Boot als j ongerenhonk valt goed bij commissie Minder deelnemers verlate triathlon Tbs en dwang verpleging voor voetbalvandaal Provincie: vasthouden aan landbouw Lickebaert Massale vraag naar poepschep blijft uit Ruzie o in muziek op Haring- en Bierfeest Raadslid: 'Trommelen op emmertjes was leuk' Nep-enquêteur bedreigt vrouwen Delflandseweg vreest nu al overlast van jeugd uit Oost VLAAR0IN6S DAGBLAD SGHIEOAMSE COURANT NIEUWE WATERWEE! COURANT jj' ytp*"j Spookrijder botst op Hargalaan Hondenbezitters zonder zakje straks strafbaar Windmill wil niet staken Brons voor Sonneveld Raadsleden lijden aan trouwvirus pj WNfRWEG DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1909 PAGINA 21 Regionaleredactie: Brede Havensiraat 6.3131 BC Vlaardingen- Postbus 400S. 3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343889,4352066,4350557 -sportredactie:4345209.Telefax: 010-4343734 Schiedam De raadsleden Jantje Boonstra (PvdA) en Coby de la Rie (D66) hebben hun excuses aangeboden voor <ie veroorzaakte over last bij het schenden van het kunstwerk De 48 emmertjes van Pieter Geraerts. Van haar gedrag blijkt Gjby de la Rie, die het uit emmers be staande kunstwerk gedeeltelijk ontrafelde, overigens geen en kele spijt te hebben. „Het was leuk". Met name de Schiedamse kunstenaars maakten zich zeer boos over het gedrag van de raadsleden, die zich tijdens de opening van een foto-tentoon stelling met het kunstwerk ver maakten. Het kunstwerk, een in carrévorm opgestelde com positie bestaande uit 48 plastic emmers, kon op weinig respect van de raadsleden rekenen. Tijdens de receptie haalden Boonstra en De la Rie enkele emmers uit de opstelling, waar na zij erop gingen trommelen. „Het kunstwerk nodigde uit tot creatief gedrag", aldus Coby de la Rie. Toen de raadsleden uit gespeeld waren, moest het mu seumpersoneel in de weer ko men om de schade te herstellen. „Dat wij het personeel extra werk hebben bezorgd, vinden wij heel vervelend", het ook Boonstra weten. Tijdens een commissievergade ring voor Welzijn en Cultuur was er opvallend genoeg geen enkele kritiek te horen op het gedrag van de raadsleden. Wet houder Luub Hafkamp, die ten tijde van het incident op vakan tie was, wuifde de krantever ha len ever het incident weg als 'ludieke berichtgeving'. Uit een onderzoek van deze krant bleek enkele weken gele den, dat het merendeel van de geënquêteerden het gedrag van de raadsleden scherp afkeurde. Ook Pieter Geraerts, de maker van het kunstwerk, was net als de Schiedamse kunstenaars van mening dat het vandalistische gedrag van de raadsleden niet te tolereren valt. Bij gebrek aan kritiek op haar gedrag, greep Coby de la Rie de gelegenheid aan om vragen te stellen over het aankoopbeleid van het gemeentelijk museum. De la Rie vindt het vreemd, dat museumdirecteur Hans Paal man regelmatig aankopen doet zonder de aankoopcommissie te raadplegen. „Ik vraag mij af of de directeur hier het recht toe heeft". Hafkamp tilde nietzo zwaar aan deze situatie. „In de praktijk zie je, dat de aankoopcommissie zich bijna altijd in de voorstellen van de museumdirecteur kan vinden". De aankoop van de omstreden emmertjes werd vol gens Hafkamp overigens wel door de aankoopcommissie ge ratificeerd. „Het kunstwerk werd betaald door het ministerie van WVC, waar zich ook nog een aantal deskundigen over de aankoop heeeft gebogen", aldus Haf kamp. De la Rie kon haar ver bazing over de aankoop nu he lemaal niet meer onder stoelen of banken steken. „Dus er heb ben zich wel twintig deskundi gen over dit voorstel gebogen Schiedam Het leek een wild plan, dat jongeren werker Johan Janssen verleden jaar in deze krant ontvouwde. Koop een boot, leg die in de Schie en je hebt een oplossing voor het accommodatieprobleem voor de jongeren in Schiedam-Oost. Even diep ademhalen voor alweer een baantje in het Kolpabad. Vlaardingen De