College Schiedam houdt de boot af Zeven milj oen voor uitbaggeren haven Bij ramp eerst sleutel halen Na één maand niet gewend, uw geld terug! Oliespoor van kilometers lang VIAARGINGS SCHIEDAMSIH SMI NIEUWE WATERWEG COÜIMUW Meevallertje Stadsomroep Wethouder Yan der Knaap maakt ommezwaai: 4Vï W Brandje in polikliniek Verdachte van kinderlokking vrijgelaten Goudriaan: hier is de verdachte aiïèssv WOENSDAG 11 OKTOBER 1989 PAGINA 13 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vla afdingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066.4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. SchiedamMet de constatering dat er in de afgelopen 'regeerpe riode' van de coalitie van VVD en PvdA toch het nodige is ge beurd, heeft het Schiedamse col lege van B en W gisteravond weinig nieuws aan de begro tingsdebatten toegevoegd. In de beantwoording van de vragen die tijdens de algemene beschou wingen maandag werden opge roepen, Heten de vier wethou ders en burgemeester Scheeres in de tweede ronde alles behalve het achterste van hun tong zien. In feite werd nagenoeg elk hei kel punt door ae collegeleden met een vrij vaag verhaal om zeild. Zo kwam wethouder Hans van Kleef er zelfs niet toe zich uit te spreken over de enige mo tie fatsoenHjke huisvesting voor asielzoekers die in het vooruitzicht was gesteld. Hij zei niet of hij dit aandachtspunt van De Leede (PSP/PPR) overbodig of nuttig vond; de wethouder hield zich slechts op de vlakte door te herhalen wat ziin collega Luub Hafkamp ook al had ge zegd: dat het probleem zal wor den 'geëvalueerd'. Aai En zo ging het steeds, in de drie uur durende beantwoording van de beschouwingen. Met een aai hier (Zijdeveld: „Door de 'schuld' van Bruseker zijn de medewerkerks van de sociale dienst met een warm gevoel naar huis gegaan") en een kat daar (Scheeres: „De verwijten van klein links spreken ons niet aan") manoeuvreerde het college met ruime bochten langs de mi nuscule klippen die de gemeen teraad een dag eerder had opge worpen. Gek genoeg sprak wethouder Chris Zijdeveld dat hij „niet wil de verhelen dat hij na maandag avond een gevoel van trots voel de opkomen", terwijl hij toch stevig door de oppositie was aan gepakt. Over zijn wegsturen van raadslid De Leede op een pers conferentie bekende hij wel: „Het ging allemaal behoorlijk fout die dag". Deels mislukte energiebespa- ringsprojeeten wuifde hij ook weg. Hij wilde wel weten dat een milieuorganisatie een aantal En gelse gemeenten naar Schiedam heeft gestuurd om te kijken hoe je dat soort activiteiten het best aanpakt. „En de BBC is voor een reportage over energiebesparing door weer een andere milieu-or ganisatie ook naar ons verwe zen". Stadscentrum De gemeenteraad werd ook de situatie rond het stadscentrum niet veel duidelijker gemaakt: noch over de Passage, het Stad- serf of de Lange Kerkstraat werd uitvoerig gesproken. Eind 1990 kan er volgens Zijdeveld op het Emmaplem werden ge bouwd en over ruim een half jaar moet de ABC-eombinatie in de Lange kerkstraat in de start blokken staan. Over de Passage feliciteerde hij slechts het RN, dat onlangs berichtte dat twee projectontwikkelaren ambitieu ze plannen hebben ingediend, maar feiten voegde Zijdeveld daar niet aan toe. Burgemeester Reinier Scheeres merkte slechts op dat het hem ir riteerde met het woord Stopera te worden geconfronteerd. CPN- raadslid Bruseker bezigt dit woord om aan te geven dat er straks natuurlijk miljoenen gul dens meer dan gepland in het Schiedam Normaal gesproken is wethouder van financiën Aad Wiegman niet zo scheutig. Maar bij de Stadsomroep Schiedam moeten bijna de dollar-tekens in de ogen zijn gesprongen. Door een foutje in de begroting kunnen zij komend jaar over aanzien lijk meer middelen beschikken dan de radio-amateurs zelf voor mogelijk hadden gehouden. Door een vergissing is opnieuw 20.000 gulden in plaats van de afgesproken 10.000 gulden gevoteerd voor de omroep. Raadslid Daan Baart (CDA) had de wethouder attent gemaakt op de begrotingsfout. Ditmaal hoeft er echter geen 'hop' een heroverwegingsoperatie aan te pas te komen. „De subsidie blijft