Demonstratie tegen uitwijzing Tamil Stortbui geeft Haring- en Bierfeest beetje extra pit APK Vrienden geven jubilerende zeekadetten meer armslag V| D y Ook Ina Brouwer sceptisch over ontwikkeling Spaland-affaire DE V.V.D. WERKT AAN 'N SCHONER MILIEU DE V.V.D. WERKT AAN MEER WERKGELEGENHEID DE V.V.D. WERKT AAN 'N VRIJE BUIS DE V.V.D. WERKT STEM LIJST 3 VLAARDINGS OABBLfld SCH1E0AMSE G0URAN1 NIEUWE WATERWEG CSURAN1 Auto in sloot Chaos door feestje Pompstations geplunderd Uister Geweld in Schiedam Feestweekeinde ode aan Kethelaars Vader tegen zoon; 'Drinken zul je!' WnflNKG Regionale redactie: Brede^avenstraat 6,3131 ËC Vlaardjngen^Postbus 4003,3i30 KA Vlaardingen. Telefoon: 0*10-4343229,4352066.43SQS57-snorfredaclie: 4545209. Telefax:'Öl(M3497^4"'" MAANDAG 4 SEPTEMBER 1989 PAGINA 9 MaassluisBurgemeester Hans van Es van Maassluis wil probe ren te voorkomen dat de 20-jari ge Tamil-vluchteling Sri Selva- raja morgen het land wordt uit gezet. Van Es zou vandaag pro beren uitstel te krijgen bij het ministerie van Justitie. De Maassluisse burgemeester zegde dit gisteren toe toen onge veer 50 Tamils bij het politiebu reau demonstreerden tegen de uitwijzing van Sri Selvaraja. De asielzoeker zit sinds woensdag vast op het bureau. Toen hij op die dag zijn wekelijkse stempel kwam halen kreeg hij te horen dat over zijn asielaanvraag nega tief was beschikt. Hij mocht niet terug naar zijn woning. Sri Sel varaja verblijft al vijfjaar in Ne derland. Volgens een woordvoerder van de gemeente Maassluis is het ge bruikelijk dat vluchtelingen op het politiebureau worden vast gehouden zodra bekend is dat hun asielaanvraag niet is geho noreerd. Volgens de procedure wordt de asielzoeker 20 snel mo gelijk op een vliegtuig naar zijn vaderland gezet. Het Platform van Solidariteits- groepen Tamils in Nederland, dat de demonstratie in Maassluis gisteren organiseerde, zegt dat Sri Selvaraja gevaar loopt als hij terugkeert naar Sri Lanka. Het Platform heeft dit ook laten we ten aan staatssecretaris Korte- Van Hemel (justitie). Als justitie de uitwijzing enige tijd wil op schorten is het misschien moge lijk dat Sri Selvaraja een Cana dese verblijfsvergunning krijgt. Aan verscheidene vluchtelingen uit Maassluis zou in het verleden asiel zijn verleend door Canada. Het Platform noemde de demon stratie in Maassluis een speer puntactie. In Oudenbosch zou eveneens een Tamil-vluchteling door de politie worden vastge houden in afwachting van zijn uitwijzing. Een Tamil die in een cel in Brunssura op zijn uitwij zing wachtte zou inmiddels we gens procedurefouten bij justitie weer op vrije voeten zijn gesteld. Burgemeester van Es van Maas sluis en politiecommissaris Van Nieuwkoop ontvangen vandaag een delegatie van het Platform om het lot van Sri Selvaraja nog maals te bespreken. Schiedam De fractie van Groen Links wil na de verkiezingen in de Tweede Kamer terugkomen op de Spaland-affaire. Dat lieten kandidaat-kamerlid Ina Brouwer en PSP/PPR-raadslid Bart de Leede vrijdag tijdens een bezoek aan de nieuwbouwwijk doorsche meren. Ina Brouwer, destijds fractie voorzitter van de CPN en nu één van de prominente kandidaten van Groen Links, bezocht Schie dam om de oprichting van de plaatselijke afdeling op te luiste ren. 