Rozenlaan: steeds meer sluipverkeer Politiek wil feiten Stadserf op tafel m D66 eist opheldering over opslag havenslib Goudriaan: 'Dit is allemaal achteraf praten' VIAARDENGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Verpauperiiig dreigt in industriegebieden Milde kritiek in begrotingsdebat Schiedam- 'Asielzoekers volwaardig huisvesten' Geen excuses voor raadslid Fikse tegenvaller bij aanpassen VAM-terrein Forse buit bij inbraken Brand in wasmachine GEEN STILLEVEN Gedeputeerde heropent Oude Veiling 1 □WATERWEG Regionale redactie: Brede Havenstraat 6.3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008. 3130 KA Waardinnen. Telefoon: 010-4343329, DINSDAG 10 OKTOBER 1989 PAGINA 13 4352066,4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. De vergulde Hand: leegstand en verpaupering slaan steeds tos in de oude industriegebieden van Vlaardin- Vlaardingen De twee oudste industrieterreinen van Vlaar dingen, Groot-Veitenoord en De Vergulde Hand, dreigen ten prooi te vallen aan verpaupe ring. Kapitaalkrachtige bedrijven vertrekken naar elders, de leeg stand groeit, het onderhoud laat te wensen over en de buurt wordt geteisterd door vandalis me. Met de Industriële Kring Vlaardingen gaat de gemeente pogen, deze problemen aan te pakken. Sinds de aanleg van Het Scheur en het bedrijventerrein Holy- Noord zijn de oude industriege bieden nog maar weinig in trek. Alleen weinig draagkrachtige bedrijven blijven er zitten, om dat de lasten laag zijn. Maar die moeten ook veel problemen voor lief nemen. De verbindingen met de snelwegen laten te wen sen over, de straten zijn smal, er staan nauwelijks wegwijzers en er is zo weinig parkeergelegen heid dat auto's vaak in het open baar groen worden gezet. Het eerste wapen dat de ge meente tegen de verpaupering in de strijd werpt is een werk groep met ambtenaren en onder nemers Die moet de problemen in Groot-Vettenoord nog eens op een rijtje zetten, plannen maken om de situatie te verbeteren en fondsen zoeken die daaraan wil len bijdragen. Vlaardingen Er gaat steeds meer sluipver keer door de Rozenlaan en over het Burgemees ter de Bordesplein. De dienst Gemeentewer ken vindt, dat de tijd is aangebroken voor een ingrijpende maatregel: afsluiting van het De Bordesplein. Toen begin vorig jaar de Antho ny Knottenbeltsingel met een bussluis werd afgesloten daalde de hoeveelheid doorgaand ver keer in de woonwijk met zo'n vijfenzeventig procent Dat was ook het doel van die maatregel. Maar sinds mei is de hoeveelheid sluipverkeer in Ambacht toege nomen. Uit tellingen blijkt dat steeds meer chauffeurs vfa een kleine omweg de sluis ontwij ken. Dat had de gemeente niet verwacht. De bussluis in de Knottenbelt singel is een politiek compromis, dat bij de collegeonderhandelin gen m 1987 tussen PvdA, CDA en VVD werd bereikt Volgens het verkeerscirculatieplan zou de Knottenbeltsingel bij Plein 1940 geheel worden afgesloten. Die maatregel ging CDA en WD te ver. Na de aanleg van de bussluis moest het doorgaand verkeer over de route Burgemeester Verkadesingel/Anthony Knot tenbeltsingel omrijden over de Rozenlaan en hev De Bordes plein. Automobilisten 2ien dat, zo blijkt uit de laatste verkeer stelling, niet als een onoverko melijk probleem Gemeentewerken vindt dat nu plan 2 in werking moet treden. Volgens dat idee wordt de om weg voor sluipverkeer enkele honderden meters langer. Via Kethelweg, Emaus, Onder de Molen en Rozenlaan zou door gaand verkeer de sluis dan nog kunnen omzeilen. Verkeersm- gem'eur