Ém s Peter Jordaan wacht op z'n kans WATERWEG 15 Missionaris Van der Drift blij met Maaslandse hulp SPORT Jarige St. Jan blikt terug en kijkt vooruit Van Vliet smaakmaker dernykoers in Maasland SPORTAGENDA 'In Brazilië is nog heel veel werk' Speelplek Witte glasbak Dagelijkse foto's Incident rond kus Programma Rotterdams Nieuwsblad woensdag 6 september 1989 j SCHIEDAM De bewoners van de Ambachtenbuurt in Woudhoek krijgen hun zin. Ook voor de kinderen in dit deel van de Schiedamse nieuwbouwwijk komt een speel plaats] e. Tot nu toe ontbrak het de jeugd nog steeds aan een plekje, waar zij kunnen spelen. Bij elk nieuwbouwproject in de wijk werd ook een kïimrek of een glijbaantje geïnstalleerd; tot ongenoegen van de bewoners moet dit deel van Woudhoek het even wel al jaren zonderstellen. Op hernieuwde verzoeken heeft directeur Harm de Block van de dienst gemeentewerken nu laten we ten aan de Ambachtweg ter hoogte van de Tinnen- gieterhof een speelplaatsje te zullen creëren. Dat zal dan na de langdurige ophogingswerkzaamheden zijn die de Ambachtenbuurt al enige tijd moet on dergaan. Schiedam roeit Toen het zeekadetkorps Jacob van Heemskerkck in 1981 naar wegen zocht om meer in de belangstelling te komen, werd het idee gelanceerd een kleine en bescheiden krachtmeting tussen enkele Schiedamse bedrijven te organiseren. Er moest geroeid worden, zodat Schiedammers zouden beseffen dat het korps bestond. Die als eenmalig bedoelde promotieactivi teit is inmiddels tot jaarlijkse regelmaat verheven. Inmiddels hebben al meer dan 2500 roeiers meege daan aan dit grote nautische sportfestijn. Zaterdag is het weer zo ver. 'Schiedam Roeit* beleeft dan de negende editie. In en rond de Voorhaven bij de buitensluizen treedt vanaf 13.00 uur een groot aantal ploegen van bedrijven en instellingen tegen elkaar in het strijdperk. Aan de opzet is nauwelijks gesleuteld. De ploeg van twaalf, die het traject van een kleine 300 meter het snelst aflegt, krijgt rond vier uur de kans het tegen een team van zeekadettenop te nemen. Aansluitend reikt wethouder Aad Wiegman de prijzen uit. Evenals alle voorgaande jaren kan die dag het oud- betonningsvaartuig Spica door het publiek worden bekeken. De Spica blijft daarna in verband met een ledenwerfactie nog enkele weken in de Voorhaven liggen. VLAARDINGEN Parij se sfeer De Franse ambassade in Nederland heeft haar pro motionele tak, het bedrijf Sopexa, ingezet om het land in Vlaardingen uit te dragen. Gistermorgen was adjunct-directeur Bakker van Sopexa in win kelcentrum Promenade-Zuid aanwezig om het startsein te geven voor een Franse maand. Tot het eind van de maand houdt de winkeliersvereniging allerlei activiteiten roet een Frans tintje. De klanten merkten 's morgens al meteen dat Frankrijk er niet voor schroomt zich vooral en wellicht wat obligaat als het land van stokbrood, wijn en kaas te, profileren. Zij kregen in de winkels aan de dr. Wiardi Beckmansingel een traditioneel Frans hapje en drankje aangeboden. Zaterdag is het de bedoeling.dat de winkelgalerij met behulp van terrassen tot een soort Champs Ely- see wordt omgetoverd. Verder is er een barbecue en moeten straatmuzikanten voor een Parijs sfeertje zorgen. SCZ promoot dansen De Stadsgehoorzaal heeft de posters ontworpen, waarmee in de hele provincie Zuid-Holland de be langstelling voor danstheater moet worden gestimu leerd. Niet omdat het Vlaardingse theater nu zo hoog scoort in het aantal dansvoorstellingen in dit seizoen, maar omdat SGZ-directeur Marten Putman regio-voorzitter is van de vereniging van schouw burg- en concertzaaldirecteuren (VSCD). „*t Is een leuke manier om weer eens in de