's Avonds sprak zij tijdens de oprichtingsvergadering in het Passagetheater, overdag fietste het kamerlid in spé met een aan tal Schiedamse geestverwanten langs verschillende projecten. Tussen de draglines en caterpil lars lichtte Bart de Leede Brou wer in over de voorgeschiedenis van de Spaland-affaire. Verle denjaar drongen raadsleden van D66 en Klein Links, dat sinds vrijdag ook in Schiedam als Groen Links door hetle ven gaat, aan op een aanvullend onder zoek naar de bodemgesteldheid in de wijk. Zoals bekend is de nieuwe wijk gedeeltelijk opgespoten met gif tig havenslib. De kritische raads- braakliggend terrein in het ge bied is ingericht als produktïe- bos. Haar scepsis over de ontwikke lingen in Spaland stak Ina Brou wer echter niet onder stoelen of banken. „Ze weren dat hout ze ker omdat het anders door het havenslib wordt aangevreten", sprak Brouwer spottend. Met Bart de Leede was zij van me ning, dat de volgende milieumi nister moet worden aangespro ken op de gifzaak. „Want alleen op dat niveau kan een nieuw bo demonderzoek nog worden af gedwongen". Opvallend aan het bezoek van Brouwer was, dat zij niet zoals collega's van andere partijen op stemmenjacht ging. Zij prefe reerde een zakelijk bezoek bo ven een dagje folders uitdelen in een winkelcentrum. Toch was het bezoek geen slech te zet in de strategie van Groen Links. Dat de partij juist nu plaatselijk tal van afdelingen op richt, brengt de partij op lokaal niveau voortdurend in het nieuws. En daarvan profiteert de partij ook landelijk. Waar Groen Links zijnstemmen ook vandaan haalt, op de werf van Wilton-Fijenoord ontmoette Ina Brouwer weinig enthousias me. Dat de werf met een geslo ten nïeuwbouwafdelingeen ziel togend bestaan heeft, dankt de werf volgens de ondernemings raad uitsluitend aan de 'Haagse politiek'. „En daar bent u ook een vertegenwoordiger van", sprak secretaris Diek Benner. Vlaardingen Een 56-jarige Vlaardineer heeft zijn auto vrij dagavond in een sloot naast de Maassluisedijk 'geparkeerd'. De man raakte vermoedelijk door een combinatie van drank en een te hoge snelheid in een slip. Hij kon zijn auto niet meer in be dwang houden. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de wagen moest funk beschadigd uit de sloot worden getakeld. Bezoekers van het Haring- en Bierfeest schuiten voor de regen onder de Vfsbank, door AAD RIETVELD Vlaardingen Fred van Lier Burgemeester ier had de weergoden nog zo gewaarschuwd: „Wij heb ben 16 Haring- en Bierfeesten gehad, en 15 keer mooi weer. Dus denk erom, daarboven", sprak hij bezwerend toen hij rond elf uur voor restaurant De Koperen Kap op de Oosthaven- kaae het feest opende. Maar nauwelijks drie uur later kwam de regen bij bakken uit de hemel. Feestend Vlaardingen vluchtte in winkels en rokerige café's, onder kraampjes en lui fels, paraplu's en plastic zakken. De ban was gebroken. Niet iedereen zal er even blij mee zijn geweest, maar de regen deed dat moet gezegd de ze ventiende editie van het feest geen kwaad. De plensbui zorgde voor saamhorigheid onder de mensenmassa, die kort daarvoor nog wat lusteloos langs de vele kraampjes had geslenterd. Het Haring- en Bierfeest, dat van massaal volksfeest steeds meer een groot middenstandsfeest lijkt te worden, kon wel een buitje gebruiken. Er werd flink gemopperd op de regen, maar 't was opeens een stuk gezelliger. Muzikanten die stug doorspeelden kregen veel meer applaus dan toen het nog droog was. VVD-leid er George Neïjssel maakte op de politieke markt in de Waalstraat grapjes met SP'er Remï Poppe. „Kijk leden ^drongen verleden jaar vullend -Klemge steldheid. Wethouder Chris Zij- venjeefs aan op een aanvi onderzoek naar de bodemge- deveJd van milieu en de meer derheid van de raad gingen niet in pp de eis, waarna D66 en Klein tanks het vertrouwen in het milieubeleid van de gemeen te Schiedam opzegden. De Leede vertelde ïna Brouwer dat de Vergiftigde wijk toch een milieuVHWHleSjk -ima go moet krijgen- Zb wordt w geen tropisch hard hout gebjuikv in de