Wethouder verzwijgt aanbod van Rotterdam 1 Q Parkweg wordt binnenmeer Koos de Groot speelde al z'n rollen van binnenuit Politie bedolven onder wapens V Ingenieursbureau gaat uitbreiden V1AARDINBS DAGBLAD SCHIEDAMSE 0QURAN1 NIEUWE WATERWEG COURANT Ondernemers ruziën over uitbaggeren haven CHAOS OP RIJKSWEG Inbraak pizzeria Blikseminslag Atleet maakt van marathon New York 'n sponsorloop Face-lift voor 182 woningen in Nieuwland WHBNVEG Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus <008,3130 KA Waartlingen. Telefoon: 010-4343229.4352066. DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1989 PAGINA 25 4350557 - sportredactie; 4345209. Telefax: 010-4349754. door CAREL VAN DER VELDEN Maassluis De gemeente Maassluis heeft sinds januari 1988 de garantie dat het ver ontreinigde slib uit de haven een plekje in de slufter op de Maasvlakte kan krijgen. Dat beweert de Ondernemersfedera tie Maassluis. Wethouder Izaak van der Knaap heeft tot nu toe steeds vol gehouden dat het opslagprobleem de belangrijkste belemmering is voor het uitbaggeren van de dichtgeslibde ha ven. De ondernemers wisten onlangs een brief boven water te toveren, waarin Rotterdam de gemeente Maassluis het aanbod doet om het giftige havenslib in de slufter op te slaan. Zij willen nu van de wethouder weten wat de be weegredenen zijn om de brief, die in januari 1988 werd verzonden, geheim te houden. Wethouder Van der Knaap zegt een antwoord op de aantijging van de on dernemers in voorbereiding te heb ben. Volgens hem heeft hij niets ver- zwegen. „Het ligt veel subtieler", aldus de wethouder. „Maar ik heb geen zin in een welles-nietes spelletje via de krant. De oplossing voor het bagger- probleem is echter zeker niet zo een voudig als de ondernemers stellen". Alternatief E>e Ondernemersfederatie streeft al ja ren naar een oplossing van het haven- probleem in Maassluis. Eerder dit jaar publiceerden de OFM en de Kamer van Koophandel de nota Havenactivi teiten in Maassluis, die koel werd ont vangen door wethouder Van der Knaap. In de nota werden drie alternatieven voor de toekomst van de haven ge noemd. Uitbaggeren van het huidige havengebied of het graven van een, nieuwe haven langs de Nieuwe Wa terweg hebben de voorkeur. Een waarschuwing ging uit naar de derde mogelijkheid: het laten voortbe staan van de huidige situatie. Het eco nomisch draagvlak van.de haven zou in deze Stavoren-variant sterk wor den uitgehold, waarschuwde" de Ka mer van Koophandel. De ondernemersfederatie is zeer ont stemd dat wethouder Van der Knaap zich laatdunkend over het havenrap port van de Kamer van Koophandel heeft uitgelaten. „Zonder zich op on derzoeken te baseren, spreekt hij re gelmatig negatief over de nota", zegt voorzitter Rol van de ondernemersfe deratie, „De Kamer van Koophandel is zeker niet gediend van zulke uit spraken. Zo'n instelling kun je niet met een kluitje in het riet sturen. Het rapport verdient een serieuze benade ring". ,De uitlatingen van Van der Knaap hebben de sfeer tussen de wethouder en de ondernemers ernstig vertroe beld. Tijdens het regulier overleg tus sen beide partijen stond de wethouder onlangs boos op en verliet de vergade ring. „Aileen omdat wij zijn uitlatin gen aan de kaak stelden", meent Rol. Viezerik Bij het verlaten van de vergadering zou Van der Knaap Rol de term 'vieze rik' naar het hoofd hebben geslingerd. „Daar vallen wij hem niet op aan", zegt Sol. „De wethouder is nu eenmaal een emotioneel type, waarmee wij in het algemeen goed overleg voeren. Wij vinden alleen dat we met betrek king tot de haven tot zaken moeten komen". De opstelling van de OFM is wethou der Van der Knaap van havenzaken finaal in het verkeerde keelgat ge schoten. „Ik vind