Tffi Hermes DYS zakt ver weg WflïfRWEG Telefoonstrij d bracht Schiedam laat welvaart SP0BI bondsspaarbank Vlos moet Bacolod loslaten SPORTAGENDA 5,50% 't is weliswaar niet te zien, 9,25 maar deze meneer is druk bezig met sparen. 'HBSS mist iemand die het elftal stuurt' NAPRATEN MET Rotterdams Nieuwsblad dinsdag 19 september 1989 SCHIEDAM Brandersfeesten ,De Brandersfeesten kennen morgen een nieuwe reeks activiteiten voor de jeugd. Bij het museum- plein is er vanaf één uur een waterbaan, waarbij ook ^clown Ricky present zal zijn. Om twee uur begint in het Passagetheater een gratis voorstelling van Cir cus Kusters waarvoor geldt: wie het eerst komt het eerst maalt! In de avondurenaan vang*half acht wordt er op het parkeerterrein bij de Hema een taptoe gehou den. Naast de 'gastheer' Rijnmondband treden DVS uit Katwijk en Juliana uit Amersfoort op. De Jeugd Rijnmonctband zit in het voorprogramma. Hulp bij huiswerk Nu de scholen allemaal weer zijn begonnen, hebben de buurt- en clubhuizen hun huiswerkbegeleiding opgestart. De bovenbouw van de basisscholen en de leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen voor een steuntje in de rug op vijf locaties terecht: club huis Zuid (tel 4267297), stichting De Erker (4267767), clubhuis Oost (4735435), Trefpunt Oost (4621066) en buurthuis Nieuwland (4738671). Ook kunnen de leerkrachten van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs informatie over huiswerk begeleiding verstrekken. Het initiatief komt van het OVG, het zogenaamde onderwijs voorrangsgebied Schiedam. Cultureel erfgoed Het cultureel erfgoed in ontwikkelingslanden staat centraal m een bescheiden expositie, die nu te zien is in de SchEedamse hoofdbibliotheek aan de Lange Haven. In de tentoonstelling wordt uitgelegd op welke wijze de Unesco, de organisatie voor onder wijs en cultuur van de Verenigde Naties, zich in spant voor het behoud van monumenten als de Bo- robudur op Java, de ruines van de oude stad Moen- jodaro in Pakistan en de Akropolisin Athene. Dat luchtverontreiniging een funeste werking op monumentale bouwwerken heeft, is ook in Neder land genoegzaam bekend. Met het behoud en herstel van het culturele erfgoed zijn grote sommen geld ge moeid en dat heeft men er niet altijd voor over. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de ont wikkelingslanden het herstel van monumenten, waarvan er een groot aantal tot het belangrijkste erfgoed van de menselijke beschaving worden gere kend, nauwelijks kunnen financieren. Sinds enkele jaren spant de Unesco zich in voor het behoud van de monumentale erfenis. Naast het her stel van de monumenten draagt de Unesco bij in de opleiding van museumpersoneel, restaurateurs en deskundigen. Nog tot het eind van de maand kunnen geïnteres seerden in de bibliotheek kennis maken met het werk van de Unesco. Naast de panelen liggen boek werken over culturele projecten uitgestald, die door de bezoeker kunnen worden geleend. VLAARDINGEN Poppenexpositie In de vitrines van de centrale bibliotheek is sinds gisteren een aardige tentoonstelling te zien: de zelf gemaakte poppen van Gertie Hendriks. De uit Vel den afkomstige Limburgse heeft haar voorliefde voor poppen over gehouden aan haar opleidingstijd voor kleuterleidster. De 'schoolse' opdrachten zet ten haar er toe aan thuis aan. de slag te gaan. Over haar werk zegt ze dat ze vaak gewoon maar be gint met een stukje klei. Wat het gaat worden, welke kleertjes moeten worden ontworpen en