woningen, tétwijl een Schiedam De politie is er za terdagnacht met moeite in ge slaagd een burenruzie In de Van Maanenstraat te sussen. In de straat heerste omstreeks één uur een chaotische situatie. Minstens tien mensen stonden vanaf de balkons naar elkaar te schreeu wen. Aanleiding was een feestje, waarbij iemand een buurtbewo nerhad verwond door een ruitje in te slaan. Pas nadat de politie de feestgangers indringend had toegesproken, keerde de rust in de straat terug. Schiedam De politie heeft za terdagnacht vier Rotterdam mers ingerekend die gratis had den getankt bij een pompstation aan de 's Gravelandseweg. De pompbediende had vergeefs ge probeerd, de zwarttankers tegen te houden door voor hun auto te springen. De daders reden daar op in volle vaart achteruit. Ze verdwenen In de polder, waarde politie hen later aanhield. Zondagavond was het Total- benzinestation aan de Horvath- weg het doelwit van een onge veer 24-jarige overvaller. Hij be dreigde de pompbediende met een vuurwapen en maakte onge veer duizend gulden buit De da der Is nog spoorloos. me ha klaar terwijl uwacht öa's pas service! Burg. H.Gretelaan 273 SCHIEDAM - Tel. 010-473 82 22 nou, die Poppe neemt gelijk weer een hele klauw", riep hij, toen hij de socialisten achter hun kraampje VVD-koekjes offreer de. „Ja", nep Poppe terug, „wij eten al jouw rotzooi op, dan kun je het volk er niet mee vergifti- ffensen die elkaar niet kenden dromden samen op de schaarse droge plekjes en onbekenden raakten met elkaar aan de praat „Jij bent een toffe goser, jij mag blijven", kreeg een jongen te ho ren, die de bui trotseerde om twee handen vol glazen bier te halen aan de overkant van de straat Geluk Toen de Vlaardingse jetset zater dag om half elf samenkwam in Peter Kurvers' Koperen Kap leek het nog een stralende dag te worden. „Jullie hebben geluk met het weer", riep iemand naar Rinus van Zanten, de man die na het overlijden van Jan Brouwer voorzitter werd van de stichting Haring- en Bierfeest. „Wat nou geluk? Hier hebben wij een jaar Hard aan gewerkt," zei van Zan ten. En tegen degenen die twij felden of het zulk mooi weer zou blijven zei hij: „Hou je nou maar aan mij vast, dan komt het wel in de binnenstad werd nog druk gebouwd aan podia en terrassen, toen onder net toe ziend oog van burgemeester Van Lier op de Oostfiavenkade de feestvlag werd gehesen- Pas een uur later begon de stad vol te stromen. Minder vol dan in voorgaande jaren, maar toch... Het was dringen bij de kraamp jes, bij de podia, bij het spring kussen in de haven en bij de paarden van de Flardingba-rui- ters op het Veerplein. .►Nee, we gaan niet in de rij staan", zei een moeder tegen haar dochter, die wel een ritje op een pony wilde maken. „Moetje kijken wat een rij. Je komt toch nooit aan de beurt". Het was dringen rond het Buizengat, waar leden van het MF en B Promotionteam in duizeling wekkende vaart langs een touw over het water suisden. Eén stuntman, een 22-jarige Rotter dammer, kwam bij de afdaling met zijn been tegen de kade. Hij werd met een gebroken scheen been in het Holyziekenhuis ge bracht. Trots Voor aanvang van het feest had Rinus van Zanten danig in de 'rats gezeten. Hij wist dat er zeer kritisch gekeken zou worden naar het werk van het groten deels vernieuwde bestuur van de stichting Haring- en Bier feest. Om éen uur was hij opge lucht „De traditie is voortgezet, en daar was het om begonnen", zei hij.