Darters mikken op goede doel en recordboek <3 Stapje lager geen punt voor Joannides WATERWEG SPORT SPORT KORT iSCÜËDAM VLAARDINGEN 53 JAAR IN SCHIEDAM -1989 Alles vooreen goede nachtrust. HENDRIKSEN B.V. CAFÉGANGERS ZAMELEN GELD IN VOOR KINDERZIEKENHUIS Snoeimes in 'dreigende' beplanting Cheque en prijs SPORTAGENDA DANCALL AUTOTELEFOON Standwerkers strijden Vijftien standwerkers strijden morgen om de eer tij dens de veertiende editie van het Schiedamse stand- werk erscon cours. Tussen tien en drie uur prijzen zij in de Lange Kerkstraat en op het Hemaplein onder het toeziend oog van een deskundige jury hun arti kelen aan. Met name ten aanzien van twee standwerkers zijn de verwachtingen hoog gespannen. Loosdrechter Stroeve moet niet alleen zijn Schiedamse titel ver dedigen, maar ook de Nederlandse titel van vorig jaar. Stroeve moet dat doen door met verve en over tuigingskracht zijn verrassingspakket aan de man te brengen. De verwachtingen ten aanzien van de verdiensten yan de Lekkerkerker Van de Linden zijn zo moge lijk nog hoger gespannen. Hij wist dit jaar met zijn planten-praatje' Europees kampioen te worden. De meeste deelnemers grijpen dit standwerkerscon cours aan om warm te draaien voor het Nederlandse kampioenschap dat zaterdag in Zwolle wordt ge houden. De Schiedamse wedstrijd maakt deel uit van de Brandersfeesten. Wethouder Aad Wiegman zal even voor vier uur op het Hemaplein de prijzen aan de vier beste deelnemers uitreiken. Vreelust exposeert Onder het motto 'voor amateurs door amateurs' ex poseren leden van schilderclub Vreelust vanaf vrij dag 22 september werk in de foyer van theater De Teerstoof. De clubleden hebben zich in verschillen de schilderdisciplines bekwaamd. Van hun hand zijn in De Teerstoof schilderijen te zien die met olie verf, gouache verf en acrylverf zijn gemaakt. Omdat veel van de clubleden Schiedammers zijn, vallen in veel schilderijen Schiedamse taferelen te ontdekken. In de voetsporen Welke theaterliefhebber zou niet in de voetsporen van Youp van *t Hek, Jos Brink, Paul de Leeuw en Brigitte Kaandorp willen treden? Theater De Teer stoof biedt bezoekers zondag tijdens een open podi um de gelegenheid die wensdroom in vervulling te laten gaan. Amateurs krijgen die dag de gelegenheid hun eigen kunsten in De Teerstoof te vertonen. De spelregels voor deze open podiumactiviteit zijn simpel, leder een die iets wil laten zien of horen óp het gebied van cabaret, gedichten, voordracht, poëzie, muziek, een- acters of andere kleinkunst krijgen het podium voor maximaal een kwartier tot hun beschikking. De Teerstoof stelt aan potentiële deelnemers wel als voorwaarde dat zij met maximaal zes mensen mee doen en niet meer dan vijf minuten nodig hebben om hun décor op te bouwen. Voor meer informatie kan men terecht bij Carola van Holten, telefoon 4262987. Ramp aan Hoflaan Op het parkeerterrein van gemeentewerken aan de Hoflaan vindt aanstaande zaterdag een ramp plaats. En elke Vïaardinger wordt door het Rode Kruis uit genodigd zelfs te komen kijken. Samen met de brandweer, de zeeverkennersgroep De Geuzen en de eigen vervoersdienst wordt vanaf twee uur 's middags een oefening op touw gezet. De namaak- ramp sluit de jubileumactiviteiten rond het vijftigja rig bestaan van de Vlaardingse afdeling van het Rode Kruis af. Milieu uit café Vlaardingen en het milieu staan centraal tijdens een Stoep Matinee, die zondag in café D'Qude Stoep aan de Smalle Havenstraat wordt gehouden. Tussen twee en vier uur worden vragen afgevuurd op on der andere milieugedeputeerde Hans van der Vlist 'en de