publici teit te komen", zegt waarnemend directeur S&ndor Góra. Op de 'dansatlas' staan alle dansvoorstellin gen in Zuidhollandse theaters voor het komende seizoen vermeld. De Stadsgehoorzaal brengt er ne gen. Dat is nog altijd vier meer dan theater De Uit stek ïn Zwijndrecht, waar zaterdag het eerste exem plaar van de dansatlas wordt uitgereikt aan de on langs door de VSCD onderscheiden danser Ed Wub- be. Sommigen is het al opgevallen: Vlaardingen heeft nu ook witte glasbakken. Ze staan naast de ver trouwde groene bollen in winkelcentra en op straat hoeken. Omdat er eveneens 'glasbak' opstaat, is niet iedereen direct het verschil in functie duidelijk. Maar dat verschil is er wel degelijk, laat de gemeen te Vlaardingen weten. De nieuwe bakken zijn be stemd voor zogenaamd 'wit' glas. Door 'wit' glas af zonderlijk in te zamelen, komen scherven vrij voor de productie van doorzichtige flessen, De groene glasbak is voortaan uitsluitend bestemd voor ge kleurd glas, waarvan dan in de fabriek weer nieuwe gekleurde potten en flessen kunnen worden ge maakt Met de invoering van een tweede soort glasbak is de scheiding van afval aan de bron weer een stukje verder geperfectioneerd, zegt de gemeente. De groe ne bak heeft tegenwoordig een apart compartimen- tje voor gebruikte batterijen, de witte bak heeft nog een extra opening voor plat glas, zoals gebroken rui- ^MAASSLUIS De Maassluisse fotograaf Theo van Pelt exposeert vanaf vrijdag tot en met eind oktober zwart-wit fo to's in het Schuurkerktheater. De foto's zijn een se lectie uit de serie 'Maassluisse Momenten', die regel matig in een plaatselijk blad verschijnt. Van Pelt legde tijdens wandelingen door zijn woonplaats uit eenlopende dagelijkse taferelen vast» MAASLAND Het wielercomité van Poeldijk heeft het een beetje verbruid bij de collega-comités ïn het Westland. De reden dat sinds 16-augustus met scheve ogen naar de Poeldijkse wielerliefhebbers wordt gekeken, heeft te maken met de vraag wie de winnaars behoort te kussen. Het organiserend comité van een. wielren- en skeel ercircus, dat al vanaf begin juni door tien gemeenten in het kassengebied trekt, meent dat de 21-jarige Maaslandse blondine Hermien van Geest het alleen recht heeft op het kussen van de winbaars. In Poel dijk oordeelde men anders, want men liet Hermien weten geen prijs te stellen op haar kussen en nam een eigen rondemiss in dienst. ,Het laatste woord is hierover nog niet gesproken", reageert Hermien verbolgen over het korte telefoontje dat zij vanuit Poeldijk ontving. Vrijdag en zaterdag, als het circus in Maasland neer strijkt voor de laatste klassementsproeven, mag Hermien weer kwistig met haar kussen strooien. Ze kijkt nu al uit naar haar thuisoptreden, hoewel ze de ronde van Wateringen tot nu toe tot het absolute hoogtepunt rekent. ..Vooral daar was het heel gezel lig met al die professionals". I Schiedam j vrijdag 8 september film Big. Filmhuis Schie dam, 21.30 uur. VlaardingirT donderdag 7 september klaverjast nstu if, wijkcen trum De Heipaai, 20.00 uur. lunchconcert Aad Zouten dijk, Grote Kerk. 12.45 uur. kledlngrullbeurs, wijkcen trum De Heipaal, 13.30 tot 15.30 uur. j Maassluis j zaterdag 9 september orgelconcert Jaap Kroon- enburg. Grote Kerk, 20.15 uur. PiSSiaMMI Ij. Maasland Al bijna 28 jaar werkt Peter van der Drift als ontwikkelingsmissionaris in Brazilië. Het Zuidamerikaanse land is voor de Maaslander zijn tweede vaderland geworden. Op het ogenblik is hij drie maan den in Nederland met vakantie. De 58-jarige pastorale werker lo geert bij zijn broer Adriaan aan de Westgaag. In oktober keert hij te rug naar Brazilië. „Want er is daar nog