„Ik ben hartstikke trots". Van Zanten liep zichtbaar te ge nieten. „En die bui waait wel over", zei hij, wijzend op de don kere lucht. Maar een kwartiertje later regende het dat het goot Later dan gewoonlijk liep de stad leeg. Waar het in voorgaan de jaren om vijf uur onherroepe lijk afgelopen was, stonden er deze keer om half zes nog bands op het podium. Voor twee be woonsters van een portiekwo ning aan de Westhavenkade was het feest toen al wel afgelopen.. Zij boenden de trap naar nun huis. Die was besmeurd met res ten patat en mayonaise. „Da's elkiaar hetzelfde", lachten zij. Wijkagent Gerrit van Brakel zette koers in de richting van de Westhavenplaats. Daar, bij de jongerencaté's, wil nog wel eens een vechtpartijtje uitbreken. Maar dat viel mee deze keer. Een 39-jarige dronken Maassluizer sloeg een ruit op station Vlaar- dingen-Centrum aan diggelen en in de Smalle Havenstraat sloeg een beschonken man zijn echtgenote met haar hoofd tegen een ruit. Het dagelijks onderhoud aan het moederschip Rigel is ook een taak voor de zeekadetten. Op de foto wordt de stuurhut gepoetst. Maassluis Improvisatiever mogen kan de staf van het korps Zeekadetten in Maassluis niet worden ontzegd. Waar andere eigenaren duizenden guldens aan liggeld moeten betalen, re gelt het korps doorgaans een gratis dok voor onderhoud aan moederschip de Rigel. Toch kampen de kadetten met finan ciële problemen. Het financiële tekort wordt ver oorzaakt door de stijgende on derhoudskosten aan de Rigel en het tekort aan leden. Aan offi cieren en onderofficieren heeft het korps geen gebrek, maar het aantal jonge leden blijft op dit moment enigszins achter bij de, verwachtingen. Momenteel telt het korps vijfen dertig kadetten, en dat zijn er volgens voorzitter Leen de - Zeeuw zeker tien te weinig om de vereniging een gezonde toe komst te geven. „Maar die leden 2eeken we uiteraard niet in de eerste plaats voor het geld", voegt De Zeeuw er haastig aan toe. „We willen de mogelijkhe den van dit korps natuurlijk aan zoveel mogelijk jongeren aan bieden". Het veertigjarig jubileum werd zaterdag op de Rigel aangegre pen om eens terug te blikken op het verleden. Jan Warhout, nu adviseur, destijds één van de op richters van het korps, vertelde over de belevenissen van de jon ge kadetten door de jaren heen. Op 22 september komen de her inneringen ongetwijfeld in bre de kring boven, als de reünie van het zeekadetten korps plaatsvindt. Vanaf acht uur 's avonds worden de leden en de ex-leden verwacht in de scout hoeve aan de Vlaardingsedijk. De reünie mag de leden momen teel in de ban houden, het be stuur van de zeekadetten is druk in de weer om de toekomst van het korps veilig te stellen. Naast een ledenwerfactie heeft het be stuur het jubileum aangegrepen om een donateursactie op te zet ten. Op de zeekadetten en de officie ren rust in deze periode de taak om buitenstaanders als vriend voor het korps te winnen. Ket bestuur hoopt, dat 500 mensen het korps zo n goed hart toedra gen, dat zij de organisatie voor 25 gulden per jaar willen steunen. De komende jaren blijft het Maassluisse korps onlosmakelijk verbonden met de voormalige loodsboot Rigel, maar bet be- stuur ziet toch de dag komen dat er moet worden uitgekeken naar een ander schip. „Wij merken nu al dat de onderhoudskosten flink stijgen", zegt I-een de Zeeuw. „Ik schat dat we over een jaar of vijf toch aan een ander schip toe zijn". De komende jaren kunnen de zeekadetten echter nog genoeg plezier met de Rigel beleven. Met de herfst in aantocht komt er dit jaar van varen niet ved meer terecht, maar volgend sel- :oen gaan dé kadetten er op nieuw regelmatig op uit. Hoogte punten beloven het bezoek aan Sai| 1990 in Amsterdam en een uitwisseling met Engelse zeeka detten te worden. Volgend iaar bezoeken de Engelsen Maassluis, het jaar erop gaan de Maasslui- zers