GSD: offensief tegen fraudeurs Partnersteden naar Schiedam 'De schilder was zelf zeker niet zo trots op zijn werk' 033 I m Zilveren Nieuwland zorgt voor uitbundig wij kfeest Eigenaars trots, katten verveeld VLAARDiNGS DAGBLAD SCHIEDAMS! COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Buit van 15.000 Slooppand uitgebrand Automobilist zwaar gewond Bestuurder mishandeld Bromfietser gewond Conferentie 1990 gelardeerd met sport en cultuur Buurvrouw ontdekt inbraak Automobilisten moeten lopen 4t P Taxaties van 'kunstschatten' op Open Monumentendag: Veer Maassluis niet duurder Buurthuis viert week lang 25-jarig bestaan Internationale kattententoonstelling: MAANDAG 11 SEPTEMBER 19® PAGINA Regionale redaciie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008, 3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066,43S0557 -sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Vlaardingen De sociale dienst is onlangs met hulp van de poli tie een nieuw offensief gestart om de fraude met uitkeringen drastisch terug te dringen, van een heksenjacht zal volgens poli; tiewoordvoerder L. Korbijn geen sprake zijn. De sociale dienst hoopt potentië le fraudeurs af te schrikken door alle gevallen aan de politie te melden. De politie heeft op haar beurt toegezegd die informatie aan de regionale dag- en week bladen door te spelen. Directeur Th. van Miltenburg van de sociale dienst verwacht dat van deze werkwijze, die al eerder was overeengekomen maar enigszins was verwaterd, een preventieve werking uit gaat. „Je merkt dat er aan de ba lie weer vaker over wordt ge sproken. Mensen begrijpen dat ze moeten oppassen", meent Van Miltenburg. De afgelopen jaren -/iel er nog nauwelijks een tendens te be speuren in het 'pak-percentage'. Sinds de dienst in de Joop van 1987 een andere structuur heeft geïntroduceerd, is het bedrag dat kon worden achterhaald met sprongen omhoog gegaan, In dat jaar werd een fraude van ruim 340.000 gulden geconstateerd. Vorig jaar was dat al opgelopen tot iets meer dan 880.000 gulden. Vlaardingen Sieraden ter waarde van bijna 15.000 gulden wa.ren zaterdagavond de buit van een inbraak in een huis aan de Platanendreef in Vlaardin gen. Tussen kwart over acht en kwart over tien waren de bewo ners even de deur uit. De inbre ker maakte van die absentie ge bruik. Hij sloeg een raam aan de achterkant van het huis in en doorzocht de hele woning. Uit een huis aan de Baljuwstraat zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een videorecorder, een gouden ketting, geld en giroehe- ques gestolen. De waarde van de buit bedroeg 1600 gulden. De in breker kwam vermoedelijk bin nen met een valse sleutel. Vlaardingen De vroegere hengelsportwinkel van Wout van Leeuwen aan het West- nieuwland is in de nacht van za terdag op zondag door een uit slaande brand verwoest. De rook dreef naar het zuiden en bedekte een groot deel van de Vette- noordsepolder. Veel panden achter het West- nieuwland liepen rookschade op. De brandweer had het vuur binnen een half uur onder con trole. De politie vermoedt dat de brand in het slooppand is aange- 'stoken. In een winkel aan de Reigerlaan in Holy-Zuid brak zaterdagmid dag een brand uit, toen een ma chine door oververhitting vlam vatte. Het personeel had bij het verlaten van de winkel vergeten de machine uitte zetten. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuurtje in de kiem te smoren. MaassluisOok na verschillen de operaties is de toestand van een 33-jarige man uit 's Graven- zande, die zondagmorgen vroeg met zijn auto op de Maasdijk over de kop sloeg, nog zorgwek kend. De man werd rond kwart over één 's nachts zwaar gewond .naar het Dijkzigt-ziekenhuis in Rotterdam gebracht. In een flau we bocht bij dè afslag naar de Westgaag was hij de macht over het stuur kwijt geraakt. De auto sloeg over de kop en kwam aan de voet van de dijk terecht. De bestuurder werd uit de wagen geslingerd. Maassluis Tegen een Maas- sluizer die meende voor eigen rechter te moeten spelen is door de politie proces-verbaal opge maakt. De 31-jarige bewoner van de G.A. Brederolaan had zich zo kwaad gemaakt op een mede-straatbewoner, dat hij deze een stomp in het gezicht gaf. De ander had naar zijn smaak te hard door de straat ge reden. Het 32-jarige slachtoffer moest zich door een dokter laten behandelen. Hij diende een aan klacht wegens mishandeling in bij de politie. Schiedam Bij een botsing tus sen oen brommer en een auto is zaterdagmiddag een 16-jarige Schiedammer gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de hoek van de Lange Haven en de Korte Haven. De bromfietser verleende geen voorrang. Hij werd met onbekend letsel door een ambulance naar het zieken huis gebracht. De 50-jarige auto mobilist kwam met de schrik vrij. Auto en brommer waren zwaar beschadigd. Neath De partnersteden- conferentie, waarvoor dit weekeinde zes delegaties zijn afgereisd naar het Britse Ne ath, wordt volgend jaar in Schiedam gehouden. Ver moedelijk in de eerste week ■v^an november 1990 is Schie dam de gastheer van de zes Europese partnersteden. In 1975 werd de conferentie voor het laatst in Schiedam georganiseerd. Dat Schiedam volgend jaar de plaats is waar de conferentie wordt gehouden, onder streept volgens de delegatie dat de betrokkenheid van de Jeneverstad bij de stedenclub stijgende is. Jarenlang zat de stedenband een beetje in de versukkkeling, maar sinds de vorige conferentie in Neath poogt Schiedam het uitwisse lingsprogramma meer in houd te geven. Net als verleden jaar is Schie dam met een zware delegatie op de conferentie vertegen woordigd. Naast burgemees ter Relnier Scheeres zijn wet houder Luub Hafkamp (sport en cultuur) en de raadsleden Gé Brouwer (PvdA), Bart de Schiedam De bewoners van een huis aan de Schaepmansin- gel, die op het ogenblik op va kantie zijn, wacht een onaange name thuiskomst. Dieven heb ben de videorecorder en enkele steraden gestolen. Een buur vrouw, die de planten verzorgt, ontdekte de diefstal afgelopen week. Het viel haar op dat de meubels waren verschoven. Een andere straatbewoner herinnert zich dat hij enkele dagen geleden een onbekende jongeman met een boodschappen tas het huis zag verlaten. VlaardingenTwee Schiedam mers en een Rotterdammer moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag hun auto in Vlaar dingen laten staan, nadat zij door de politie waren bekeurd we gens rijden onder invloed. Van de drie bestuurders die wer den meegenomen naar het bu reau voor een ademanalyse kon den er twee 250 gulden uit hun zak toveren en daarmee een schikking treffen. Het proces verbaal tegen de derde aange schoten bestuurder wordt door gestuurd naar de officier van ju- sititie. Leede (groen-links) en Stem Kosman (CDA) van de partij in Wales. Voor ambtelijke on dersteuning zorgt kabinets chef Constance Berndsen, die als de constante factor in de Schiedamse delegatie wordt beschouwd. Tijdens de evaluatie van het voorbije jaar bleek, dat Schie dam vaker dan in het verle den bij de uitwisselingen is betrokken. Steden als het Franse Vienne en het West- duitse Esslingen gelden' nog steeds als de spil van de club. maar met name Neath en Schiedam sturen steeds meer jongeren naar een Europese partnerstad. Hoofddoelstelling van de Ju- melage, zoals de vereniging officieel heet, is het bevorde ren van het begrip tussen de Europese volken. Met name jongeren worden via sport- en culturele uitwisselingen bij de activiteiten betrokken. Maar voor een expositie vaardigde Schiedam dit jaar bijvoor beeld ook een aantal kunste naars naar Esslingen af voor een expositie. Bij 'het plannenmaken lan ceerde Schiedam het idee, volgend jaar een tentoonstel ling Eurokunst