heel veel werk te doen". „Het belangrijkste van ons werk Is om de mensen bewust te maken. Ze op weg te helpen om zelf te le ren leven", zegt Van der Drift. In Brazilië, in de stad Governador Valadares, maakt hij deel uit van een pastorale equipe, die verder bestaat uit nog twee Nederlanders en een Braziliaan van Duitse af komst. De drie paters Gerard Sen- ne (uit Leimuïaen), Ko Gradussen (uit Druten) en Francïscus Luck- mann zetelen in de pastorie naast een grote kerk, een godshuis waar plaats is voor maarliefst 1500 gelo vigen. „En die kerk zit regelmatig vol", zegt Van der Drift. In 1990 herdenkt de Maaslander zijn 40-jarig jubileum als klooster ling. Hij zal dat in Brazilië vieren, omdat hij slechts om de vier jaar naar Nederland komt. Omdat hij nu toch in Maasland is, werd hem zondag alvast een feestje aangebo den, bestaande uit een eucharistie viering en een receptie. Van der Drift nam de gelegenheid te baat om de Maaslandse achterban voor hun bijdragen te bedanken. Inflatie Peter van der Drift is erg blij met die voornamelijk financiële hulp uit zijn geboortedorp. De or ganisatie Sport en Spel heeft hem al enkele malen bedacht. Ook het roomskatholieke Vrouwengilde, de leerlingen van de Aloysius- school, het clubje Kerk en Wereld en niet in de laatste plaats de Maas landse Gré Vijverberg steunen de werkzaamheden van hun dorpsge noot. Gré Vijverberg organiseert regel matig rommelmarkten, waarvoor de beheerder van de Koningshof in Maassluis de zaal gratis ter be schikking stelt. „Het thuisfront geeft me heel wat steun", aldus de Maaslandse missionaris. „Ik ben daar heel erg blij mee". De opbrengst van de eerste Sport en Spel-manifestatïe was 13 jaar feleden geheel voor het werk van 'eter van der Drift bestemd. „Een bedrag van 15.000 gulden, waar van we een waterproject konden realiseren. De toenmalige pastoor Gerard Geerlings en Marcel Als- emgeest kwamen het geld bren gen", herinnert Van der Drift zich. „We konden er toen heel wat mee doen. Maar dat wordt steeds min der, want de inflatie in Brazilië be draagt zoiets als één procent per dag". De missionaris illustreert het effect van die inflatie met een sprekend voorbeeld. „In 1976 kon je van een biljet van 200 cruzero drie VW-busjes kopen. Nu is het zelfde biljet nog maar tweetiende cent waard". Assistentie Peter van der Drift heeft na het waterproject nog een paar keer steun van Sport en Spel ontvan gen. Hij is daar zeer mee in zijn sas, net als met het feest van afgelopen zondag, „Het is toch leuk dat er wat aandacht aan mijn jubileum als kloosterling wordt besteed". Zijn werk in Zuid-Amerika om schrijft Van der Drift als 'sociale assistentie'. Hulp is op alle fronten hard nodig, zo blijkt uit rijn relaas. Eerst was hij 18 jaar in touw voor de jeugd. „Er zijn in dat land wel acht miljoen verlaten kinderen", vertelt hij. Maar ook voor veel kinderen die nog bij hun ouders wonen is de toe stand verre van rooskleurig. „Veel Peter van der Drift Is het drukke autoverkeer in Nederland niet meer gewend. Hij toert door Maasland en omgeving op een van een buur- vrouw gekregen brommertje. mensen zijn nog analfabeet, daar door is er weinig cultuur, weinig ontwikkeling. Dat betekent dat er ook voor die kinderen weinig op vang is. Zo hebben we een keer een meisje van 18 jaar geholpen. Zij had al vier kinderen, waarvan ze de eerste al op haar elfde jaar ge kregen had. Voor zo'n meisje pro beer je dan wat te doen. Het is moeilijk, maar toch heel dankbaar werk". Het jeugdwerk heeft Peter van der Drift nog steeds niet losgelaten. In Governador Valadares, een stad van 280.000 inwoners, wordt mo menteel een jeugdgebouw van bij