dat de ondernemers zich moeten weten te gedragen. Die kritiek op mijn uitlatingen, die aan Jan en alleman wordt toegestuurd, verpest de verhoudingen. Als wethou der mag ik klaarblijkelijk geen com mentaargeven op de nota". Hij ontkent dat de gemeente de plan nen van de Kamer van Koophandel een zachte dood laat sterven. „Ik heb de nodige kanttekeningen geplaatst. Maar een ambtelijke werkgroep on derzoekt de aanbevelingen. En nog voor het einde van de maand ver schijnt onze eigen havennota", yoorzitter Rol vreest echter dat maat regelen in de haven opnieuw uit zul len blijven. De baggerkosten naar schatting 2,8 miljoen gulden zijn op nieuw niet op de begroting opgevoerd. „Ik ben bang, dat men in stilte voor de Stavoren-variant kiest". De Parkweg is onbegaanbaar. Een breuk in de drinkwaterleiding ging met zo'n kracht gepaard dat een, boom omviel. Schiedam Vlaardingen Vier miljoen liter drink water heeft een deel van de Parkweg in Schiedam vannacht volledig blank gezet Rond middernacht ontstond een enorme fon tein bij het Parkweg-via duct onder rijksweg 20, toen de transportleiding tussen het Rotterdamse drinkwaterstation in Kra lingen en een pompstation in Vlaardingen brak. Bin nen een mum van tijd had zich een klein binnenmeer gevormd met een diepte van 1.30 meter. Brandweerlieden en me dewerkers van de Openba re Nutsbedrijven waren al een groot deel van de avond in de stromende re gen bezig geweest, de oor zaak van de wateroverlast op te sporen. Vanaf half elf borrelde er,'zoveel water op dat het viaduct onder wa ter liep. De riolering kon de zondvloed op dat mo ment al niet meer verwer ken. Aanvankelijk werd aange nomen dat een leiding van het lokale net was gespron gen. Anderhalf uur later echter spoten er zulke enorme hoeveelheden wa ter uit de grond dat wei moest worden geconclu deerd dat het om de trans portleiding naar Vlaardin gen ging. De fontein hield pas op met spuiten toen in Rotterdam de hoofdkra nen waren dichtgedraaid. De breuk in de leiding heeft geen gevolgen voor de drinkwatervoorziening van Schiedam. Die stad be trekt zijn water niet uit Rotterdam, maar krijgt het aangeleverd van de zuive ringsinstallatie Beeren- plaat bij Spijkenisse. Ook in Vlaardingen bleef ge woon water uit de kraan komen. Na de leiding breuk viel alleen het pompstation aan de Ek sterlaan uit De drinkwa tervoorziening werd over genomen door het station aan de Schiedamseweg, In Schiedam trachtten de Openbare Nutsbedrijven en de brandweer vanmor gen het water aan de Park weg met pompen via het riool af te voeren. De Park weg was onbruikbaar voor het verkeer. De oorzaak van de breuk in de leiding is nog niet bekend. Vastge steld is wel dat de leiding, die een doorsnede heeft van 50 centimeter, over een lengte van tien meter een grote scheur vertoont door KOR KEGEL Schiedam Koos de Groot is dood. Zo zei hij het zelf eens, toen hij in een toneelstuk een hoofdrol speelde die hem geen tijd liet voor persoonlijke bij komstigheden. Hij was even iemand anders geworden: hij concentreerde zich op zijn rol, hij moest een figuur verbeel den met een ogenschijnlijk bot karakter. Bot was hij zelf helemaal niet. Van alle Schiedamse toneel spelers is Koos de Groot één van de allerhartelijkste en warmste geweest. Hij obser veerde de mensen, en hij ana lyseerde hun gedrag, zodat hij feitelijk elke rol aan kon. Dat zijn eigen persoonlijkheid daarbij 'stierf', was niet zo zeer beeldspraak. Hij poogde ermee aan te geven dat elk gedrag een pose kan zijn, een vluch tigheid. Maar hij realiseerde zich diepere vermogens, die een stabiele factor vormen bij alles wat we doen. Die ver dwijnen niet. Koos de Groot is dood. Zondag overleed hij. Vanochtend is op De Beukenhof