te kunnen be talen uit sponsorgelden van het bedrijfsleven enlde gemeente Vlaardingen. De Culturele Raad vindt dat niet verstandig.' De re vuemakers kunnen beter probe ren meer geld uit de produktie zelf te slepen. De Raad vindt dat de stichting best mag uitgaan van 600 bezoekers per voorstel ling en een toegangsprijs van een tientje. De tien geplande voor stellingen leveren dan in totaal zo'n 60.000 gulden op. De Raad gaat met dat voorstel lijnrecht in tegen de bedoeling van Van Ginneken en Borst, die de kaartjes voor Kantje Boord tegen 'vooroorlogse' prijzen wil len verkopen. De Raad geeft de revuemakers nog een tip: leg het spektakelstuk vast op video en maak een elpee van de liedjes. De verkoop daarvan kan ook weer het nodige geld in het laad- je brengen. Verwezen wordt naar het commerciële succes van de plaatopname van Even Goeie Maatjes, de vorige, in 1973 opge voerde revue van Van Ginne ken en Borst. De Culturele Raad geeft de re vuemakers en passant nog een veeg uit de pan. Uit de begroting blijkt dat er van uitgegaan wordt dat de Stadsgehoorzaal, waar Kantje Boord zal worden opge voerd, geen huur in rekening zal brengen. De Raad vindt dat nog al voorbarig. De huur komt dan voor rekening van de gemeente. Overigens adviseert de Raad de gemeente Vlaardingen wél, de revue te subsidiëren met in to taal 10.000 gulden. Schiedam -Het verkeer in Schiedam leverde gisteren verschillende gewonden op. 's Morgens vroeg kwamen op de Nieuwe Damlaan bij de kruising met de Mgr. No- lenslaan twee bromfietsers met elkaar in botsing. De GGD bracht een 17-jarige Vlaardingse en een 16-jarige Vlaardinger, beiden met schaafwonden en pijnlijke knieën, naar het ziekenhuis, i ater op de dag moest een ii-jarig meisje uit Vlaardin gen worden opgenomen in het Holyziekenhuis nadat zij op de Brederoweg met baar fiets tegen een autobus was gereden Vlaardingen De ver tegenwoordigers van FNV en CNV hebben vanmorgen demonstra tie! de vergadering van de RWW-eommissie in zaal Triangel verlaten. De bonden zijn het oneens met de nieuwe weg die de gemeente raad op advies van de sociale dienst met de commissie is inge slagen. „De belangen van de werknemers en de clienten van de GSD in Vlaardingen komen in ernstige mate in gevaar", al dus de afdelingsvoorzitters J. Lamens (CNV) en J. Broos (FNV). In zaal Triangel aan de Fransen straat zou vandaag de eerste ver gadering van de'RW W-commis sie nieuwe stijl* worden gehou den. Gemeenteraad en GSD zijn van mening, dat in de commissie niet meer moet worden gespro ken over 'individuele proble men van uitkeringsgerechtig den', Alleen de beleidslijnen en de bezwaarschriften tegen be slissingen van de GSD komen er nog aan de orde. „Dat wordt een schijnvertoning, waarbij de vlag van de vakbeweging misbruikt wordt. Die positie wijzen wij van de hand", aldus de bonden. Van overleg met de GSD ver wachten de bonden weinig, na de gesprekken die in het verle den hebben plaatsgevonden. „De vakbeweging is terzijde ge schoven", aldus CNV en FNV. Broos en Lamens vinden dat de GSD zich autoritair heeft opge steld, De bonden hebben zich er jarenlang voor ingezet, om in de RW W-commissie tot goede ad viezen te komen. Dat de GSD die adviezen in individuele gevallen niet meer op prijs stelt beschou wen de bonden ais een 'openlijke belediging'. Pogingen om met de GSD tot overeenstemming te komen zijn volgens Broos en Lamens stuk gelopen op de starheid bij de so ciale dienst. „Iedere poging om tot een compromis te komen werd van de hand gewezen, zon der enige bereidheid van de GSD om ook maar iets aan onze wensen tegemoet te komen". De bonden spreken van een con flict met de directie van de GSD. Hun vertegenwoordigers zullen alleen nog naar