zelf de oversteek wagen. Schiedam Op de Kerkweg is za terdagnacht na af loop van het Ke thelse feestweek- einde een 27-jari- ge Schiedammer mishandeld. Hij werd rond één uur door vijf jon gens van zijn fiets getrokken en in elkaar geslagen. Hij belandde in de sloot en wist een goed heenkomen te zoeken door aan de overzijde op de wal te klauteren. Zondagnacht werd een 22-jarige Schiedammer door een 28-jarige Rotterdammer met een sterk op een vuurwapen lijkend voorwerp bedreigd De mannen waren samen in een auto gestapt nadat ze elkaar in de stad hadden ontmoet. In de Boterstraat slaagde de Schie dammer erin te vluchten. Hij waarschuwde de politie, die de Rot terdammer aan hield. In de auto lag een speelgoed pistool. Schiedam Het Kethelse feest weekeinde heeft alle concurren tie doorstaan. Zaterdag waren er in de regio,ook evenementen als een Haring- en Bierfeest, een 'Uitmarkt' in Rotterdam en een Delftdag, maar dankzij het gren zeloze enthousiasme van de le den van muziekvereniging St. Radboud werd het feest in Ke- theleen daverend succes. Zes jaar geleden werd al eens een zelfde feestweekeinde geor ganiseerd. Ook toen met de be doeling, geld in te zamelen voor de niet bepaald winstgevende Kethelse muziekvereniging, en ook toen vond het feest plaats in en rond een tent aan de Kerk weg, hoek Joppelaan. Saxofonist en tijdelijke pr-man van StRad- boud, Peter de Vette (37), vond het in 1983 ook heel leuk. „We kozen een mooi weekeindje uit. Windkracht negen en een stro mende regen", zegt hij, „Maar de tent zat wel vol". Ook zaterdag regende het be hoorlijk. En wederom zat de tent 18 bij 24 meter groot bom vol De bezoekers kwamen be halve uit Schiedam, uitSchiplui- den en Vlaardingen, soms zelfs van verder weg. De meesten kwamen voor het volksver maak. Want hoewel de rommel markt zich ook in populariteit mocht verheugen, waren de ker misachtige oud-Hollandse spel letjes de publiekstrekkers bij uit stek. Er werden maar zelden schoten gelost en ballen gegooid. De uitgelaten Kethelaars verza melden zich voornamelijk rond de 'tonnetjesstekers'. Bij dit eeuwenoude spel kun je als deelnemer al gauw een paar liters ijskoud water over je heen krijgen. En dat is lachen, voor het publiek althans. Er blijkt een inventief muzikantenbrein ach ter dit spel te zitten. „Ieder lid van onze muziekvereniging heeft zo zijn eigen specialiteit", zegt Peter de Vette. „Je begrijpt dat de organisatie een hoop tijd en energie kost van de leden. Maar we doen het voor de gezel - .ligheid. Ikzelf zie dit weekeinde als een ode aan de Kethelaars. Op de slotdag zijn er bijna alleen maar mensen uit het dorp. Je krijgt dan die echte dorpssfeer terug. Als het niet zo'n gigan tisch karwei was zouden we elk 11 war zo'n feest organiseren", zegt Peter. „We houden het nu maar op eens in de vijfjaar". Vlaardingen In opperste wanhoop is een 16-jarige jon gen in de nacht van zaterdag op zondag zijn ouderlijk huis aan de Professor Rutgerstraat ontvlucht Zijn vader wilde hem dwingen een krat bier leeg te drinken. De vader vond het tijd worden dat zijn zoon een 'vent' werd. De man had zijn zoon in een gulle bui toestemming gege ven om eens een keertje dron ken te worden. De jongen kocht een krat bier en begon dapper te drinken. Maar na vijf pijpjes bier had hij er ge noeg van. „Ik ga naar bed", zei de jon gen. Maar dat vond zijn vader niet goed. De jongen mocht pas naar bed als de krat leeg was, De zoon vertikte het Er vielen klappen over en weer en de zoon liep het huis uit. De vader bleef in tranen achter. De politie trad bemiddelend op. _y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1