gehandhaafd", sprak Wiegman goedmoedig en met de complimenten aan het raadslid voor het naspeurwerk. Hoofd redacteur Wim Groeneweg van de Stadsomroep wrijft zich m de handen. „Een mooi meevallertje. Jammer dat ze zich niet voor een groter bedrag hebben vergist, anderhalve ton of zo". stadshart verdwijnen. Vervol- gens zei de communist van wet- ouder Aad Wiegman morgen avond bij de afsluiti ng van het begrotingsdebatte willen ver nemen over welke investerings kosten er eigenlijk wordt gespro ken. door CAREL VAN DER VELDEN Maassluis Wethouder Izaak van der Knaap is bereid zeven miljoen gulden beschikbaar stel len voor het uitbaggeren van de Maassluisse bin nen- en buitenhaven. Dat laat de wethouder in de gisteren verschenen gemeentelijke havenno-- ta weten. Van der Knaap komt hiermee tegemoet aan de wens van de ha venbedrijven, die al ja ren op uitbaggeren aan dringen. Het voorstel betekent een op merkelijke ommezwaai in het beleid van de wethouder, want het is nog maar een maand gele den dat Van der Knaap de raad dringend in overweging gaf van de werkzaamheden af te zien. Door de investeringen zouden de jaarlijkse verliezen in de haven tot zeven ton oplopen, waar schuwde Van der Knaap, die dit als een 'totale ontwrichting' van het meerjarenperspectief zag. Het dichtslibben van de haven heeft er de laatste jaren toe ge leid, dat grotere vrachtboten nauwelijks nog in Maassluis kunnen lossen. Bedrijven als de scheepsreparatiewerf De Haas en zand- en grindhandel Keijzer klagen al jaren over de gevolgen van het dichtslibben van de ha ven. helling De Haas heeft steeds meer moei te schepen op de helling te krij gen, terwijl het lossen van grote grindboten in de haven steeds moeilijker wordt Voordat de ha ven op de gewenste diepte van 5 meter 80 kan worden gebracht, moeten eerst de oeverkeringen in een deel van het havengebied worden gerepareerd. Langs het Hellinggat en de Geerkade is de oeverbescherming zo slecht, dat het uitbaggeren tot afkalving van de walkant leidt. De kosten van de reconstructie van deze oevervoorzieningen worden geraamd op ongeveer 3,7 miljoen gulden. Als de raad met het krediet akkoord gaat, wil Van der Knaap nog voor het einde van dit jaar met een uitge werkt voorstel voor de werk zaamheden komen. In de havennota doet Van der Knaap ook de aanbeveling, het bestek voor de baggerwerk- zaamheden nu te schrijven. Het uitbaggeren van het verontrei nigde baggerslib gaat naar ver wachting tussen ae 2,6 en 3 mil joen gulden kosten. De wethouder hoopt, dat het rijk en de provincie een deel van ae kosten voor hun rekening willen nemen. Zo poogt de wethouder een deel van de kosten te verha len via de Interimwet Bodemsa nering. Met het ministerie van VROM voert Van der Knaap nog over leg, maar concrete toezeggingen heeft hij nog niet in huis. Van der Knaap dient eerst aan te to nen, dat de verontreiniging niet meer te verhalen is op de veroor zakers. Van der Knaaps baggervoorstel lijkt nog wel het meest op de 'on- derhoudsvariant', die de Kamer van Koophandel enkele maan den geleden m een alternatieve havennota opperde. Naast het uitbaggeren van de haven had Van der Knaap in de ogen van de onderzoekers twee alternatie ven: niets doen, waardoor de ha ven een langzame dood zou ster ven, of het graven van een nieu we haven langs de Nieuwe Wa terweg. Van der Knaap adviseert in de nota, dit laatste plan niet verder te onderzoeken. Buiten de nauti sche problemen voorziet de wet houder nog zwaardere lasten dan bij het onderhoud aan het bestaande havencomplex. De Dirk de Derdelaan, vluchtroute voor bewoners van de Westwijk, Is met een stevfg hek afgesloten. Vlaardingen Aan het einde van de Dirk de Derdelaan blok keert een hek één van de twee vluchtroutes die de Westwijk in geval van een ramp kan gebrui ken. „Bij een ramp moeten wij eerst de sleutel gaan halen op het politiebureau", grappen bewo ners. De burgemeester is degene die de politie opdracht kan geven het hek voor de noodweg naar rijksweg 20 te openen. De wacht commandant heeft immer de sleutel bij de hand. Maar hoofd inspecteur Korbijn verwacht van Westwijkbewoners