de vergaderin gen van de RWW-commissie ko men om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij de so ciale dienst. Als er in de commis sie geen individuele problemen worden besproken verliest die het contact met de dagelijkse praktijk, aldus FNV en CNV. De directeur van de GSD, me vrouw Th. J.J. van Miltenburg, is hoogst verbaasd over de houding van de bonden. De stelling dat de directie van de dienst zich auto ritair heeft opgesteld laat zij „ge heel voor rekening van de bon den". „Wij zouden dit in redelijk overleg kunnen bespreken", meent zij. „Het is heel jammer dat de bonden menen deze stap te moeten nemen". De eerste drie panden aan de Noordvestsingel dienen als opslagplaats voor alcoholische produkten. Eige naar Uto wil gaen café/restaurant naast de deur, omdat dit da bedrijfsvoering bedreigt. Schiedam Distilleerderij Uto mag haar bestaansrecht voor een deel aan de horeca ontlenen, naast haar eigen deur ziet de drankenproducent het liefst geen proeflokaal of taveerne verrijzen. De Uto heeft een be zwaarschrift ingediend tegen de komst van een café-restaurant aan de Noordvestsingel. De toekomstige exploitant, een huurder van eigenaar George Toth van het Bols- en Lanvas- terrein, wil het historische pak huis verbouwen tot een horeca- uitspanning. Met monumenten als de Noordmolen, mouterij De Goudsbloem en de straks geres taureerde molen De Palmboom voor de deur geldt het pand als een zeer aantrekkelijke lokatie voor cafés en restaurants. Of de initiatiefnemer toestemming In het bestemmingsplan Nieuw- land Zuid/Oost heeft de Noord vestsingel een bedrijfsfunctie ge kregen. Een horecabestemming vormt op zich geen bedreiging voor de pakhuizen, maar omge keerd verdraagt een restaurant in veel gevallen geen bedrijfs- functies in de directe omgeving. Daarom denkt directeur Jansen van de Uto, dat zijn bedrijf de pakhuizen aan de Noordvestsin gel wel kan opdoeken als het res taurant er komt. Direct naast het betrokken pand slaat de Uto duizenden liters al coholische produkten op. Uit veiligheidsoverwegingen ver draagt zo'n pakhuis geen gebou wen met een pubheksbestem- ming in de directe omgeving, zegt Jansen. voor zijn plan krijgt, is echter - Een horecabedrijf krijgt hier- zeer twijfelachtig. door in principe geen vaste voet aan de grond op het bedrijven terrein, maar in theorie kan de gemeente via een zogenaamde artikel-19 procedure toch het pad effenen voor een vestiging, die in strijd is met het bestem mingsplan. Door de koele verhouding tussen de gemeente en projectontwik kelaar George Toth lijkt zo'n constructie weinig kans te ma ken. Maar voordat de gemeente een uitspraak doet, wil Jansen reeds duidelijk hebben gemaakt dat hij fel gekant is tegen een restaurant De Uto, die bij komst van het res taurant grote parkeerproblemen op de Noordvestsingel voorziet, staat niet alleen in haar verzet De meeste ondernemers in de straat zijn het met Jansen eens, dat de straat uitsluitend geschikt is voor de huidige bedrijfsbe- stemming. Vlaardingen De meerderheid van de Vlaardingse gemeente raad is tegen een invloedrijke overkoepelende organisatie in het welzijnswerk. Dat bleek gis teravond ineen vergadering van de commissie voor sociaal-cultu rele zaken. Het stedelijk insti tuut voor samenlevingsopbouw (Siso) en de buurthuizen Hei paal, 't Nieuwelant, West en De Haven zijn woedend. „Dit is een keuze tegen de vooruitgang", zei Anny Attema namens De Ha ven. Het was de gemeente zelf die twee jaar geleden, onder druk van de bezuinigingen, een fusie in het welzijnswerk voorschreef. Het aantal buurthuizen moest worden teruggebracht van ze ven naar vier en er moest een overkoepelende stichting ko men, die personeel en geld over de buurthuizen