Vlaardingse milieuwethouder Bas Goudriaan. Ook verschillende milieu-groeperingen (actiegroep Behoud Liekebaert en comité Oostwijk) komen aan het woord. De discussies zullen worden afgewisseld met live-muziek van de Rotterdamse straatmuziek groep de Flamingo's. Er wordt onder andere gespro ken over luchtvervuiling, gifi>elten, afvalproble men en opdringende autosnelwegen. Omroep Vlaardingen zendt de discussiemiddag uit. Vanavond treedt de Vlaardingse coverband Jack in the Box op in D'Oude Stoep. Het concert begint om 21.30 uur. Exdusieve maatkleding en confectie Ruim 100 jaar kleermakers In onze etalage steeds speciale aanbiedingen!!! Ook voor confectie naar de VI CCDM A VCD Rotterdamsedljk 409a IlLtCililAWÈn Tel. 426S164. Schiedam Aa8e Auping Windsor dekbedden Dunlopillo Puilman Kapok matrassen Levering uit voorraad. Eigen beddenmakerij Slaak 72 3061 CZ Rotterdam Telefoon 01(W13 19 92 Groenmarkt 183 3311 BD Dordrecht Telefoon 078-13 44 90 Rotterdams Nieuwsblad donderdag 21 september 1989 door CAREL VAN DER VELDEN- Schiedam De darters van café De Molenwiek zullen op de avond van 25 november ongetwijfeld met lamme armspieren het moede hoofd te rust leggen. Na 24 uur pijltjes gooien hopen de darters zoveel punten verza meld te hebben, dat zij in aanmerking komen voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Een eervolle plek in het recordboek van de Ierse bierbrouwer is uiter aard leuk, maar meer belang hech ten de cafégangers aan het succes van de geldinzamelingsactie die rond het dartsevenement wordt ge houden. Door middel van giften van particulieren en sponsors ho pen de darters eind november en kele duizenden guldens binnen te halen voor het Sophia kinderzie kenhuis. Het dartsinitiatief vormt het eerste frote sportevenement dat café De lolenwiek dit seizoen brengt. Na een succesvolle actie voor het jubi lerende Koningin Wilhelmina- fonds is nu het Sophiakinderzie- kenhuis in Rotterdam, doel doel waarvoor de bezoekers zich nu gaan inzetten. Na het beëindingen van de actie verwacht uitbater Ton Akveld mi nimaal drie infuuspompen aan de medische instelling te kunnen aan bieden. Die pompen, ongeveer vijf duizend gulden per stuk waard, dienen verpleegde kinderen mo bieler te maken. Zijn de patiëntjes, van wie er veel aan kanker lijden, tot dusver aan bed gekluisterd; de pompen stellen hen in staat buiten bed te sporten, te leren en te spelen. Ongebruikeli j k Liefdadigheidsacties lijken toch niet tot de gebruikelijke activiteiten van een cafébaas te horen, maar Ton Akveld heeft de smaak sinds verleden jaar goed te pakken. Een kennis raadde hem aan de op brengst van een groot voetbaltoer nooi aan het Koningin Wilhelmina- fonds te schenken. Na afloop van de actie voor het KWF kon hij deze zomer 5000 gul den aan de kankerbestrijders over handigen. Akveld vond met enkele stamgasten dat het niet bij deze ac tie moest blijven. Daarom richtte hij de stichting De Molenwiek op, teneinde de inzamelactiviteiten een vaster karakter te geven. Het streefbedrag voor dit seizoen is aanmerkelijk hoger dan verleden jaar. De cafébaas rekent vast op 15.000 gulden. Medebestuurslid Jan Baard, broer van de veelbesproken directeur Will Baard van paspoort producent KEP, speculeert echter al voorzichtig op het dubbele van dit bedrag. Hij baseert zich op een voorspoedig begin: nog voordat de sportacties van start zijn gegaan, heeft De Molenwiek al 5000 gulden binnen. Evenementen Naast de dartsmarathon staat dit seizoen opnieuw een grootschalige voetbalcompetitie op stapel, waar maar liefst veertig teams aan kun nen