in welke kleuren de pop krijgt, blijken dan vanzelf. Biblio theek-directeur John Lamens wijst erop dat deze kleine expositie heel goed aansluit op de sprookjes- tentoonstelling die het leencentrum op de tweede etage heeft ingericht. Oceaanracer De oceaanracer New Magic Breeze ligt aanstaande donderdag en vrijdag afgemeerd in de Vlaardingse haven (nabij de Oude Havenbrug). Belangstellen den kunnen die beide dagen tussen half één en twee uur een kijkje op het moderne zeeschip, dat is gefi nancierd door de NMB, r\emen. Schipper Henk Be- zemer en stuurman Aaf Gerhardt zullen de bezoe kers desgevraagd uit de doeken doen waarom de Breeze zo bijzonder en snel is Vrijwilligers De werkgroep Vlaardingen tegen Apartheid zit ver legen om vrijwilligers. De doelstelling van de VTA is de plaatselijke bevolking te informeren over de si tuatie in Zuid-Afrika. Wie zich door de werkgroep voelt aangesproken, kan telefonisch contact opne men met Lies Vester (4741763). doorJOOPBREEOVELD Schiedam Zonder een slepende telefoonkwestie die de gemoe deren in Schiedam in het begin van deze eeuw jarenlang verhitte, zou de stad veel eerder en meer van de welvaart hebben kunnen profiteren. Die telefoonstrijd want zo mag het langdurig ge: hakketak over het wel of niet tot stand brengen van een draad- verbinding met Rotterdam gerust worden genoemd wordt breed uitgemeten in het blad Scyedam, een regelmatig verschij nende uitgave van de Historische Vereniging. PTT-kenner C. Pluijm dook in de geschiedenis van het plaatselijk en interlokale telefoonnet, omdat het volgend jaar exact een eeuw gele den is dat er van een plaatselijk net sprake was. Aan de hand van een analyse van de feiten komt hij tot de slotsom dat tegenstanders van samenwerking met Rotterdam destijds de weivaart in de stad heb ben gefrustreerd. In deze tijd van auto- en draadloze telefoons en andersoortige techni sche snufjes, is het moeilijk voor te stellen dat in het begin van deze eeuw slechts één Schiedams be drijf de weelde kende rechtstreeks met Rotterdam te kunnen bellen. Dat was de wereldbekende steari- nekaarsenfabriek Apollo aan de Voorhaven. Apollo moest wel in vesteren in die peperdure voorzie ning, omdat het bedrijf voor de le vering van grondstoffen op Rotter dam was aangewezen. Schijven Ook het plaatselijk net stond toen nog in de kinderschoenen. In 1890 konden slechts49abonnees binnen Schiedam met elkaar bellen. Tot de Eerste Wereldoorlog bleef het lokale telefoonverkeer een zaak die voor een beperkte groep was weggelegd. Maar de onvrede over de beper kingen van dit kleine netwerk had inmiddels wortel geschoten bh het bedrijfsleven. Scheepswerf Gusto was in 1905 één van de eersten die aan de bel trok en klaagde over de slechte bereikbaarheid van Rotter damse bedrijven waarmee zij za ken wensten te doen. Zeker, telefonisch contact met de havenstad was technisch mogelijk, maar moest via zoveel verschillen de schijven lopen dat menige za- kendeal afketste op die trage com municatie. Dat ging als volgt: het Sehiedamse bedrijf belde naar het Centraal Bureau in die stad, dat contact opnam met het Centraal Bureau in Rotterdam, waarna de collega van het gemeentelijk tele foonnet werd benaderd om uitein delijk bij de potentiele klant te recht te komen. Rotterdamse bedrijven onderken den die problemen en moesten wel heel zwaarwegende redenen heb ben om met een Schiedams bedrijf in zee te gaan. Veel liever zochten zij daarom een gemakkelijk be reikbare