Wim van Loosbroek verwacht, dat die omweg de au tomobilisten wel zal afschrik ken. Schiedam „Het college ver klaart plechtig en volkomen bij zinnen dat alles wat verkeerd is gedaan of is nagelaten, de schuld is van de PvdA en de WD. En alles wat is gelukt tot heil van de Schiedamse bevolking het resul taat is van de niet aflatende in spanningen van klein links en het CDA", Met wat cynische trekjes zag VVD-voorman Gerard Verhuls- donk het gisteravond al voor zich. Met zo n publieke bekente nis zouden de saaie algeme ne beschouwingen in Schiedam dit jaar in drie minuten kunnen zijn geklaard- Geen oeverloze betogen, Nee, simpelweg schuld bekennen en opnieuw beginnen. Natuurlijk kreeg de welbe spraakte liberaal met zijn ver rassende openingszet geen poot aan de grond. Het werd weereen, ouderwets lange zit, voordat elk van de zes politieke partijen vooruit, maar vooral ook had te ruggeblikt Ongezouten kritiek op het PvdA/WD-ooUege Honk m de betogen maar hoogst zelden door. Een echte rode draad door de speeches van de zes fracties liep er niet; wel was er sprake van vergelijkbare aandachtspunten. Over items als Stadserf, Nieuw- land, Spaland, bevolkingspro blematiek (jongeren, bejaarden, minderheden) en de onderlinge politieke verstandhoudingen had elke partij zijn woordje klaar. Irritatie Op de VVD na irriteert de gehe le raad zich aan het feit dat het Stadserf gespeend blijft van eni ge waarneembare vorm van ac- tiviteit. De ontwikkelingen op die plek zijn onontbeerlijk voor een stad als Schiedam en mogen dus niet lang meer op zich laten wachten, sprak PvdA-leider Gé Brouwer. Siem Rasman (CDA) nam de woorden 'griezelig stil' in de mond en verzocht eindelijk Schiedam Er moet zo snel mogelijk een eind ko men aan de gebrekkige huisvesting van asielzoe kers in Schiedam. De vluchtelingen, nu onder gebracht in wooncontai- ners aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan, hebben recht op een ge woon huis en een vol waardig bestaan. Een mo tie van die strekking werd gisteren tijdens de eerste ronde van de begro tingsdebatten ingediend door" Bart de Leede (PSP/PPR). Asielzoe kers moeten vaak jaren wachten voordat beslist wordt of zij de vluchtelin genstatus krijgen en een normaal bestaan kunnen opbouwen. Het gaat niet aan, hen ai die tijd te la ten bivakkeren in simpe le containers, die ze vaak met meerderen moeten delen. De Leede voelt niets voor wethouder Hafkamps suggestie, de zaak eerst nog maar eens te 'evalueren'. „Het is nu al duidelijk dat de situa tie zo niet kan voortdu ren". De Leedes kritiek wordt gedeeld door TJ1- ferd Bruseker (CPN), die de situatie van de, voorna melijk'uit Sri Lanka af komstige^ vluchtelingen, onhoudbaar en onaan vaardbaar noemt. op de hoogte te worden gebracht van de stand van zaken. Klein links stelde het'mog scher per. ,'Jïet geheimzinnige onder handelen zal nog wel aan de gang zijn, maar onttrekt zich volledig aan ons zicht", aldus De Leede (PSP/PPR). Haaks daar op stond de mening van VVD'er Verhulsdonk: „De ontwikkeling fs waarneembaar, maar bovenal controleerbaar". De liberaal onderschreef wel de ergernis rond de onduidelijk heid van het ABC-complex, de winkel van Albert Heijn, Blok ker en C A aan de Lange Kerkstraat. „De tijd is gekomen om te zeggen: graag of niet". „Er is nog steeds geen definitief ouderenbeleid geformuleerd", bekritiseerde PvdA-voorman Gé Brouwer het college. „Het is toch niet de bedoeling dat wordt gewacht tot de gemeenteraad zelf compleet tot de ouderen