na 1300 vierkante meter gereali seerd. Het wordt een weeshuis, waarin 130 jongens waarschijnlijk een beter bestaan zullen vinden dan wat zij tot nu toe hadden. Schiedam Aan de vooravond van het 25-jarig jubileum van pa rochiekerk St. Jan de Doper wenst de Dominicaanse gemeenschap in Schiedam optimistisch te blijven. Door de terugloop van het aantal gelovigen is de kerk 'getalsmatig misschien wat aan de rand geko men', maar een reeks andere ont wikkelingen compenseert dat ruimschoots. Dat is althans de opvatting van de parochianen, die zich in een spe ciale jubileumgids buigen over de geschiedenis van de Domicanen in Schiedam in het algemeen en die van het kerkgebouw aan de Mgr, Nolensiaan in het bijzonder. De medewerkers aan de gids zien het zilveren feest, dat in mei 1990 zijn hoogtepunt moet krijgen, zelfs als het begin van een nieuwe lente. Een verschil met vroeger, toen flog veel meer mensen wekelijks depa- rochiekerk bezochten, is dat de be trokkenheid van de leken aanzien lijk is vergroot. „De leken", meent Bert Robben in zijn bijdrage, „han gen er niet langer bij en zijn niet meer louter klusjesmannen of - vrouwen die de kerk schoon mo gen houden." Die gedeelde verant woordelijkheid is het fundament waarop de Dominicaner gemeen schap denkt voort te kunnen bou wen. De recente geschiedenis is on danks de snelle veranderingen van de laatste jaren veel minder turbulent dan die uit de periode dat de Domicanen zich in de jenever- stad vestigden. Toen de Belg Gas par Luypaert 2ich in 1616 als eerste Dominicaanse priester in Schie dam meldde, betekende dat een primeur voor Holland, Het had heel wat moeite gekost om hem naar Nederland te halen, want er was toen niet bepaald sprake van een gezonde voedingsbodem voor het uitdragen van het Booms-Ka tholieke geloof. Zo kort na de Beel denstorm durfde maar een klein groepje mensen openlijk voor voor hun geloofsovertuiging uit te ko men. Er moeten er 150 zijn ge weest. De situatie veranderde kort na 1610. De rijke weduwe Annet- gen Ariensdr. Van der Burgh - van Smalevelt kwam opeens openlijk voor haar geloofsovertuiging uit. De echtgenote van de toen net overleden burgemeester Van der Burgh wendde haar geld en con necties aan om 'voor haarzelf en de stad' inderdaad in die volgorde een priester naar Schiedam te halen. Haar niet aflatende ijver om in Schiedam het roomskatholieke geloof weer bovengronds te krij gen. wierp al snel vruchten af. In 1650 moeten er al 600 katholieken in de stad 2ijn geweest. Maar behalve terugblikken wil de jubileumcommissie ook vooruit kijken en feestvieren. Dat laatste gebeurt met een reeks eucharistie vieringen waarbij gastpredikan ten naar de stad komen. Verder wordt een serie van vier tegeltjes uitgege ven waarop de St. Janskerk tip de Grote Markt, de Havenkerk, de Oud-Katholieke St. Janskerk; op de Dam en uiteraard de jarige' St. Jan de Doper zijn afgebeeld. Uitgezogen Brazilië is een land met naar Ne derlandse begrippen erg veel in woners- 130 miljoen. Maar qua op pervlakte is het dan ook groter dan alle Europese landen bij eikaar. „Een extra probleem is", stelt Pe ter van der Drift, „dat de ontwik kelingen bijna niet meer bij te hou den zijn. Steeds meer mensen trek ken van het binnenland naar de stad omdat de industrialisatie daar, rond de grote steden, plaatsvindt. Het binnenland biedt daardoor praktisch geen toekomstmogelijk heden meer, dat wordt een verge ten gebied". Zeker 40 miljoen men sen hebben het platteland de laat ste jaren verlaten in de hoop elders een beter bestaan te vinden. Peter van der Drift, heeft ook erva ren dat Brazilië een land is waar corruptie, onrechtvaardigheid