zijn stoffelijk overschot gecremeerd. Schie-, dams bekendste toneelspeler is 65 jaar oud geworden, maar hij heeft zo lang op het toneel gestaan, dat menigeen dacht dat hij veel ouder was. Hij heeft in zijn loopbaan tiental len rollen gespeeld, en daar za ten heel grote tussen. Eén van de ontroerendste stukken uit zijn loopbaan speelde Koos de Groot halver wege de jaren zeventig in een eenakter met Jan Gudde, de Sinterklaas van Schiedam. De zaal zuchtte, toen De Groot het Zoldertheater in De Teerstoof vulde met de tragiek van het ouder worden. „Kost niks geen moeite", zei hij na de voorstelling. „Ben. gewoon mezelf". Was hij al een fijnbesnaard ac teur, met overigens een hoog volume als de rol dat vereiste, onder regie van Ad Hoeymans schoolde hij zich nog meer in het toneel van de subtiele be wegingen. Een amper merk bare frons van de wenkbrau wen volstond om een dieper gevoel uit te drukken, waar andere amateurtoneelspelers wijdse gebaren nodig hebben om met veel omhaal van woorden in feite hetzelfde te zeggen. Dit platte acteren was een onzaligheid in de ogen van De Groot. Gaandeweg begon hij zich ook buiten Schiedam te manifeste ren, en hij was een liefhebber van het artistieke leven. Dan zagen we hem alleen nog in de bus, als hij 's avonds naar huis reed, naar de Parkweg in Nieuwland, en hij gloedvol vertelde over zijn ontmoetin gen met collega s. Zijn toewij ding aan het vak ging name lijk ver, maar niet zo fanatiek dat hij in mensen acteurs zag. Het was andersom. Koos de Groot hield van de innerlijke roerselen achter een persoon lijkheid: „Daar komt het alle maal vandaan". Welke rol je ook speelt, het begint allemaal in je eigen karakter, ze» hij, of het nou gaat om het dagelijkse leven of om willekeurig welke rol. Laat nooit door een rol je eigen drijfveren in de ver drukking komen. Dat was een wijze les voor veel collega's. Koos de Groot ge loofde in de wisselwerking van ideeën. Die kruisbestui ving heeft veel jongere acteurs op weggeholpen. Vlaardingen Een botsing van een personenauto met een vrachtauto veroorzaakte gisteravond chaos op rijks weg 20 ter hoogte van Vlaardingen. De bestuurster van de personenauto, een 20-jarige vrouw uit Maassluis, merkte te laat dat er een file aan het ontstaan was en kon niet tijdig meer remmen. Haar auto botste tegen de vrachtauto. Daarbij werd een olieleiding geraakt. De laadklep van de vrachtauto klapte open en kwam op het dak van de personenauto terecht. Olie stroomde op het wegdek. De brandweer moest de weg schoonspuiten, Bei de auto's raakten zwaar beschadigd. Er onstond een lange file. Gistermorgen om acht uur was het ook al raak ge weest op de zuidelijke rijbaan van rijksweg 20. Drie auto's botsten in een file tegen elkaar. Volgens de politie werd er in de file te weinig afstand gehouden. Twee auto's lie pen blikschade op, de derde was zo zwaar beschadigd, dat die van de rijbaan moest worden getakeld. Schiedam/Vlaardingen Maass luis Het politiekorps van Vlaardingen wordt de laatste da gen overstelpt met wapentuig. Hoewel aan de lopende band messen in allerlei soorten en ma ten zijn ingeleverd, komen nu ook pistolen en revolvers boven tafel De politie spreekt van een succes Door de nieuwe wapenwet, die begin september van kracht is geworden, zijn veel meer wa pens tot verboden bezit ver klaard. Deze hele maand wordt iedereen echter in de gelegen heid gesteld hetvoortaan ille gale bezit straffeloos en desge wenst anoniem over te dragen aan de politie. Er staat zelfs een kleine vergoe ding tegenover. Een Vlaardingse winkelier leverde bij voorbeeld vierhonderd werpmessen in, waarmee hij in één klap driedui zend gulden 'verdiende'. Ook elf FN-pistolen en revol vers kreeg de politie daar over handigd. „Van het inleveren van vuurwapens hadden we niet zo'n hoge verwachting", bekent een politiewoordvoerder. „In zo- verre sta je er van te kijken dat, toen de eerste revolver binnen kwam, je je afvraagt hoe dat nu eigenlijk kan".