partner in de stad. Druk Enkele grote Sehiedamse bedrij ven besloten toen het moet on geveer in 1912 zijn geweestdruk uit te oefenen op allerlei instanties om de directe lijn met Rotterdam te verwezenlijken. De directeur generaal van de PTT, het gemeen tebestuur en het ministerie van Waterstaat werden met brieven bestookt. Hoewel van verschillen de kanten voorstellen werden ge dropt om het probleem op telossen, duurde het tot 1922 voordat er enig licht in de zaak kwam. Bij konink lijk besluit werd dat jaar vastge steld dat Rotterdam een streeknet mocht exploiteren mits 600 Sehie damse abonnees zich daarvoor zouden aanmelden. Het bleek al snel dat er heel wat baken en ogen aan dat aanbod kleefden. Het ministerie van wa terstaat stelde zich namelijk op het standpunt dat telefoonbezitters, die niet op het dure abonnement starief voor het streeknet wilden intekenen (132 gulden voor een zaak en 96 voor een huisaanslui ting) hun plaatselijke aansluiting zouden moeten missen. Toen het Sehiedamse gemeentebe stuur in een enquête de meningen van de ongeveer 800 abonnees peilde, bleek dat voor- en tegen standers er uitgesproken stand punten op na hielden. De ver deeldheid in de Sehiedamse ge meenschap was zelfs zo groot dat hei in de ingezonden brieven ru brieken van de plaatselijke bladen maandenlang hèt belangrijkste on derwerp was. Brieven Veel van de meestal anonieme briefschrijvers kantten zich fel te gen een tariefsverhoging met zes tig procent, De Kamer van Koop handel repte in dat verband in haar jaarverslag over de 'agitatie onder middenstanders', die van- Het Sehiedamse PTT-kantoor na 1915. Pas tien jaar later zou het ge kissebis tot een einde komen. wege de economische malaise 'de grootst mogelijke zuinigheid wil den betrachten. Het was opnieuw het gemeentebe stuur dat probeerde de patstelling op te heffen. Weer ging er een cir culaire naar de abonnees waarin wellicht enigszins provocerend werd gevraagd of men wel of niet als telefoonabonnee gehandhaafd wilde blijven, De drie midden standsverenigingen lieten zich niet uit het veld slaan, belegden een ge zamenlijke vergadering en Kamen een motie aan die behelsde dat de uitslag van de enquête als een af wijzing van het streeknet moest worden uitgelegd. Het gemeentebestuur en de ge meente-instellingen waren in meerderheid voorstander van een streeknet, maar konden de voor ziening nog steeds niet van de grond tillen. In de soms vinnig ge toonzette polemieken werden de meest bizarre oplossingen aange dragen. Tijdens één van de vele vergaderingen opperde zelfs ie mand dat Rotterdam Schiedam maar moest annexeren. De verho ging van het telefoontarief zou, schraagde hij zijn plan, teniet wor den gedaan door de verlaging van de belastingaanslag. 1925 In 1923 kwam het streeknet einde lijk in Zicht. Er werd een plan ge lanceerd dat de abonnees in drie tariefsgroepen opsplitste. De bulk van de inkomsten zou door de 'veelsprekers' moeten worden op gehoest, terwijl sommigen bedui dend minder aan het Rotterdamse tarief zouden gaan betalen. Die verfijning leidde tot een groot ver schil in taneven. Sommigen moes ten 96 gulden betalen, terwijl en kele grote bedrijven tot 5000 gul den per jaar kwijt waren. In 1925 ging de kogel door de kerk en kon Schiedam bellen met Rotterdam. De felbegeerde en even fel bekriti seerde voorziening sloeg meteen enorm aan. In het eerste jaar werd het aantal interlokale telefoontjes verelfvoudigd. Pluijm concludeert uit die cijfers