samen te stel len. Het ligt in de bedoeling dat alle Europese steden een aantal kunstwerken naar Schiedam sturen. Als het plan werkelijkheid wordt, zou de tentoonstelling ten tijde van de conferentie moeten wor den geopend. Op sportgebied staat volgend jaar een grote uitwisseling op stapel. In mei zullen waar schijnlijk enkele honderden sporters uit Esslingen, Vienne en Neath in Schiedam hun krachten meten in sporten als voetbal, volleybal en handbal. Of alle plannen van de grond komen weet Constance Ber ndsen nog niet, maar het opti misme overheerst in het Schiedamse kamp. „Het tot stand brengen van uitwisse lingen is vaak wel een. kwes tie van lange adem", zegt Constance Berndsen. „Van daar dat wij na terugkomst in Nederland op de afspraken blijven hameren". De delega tie keert vanavond in Schie dam terug. De taxateurs In Maassluis kregen veel 'kunstschatten' onder ogen. Diplomatiek praatten zij zich er meestentijds netjes uit. door CAREL VAN DER VELDEN Maassluis Zonder een gede gen kennis van kunst en antiek schopje het niet ver als taxateur, maar tijdens de open-monumen tendag in Maassluis werd vooral een beroep gedaan op de diplo matieke gaven van de kunstken ners. Het kritische oog van de vijf vakmannen viel zaterdag over ruim 180 kunstwerken. Op een enkele uitzondering na lie ten zij voor de goede verstaander weinig heel van de artistieke kwaliteit van het getoonde. De taxatie van kunstwerken vormde één van de activiteiten van de Open Monumentendag, die in Maassluis de nodige be langstelling trok. In monumen ten als de Grote Kerk, de molen op de Zuiddijk en het Sleep- vaartmuseum was het de gehele dag een drukte van belang. Dat het begrip monument in Maas sluis een wijde interpretatie heeft gekregen, blijkt uit het feit dat de historische sleepboot de Furie ook voor het publiek was opengesteld. „Dit overblijfsel van de de rijke Maasslutsse sleep vaar thistorie is ten slotte ook een monument", verklaarde een op de sleepboot aanwezige bootsman. Tal van belangstellenden vergaapten zich aan het vaartuig, dat over enkele weken in het middelpunt van de belangstelling zal staan tijdens de tiende Furie-ade. 'Kunstschatten' Onmiskenbaar monumentaal is de achttiende eeuwse Schuur- kerk, maar de grote schare be zoekers van het tot theater ver- alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas servicel bouwde Godshuis hadden -wei nig oog voor de kwaliteiten %'an het kerkje. Met schilderijen, beelden, munten, schalen en an dere relikwieën meldden de be zoekers zich aan de tafel, waar vijf taxateurs zich over de 'kunstschatten' bogen. „Ik kan er over zeggen dat u mis schien heel blij met dit schilderij bent", reageerde Albert Slot di plomatiek op de vraag van een dame die nieuwsgierig infor meerde naar de artistieke waar de van haar stilleven. Veel hoop in het bezit te zijn van een onge dachte goudmijn had de dame vooraf al niet, maar toch keek zij lichtelijk teleurgesteld toen Slot de afbeelding van. een staande boerin als 'te licht' inschatte voor de kunsthandel. Voor de meeste schilderijen die hem werden getoond, moest de kunstkenner een beroep doen op het improvisatievermogen. Want een taxateur mag tot het oordeel komen dat een afbeel ding gespeend is van elke smaak of artisticiteit, de woorden dient hij we! op een goudschaaltje te wegen Kenner „Dit schilderij is zeer vaag gesig neerd". vertelde Slot veront schuldigend aan een dame die benieuwd was naar de herkomst van haar schilderij. Van dit stil leven, dat de gedachte deed post vatten dat de huiskamers in. Maassluis vergeven moeten zijn van do boerentafereeltjes, kon Slot niet warm worden. „Dat de schilder zo onduidelijk zijn handtekening heeft gezet, komt waarschijnlijk omdat hij niet zo trots was op het werïc", ver klaarde hij tenslotte subtiel. Toch vormde de taxatie niet uit sluitend