en martelingen tot de alledaagse ver schijnselen behoren. „Wie zitten er in de bak? Armen en zwarten. D e bevolking is al eeuwenlang onder - drukt en uitgezogen. We proberen» die mensen te helpen en bewust te maken van hun eigen rechten. Heel langzaam merk je dat daar toch iets van overkomt „Jammer is het", vervolgt de Maaslandse missionaris enigszins somber, „dat het door die enorme aantallen mensen allemaal massa- werk blijft. Je krijgt er door gebrek aan tijd en door een tekort aan col lega's weinig grip op. Je hoopt dan maar dat degenen die je wel be reikt hun ervaringen overbrengen op anderen. Je probeert volwaar dige mensen van ze te maken. Dat maakt ons werk toch de moeite waard". door SIMON VAN ZUILEN Baarle-Hertog/Maasland - Teun van Vliet en Gerrit Solleveld zijn door het Maaslandse wielercomité aangetrok ken, om tijdens de op 9 september te houden dernykoers als Westlandse smaakmakers te fungeren. Ook natio naal kampioen Frans Maasseu ver schijnt aan de start. De professionals rijden direkt na de strijd om het Nederlands kampioen schap skeeleren, een wedstrijd achter de motoren over één uur en. vijf ronden. Van Vliet, tegenwoordig in België en Italië woonachtig, weet zich in zijn oude woonplaats belast met een niet geringe mentale druk. Juist zijn Maaslandse en overige West landse supporters, kan hfj in deze wed strijd laten zien dat hij het nog wel kan. Datzelfde geldt trouwens voor Gerrit Solleveld, want ook zijn oogst is tot dus ver erg mager. „Tweede, derde en vierde plaatsen heb ik dit seizoen al gènoeg behaald", aldus Van Vliet. „Een eerste plaats zat er nog niet in, en alleen een overwinning telt. Al gelden er zeker in meerdaagse wed strijden als de Tour de France andere verdiensten, als het fietsen in het belang van de ploeg. Dit jaar was de oogst van onze ploeg tijdens de Tour echt wat ma ger", aldus de inmiddels 27-jarige cou reur, die voor de tweede keer Parijs haalde. ,Na de tour is m'n vorm alleen maar be ter geworden. Ik rijd nu sterker dan voor en tijdens de Tour, naar schatting zit ik nu op 90 95 procent van m'n top. Maar om straks een najaarsklassieker te kunnen winnen, moet de vorm 100 pro eent zijn". De ronde van Maasland pikt hij louter tussendoor mee, omdat hij zich dat tot het Maaslandse wielercomi té, waarvan zijn vader Jan van Vliet voorzitter is, verplicht voelt. „Het wordt m'n eerste dernykoers in dit seizoen", meldt de coureur, die zijn kon- trakt in de Panasonic-ploeg van Peter Post inmiddels tot en met 1991 heeft Teun van Vliet: verlengd. „Zo'n wedstrijd is een soort verkorte versie van een criterium, maar als je goed rijdt is het heel leuk om te doen. Is de vorm slecht, dan is het echt verschrikkelijk afzien. De snelheid loopt immers op tot 60 S 70 km. Zeker dit Maaslandse rondje loopt heel goed". Teun van Vliet mag dan een dikbetaal de boterham verdienen, het leven van een coureur is een jachtig bestaan. Vrij dagmiddag finisht pas de Catalaanse ronde, zaterdag koerst hij in Maasland, terwijl hem zondag weer een wedstrijd in Frankrijk wacht. „Ik blijf na afloop nog een paar uurtjes in Maasland, maar zal 's avonds toch weer moeten vertrek ken", is Van Vliet dit van hot haar her reizen wel gewend. Na de Maaslandse ronde, heeft Teun van Vliet zijn hoop op de najaarsklassie- kers gericht, Eêndagswedstrïjden lig gen hem immers het meest, en de vorm is stijgende. „Ik ben een man van de klassiekers. Een overwinning daarin maakt mijn seizoen in één klap goed". Tip» voof deio rubriek kun» u doorgeven san de sportredsktie van deze krant, postbus 110, 3130 AC Vlaardingen. De sportradaktie la overdag tele fonisch bereikbaar onder