hoort?" Christen-democraat Rosman was in de annalen van de afgelopen zes jaar gedoken. Wat blijkt? De Brandersstad ver grijst in hoog tempo. Volgens landelijke cijfers is een kwart van de bevolking over veertig jaar 65-plusser. „De Schiedamse voorspellingen le ren ons echter dat het hier slechts twintig jaar zal duren". De zorg zal daar dan ook aan die nen te worden aangepast, vindt Rosman. Zo ziet hij wel iets in een speciaal uitzendbureau voor senioren vanaf vijftig jaar. Verder wees hij op de 'volksver huizing' van het zuidelijk naar het noordelijk deel van de ge meente. Daarop moet worden ingespeeld. Bij "voorbeeld door het toch aanleggen van sportvel den in Woudhoek-Noord. De PvdA vroeg zich over de sportie ve kant van de gemeente met name af „wanneer resultaat wordt geboekt met de herstruc turering van de sportvelden". De hardste kritiek kwam van Ulferd Bruseker (CPN). Volgens hem heeft het PvdA/VVD-col- lege het de afgelopen acht jaar zeker niet slecnt gedaan, maar is de inbreng van wethouder Luub Hafkamp minimaal. De liberale Schiedam Burgemeester Reinier Scheeres sluit niet uit dat wethouder Chris Zijdeveld 'er lering uit trekt' dat hij raadslid Bart de Leede vorige week botweg de toegang tot een persconferentie heeft ont zegd Dat zal geen tweede keer voorkomen. Maar het incident was nu ook weer niet zo zwaarwichtig, dat de PvdA- bestuurder het FSP/PFR- raadslid zijn excuses moet ma ken, vindt de burgemeester. Bart de Leede drong daar gis teravond wel op aan in de ge meenteraad, Het zat hem nog steeds hoog dat hij zich als een schooljongen de deur liet wij zen toen Zijdeveld afgelopen woensdag de pers inlichtte over een nieuw bodemonder zoek in Spaland. Het was allemaal anders gelo pen als het raadslid tevoren toestemming had gevraagd. Maar hij kwam onverwacht binnenvallen. Een oordeel over wat er vervolgens ge beurde heeft Scheeres niet „omdat ik er zelf niet bij ben geweest" maar dat zo'n aan varing tussen een raadslid en een wethouder niet meer mag voorkomen, staat voor hem als een paal boven water. Gerard Verhulsdonk (VVD) viel Scheeres bij en nam Zijde veld in bescherming: „Hij heeft niets verkeerds gedaan". Maar in de wandelgangen bleek ook Verhulsdonk het het gedrag van Zijdeveld niet helemaal goed te keuren. Hij had de komst van De Leede bij de persconferentie heel anders opgelost: „Ik had gezegd; neem een stoel en hou je smoel". bestuurder zet nergens vaart achter. Welzijn, sport en cultuur komen er d°or Hafkamps ge treuzel bekaaid af, aldus Bruse ker. Ook wethouder Chris Zijde veld kreeg er van langs. Hij klopt zich op de borst met mi lieuprojecten, maar is niet thuis als hij kritiek krijgt op het mis lukken van die projecten. De wijk Nieuwland werd op ver schillende manieren onder de aandacht gebracht. De PvdA vindt dat er met de start van een projectgroep en van de renovatie tenminste een begin is gemaakt met het aanpakken van de pro blemen D66 maakte nog eens duidelijk de geplande groenver- nietiging ten faveure van wo ningbouw 'volstrekt van de hand te wijzen', terwijl de VVD de populariteit van de Centrum democraten in Nieuwland scoorde Janmaat het hoogst aankaartte. „Voor het grootste deel zijn de mensen geen racisten of fascis ten", stelde Verhulsdonk. „Het zijn nihilisten geworden". Het moet voor de gemeente een sig naal zijn, zei hij, van wantrou wen en ontevredenheid over de ambtenarij. Zowel hij als De Leede wezen er op dat de ge meente met altijd zorgvuldig omspringt met brieven uit de be