dat de komst van het streeknet 'zeer zeker de moeite waard was'. Vlaardingen De banden met de stad Bacolod op het Filippijnse eiland Negros be ginnen gevaar op te leveren voor de subsidie die de stich ting Vlaardingen voor ont wikkelingssamenwerking (Vlos) ontvangt van de Natio nale Commissie Ontwikke lingssamenwerking. De Vlos onderhoudt al sinds oktober 1985 een vriendschapsband met Bacolod. Dat vindt de NCO te lang. Deze commissie meent dat pro jecten als dat van de Vlos er vooral toe dienen om het publiek voor te lichten over ontwikke lingssamenwerking en bewust te maken van de problemen in de Derde Wereld. Dat kan haar in ziens het best met kortlopende projecten. Het Filippijnen-project neemt volgens de NCO al te lang een centrale plaats in in het werk van de Vlos. Als de Vlaardingse stichting daar geen einde aan maakt, heeft de NCO gemeld, komt de subsidie op de tocht te staan. Noodgedwongen moet de Vlos nu de band met Bacolod losma ken. De stichting doet dat met te genzin. „Tenslotte heeft Vlaar dingen een vriendschapsband met Bacolod Het kan en mag met zo zijn dat dit zomaar op houdt". vmdt bestuurslid Anke Munnik-Heerema. De Vlos heeft besloten het pro ject te redden door dfe Filippij- nen-groep van de stichting een meer zelfstandige plaats te ge ven. Daarmee is eenter het pro bleem nog niet opgelost, want die groep kampt met een enorme onderbezetting DINSDAG 19 SEPTEMBER Voel bal: 19.30 SW 2—Haarlem 2. WOENSDAG 20 SEPTEMBER Zaalvoetbal: Energlehai Rotterdam veld 1; 19.00 ActivL tas—VFC (d); Westwijkhat Vlaardingen: 21.40 DVO'32—SPSV. DONDERDAG 21SEPTEMBER Zaalvoetbal: Margrleihal Schiedam veld 1: 19.00 HB5S~VFC2jd). VRIJDAG 22 SEPTEMBER tSementum/Green Eagles (d), -Juventus door DONALD BAX Schiedam Een chro nisch gebrek aan verde digende discipline, van daag de dag pure nood zaak in het zaalvoetbal, bezorgde Hermes DVS gisteravond een flinke kater. Tot tien minuten voor tijd had het er alle schijn van dat de Schiedammers het bezoekende SC Hogenboom een puntje zou den ontfutselen (3-3), maar toen de Spijkemsser ploeg in nog geen honderdtachtig seconden dom uitverdedigen van Hermes DVS resoluut afstrafte (3-5), zakte de thuisclub vervolgens heel ver weg: 4-7. Handhaafde Bij Hermes DVS, dat zich vorig seizoen pas laat in de landelijke zijn Roël bij Giro-Spaar Extra Rekening. Met gemak een flinke rente. leveren de certificaten maar liefst 9,25°/o rente op. Spaarccrtificaat (voorbeeld) Een rekening zonder minimum of maximum inleg, met een hoge -rente (5,5%), diejaarlijks vrij opneembaar is. Ook is maandelijks f 5000,- van uw tegoed vrij opneem baar, giraal, dus gemakkelijk. Bij méér opnemen dan f 5000,-: 2% retourrente Spaardeposito'sDat levert rente op. 7r\ f* f\De minimum inleg 9-^^ bedraagt slechts f 500,-. Er is geen maximum. De Spaardeposito- rekening met jaarlijkse overboeking van 1 rente, kent rentevergoedingen oplopend van 1 jaar vast 6°/o naar 10 jaar vast 7,25%. Wilt u maandelijks de rente overgeboekt krijgen? Neem dan de Maandrente-Spaardepositorekening: 5 jaar vast 6,5% (effectieve jaarrente 6,70%). Spaarcertificaten. Een winstgevende belegging. Deze overdraagbare waarde papieren worden door rente op rente elk jaar vanzelf meer waard, Bij een maxi- male looptijd van 5 jaar profiteert u van een gemid delde rente van 6,5%. In het vijfde en laatste jaar Looptijd Rente f 1.000- f5 000.