nummer 010-4345209 en In de avonduren onder nummer 010-4056509. VRIJDAG 6 SEPTEMBER Algemeen: 20.00 Ledenvergadering hockayvarenl- ging Spirit in clubhuis. Wielrennen: 17.30 amateur wedstrijd over 100 kilometer in Maasland. ZATERDAG 9 SEPTEMBER KKVB-voeJbal: 14.30 SW—RKC (landelijke jeugd), 15.00 Excelsior MHeer]ansdam, 14.30 's-Graven- randsaSV—Zwaluwen vi, 14.30 HVODe Zwerver, 14.30 HBSSPPSC, 14 30 Hoekse Boys—DVO'32, 14.30 MW27—ADO, 14.00 8VCB—Vlaardingen, HSC-B9—SVDPW, DSS'267Plershil; RVB-voet- bat 13.45 GTBZïnljwegse Boys. 14.30 CION—TSB, 14.00 WK—OOS'32, 14.30 SVDBR—GSS, 14.30 VDi—Egelantier Boys; Da mesvoetbal: 11.00 Zwaluwen VISteeds Volharden 2, to,30 Stedoco—HBSS, 14.30 Vlaardingen—FUi- soord 2; Veld korfbal; 16 DO ODO—O.N.D.O; 16.00 Jodan Boys—Spint; 16 30 Maassluis—DO Dijkvo- gels; 16.00 Vriendenschaar—Oranje Nassau; 15.00 OCHSpirit 2; VoileyUti: Rijnmond-zeskamp, met Rijnmond 1 en 2. Besta/The Smash, Saloco/Bovo, Vrevok en EAW (Sportzaal Oost, Schiedam); Soft bal; Schiedam—Eurami/HCAW (double-header: vriendschappelijk); Dammen: 12.00 Schiedam—Ex celsior. Skeeleren: 11,45 Open wedstrijd voor jon gens en meisjes junioren, 12.30 NK dames. 13.30 NK veteranen. 14.45 NK B-riJüers. 16.00 NK A-rijders; Wielrennen: 18.00 Dernykoers voor professionals. ZONDAG 10 SEPTEMBER KNVB-voetbal: 14.00 SlikkerveerHermes DVS, 14 30 SFCDubbeldam. 14.00 Fortuna VIQud- Beljeriand. 14.00 Hoek van Holland—HBS. 14.30 VDLExcelsior'20, 14.30 Steeds Hooger—Martin It, 14.30 RKWIKSMV, 14.00 EDS— HSC'89. 14.00 Schiedam—VFC. 14.30 SW(am)—DHS; RVB-voet- bal: 14.30 SVDPW—Puttershoek, 14.30 ASBMSV'71, 14.00 Swift Boys—DRZ, 14.30 De mos— DEH. 14,30 FG Blankenburg—Olympus S. 14 00 BelvedèreUrsus. 14.30 PKC'85Schiedam se Boys; Damesvoetbal: 12.00 Hermes DVS—BtiJ- dorp. 12 00 Hellevoetsluls—HSC'89, 15.00 VFC—Belvedère. 12 00 MSV71-—Spartaan'20/2; Veldkorfbal: 14.00 VlaardingenO.E.C.; 14.00 Hou Stand—Succes; 14.00 HargaK.V.R.; Valdhand- bal: 13.45 Vires—WIK (d), 13.30 UVö—HVC (d); 14.45 UVG—EHC (h), 13.30 Meeuwen—DWS (d); 1345 De Hollandlaan—Velo; 15 00 DWS—Ancora (h), 15 00 De Hoilandiaan—Ancora 2 (fi); Hockey: 14.30 Waranda—Asvton |h), 14.30 ForescateEver green (h), 14,30 Spirit—Cartouche (h), 12-45 Tem po—Spirit (dfc 12.45 Aswan—Rijswijk (dj; 12.45 HDS—Evergreen {d}; 12.45 Capelle—Pollux; 14.30 Pollux—P i jnacker (h). Maasland Het programma voor de twaalfde Ronde van Maasland en het Nederlands Skeelerkampioenschap is als volgt: Vrijdag 8 Sept.: 17.30 uur wie lerwedstrijd voor amateurs, 100 km. Zaterdag 9 sept.: 11.45 uur Open Skeeler wedstrijd voor jongens en meisjes junio ren, 15 min. 1 ronde; 12.30 uur NK dames, 30 minuten twee ronden; 13.30 uur NK veteranen, 45 min. 3 ron den; 14.45 uur NK B-rijders, 45 min. 3 ronden; 16.00 uur; NK A-rijders, 60 min. 5 ron den; 18.00 uur wielerdemy voor professionals, 60 min. 5 ronden. door SIMON VAN ZUILEN Maasland In het grote peloton, dat zaterdag in Maasland om het natio nale skeeler-kampioen schap strijdt, rijdt ook een tijdrijder mee. Het is Peter Jordaan, die zich tussen de A-rijders een redelijke bekendheid aan het verwerven is. In de twee jaar dat de 21-jarige Maaslander bij de A-groep meer ijdt, wacht hij nog steeds op zijn eerste overwinning. Maar een plaats in de subtop is hem inmid dels niet vreemd meer. „Ik zit al redelijk bij de eerste twintig", stelt de bescheiden Jordaan te vreden vast. „Ik krijg in het skeeler-peloton steeds meer be kendheid. Ze laten me nu niet meer zo gemakkelijk gaan". In het vorige seizoen flitste hij in Drlel al een keer als vijfde over de streep. Dit seizoen is een zesde plaats (Leidschendam) tot nu toe zijn