deelnemen. Akveld hoopt gra tis gebruik te kunnen maken van de velden van SVV, waardoor het deelnemersgeld van 300 gulden per team voor het grootste deel ten goe de kan komen aan het goede doel. Voorafgaand aan het voetbal staan nog andere sportevenementen op de rol. Een zwemzeskamp, een ten nistoernooi en een 'wielerwed strijd' tn het café zijn in voorberei ding om de kas van de stichting te spekken. Ook buiten de sportieve krachtmetingen bereidt De Molen- wiek geldinzamelingsacties voor. q Het café denkt aan een loterij en g een grote slotavond, waarvoor de organisatie de Sporthal Margriet als g lokatie in gedachten heeft Eenjj avond met bekende artiesten zou s een moote afsluiter van de actie zijn, denken Ton Akveld en Jan Baard. Voorlopig richt alle aandacht zich echter op de dartsmarathon, waar voor een speciale commissie in het leven is geroepen. Leden van darts club De Molenwiek, die in het café haar competitiewedstrijden speelt, zijn naarstig op zoek naar sponsors van het evenement dat wordt opge luisterd door diverse artiesten. Doorzetten Tijdens de marathon hoeven de Darter Jeroen Verhagen en dj Rob Jansen kijken gebiologeerd naar het bord. Tijdens de recordpoging op 25 november moeten de pijlen veie dui zenden keren in het dartsbard vlie gen. gooien. Acht spelers werpen om beurten hun drie pijltjes op het bord en na een uur gooien mogen de werpers volgens het reglement vijf minuten rusten. Officials darters overigens niet continue te scheidsrechters moeten erop toe zien, dat zij zich houden aan de ei sen, die door Guinness aan de re cordpoging worden gesteld. De recordpoging vraagt niet alleen werptalent, ook discipline is nodig. „Daarom bestaat het team niet uit sluitend uit de beste darters van de Molenwiek", verklaart Ton Ak veld. „Je hebt jongens die leuk kun nen gooien, maar bij de marathon gaat het ook om doorzettingsver mogen". Naast aanvoerder Joop Temmer man doen Kick van der Broek, Wout Wuisman, Chris Goode, Joop Heijster, Theo Smits, Edwin Trouwborst en Jeroen Verhagen aan de recordpoging mee. Vooral van de laatste mag in conditioneel opzicht het nodige verwacht wor den tijdens de marathon. Van de 21- jarige Vïaardinger is bekend, dat hij na een nachtje doorzakken regel matig al pijlen gooiend het ochtend gloren begroet. Maassluis Tijdens de jaar lijkse rondgang langs het Maassluisse bomenbestand zal de plantsoenendienst dit jaar niet alleen letten op zie ke en te uitbundig groeiende bomen. Het gemeentebe stuur heeft al eerder een re latie ontdekt tussen goed groenbeheer en het voorko men van kleine criminaliteit. De plantsoenendienst is daarom nu opgedragen voortaan ook groen te snoei en of te verwijderen dat door veel gebruikers als 'menson- vriendelijk' wordt ervaren." De sociale veiligheid in het groen op die manier wordt er op bestuurlijk niveau over" bomen en struiken gespro ken die een hoge afsluitende haag vormen, zodat wande laars of fietsers zich daar met name in het donker onveilig voelen. Op verschillende plaatsen in de stad gaat de plantsoenen dienst die 'bedreigende' be planting vervangen door open en veilige gazons. Een bijkomend voordeel is dat die lappen laag groen gemakke lijker te onderhouden en dus goedkoper zijn. Overigens wil de plantsoenendienst niet al te rigoureus te werk gaan, want ze wil eentonigheid in de beplanting voorkomen. Verder zullen her en der in de stad met name populieren en wilgen plaats moeten ma-; ken voor langzamer groeien de bomen. Het stadsbeeld zal komende maanden daarom worden verrijkt met es doorns, essen, linden en lij sterbessen. Ook