uitgestelde recreatieve triathlon heeft giste ren in Vlaardingen ongeveer 200 bezoekers getrokken. Dat is een. kwart minder dan het organise rende bureau sportieve recreatie de afgelopen jaren gewend was. Aanvankelijk stond de triathlon, die bestaat uit 550 meter zwem men, 30 kilometer fietsen en 4 kilometer hardlopen, voor 25 mei op het programma. Het sportieve evenement werd toen op het laatste moment afgebla zen wegens smogalarm. Ondanks de nadruk op het re creatieve karakter deden veel deelnemers die rond zes uur in het water van het Kolpabad do ken, alsof het een belangrijke wedstrijd betrof. De meesten na men ook niet de moeite om zich na het zwemmen te verkleden. De snelste deelnemer raffelde .het totale parcours af in slechts één uur en veertien minuten. De creatieve oplossing leek een zachte dood te zijn gestorven, maar de raadscommissie voor Welzijn en Cultuur blijkt nu zo waar enthousiast te zijn voor het plan. Sinds de Sint Joris Doele in 1987 afbrandde, moeten de jongeren uit Schiedam-Oost het zonder ei gen onderkomen stellen. De roep om een nieuw clubhuis voor de jongeren, waarvan er 120 tot de zogenaamde randgroe pen worden gerekend, klinkt sindsdien aanhoudend. In arren moede kraakten de jon geren verleden jaar voor korte tijd het voormalige politiebureau aan de Grote Markt. Deze actie diende vooral om aandacht te vragen, want een serieus alter natief voor de afgebrande Stads- doele vormde het pand niet. Nadat het plan om het voormali ge pompgemaal aan de Rotter- damsedïjk te verbouwen, op de financiën strandde, geldt het bootplan als het laatste serieuze alternatief. Door ruimtegebrek en uit vrees voor geluidsoverlast behoort een onderkomen op een centraal punt in de dichtbe bouwde wijk nauwelijks tot de mogelijkheden. Daarom richt het jongerenwerk zijn ogen vooral op de Schie, waar men veel minder overlast verwacht. De bewoners van de Delflandse weg, de flats die ter hoogte van de gedachte bootlokatie aan de Schie grenzen, zijn heel wat minder gerust over de eventuele komst van de boot Secretaris J, de VUeg-Verbeek van de bewo- nersvereniging Delflandseweg vreest, dat de boot enorme ge luidsoverlast gaat veroorzaken. Omdat de bewonere van de Delf- tseveerweg bejaard tot hoogbe jaard zijn, en de geluidsoverlast in de wijk al op de grens van'het aanvaardbare ligt, is de 'herrie- boot' volgens De Vlieg niet ge wenst. Het pompgemaal aan de Rotterdamsedijk en een gymlo kaal aan de Franklinstraat zien zij als als een betere lokatie. Hoewel de commissie begrip toonde voor de vrees van de be woners, is het merendeel van de raadsleden toch enthousiast voor het plan. CD A-raadslid Els Heli- wig voegde er na haar adhesie betuiging sussend aan toe dat de 'lokatie van de boot nog niet vaststaat'. Rob Bergevoet, de opvolger van Johan Janssen als jongerenwer ker in Oost, drong bij de raads commissie aan om spoed te zet ten achter de besluitvorming. Wethouder Luub Hafkamp zeg de toe, dat de gemeente binnen enkele maanden met een plan van aanpak komt. Het jongerenwerk uit Oost heeft zijn oog reeds laten vallen op een betonnen bak, die voor ruim twee ton te koop is. Of deze boot wordt aangekocht wil de raads commissie eerst in alle rust be kijken. „Ik weet niet of deze boot zo geschikt is", liet Pvd A-raads lid Ben Stuivenberg weten. Verder vind ik twee ton vrij prij zig voor zo'n bak". De bewoners van de Delflandse weg kregen van de commissie de toezegging, dat er bij de planvor ming rekening wordt gehouden met de belangen van de bewo ners. „We moeten ervoor zorgen, dat de geluidso verlast tot een mi nimum beperkt blijft", meent Ben Stuivenberg. Rotterdam - De Rotterdamse rechtbank heeft vanochtend een 19-jarige Schiedamse voetbal vandaal tot tbs en dwangverple ging veroordeeld. Wegens po ging tot zware mishandeling en overtreding van de vuurwapen- wet werd de verdachte