-' De verklaring -voor het bezit blijkt evenwel afdoende, zegt hij. Het'gaat veelal om wapens die dateren uit de Tweede Wereld oorlog en tot nu toe door familie als erfstuk of aandenken werden bewaard" Dat de inleveractie succesvol mag worden genoemd, Vlaardingen Bij een inbraak in een afhaalpizzeria aan het Achterom is gisteren voor onge veer 1500 gulden aan muntgeld buit gemaakt. Eigenaar Shimon Levy zag, toen hij om half drie aan het werk wilde, dat de deur van de pizzeria was opengebro ken en dat de twee fruitautoma ten in zijn zaak waren gekraakt. Vlaardingen De bliksem is gisteravond laat ingeslagen in de schoorsteen van een huis aan de Stadhouderslaan. De schoor steen viel"in de tuin en nam een deel van het dak mee. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. De brandweer heeft met een groot stuk zeildoek het huis voorlopig weer waterdicht ge maakt. Eer» Vlaardingse politieman toont een deel van het ingeleverde wapentuig. toont de woordvoerder van de politie eenvoudig aan. „We had den er een bedrag van 250 gul den voor uitgetrokken en we zijn nu al dik over de 3200 gul den heen". Er is afstand gedaan van hon derden stuks munitie, windbuk sen, luchtdrukpistolen, katapul ten, wurgstokjes, wapenstokken, sabels, boksbeugels, ploertendo ders, werpsterren en een onaf zienbare rij knip-, dolk-, vlin der- en werpmessen- In Maassluis kwamen naast de talrijke steekwapens ook een kruisboog, een lege uzi-patroon houder, een traangas-alarmpis tool en een katapult met drie ij zeren pijlen boven water. Toch loopt het aanzienlijk minder hard dan bij de Vlaardingse col lega's. Na twee weken is de 'buit' in totaal nog geen honderd gul den waard. Het Maassluisse korps had er ook niet zo'n hoge pet van op: „Gezien wat er bin nenkomt, valt het ons eigenlijk nog mee". De politie van Schiedam is even eens niet erg te spreken over hf resultaat: 76 wapens. „Het is nifci echt geweldig", luidt de reactie. „We hadden er meer van ver wacht". Wel kwam met een han delaar in één keer 59 vlinder messen aanbieden, waarvoor on geveer vierhonderd gulden werd uitgekeerd. De inleveractie in de drie Water wegsteden duurt nog twee we ken. J Vlaardingen Dagverblijf De Woutershof in Vlaardin gen zal op 5 novèmber met spanning de prestaties volgen van de Vlaardingse atleet Bas van der Raaf in de marathon van New York. De 49-jarige hardloper van atletiekvereni ging Fortuna loopt die mara thon niet alleen voor de sport, maar ook om geld in te zame len voor het dagverblijf voor volwassen geestelijk gehandi capten aan de Broekpolder weg. Van der Raaf, wiens top tijd over de 42 kilometer en 195 meter rond drie uur en twee minuten ligt, is dolge lukkig dat hij een startnum mer voor de New Yorkse ma rathon heeft weten te be machtigen. „Want dat is toch een unicum. Het is, denk ik, de wens van elke marathon loper om eens in New York mee te kunnen doen. Maar om een-startnummer te krij gen, moet je er vroeg bij zijn, Ik heb het in april gevraagd en dat was al aan de late kant". De Vlaardingse atleet komt uit in de klasse van de veteranen. Hij heeft tot dus verre twaalf marathons gelo pen, waarvan één in West- Duitsland. Met een familielid, wiens zoon op De Woutershof zit, kwam Van der Raaf op het idee om zijn prestatie te laten sponsoren- Het dagverblijf kan wel wat geld gebruiken. Want voor extraatjes als spe ciale schommels, een gTOte zandbak of driewielfietsen is de subsidie van De Wouters hof niet toereikend. Schiedam