zou verdelen. Het welzijnswerk moest meer Maassluis Voor de D66-fractie in de Maassluisse gemeenteraad zijn de nïeuwbouwplannen voor een zwembad bij het NS-station in de Westwijk voorgoed van de baan. Om de 9500 handtekeningen die de actiegroep Behoud Zwembadcomplex Maassluis-Oost heeft inge zameld kan het stadsbestuur niet heen, meent D66-fractievoorzitter Jan Storm. De Democraten zijn nooi t enthousiast geweest over een duur binnen bad bij NS-station Maassluis-West. De lokatie daar heeft een veel te klein oppervlak. Het huidige zwembadplan vindt D66 dan ook beter geschikt voor Mad urodam. De partij stelt twee alternatieven voor: renovatie van Doï-fijn, of de bouw van een nieuw zwemcomplex mét buitenbad in de Sterrewei de, tussen de spoorlijn en de Nieuwe Waterweg bij Maassluis-West Zwemmers en zonaanbidders hebben daar volop de ruimte, meent D66. stedelijke projecten uitvoeren ten behoeve van mensen in 'ach terstandssituaties'. Maar in de gesprekken tussen de buurthuizen werd al snel duide lijk dat er twee kampen waren. Eén kamp ging akkoord met de fusie, het andere wilde de zelf standigheid van de buurthuizen bewaren. Beide groepen kwa men met een eigen plan. De ver schillen waren niet te overbrug gen. PvdA-wethouder Arij Maarleveld koos een middenpo sitie: hij hield vast aan de over koepelende stichting, maar wil de die geen grote bevoegdheden geven. De meerderheid van de raad volgt Maarleveld, bleek gis teravond. De voorstanders van de fusie verwijten nu PvdA-wethouder Arij Maarleveld dat hij geen dui delijke keuze heeft willen ma ken. „In een tijd van schaarse middelen moetje een keuze ma ken", zegt George Herders van het Siso. „Maarleveld heeft de kool en de geit willen sparen. De achterstandsgroepen en het wel zijnswerk worden daar de dupe van". Herders veronderstelt dat Maar leveld, met de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in zicht, bang is om mensen tegen zich in het harnas te jagen. Het buurthuis in de Vettenoordse- polder bijvoorbeeld, heeft zich krachtig verzet tegen de fusie. „Misschien is de wethouder bang voor stemmenverlies in de Vet- tenoordsepolder", aldus Her ders. De wethouder heeft daar een kort en krachtig commen taar op: „Gelul". Hij vindt het bedenkelijk, dat Siso en consor ten him kritiek alleen op zijn persoon en op de PvdA richten. Schiedam - In het bericht over de kledingactie van de vereni ging Schiedam-Nicaragua meld de deze krant verleden week dat mensen hun oude kleding in het Zakkendragershuisje kunnen afgeven. Dat inzameladres klopt niet, meldt secretaris Armand van Puyvelde nu. Kleding kan worden afgegeven aan de Oude Sluis 15. Dit woonhuis bevindt zich overigens wel in de directe omgeving van het Zakkendra gershuisje. Vlaardingen Een verblufte automobilist zag gisterochtend in de Prof. Rutgersstraat rook wolken opstijgen vanonder zijn motorkap, De man, een 20-jarige inwoner van Lopik, zette ijlings 2ijn voertuig aan de kant om de spullen die hij vervoerde in vei ligheid te brengen.' Terwijl hij hier mee bezig was, reed de brandende auto uit zichzelf een stukje vooruit. De wagen botste op een verderop geparkeerde auto, die eveneens in brand raakte. De brandweer moest er aan te pas komen om het vuur te blussen, De schade was aanzien lijk. Rot- Schiedam Een 27-jarige ïd terdammer die gistermiddag Schiedam gratis wilde tanken, is door de politie in zijn woonplaats aangehouden. De man vulde voor/ 73,04 zijn tank bij het To- tal-pompstation aan de Horvath- weg en reed vervolgens weg zonder te betalen. De pompbe diende noteerde het kenteken en een uurtje later kreeg de 'zwarttanker' de politie op be zoek en een proces-verbaal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1