volking. Meestal worden ze als hamerstukken afgedaan. De liberaal: „Dat wekt verbijste ring, ontevredenheid, wantrou wen, maar bovenal frustraties. Precies de ingrediënten om bij verkiezingen thuis te blijven". Zijn voorstel luidt dan ook een speciale brievencommissie in te stellen. De Leede sprak over een kloof tussen gemeentebestuur en bevolking. „Over verschillende collegeleden hoor je dat zij vol komen onbereikbaar zijn. Een wekelijks spreekuur is niet al les". Maasslüis D66-raadslid Jan Storm'wil weten, of wethouder Izaak van der Knaap inderdaad informatie heeft achtergehou- denovepde stortmogelijkheden van^fiershb uit de Maassluisse haven in de slufter op de Maas vlakte. Die beschuldiging uitte onlangsj de Ondernemersfede ratie Maassluis (OFM), De kri tiek op Van der Knaap kwam los toen enkele ondernemers een brief boven water toverden, waarin Rotterdam het aanbod deed de .bagger uit de dichtge slibde haven in de slufter op te slaan. Net als de OFM vraagt Jan Storm zich af of de wethou der de gemeenteraad''op ..een verkeerd spoor heeft"gezet door deze brief te verzwijgen.1- '*7 Tot dusver .hield deyïejggyijler, die het uitbaggeretr^vaH^de^ dichtgeslibde haven opnieuw op de lange baan wil Scnüiven, vol dat de operatie ora tecHii- scbe redenen onuitvoerbaar is. Het zwaar verontreinigde slib dat bij het baggeren vrij komt» zou volgens Van der ^Knaap nergens kunnen worden opge slagen. Uit de gewraakte brief blijkt dat Maassluis wel degelijk de mogelijkheid heeft gekregen de bagger op te slaan in de zoge naamde Papegaaiebek op de Maasvlakte. In zijn toelichting op de vragen stelt Storm, dat hij de beschuldigingen getoetst wil "zien aan demenmg van het col-' lege van B en W. Het D66- raadslid herhaalt hiermee het verzoek, dat hij in de commis-,- sies financiën en ruimtelijke or dening deed. By die gelegenhe den stelde het college pas na'het verschijnen van de gemeentelij ke havennota;- later deze maand, te zullen antwoorden. Gezien de aard van de beschul digingen wil Storm echter snel ler duidelijkheid. Om de inhoud van de haven nota beter te kun nen beoordelen, acht hij het wenselijk dat de raad zich voor af .een-beeld-kan vormen over de "rÓFdle wethouder Van der Knaap in de 'brievenaf faire' speelt Als berging van het slib inderdaad mogelijk is, wil Storm weten waarom de ge meenteraad nooit van dit gege ven op de hoogte is gesteld. Ver der wil het raadslid antwoord op de, vraag of het havenslib eventueel nog dit najaar m de slufterdam -terecht kan, Mocht dat het geval zijn, dan dient het uitbaggeren van de haven in "-t zijn ogen opnieuw te worden □"overwogen, Met zijn schriftelijke vragen is D66 vooralsnog de enige partij die Van der Knaap opheldering over de aantijgingen van de On dernemersfederatie vraagt. Van invloedrijke raadsleden van de PvdA is ook bekend, dat zij zich hevig storen over de wij ze waarop CDA-wethouder Van der Knaap in de havendis cussie opereert. Om de broze verhoudingen met de coalitie partner niet verder te versto ren, zien de sociaal-democraten echter af van het stellen van vragen. Schiedam De werkzaamhe den op het VAM-terrein achter NS-station Schiedam/Rotter dam-West leveren de gemeente een fikse tegenvaller op. De her inrichting van het rangeerter rein, waar het Schiedamse huis vuil wordt overgeladen in spoor wagons, gaat 270.000 gulden meerkosten dan begroot Het gebied aan de Parallelweg wordt opnieuw ingericht in ver band met de komst van drie kan torenflats. In de omgeving van deze kantoren