beste klassering, en eindigde hij tijdens andere marathons al twee keer als zevende en als achtste. Achter cracks als Jan Eise Kromkamp, René en Henri Ruitenberg, Edward Hagen. Henk van Benthem, Egbert Post, Roel Westerman en Erik Hul^ebosch, rijdt Peter Jordaan toch steeds meer in de kijker. Be halve Peter Jordaan, rijdt er straks in Maasland nog een tweede rijder uit de regio mee, Schipluidenaar Hans de Koning (21). Samen met Gerard Ebbïn- ger (23) uit Rijsenhout vormen zij een door Akai gesponsord trio, waarvan Peters vader Jaap Jordaan zich als verzorger, ploegleider en contactpersoon heeft opgeworpen. Zowel bij de training als bij de wedstrijden is Jaap Jordaan er altijd bij. In het seizoen trainen Peter Jordaan en Hans de Ko ning, die tot dusver nog niet ver der dan heel bescheiden klasse ringen is gekomen, liefst vier Peter Jordaan met de Maaslandse rorrde-miss Hermien van Geest inzijn armen: „Ik krijg in hetskeeler-pe- leton steeds meer bekendheid. Ze laten me nu niet meer zo makkelijk gaan". keer per week. Het merendeel op de skeelers, maar ook een ge deelte op de racefiets. „Je moet er aardig wat voor doen om mee te kunnen", is de ervaring van de Maaslandse A-rijder. Vaste plek Peter Jordaan maakte in Maas land kennis met de skeelersport, want al sinds een jaar of vier heeft het plaatselijke wielerco mité een skeelermarathon in haar programma opgenomen. In de toen nog gecombineerde A- en B-groep deed Peter Jordaan voor het eerst mee. „Na tien. rondjes moest ik er al af", herin nert hij zich. Na één seizoen in de B-groep, heeft hij zich inmiddels een vaste plaats bij de A-rijders verworven. „Skeeleren is een hele leuke en fijne sport", stelt Peter Jordaan, die tot de A-junioren bij Excel sior M. heeft gevoetbald. De sfeer in het peloton is heel goed. We kunnen prima met elkaar opschieten, er heerst geen haat en nijd. En voor zoveel publiek rijden, is natuurlijk heel leuk. Vooral in het oosten en midden van het land, zijn wedstrijden met meer dan tienduizend toe schouwers geen uitzondering". Juist om het skeeleren ook in het westen van het land meer popu lariteit te bezorgen, vindt ae na tionale titelstrijd dit keer in Maasland plaats. Rechtstreekse radioflitsen en 's avonds beelden op de televisie bij TROS-Sport, moeten aan die bekendheiü ge stalte geven. „Omdat ik hier woon, moet ik me in Maasland wel laten zien", is Peter Jordaan zich bewust van de mentale druk. Tijdens de ma rathon van vorig jaar zag het er zelfs even naar uit, dat hij in ei gen woonplaats hoog zou gaan eindigen. Zo ver kwam het ech ter niet, want niemand minder dan Evert van Benthem haalde de ontsnapte Maaslander terug, waarna René Ruitenberg won. „Cadeautjes worden niet wegge geven", weet Peter Jordaan. „Bij het skeeleren is het beslist geen doorgestoken kaart wie er wint. Er zijn te veel rijders in het pelo ton die een<- wedstrijd kunnen winnen". Vooralsnog wordt de dienst aan de top uitgemaakt door Jan Eise Kromkamp en René Ruitenberg. Peter Jordaan tipt evenwel niet titelverdediger Kromkamp maar de jongste van de twee broers Ruitenberg ïn Maasland als dé grootste kans hebber op het kampioenschap. „René rijdt momenteel ver schrikkelijk sterk. Voor mij is hij de absolute favoriet voor de ti tel". ,Jk weet", eindigt Peter Jor daan, „dat ik in Maasland goed moet presteren, dat wordt ge woon van me verwacht". Peter Jordaan zal zich tijdens de eerste helft van de wedstrijd, echter nog niet te veel voorin laten zien. „M'n bedoeling is om eerst mee te draaien in het peloton. Om dan te proberen een keer met een ontsnapping mee te gaan".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1