- f 10 000,- I e jaar 2c jaar 3 e jaar 4c jaar 5c jaar 3.75% 5,125% 6,50% 7,875% 9,25% f I 037,50 'f 5 187,50 f 10.375,- f 1090.67 ;f 5 453,36 'f 10 906.72 f 1161,56 f5 807,83 F 11 615,66 f 1.253,04 i f 6.265,19 F 12 530,39 f 1 368.94 ;f 6 844,72 f 13 689,45 De Bondsspaarbank doet meer Spaarvormen in alle soorten, voor alle leeftijden. Wij hebben voor 0 tot 11-jarigen de Piek-fïjn Spaarrekening (4,50%), voor H tot 18-jarigen de Piek-fijn rekening (4,50%), voor 16 tot 30-jarigen de Kombi Spaarrekening (4,50%) en voor 60+ers de Seniorspaarrekening (3,5%). Verder zijn er bijvoorbeeld de Spaar Selekt Rekeningen (3,5% en 4,5%), Reserveringsre kening (4%) en de Kasspaarrekening (2,25%). Bij de Bondsspaarbank zit elke spaarder goed! Vertrouwd advies. Stap eens binnen bij één van onze kantoren bij u in de buurt voor een goed advies: uw eerste winst! De Bondsspaarbank, een vertrouwd adres, al ruim 165 jaar. Wijzigingen m alle hier vermelde rentcfxrceaiage» voorfichouden Schiedam Vlaardingen Spaarbank klasse handhaafde, Liefden (contractspeler DS'79) en Gerald Baars (bestem ming onbekend) vertrokken. Hun plaatsen zijn ingenomen door Serge de la Cruz (Xerxes) en Wim Horbach (Rotterdamse Studenten). Ook oud-SVV'er Jeffrey Oost, die thans op het veld zijn loopbaan afbouwt bij GSS, is door het coaeh-duo Aat van der Voort en Ed Smith (is als speler gestopt) ingelijfd. Co-sponsor Smith's broer Richard, de inter nationaal vermaarde fysiothera peut, is co-sponsor geworden van Hermes DVS en een van zijn eerste daden was de genezing van de ernstige blessure van de op het veld bij HOV spelende Robert Vermeulen. Hij was er, evenals Oost, tegen SC Hogen boom nog niet bij, maar bij Her mes DVS hoopt men Vermeulen binnenkort weer te begroeten. Kern De bekende kern Aad Barto, Hans de Roos, Hans Meijer en Fred Langhorst bood qua spe lopvatting niets nieuws. Het ni veau was zelfs nog minder dan vorig jaar, toen Hermes DVS als nieuweling enige onbevangen heid ten toon •spreidde en niet per se voor het resultaat koos. Nu overheerste aan Sehiedamse zij de de nieuwe zakelijkheid van het zaalvoetbal en omdat ook SC Hogenboom niet naar Schiedam was gekomen met de idee het publiek op technische staaltjes te onthalen, sloeg de verveling al snel toe. Hoogtepunten Voor rust kende het treffen twee hoogtepunten, beide goed voor een doelpunt. Hans Meijer, die een tegenstander met een pas seerbeweging achter zijn stand been verschalkte, opende heel fraai de score en ook aan schoon heid van de gelijkmaker van SC Hogenboom -—een verwoestend afstandschot— viel niets af te dingen. SC Hogenboom liep uit Tiaar 1-3, waarna Mener een strafschop miste (De la Cruz on deruit gegleden), maar Willem Horbach en Hans de Roos (vrije trap in de kruising) toch nivel leerden. Treffers Twee nieuwe treffers van de stugge bezoekers, beide tot stand gekomen dank zij risicovol uit verdedigen van Hermes DVS, velden het vonnis. SC Hogen boom liep uit naar 3-6, terwijl Meijer op de strafbank z'n zon den overdacht, balverlies van de meevoetballende doelman Aad Barto betekende 3-7, zodat Hor- bach's vierde doelpunt slechts een statistische waarde had. CYNTHIA VAN DALEN (15) la het links benige talent van het aerate damea- team van HBSS, dat in de regionale voetbstccmptitle uitkomt. Cynlhia be gon haar carrière op 9-jarige leeftijd bij Vlaardingen en kooa, na één wiioon bij Zwaluwen te hebben gespeeld, voor da overstap naar hel Sehiedamse HBSS dat Ketst drie damesteams in de gelederen heefl. De donkerblonde aanvalsler die ook deel uitmaakt van hel