moeten aanvoer- wegen, groenvoorzieningen en parkeerplaatsen worden aange legd. Voor de aanpassingen op het terrein van de Vuil Afvoer Maatschappij was 34.000 gulden uitgetrokken, maar gebleken is dat er veel méér voorzieningen nodig zijn om de kantorenflats in het gebied te kunnen inpassen. De hogere uitgaven zijn volgens voorlichter Jan Langstraat van gemeentewerken een gevolg van nadere besprekingen met de Nederlandse Spoorwegen en Kantorenhuis, waarbij een nieu we invulling voor het gebied is overeengekomen. „Eerst hebben we een globale indeling van het gebied gemaakt, maar bij de na dere uitwerking ia een nieuwe invalshoek op tafel gekomen". Om de flats voor de treinpassa- giers bereikbaar te maken, wordt het station aan de achter zijde voorzien van een uitgang. Tussen de flats en de toekomsti ge ingang van het station liggen nu de spoorrails van het over slagterrein. Om de doortocht voor de reizigers mogelijk te ma ken, moeten de rails op het ran geerterrein worden ingekort Daardoor wordt de ruimte tus sen de weegbrug, waar men het gewicht van het aangeleverde afval weegt, en het einde van de rails gehalveerd. In de nieuwe situatie worden vier wagons met afval gevuld, waarna zij op een zijspoor wor den gezet Vervolgens worden de andere vier wagons opge haald en beladen, waarna de trein aan elkaar wordt gekop peld. Door het inkorten van de rads wordt het werk intensiever, terwijl de gemeente ook een ran geerwagon moet aanschaffen, i .De kosten, 74.000 gulden, wor den ten laste van het grondbe drijf gebracht Ook de twintig jaar oude weeg brug en het bijbehorende ge bouwtje binken de nu overeen gekomen reconstructie van het gebied in de weg te staan. Con tractueel is Schiedam verplicht het afval gewogen bij de vuilaf voermaatschappij m Drenthe af te leveren De sloop van de oude en de bouw van een nieuwe weegbrug leveren een tegenval ler van 148 000 gulden op. Naar het zich laat aanzien kan de nieuwe investering alleen de ko mende vier jaar zijn nut bewij zen. De nieuwe milieuwetgeving verbiedt Schiedam haar afval na 1994 buiten de provincie te laten verwerken. Vandaar dat de kos ten, die gedeeltelijk door het grondbedrijf worden betaald, in vier jaar worden afgeschreven. Het merendeel van de kosten, 100 000 gulden, komt overigens ten laste van de vuïlnisdienst. De extra investeringen noemt Jan Langstraat verantwoord. „Het gebied achter het station gaat de komende jaren het nodi ge opleveren aan grondopbreng- sten. De gemeente heeft dan ook geen enkele moeite met deze uit gaven". Vlaardingen Bij woningin braken in de Willem Lodewij- klaan en de Fannius Scholten- straat hebben inbrekers een flin ke slag geslagen. In beide geval len hadden zij het voorzien op audio- en geluidsapparatuur en sieraden. Bij de eerste inbraak werd voor ruim 7300 gulden aan goederen gestolen, terwijl de buit bij de tweede inbraak zelfs op meer dan 10.000 gulden werd geschat Vlaardingen Een badkamer van een woning aan de Ambon- laan heeft gistermiddag aanzien lijke brandschade opgelopen. De brand ontstond door kortsluiting in de wasmachine. De Vlaar- dingse brandweer had het vuur tje snel weer onder controle. Maasland Gedeputeerde T.G.J. Jansen stelt de opge knapte toegangsweg naar Maasland en het parkeerter rein bij de Oude Veiling don derdagmiddag officieel in ge bruik. De weg tussen de A20 en de naar het dorp lopende Kerkweg en Koningin Julianaweg, heeft een grondige face-lift ondergaan. Het wegdek is versmald tot twee rijstroken. Aan de