het domein van de pro- d uk ten van zondagsschiiders. Beëdigd taxateur J. Muusse, die zich een kenner op alle artistieke disciplines toonde, taxeerde een olieverfschilderij van de in de negentiende eeuw levende Van Krugten op „2eker 10.000 gul den". Een kolossaal houten beeld van de heilige maagd, dat een bezoe ker de opmerking ontlokte dat 'Maria even terug in de kerk ,was', had volgens de taxateur een waarde van minstens 5000 gulden, 's Middags verplaatste de taxatie zich naar het Gemeen temuseum, waar zich opnieuw tal van belangstellenden mel den. Toren Andere bezoekers van de Monu mentendag grepen zaterdag ook de gelegenheid aan de 350 jaar oude toren van de Grote Kerk te beklimmen. Slechts weinig Maassluizers hebben de stad van het hoogste punt in het centrum gezien. Dat komt. omdat de to ren niet zonder begeleiding mag worden beklommen. Zaterdag zorgden museumcon- versator Marjan Groen en Ed win Broekhart voor de rondlei dingen. Dat de beperkingen geen overbodige luxe zijn, werd die dag nog eens duidelijk. Hal verwege de toren, die via een ex treem stijle en smalle trap wordt bedwongen, stapte een jongetje mis. Hij viel naar beneden, maar gelukkig wist secretaris Broek- hart van de historische vereni ging de jongen in een reflex op te vangen... Play back hoort erbij, ook in Nieu vdand. De vijfjarige Sjakie Veldhoen toonde zich een ware rock 'n' rofl-konïng. Burg. H. Gretelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010 -473 82 22 Maassluis Het exploitatiever lies van het veer Maassluis-Ro zenburg is vorig jaar kliener ge worden in vergelijking met voorgaande jaren. Ondanks dat er toch een tekort over blijft van ruim twee miljoen gulden, stel len gedeputeerde staten voor om de tarieven voor volgend jaar niet te verhogen. Dit verlies is overigens bijna 1,4 miljoen gul den lager dan in 1982. Ook in het tweede kwartaal wa ren er weer gunstige cijfers voor deze veerdienst. Het aantal over gezette personenauto's nam met 2830 toe ten opzichte van dezelf de periode in van vorig jaar. Bij de vrachtwagens bedroeg de winst 304 voertuigen. Deze toe name van gemiddeld ruim twee procent resulteerde in een stij ging van de ontvangen veergel den van 11,7 procent. In geld oe- tekent dit een ontvangst van bij na 840.000 gulden tegen ruim 750.000 in hetzelfde kwartaal vo rig jaar. Schiedam Het 25-jarig be staan van buurthuis Nieuwland heeft zaterdag voor veel drukte in en rondom het wijkgebouw aan de Albardastraat gezorgd. Voordat de officiële opening plaatsvond, werden buurtbewo ners nog even herinnerd aan de jubileumweek: een optocht den derde door de wijk. Onder begeleiding van de drum band OBK reden kinderen op versierde fietsjes en steppen. Ook clown Ricky, die het mid delpunt van de dag was, liep mee in de optocht en probeerde de moed er bij de jeugdige fietsers in te houden. Maar de deelne- mertjes bleken de volwassen be nen van de leden van de drum band niet bij de kunnen houden; halverwege de route liepen veel vaders met driewielers om hun nek of hadden een fiets op sleep touw. Toen de kinderen na een lange tocht weer bij het buurthuis arri veerden, waren zij hun ver moeidheid al snel vergeten want iedere deelnemer werd verrast meteen vaantje. Wethouder Aad Wiegman, die de opening voor Zijn rekening nam. hield zijn toe spraak kort. „Als echte Sehie- dammer heb ik de wijk Nieuw land zien opbouwen. Dit buurt huis heeft altijd veel georgani seerd voor de bewoners en ik hoop dat er de komende 25 jaar net zoveel activiteiten zullen zijn als de voorgaande jaren". Nadat de wethouder zijn woord je had gedaan, werden door de buurtbewoners tientallen bal lons de lucht in gelaten. Aange zien een groot aantal ballons in een van de bomen rondom het buurthuis bleef hangen, ging de feestvreugde niet geheel zonder traantjes voorbij. Maar de kinderen