zullen ar beidsintensieve plantvakken worden 'gestroomlijnd'. Vlaardingen Burgemeester Fred van Lier overhandigt aan staande dinsdag 26 september een cheque van duizend gulden 1 aan een goed doel. Dat doet hij tijdens de traditionele slotavond van de stichting Haring- en Bier feest. Die wordt in de kantine van het toeleveringsbedrijf Vlaardingen aan de George Stephenson weg gehouden. i Op deze avond wordt ook bè- kend gemaakt wie dit jaar de Vïaardinger Promotie Prijs j krijgt. Vorig jaar viel het visse- rijmuseum die eer'te beurt De prijs zal door J. van Heest, voor- i zitter van de Kamer yan Koop- j handel, worden uitgereikt "3? Tips voor dete rubriek kunt u doorgeven aan de sportredaklie van deze krant, postbus 110,3130 AC Vlaardingen. De aportredaktie is overdag telefo nisch bereikbaar onder nummer 010-4345209 en in de avonduren onder nummer 010-4056509. VRIJDAG 22 SEPTEMBER Basketbal: 20.15 Dragons—Elementum- /Green Eagles (d), 21.00 DunklnnJuvenlus (d), 21.30 BC VerkerkJuventus (h); Biljarten: 19.30 Dlstrlctsflnale derdB klasse driebanden klein in café De Kroon le Vlaardingen; Zwemmen: 18.30 Clubkampioer-«happen VZCdOOm schoolstag) in Kolpabadle Vlaardingen. ZATERDAG 23 SEPTEMBER KNVB.voelbal: 19.30 SWRBC. 14.30 SW—Middelburg {landelijke jeugd). 15.00 Excelsior M— Zwart Wit'28.14.30 HVO—-Capelle, 14.00 LeidenZwaluwen VI. 14.30 Hoekse Boys—Voorschoten. 14.30 HBSSSchave- nlngen, 14.30 SVPTT—DVO'32,14.30 Honselersdijlc—PPSC, 14.30 SEV—MVV'27,15.00 NTW-^3VDPW. 14.00 HSC'89— GOZ, 14.30 DSS'26Vlaardingen; RVB-voetbal: 13.45 GTB—SC Botlek, 14.30 WFB—CION, 14.30 Leonldas-GSS, 14.30 WOH—VDL: Damesvoetbal: 10.30 Oranje Wit—HBSS. 11.00 MW'27—Rozenburg. 11.00 Zwaluwen VI—Capelle, 16.15 PPSC—Spirit, 10.00 DVO'32—Animo H, 14.30 ZwerversExcelsior'20; Basket bal: 17.00 RZEJe- mentum/Green Eagles (h); Korfbal: 16.00 ODO—VES, 16.00 Oranje Nassau—Zuidwesters, 16.00 CKC Maassluis—Velod- tas, 16.00 WeidevogelsSpirit, 16.00 ODk-ZKV 2; Scher men: 09.30-16,00 Open Vlaardmgs kampi oenschap in sportzaal De Vljtslulzen; Damman: 's-Gravenpal- derSchiedam; Tafeitennnls: 18.00 NOADDOV, 18.00 De KorenbeursWPK/SVN. 18.00 De KorenbeursSmash'70 (d); Biljarten: 12.30 Districtsfinale derde klasse driebanden klein in catè De Kroon te Vlaardingen. ZONDAG 24 SEPTEMBER KNVB-yoetbal: 14.30 HMSH—Hermes DVS, 14.30 SFC—Fortuna VI, 14.00 Hoek van HollandBEC, 14.30 PFC—Excelsior'20, 14.30 VOL—CW, 14.30 Steeds Hooger—HSC'89, 14.30 RKWIK—VFC, 14.00 EOS—OHS, 14.00 Schiedam—SW (am). 14.00 HWDMartlnlt; RVB- voelbat: 14.30 ASB—DRZ, 14.30 Kralin gen— MSY71. 14.30 SVS—Olympus S. 14.30 SCV Garu- daUrsus, 1430 DemosRDM. 14.00 VjerpoldersSchie damse Boys; Damesvoetbal: 12.00 Hermes DVSSteeds Hooger, 14.30 Hekelingsn—HSC'89,15.00 VFC—VDL, 14.30 MSV'77WCR; Korfbal: 14.00 Vlaardingen—Blauw Wjt'51, 14.00 Olympiaan—Harga, 14.00 TerheijdenSucces; Hoc key: 14.45 Roomburg—Asvion (h), 14.45 Spirit—Capelle (h). 14.45 DopieEvergreen (h), 14.45 Pol lux— HDS (h), 13.00 Vllsslngen—Spint (d), 13.00 Asvlon—Te Werve(d). 13.00 forescateEvergreen(d), 13,00 Dople—Pol lux (d); Biljarten: Dislrictsflnale derde klasse driebanden klein Incalè De Kroon ta Vlaardingen. De Dancall 9200 is een Deens konsept voor aulotelefonle en volledig gebruiksklaar voor alle toekomstige datafuncties, die ia- ter dit jaar geactiveerd zullen worden in het ATF-3 netwerk- Standaard is de Dancall 9200 voorzien van "hands-free" en is eventueel zelfs met de stem te bedienen (optie). Een door dachte combi-slede maakt het mogelijk de autotelefoon direkt zonder enige ombouw als porta ble-telefoon