oostelijke zij de zijn een fietspad in twee rich tingen en een voetpad aange legd. Aan de westelijke kant ligt een gecombineerd voet- en fiets pad. Het kruispunt tussen de Oude Veiling en Kerkweg en Konin gin Julianaweg is eveneens ge reconstrueerd. De belangrijkste wijziging is het aanpassen van de bocht naar. de Kerkweg. Ver keer van en. naar de Kerkweg heeft nu voorrang boven dat van en naar de Koningin Juliana weg, terwijl het over de Maas- slmsseweg rijdende verkeer uit de richting van Maassluis nu zo wel aan de Koningin 'Juliana weg als de Kerkweg voorrang moet verlenen. Nieuw aangelegd bij de Oude Veiling is ook het parkeerterrein .bij het busstation van Westne derland, Hier is nu plaats voor ruim zestig auto's, waarvan vooral tijdens het weekend door de discotheekbezoekers van Vlietzicht druk gebruik wordt gemaakt Maasland onderhan delt nog met Rijkswaterstaat en Westnederland om het bussta tion naar de overkant van de Oude Veiling te verplaatsen. Eenstilleven ishetbepaald niet' tussen het jachtige verkeer. En een moderne Van Goghzai hier ook niet gauw z'n schildersezel neer poter. Deze zonnebloem bl] de Benelux-tunnel blijkt zich niets aan te trekken van dampende uitlaatgassenen verkeersoverlast Ze heeft zich een onbereikbaar plekje verworven tussen de vangrails langs het voortrazend verkeer. Het isaJIeen de vraag of haastige automobilisten er wel oog voor hebben. Of ze moeten natuurlijk in de file staan... VlaardingenEen verh oor van wethouder Bas Goudriaan door de commissie-De Snaijer heeft gistermiddag geen nieuwe feiten aan het licht gebracht over de il legale gifstort inde Broekpolder. „Achteraf had hier misschien moeten worden gezegd moeten: heren, laten we prikken", zei de wethouder. Het was niet de eer ste en niet de laatste keer dat Goudriaan zei, dat het achteraf gemakkelijk praten is. „Alsik al les van tevoren had geweten, dan had ik hier vanmiddag niet geze ten" Lachend kwam de wethouder gistermiddag om vijf uur de ver gaderzaal van de commissie-De Snaiier binnen. „Mag ik bin nen vroeg hij beleefd, en: „Waar mag ik gaan zitten?" Hij leek zich weinig zorgen te ma ken over het gesprek met de commissie, die onderzoekt wel ke fouten er onder verantwoor delijkheid van Goucjriaan zijn gemaakt bij het verplaatsen van zwaar verontreinigde grond van de Boterstraat naar de vuilstort in de polder. Het asfalteren van het vervuilde terrein aan de Boterstraat was, ook voor de bescherming van het milieu, de beste oplossing ge weest, antwoordde Goudriaan op een vraag van voorzitter Leo de Snaijer. Dat het afdekken van de verontreinigde grond, juist toen het schandaal bekend was geworden, weieens argwaan had kunnen wekken, had de wet houder nooit overwogen. „Met indrukken heb ik niks te ma ken". .Afdekken met folie is heel kwetsbaar, meneer", zei Goudri aan op een vraag van Remi Pop- pe, waarom de vervuiling niet wat goedkoper was afgedekt. „En asfalteren is een goedkope manier van saneren". De dienst Gemeentewerken had misschien, op grond van de be kende gegevens, moeten weten dat het terrein aan de Boter straat vervuild was, zei de wet houder. „Er zijn ernstige fouten gemaakt dodr Gemeentewer ken. Maar da's allemaal achteraf praten. Wij hebben nooit, maar dan ook echt nooit, signalen ont vangen dat het stonk aan de Bo terstraat". Het verhoor van Goudriaan werd niet afgerond en gaat van middag verder. Donderdag avond spreekt de c6mmissie met burgemeester Fred van Lier.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1