vermaakten zich de rest van de dag opper best. Er was een viswedstrijd, een mini play-back-show en op weg van de grabbelton naar het luchtkussen kon je je volproppen met poffertjes en snoep. Yasmin, een van de bezoekertjes, had het erg naar haar zin. „Vanmorgen heb ik meegedaan met de op tocht. Ik heb van tevoren wel drie keer geholpen met het ver sieren van het buurthuis, maar nu ga ik naar het luchtkasteel, dag!" Met de volwassen buurtbewo ners was ook rekening gehou den. Op een terrasje kon men onder het genot van een drankje en köfter (een Turkse speciali teit bestaande uit brood, vlees en groente) genieten van de Ama zing Stroopwafels. De drie man sterke formatie maakte er een gezellig boel van en speelde be kende nummers uit hun reper toire. Ook Theo Koogje, eigenaar van café 't Koetsiertje zorgde voor een muzikale bijdrage. On der zijn artiestennaam Martino zong hij nummers zoals 'Bij ons in de Jordaan', die menigeen aan ,het dansen bracht. De komende week hoeven de buurtbewoners uit Nieuwland zich niet te vervelen. Zo is er in het buurthuis een fototentoon stelling te zien. De foto's geven de activiteiten, die er de afgelo pen 25 jaar georganiseerd zijn, weer: kokende mannen en vrou wen, jongeren op een strand in Israël, kinderen bezig aan een straattekening. Ook foto's van 25 Sint Nicolaasfeesten ontbreken niet. Vanavond wordt er een dansgal a gehouden en ook op an dere dagen tijdens deze week zijn er nog verschillende activi teiten. Maassluis-— Bij de ingang van de Wethouder Smitbal kon den gisteren de eigenaars van de mooiste katten van het land hun oorkonde of beker ophalen. Daarmee was de 25e internationale kattententoon stelling ten einde. De dieren die zondag in de sporthal het middelpunt van de belang stelling waren, staken hun desinteresse niet onder stoe len of banken. Des te trotser waren de eigenaars. De fok kers en liefhebbers dwongen hun pronkstukjes soms zelfs te poseren voor de portretfo tograaf. Bij de 380 katten waren de perzen in de meerderheid. Juist dit ras heeft er een aard je naar, zei een bezitter van Abessijnen, om stil te zitten en mooi te wezen. Maar zondag werd er nauwelijks geshowd. Het gros van de katten lag te slapen. Het was ook behoor lijk warm in de drukbezette sporthal. Een enkele kat tikte zo nu en dan tegen een balletje of plaagde de nep-spin, die in elk kooitje hing. Omdat de kooien klein waren, was van de Perzen voornamelijk de kleur te zien; voor de rest wa ren het wollige pluizen dotjes. Hun baasjes hadden dat liever anders gezien. Iedere deelne mer vond immers dat zijn of haar kat de mooiste was. Toch moesten ook zij beseffen dat er meer hondjes zijn die Fik kie heten. Baby-Bianche van de Blauwe Harp mag dan een bijzondere naam zijn, maar géén van de aanwezige poe zen heette simpel Blackie of Felix. Tussen de grote wollige kat ten zaten ook kortharige ras sen en natuurlijk de allerliefs te kittens. Over kleur, vorm, stamboom en schoonheids foutjes werd druk gepraat. Maar het meest spraken de ei genaars over het bijzondere karakter van hun bezit. Gonny Veldhuizen (57) heeft Siamezen thuis, die elk hun eigen konijnepootje hebben om mee te spelen. Ze heeft de drie mooiste meegenomen om met het 'wedstrijdje' mee te doen. „Een vriendin van mij fokt konijnen", zegt Gonny. „Die worden geslacht en ge geten en de pootjes zijn voor de poes". Een concurrent van haar, een goeie kennis, be weert dat het leukste speeltje voor katten een prop alumini umfolie is. „Vooral als je er patat op hebt gebakken in de oven. Dan ruikt het nog lek ker veten het kraakt zo". Als poezengekken over poe zen praten, lijkt het wel of ze het over hun kinderen heb ben. Als ze de beestjes met borstels in fatsoen brengen en aan een fotograaf overleve- ren is de vergelijking com pleet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1