boven dien veroordeeld tot vier maan den gevangenisstraf. De rechtbank achtte bewezen dat de Schiedammer met een vijftig centimeter lang slagers mes op een groep PC Den Haag supporters had ingestoken. De SVV^supporter beging zijn daad op 16 mei, toen de Schiedamse eerste divisieclub tegen FC Den Haag speelde. De Hagenaars sloegen bij aan komst op NS-station Schiedarn- Nieuwland verschrikt op de vlucht, toen de Schiedammer plotseling met het mes begon te steken. De Schiedammer was op de dag van het misdrijf pas vier dagen op vrije voeten na een maandenlange detentie wegens een overvaL Naast de steekpartij stond de Schiedammer tereent voor de fabricage van een benzinebom. De bom was bedoeld om 's avonds in het vak van FC Den Haagsupporters te gooien. Toen hij de fouillerende agenten bij de ingang van het stadion zag, ver stopte hij de bom buiten het sta dion. Een Haagse politieagent zag dit, waarop de Schiedammer even later in het stadion kon worden gearresteerd. Net als de psychiaters, die de verdachte hebben onderzocht, is de rechtbank van mening dat verminderd toerekeningsvat baar is en een gevaar oplevert voor de veiligheid van anderen. De officier van justitie eiste twee weken geleden zes maanden cel en tbs met dwangverpleging. Schiedam Een dronken spookrijder heeft gisteravond geprobeerd de politie om de tuin te leiden. Nadat de 35-jarige Schiedammer op de Hargalaan een aanrijding had veroorzaakt, zette hij zijn auto snel op de goe de rijbaan. De politie trapte daar niet in. De toedracht van het on geluk was duidelijk. De man reed over de verkeerde rijbaan van de Hargalaan in de richting van de op- en afrit van rijksweg 20, Op de kruising kwam hij in botsing met de auto van een Vlaardingse, die van die kant geen verkeer had ver wacht Zij probeerde de spookrij der nog te ontwijken door de middenberm in te rijden, maar dat mislukte. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor spookrijden en voor rijden onder invloed. Maasland/Den Haag De met dioxine besmette Licke- baert-polder bij Maasland mag onder geen beding de bestemming recreatiegebied krijgen. De polder moet in principe voor landbouw be schikbaar blijven. Dit antwoorden gedeputeerde staten op vragen van de CDA- statenleden P.A. Kuyk, P. Hörn- cher en J Heykoop. Het trio had geconstateerd dat de gedupeerde veehouders het gebied wensten te verlaten en vonden dat de pol der meteen een andere bestem ming zou moeten krijgen. Ge dacht werd in dat verband aan recreatieve doeleinden. Het dagelijks bestuur van de provincie antwoordt nu dat 'landbouw op termijn' toch mo gelijk moet zijn. Mochten de boe ren massaal het gebied de rug toekeren, dan nóg voelen GS er niet veel voor het gebied te be stemmen als recreatiegebied. Dit omdat 'in het huidige program ma al een onevenwichtige ver deling van recreatiegebieden over de noord- en zuidrand van Midden- Delfland te constateren is', aldus GS. Ook voordat de dioxine-affaire aan het licht kwam, leefde bin nen het CDA al de wens om de veeteelt in Lickebaert terug te dringen, zo werd in de schrifte lijke vragen gememoreerd. Al in 1983 bij de behandeling van de eerste plannen voor Midden- Delfland, zou het CDA al op meer recreatie in het gebied heb ben aangedrongen. GS stellen echter dat het CDA altijd het collegestandpunt heeft gevolgd. Dat standpunt kwam erop neer dat met het nemen van definitieve beslissingen ten aan zien van landbouw in het Licke- baertgebied moest worden ge wacht, totdat was onderzocht of en in welke mate het gebied was verontreinigd. A. Kardol van dierenspeciaalzaak Wak demonstreert de werking van de 'Happer* met behuip van een kunstdrol. Schiedam ïn de Schiedamse dierenwinkels is nog geen run ontstaan op hondepoepzakjes. Eigenaren die hun hond op straat laten kakken moeten van af volgende maand een zakje of schepje bij zich hebben, maar pu