Niet alleen het ge meentelijk Woningbeheer wil Nieuwland een face-iift geven. Ook een andere grote huisbaas, de Woningbouwvereniging Schiedam (WtS), gaat de han den uit de mouwen steken om de uit de jaren 60 daterende wijk een moderner aanzien te geven. Volgende week woensdag wordt in de Alphons Ariënsstraat het startsein gegeven voor een op knapbeurt van 182 huizen. De vijf flatblokken, de enige die de WbS in Nieuwland bezit, zijn hard toe aan die grote onder houdsbeurt. Sinds de bouw in 1962 is er weinig aan gedaan. De huurders namen de meeste ver nieuwingen zelf voor hun reke ning. Iedereen is blij dat het project in de steigers is gezet: de woning bouwvereniging, adviesbureau Alphaplan, aannemer Muwï en natuurlijk de bewoners. Omdat het om onderhoud gaat worden zij na het karwei niet met een huurverhoging geconfronteerd. De huur blijft gehandhaafd op ongeveer 300 gulden. Alle partijen hebben met groot enthousiasme aan de voorberei dingen meegewerkt.-Bewoners- adviseur Maarten van Otterdijk vindt het een uniek project: er is geen enkele wanklank gevallen en alles gaat precies volgens plan. Het gebeurt, zegt hij, zel den dat een stadsvernieuwings- Vertegenwoordigers van de be wonersvereniging Wonen en Le ven ïn Nieuwland, adviesbureau Alphaplan, aannemer Muwl en woningbouwvereniging Schie dam harmonisch bijeen op een balkonnetje aan de Jan van Zutp- henstraat. project in 20 goede harmonie verloopt Het onderhoud bestaat onder meer uit het vervangen van de kozijnen, het aanpassen van de electrische bedradingen, het vernieuwen van dak en riole ring en herstel van het metsel werk. Verder worden de trap penhuizen en balkons opnieuw geschilderd. Per huis is bijna 37.009 gulden beschikbaar. Voor extraatjes als een douche of een cv moeten de bewoners apart be talen. Voor het aanbrengen van liften is waarschijnlijk geen geld. SchiedamProtech, gespeciali seerd in het ontwerpen en bou wen van olieinstallaties, wil haar werknemersbestand - in Schie dam fors uitbreiden. Directeur J. Strating maakte dit gisteren be kend na de eerste steenlegging voor het nieuwe kantoor. Op ter mijn verwacht Protech tussen de vijftig en honderd nieuwe ar beidsplaatsen te creëren. De eerste steen voor het nieuwe hoofdkantoor, dat pal achter NS- station Schiedam/Rotterdam- West wordt gebouwd, werd gis teren in de stromende regen.ge legd door burgemeester Reinïer Scheeres. Het kantorengebouw, dat eigendom is van de Amstel- veense projectontwikkelaar Kantorenhuis, krijgt een vloe roppervlakte van 5500 vierkante meter- Met Protech als huurder heeft Kantorenhuis een goede slag ge slagen, want het Schiedamse be drijf huurt het gehele gebouw. „Tien verdiepingen is iets meer dan wij nodig hebben", vertelde directeur J. Strating van Pro tech. „Daarom wordt een deel van het gebouw verhuurd aan Comprimo, een ingenieursbe- drijf dat aan ons is gelieerd". Burgemeester Scheeres is blij dat Protech ook na de verhuizing in Schiedam blijft. „Met 1200 ar beidsplaatsen vormen de inge- nïeursbedrijven de grootste be drijfstak van Schiedam. Doordat Protech binnen de stad verhuist, blijft de werkgelegenheid be houden". Directeur C. Deerenburg van Kantorenhuis hoopt, dat de; bouw voor een tweede en eem derde kantorenflat achter het; station vóór mei 1990 is begon nen. „Er zijn tal van geïnteres- seerde huurders. Vandaar ons optimisme". Protech en Kan torenhuis boden! het molencomité gisteren in to taal 12.000 gulden aan voor dei herbouw van molen De Palm-; boom. „Met het metselen van- onze eerste steen verdiende u" dus ongeveer 2000 gulden pert minuut grapte Deerenburg te- gen Scheeres, die voorzitter van commissie tot herbouw is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1