Nederlands damesteam tot 17 jaar vervulde zaterdag in de ontmoeting met Vlissingen een belangrijke rot. HBSS won de wedstrijd met 8-0 en Cynthia van Dalen tekende voor de helft van de Sehiedamse produktie. door SANDER SONNEMANS Na twee verloren wedstrijden won HBSS van Vlissingen met 8-0 en jij scoorde de eerste vier treffers. Hoe voelt dat na de wedstrijd9 „Tja, we gingen de competitie niet best van start. Eerst verlo ren we van Kloetinge en nadat we tegen Stedoco met 2-0 voor stonden, gingen we toch nog met 6-2 de bak in. Doordat het ons door Vlissingen niet zo moei ijk werd gemaakt, won nen we met een monsterscore en toevallig maakte ik de eerste vier goals. Het is natuurlijk wel leuk, maar om te zeggen dat ik mezelf de ster van het veld voelde, neen". Het damesvoetbal krijgt steeds meer bekendheid en aandacht Hoe ervaar je dat bij HBSS? „De zaken zijn vrij goed gere geld. Bij Zwaluwen werd er guur recreatief gevoetbald en ij Vlaardingen was het nog slechter. Onder leiding van een vader van een van de speelsters werd er een maal m de week fetraind en zonder ook maar én doelstelling huppelden we op zaterdag het veld in. Door dat ik het bij Vlaardingen met bepaalde mensen niet zo best kon vinden, heb ik de Broek polder verlaten. Bij HBSS wordt er tenminste min of meer op niveau gewerkt. We trainen twee keer in de week en hebben voor elke wedstrijd een bespreking, Onze sponsor heeft voor trainingspakken en outfits gezorgd en er is ook al tijd een verzorger aanwezig. Door die serieuze benadering ga je toch met een lekker ge voel het veld in. Ook in het clubblad krijgen we alie aan dacht, waardoor er bij iedere thuiswedstrijd aardig wat men sen langs de kant staan. Daar door voel je je toch wel een beetje belangrijk en probeer je de toeschouwers leuke dingen te laten zien" Hoe kun je het team karakteri seren? „We hebben een zeer gezellig elftal maar missen in het veld een leider, iemand die de lijnen uitzet en de zaak verbaal orga niseert. Bij een tegenslag laten enkelen nogal snel het koppie hangen Dat is ook de oorzaak van de twee verloren wedstrij den, Natasja van Mulm, onze aanvoerdsier, zou wat meer moeten praten in het veld. Dat is een rol die eigenlijk voor mij is weggelegd, want ik heb altijd aardig mijn bekkie bij me. Maar ik vind aanvallen en sco ren ook wel leuk, In een jong team is een routinier of een stu rende kracht onontbeerlijk. En zo'n iemand hebben we nu juist nodig". Jullie trainer is Jan van der Hurk. Hoe doet hij het? „Zijn trainingen zijn niet echt zwaar. Hij mag van mij best wel wat meer aandacht besteden aan het positiespel en het af werken op het doel. Soms heb ik het gevoel een pupillentrai- ning voorgeschoteld te krijgen, maar daarentegen zijn de wed strijdbesprekingen erg goed. Iedereen krijgt voor ae wed strijd altijd een persoonlijke op dracht mee. Je wordt als talent bedteld. Hoe zie je jouw toekomst in de voet ballerij? „Om te beginnen wil ik met HBSS zo hoog mogelijk eindi gen en ik acht een plaats bij de bovenste vijf niet uitgesloten. Zodra ik er de leeftijd voor heb, wil ik doordringen tot het 'ech te' Nederlands dameselftal. Mijn naam zit in het archief van de KNVB en regelmatig worden mijn verrichtingen be keken. Mijn droom is echter ooit als professional in het bui tenland mijn brood te kunnen verdienen met voetballen. Dat die weg nog lang is, besef ik ter dege, maar ik heb er dan. ook alles voor over".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1