bliek poch handel lijken daarop voorbereid. De 'oprui minstru- menten' die straks verplicht zijn gaan voorlopig maar mondjes maat over de toonbank. Alleen dierenspeciaalzaak Mak aan de Broersvest registreert de laatst, tijd een lichte stijging in de vraag. Eigenaar A. Kardol verkoopt gemiddeld vijf schepjes per week. Hij heeft twee soorten in zijn assortiment. De 'Happer', een bescheiden schepje {f 9,40) dat de drager met de bijbehoren de plastic zakjes gemakkelijk in de zak van een ruime regenjas kan meenemen. En een grotere schep {f 17,95), die in de hand moet worden meegedragen. Daar horen geen zakjes bij, maar er pasx wel precies een servet overheen. Raadzaam is het, bij deze laatste methode servet en inhoud na de reinigende daad meteen in de dichtstbijzijnde afvalbak te wer pen. Bij de 'Happen!, die volgens Kardol een handzaam formaat heeft, kunnen zakje en inhoud wel wat langer worden meege dragen. Omdat er heel weinig vraag naar is, heeft dierenwinkel De Cobra in de Hof van Spaland tijdelijk geen honden-hygiënische arti kelen op voorraad. „We hebben wel schepjes verkocht, maar ze zijn vrij duur: zevenentwintig vijfennegentig", zegt de verko per, die de geringe omzet ver klaart uit die hoge prijs. Dat de gemeenteraad paal en perk wil stellen aan de poepoverlast juicht hij toe: „Ik moest vanmor gen voordat ik m'n zaak in kon ook weer een enorme bolus vlak voor m'n deur opruimen". Leuk zou De Cobra het vinden als de gemeente de verkoop van zakjes en schepjes niet zelf ter hand neemt, maar die overlaat aan de handel: „Dan kunnen wij mid denstanders er ook nog iets aan verdienen". Eigenaar Fischer van De Rim boe, een zaak in dierenbenodigd heden aan de Parkweg, heeft wel poepschepjes in zijn schap pen, maar de verkoop houdt niet over: „Een stuk of drie, vier per week". Het instrument dat Fi scher 'redelijk handig' noemt, kost 19,95. „Ik heb ook nog een tijdje een schep verkocht met een draaiende onderkant en een zakje eraan, maar dat was niks. Zit je hond met een soepel ont lasting, dan is zo'n constructie redelijk problematisch". Ondertussen lijkt de gemeente ernst te willen maken met het bevorderen van het schepge- bruik, en dat niet alleen door 'vergeetachtige' hondebezitters te bekeuren, De Openbare Nuts bedrijven krijgen de opdracht, de verkoop van een bekroond opraapzakje te stimuleren. De prijs van dit wondermiddel is niet bekend, evenmm als de wij ze van gebruik. „We hebben ze nog niet in huis", verklaart een ONS-woordvoerder. Maandag komt de 'hondenprb- blematiek' aan de.orde in de ge meenteraad. Op tafel ligt dan ook een brief van de Dierenbe scherming Schiedam. Die wil alsnog opheldering over een rel die YVD-fractieleider Gerard Verhulsdonk in juni veroor zaakte. Verhulsdonk had in een vergadering, naar zijn eigen zeg gen terzijde en schertsenderwijs, opgemerkt dat alle maatregelen tegen honden en. hondepoep ge doemd zijn te mislukken. Vol gens hem was er maar één oplos sing voor de overlast: „Een stuk- kie gif". De Dierenbescherming twijfelt ernstig aan Verhuls- don ks gevoel voor humor en ivil van het college van burgemees ter en wethouders weten of zij soms de mening van de liberale voorman delen. Vlaardingen Door een ruzie binnen de or ganisatie van het Ha ring- en Bierfeest dreigt het optreden, van twee bands zaterdag niet door te gaan, De twee acts, het duo de Brio's en de Turks-Nederlandse formatie Turks Fruit, moeten volgens H B-voorzitter Rinus van Zan ten tussen elf uur 's morgens en vijf uur 's middags hun podium bemannen en vrijwel non-stop musiceren. Dick Molenaar, die de bands contracteerde, vindt dat een onredelijke eis. Boven dien is Van Zanten met die eis pas op de proppen gekomen toen het contract met de bands al was getekend, zegt Molenaar. Volgens dat contract zouden de Brio's en Turks Fruit twee uur spelen. Molenaar is er met veel moeite