te gebruiken, even tueel voor boot, caravan enz. Het Dancall-systeem met z'n vele mogelijkheden is uniek te noemen in de sterk stijgende autotelefoon-markt. Dancall is de meest complete au- totelefoon en maakt van uw auto een "mobiel kantoor". Voor een nadere kennismaking en/of demonstratie van de Dancall auto telefoon kunt*u bellen met dhr. T. Spruit, tel: 010-4708122 of bereikbaar via zijn autotelefoonnummer: 06-52732538, hij geeft u graag meer infor- matie, AUTOBEDRIJF NOOTEBOOM Zwaluwlaan 84. Schieriam-Noord Winkelcentrum Spaiand mnmniJM mm mtenumeu mum mwt oma turn *4. door PAULVAN DEN BOSCH Maassluis Het is niet ondenkbeeldig dat Elemen- tum/Green Eagles zich de komende acht maanden andermaal te sterk voor het servet (eerste divisie) zal tonen, nadat het vorig seizoen op weinig verfijn de wijze duidelijk werd gemaakt'dat het duidelijk te klein was voor het tafellaken, promotiedivisie ge heten. Green Eagles mag zo langzamer hand gerust het heen-en-weer- bootje van het Nederlandse bas ketbal worden genoemd. Twee maal (1935-86 en 1987-88) wer den de Maassluïzers kampioen in de eerste divisie, de daarop volgende jaargangen werd het toegangskaartje voor de promo- Yannis Joannides.-.'Het belang rijkste is dat er een team op het veld staaf... Ron van Straten is minimaal vier weken uitgeschakeld. De dynamische midden velder van Excelsior M botste in het treffen met Rozenburg zo ongelukkig met een tegenstander, dat zijn knieban den zijn ingescheurd. In eerste instantie werd zelfs gevreesd voor een kapotte meniscus. Marianne Verweij is terug bij de korf balvereniging Vlaardingen. Wegens drukke werkzaamheden besloot zij op vrijblijvende basis te gaan voetballen bij Hermes DVS, maar het bloed kroop tenslotte toch waar het niet gaan kan. Marianne Verweijmaakt zondag thuis tegen het altijd lastige Blauw Wlt'51weer deel uit van de Vlaar dingse selectie. Nicol® Posno keert terug naar Schie dam. De 21-jarige werpster vormt een welkome versterking voor de softbal- hoofdklasser, die zij vijf jaar geleden verliet en waarmee zij destijds naar de eerste klasse promoveerde. In-de tus senliggende periode speelde de voor malig jeugdlntemational twee seizoe nen voor Storks en drie voor GA/ZwIJn- drecht. In café De Kroon te Vlaardingen wor den vrijdag (19.30), zaterdag en zondag (12.30) de dlstriclsfinale derde klasse driebanden klein gespeeld. Deelne mende biljarters zijn: Van der Lubbe, Joosten (beiden DVK), Van der Vliet, Battist (beiden De Griffioen), Konings (BOG), De Nooyer (S V), Hardenbol jr (Start'75)en Baumhor(Tonegido). Het Vlaardingse VZC maakt morgen avond in het Kolpabad (aanvang 18.30 uur) een begin met de clubkampioen schappen. Het eerste onderdeel is,de 100m schoolslag. De andere data rijn: 13 oktober 100m rugslag, 3 november 100m vlinderslag, 24 november 200m wïsselsfag en 10 december 10üm vrije- slag. De volleyballers van Rijnmond begin nen de competitie met een verre reis. Zaterdag 7 oktober viert het team van trainer-coach Joop Tinkhof de rentree in de eerste divisie met een uitwedstrijd tegen het Limburgse Datak/VCL uit Landgraaf. De naar de derde divisie ge- prmoveerde dames spelen die dag In Zoetermeer tegen Zovoc. Ron van Straten. De Vlaardingse kamploenenhuldi- gïng wordt in ere hersteld. In de recrea tiezaal vasn het bejaardencentrum Drieën Huysen worden dinsdag 31 ok tober alle kampioenen in het zonnetje gezet. Tevens zal bekend worden ge maakt aan wie de sportprijs van de stad Vlaardingen fs ïoegekend. tiedivisie weer even gemakke lijk ingeleverd. Hoewel een derde desastreus jaar in