in geslaagd de duur van hun optredens met nog eens twee uur te verlengen, maar verder wil hij niet gaan. Pop groepen zijn volgens hem geen amusementsorkesten, die onaf gebroken kunnen musiceren, „Ze hebben een intensief, sa menhangend programma. De spanning is er uit als hun optre den te lang wordt gerekt", aldus Molenaar. Molenaar verzorgt al negen jaar de popmuziek voor het Haring en Bierfeest. Het spijt hem dat hij er nog steeds niet ïn is geslaagd het verschil duidelijk te maken tussen een blaasorkestje en een popformarie. Dat Van Zanten de overeenkomst met de Brio's en Turks Fruit niet wil nakomen, spijt hem nog meer. In een brief aan de stichting Haring- en Bier feest schrijft Molenaar dat het sop eigenlijk de kool niet waard is: op de keper beschouwd gaat het om twee uurtjes muziek. Voor Molenaar is dat geen reden om de bands van het volksfeest op 2 september te weren. Schiedam Een 39-jarige Schiedammer die zich uitgaf voor enquê teur van de NVSH heeft tientallen vrouwen in Schiedam met be dreigingen de schrik op het lijf gejaagd. De man, die probeerde de vrouwen te dwingen tot seksuelehandelingen, is gisteren aangehou den, De nep-enquêteur trachtte tussen at.ril en augustus zo'n honderd vrouwen via de telefoon ertoe te verleiden met hem over hun lief desleven en over seks te praten. Ongeveer de helft van de vrouwen die hij belde gaf antwoord op zijn intieme vragen. A an net eind van de telefoontjes vertelde de man, dat hij de gesprek ken op de band had opgenomen. Hij dreigde die opnamen openbaar te maken als de vrouwen geen seks met hem wilden hebben. Voor zover bekend heeft hij geen van zijn slachtoffers daadwerkelijk be zocht. Eén vrouw, die Hij herhaaldelijk belde, deed aangifte bij de politie. In >verleg met de PTT en de officier van justitie werd besloten de ano nieme beller op te sporen. Tegen de man is proces-verbaal opge maakt. Of hij aan de officier van justitie zal worden voorgeleid, wist de politie vanmorgen nog niet te vertellen. Vlaardingen Het personeel van Windmill is gisteravond niet akkoord gegaan met het laatste cao-bod van de directie. Tijdens een ledenvergadering in De Lijndraaier, die was belegd door de Industriebond FNV, wezen de leden raet name een loonsver hoging van m procent en een verlaging van de vut-leeftijd naar 61V4 jaar van de hand. De bond had om respectievelijk 3 procent en een vut-gerechtigde leeftijd van 60 jaar gevraagd. Ondanks het onoverbrugbare verschil van mening is het Windmill-personeel niet van plan stakingsacties te gaan voe ren. De bereidheid daartoe bleek gisteren zeer gering. Vlaardingen De 56-jarige,! magazijnbeheerder LourertS.;. Pieter Sonneveld is van-" morgen tijdens een bijeen-?, komst bij Fontijne Holland; BV aan de Industrieweg on-X derscheiden met de ereine-.-' daille in brons verbonden»' aan de Orde van Oranje.^ Nassau. Sonneveld is veertig.^ jaar bij het bedrijf in dienst,"-! Hij begon als bankwerker?' en werd later eerste machi- nemonteur. De bijbehorende versiersel len werden hem door burger meester Fred van Lieropge-Zj speld. Schiedam Hel trouwvïftis heeft de Schiedamse gemeente raad in haar greep. Van de'33 raadsleden in Schiedam ruilen er deze d agen maar liefst drie het vrijgezellenbestaan in voor de huwelijkse staat. Het jongste CDA-raadslid Ton Seis beet gisteren het spits af. De vertegenwoordiger van de par tij, die het gezin nog als hoek steen van de samenleving be schouwt, trad gisteren in Maas land in het huwelijk. Ook PSP/PPR-vertegenwoor- diger Bart de Leede stapte giste ren ïn het huwelijksbootje en binnen enkele weken volgt PvdA'er Ben Stuivenberg. Dit laatste huwelijk wordt voltrok ken door zijn partijgenoot wet houder Aad Wiegman, die spe ciaal voor deze gelegenheid döÓr de raad werd benoemd tot amb tenaar voor de burgelijke stand'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1