de promotiedivisie waar schijnlijk funest zou zijn voor Green Eagles en Yannis Joan nides (36 jaar oud, voor het twee de seizoen trainer-coach in de Wethouder Smithal) is de eerste die dat beaamt— staat een nieuw kampioenschap in de eerste divi sie A toch op zijn verlanglijstje. „De titel is binnen ons bereik", meent de Griek. „Ik ben gema tigd optimistisch. Het belang rijkste is echter dat er een team op het veld staat. Daar wil ik bin nen dit jonge team aan bouwen". Lede ogen Met lede ogen zag Joannides z'n beste teamspeler, Jaco van Dijk, naar eredïvisionist Festo/Voor- burg verkassen. Hij schuift Ha- san Uludag en Jos Davidse naar voren om de forward te doen vergeten. „Als Hasan goed ge concentreerd met basketbal be zig blijft, heeft hij capaciteiten om Jaco te vervangen. Als hij vertrouwen heeft en er volledig bij is, moet dat lukken. In de voorbereiding heeft hij vier voortreffelijke wedstrijden ge speeld". De keuze voor Jos Davidse is verrassend. De hoogblonde po wer-forward was nog nimmer vaste keus in de selectie, maar heeft nu zelfs een basisplaats af gedwongen. Joannides: „Zijn grootste fout was dat hij altijd te individualistisch speelde en zich niet aanpaste aan het team. Dat heb ik me*, hem gesproken en het gaat nu meer dan goed. Als Jos z'n taak goed uitvoert, is'ie een uitstekende speler, keihard verdedigend en een zeer goede speler in de break". Voorts heeft hij met Jan Stolk (ex-Juventus) en Ernst Goettseh, voormalig speler van Cady'73, ineens veel meer lengte, tot z'n beschikking, hoewel bei den niet uitblinken in fysieke kracht. De tijd dat Jaap van Baa- ren alleen de strijd onder de bor den moest aangaan, lijkt voorbij. „Aangezien we meer lengte heb ben, zal het grootste deel van de aanvalsopties bestaan uit een 'balletje-inside'. Bovendien lo pen er in de eerste divisie minde re centers rond dan vorig seizoen in de promotiedivisie, waar ook nog eens een partij Amerikanen onder de borden meespeelt". Problemen Toch kept Joannides, die deze zomer een bezoek bracht aan de Europese kampioenschappen in Joegaslavië, z'n problemen. Vic tor Wever zit in militaire dienst en heeft nog geen enkele van de trainingen en de tien'oefenwed strijden meegspeeld. Aanwinst Michel van der Meulen kan ie dere twee weken maar twee maal meetrainen. „En dat laatste is heel jammer", aldus Joanni des. „Michel is een atleet, heeft een sterke lichaamsbouw en is een winnaar. Als hij volledig zou meetrainen, zou hij de beste speler van Green Eagles kunnen worden. Maar dat is dus niet 20". Green Eagles speelt zaterdag (aanvang 17.00) de ouverture van de competitie, waarin alle ploegen viermaal tegen elkaar uitkomen, in de Enk tegen Rot terdam-Zuid. Da basketbalsalecties: Graan EBgles-horon: Robert Wever. Mark Bannenberg (ex-Voome), Haten Uludag, Pater van der Sluys, René van Oosle (ex-Tflsnua), Michel van dar Meu te 1» (ex-Voome), Victor Wever, Joe Da vidse, Jan SloJk (ei-Juventua), Jaap van Baaren en Emet Goettseh (ex-Cady*73). Coach: Yannia Joannides. Juventus-heren: John van den Bosch, Dennis Cleat (ex-SVR), Willem Doornik, A tills Guit una, Marlue van Heegesrden (beid# afkomstig van Bsros), Vtadan Jenkovlc (eigen kweek), Ronald Jonk man, Patrick Koopman, Hsrry van Leus den (aï-DAS) en Peter van dar Weal. Coacht Frans WantbotL Juventus-dsmem: Karin Bot, Saakia van de Broek, HJlde Buitenhuis, Karin Coefl- radie, Anja Koopman, Ingrtd ven der Ley, Mieke van Putten. Heana Schonenberg, Petra Simons en Karin van de Woeeujne (eigen kweek). Coach: Peter 8 net

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1