niet, dat rij voor het hek gaan staan wachten tot de politie met de sleutel komt. „Dat hek is zo geconstrueerd, dat je het meteen lichte personenau to al uit de grond rijdt", meent Korbijn te weten. Maar volgens Piedro Figaroa, ambtenaar ram penbestrijding, is dat niet het ge val. Voor zover hij weet is het hek stevig verankerd. Rijkswaterstaat, dat indertijd toestemming gaf om voor ae Westwijk een tweede vluchtrou te naar de rijksweg te maken, ge bood de plaatsing van het hek. Anders zou iedereen vanaf de Dirk de Derdelaan zomaar de rijksweg op kunnen rijden. De Westwijk heeft volgens rampen bestrijders twee vluchtroutes no dig, omdat alleen de Floris de Vijfdelaan niet voldoende ver keer kan verwerken. Elders in de stad heeft de ge meente op eigen initiatief obsta kels aangebracht Straten zijn half of helemaal afgesloten met bussluizen of paaltjes. Vlucht routes werden langer. Met amb tenaren van gemeentewerken en de politie bekijkt Figaroa nu, of het gemeentelijk rampenplan moet worden aangepast. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad be loofd, dat er volgend jaar een rampenplan ligt, aat is aangepast aan de ingrijpende verkeers maatregelen van de afgelopen jaren. Zie verder pagina 15 Schiedam Op een kamer van de polikliniek van het Schie- landziekenhuis ontstond giste ren even lichte paniek. Door oververhitting vatte apparatuur vlam. De schade bedroeg onge veer 10.000 gulden. Gisteravond brandde een wo ning aan de Polderweg vrijwel volledig uit Vermoedelijk is de brand ontstaan toen een asbak werd geleegd, waarin een nog smeulende peuk lag. nter heelt gistermorgen dijk en de Westlan Else weg kilometers lang spoor naar de oprit van rijksweg 20 palmolie door Vlaardin- en vervolgens richting Rot- Vlaardingen Een Duitse tankauto met een lekkende afsluiter heeft gistermorgen een van palmolie door Vlaardin gen getrokken en politie en brandweer handenvol werk bezorgd. Sommige weggedeel ten moesten worden afgezet omdat automobilisten moeite hadden de macht over het stuur te bewaren. Het spekgladde lint leidde van de Vulcaanhaven, over de Vulcaanweg, de Schiedamse- dijk en de Westlandseweg en vervolgens richting ter dam. Op de rijksweg hield het spoor op. Terwijl brand weer en de dienst gemeente werken de rommel opruim den zette de politie een zoek tocht naar de vrachtwagen op touw. Doordat een getuige het ken teken had genoteerd, kon de wagen later bij de grens in Ol den zaal worden aangehou den. De chauffeur verklaarde dat hij olie had geladen bij de Nieuwe Matex aan de Vul caanhaven en pas later had ontdekt dat de afsluiter niet goed was dichtgedraaid. De bestuurder, afkomstig uit En- nigerloh, mocht na een ver hoor aan de grens naar huis. Vlaardingen De officier van justitie heeft nog niet beslist of er strafvervolging wordt inge steld tegen een 69-jarige Vlaar- dinger die verdacht wordt van kinderlokking. De man werd vorige week gearresteerd om dat h'j peuters naar zijn schuur tje zou hebben meegenomen om ontucht met hen te plegen. Bij de politie kwamen vier aan giften binnen van ouders uit Vlaardingen-Oost, die de buurtbewoner als de dader aanwezen. De man is al eens eerder voor kinderlokking met de politie in aanraking ge weest. Artsen onderzoeken of de kinderen lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelo pen. De verdachte is inmiddels weer op vriïe voeten- De man, die 2elf ook kinderen heeft, zou met naar zijn woning zijn te ruggekeerd, maar tijdelijk el ders zijn intrek hebben geno- VlaardingenHet verhoor van milieuwethouder Bas Go'udri- aan in de commissie-De Snaijer werd gistermiddag een steekspel met Remi Poppe. De leider van de SP-fractie in de Vlaardingse gemeenteraad meent, dat plichtsverzuim van de wethou der ten grondslag heeft gelegen aan de illegale stort van veront reinigde grond in de Broekpol der. Goudnaan echter legt de schuld voor de gemaakte fouten bij de dienst Gemeentewerken. PvdA'er John Ranshuysen en zijn partijgenoot Goudriaan wekken buiten de vergadering niet de indruk het onderzoek van de commissie-De Snaijer se rieus te nemen. „Inspecteur scherpslijp meldt zich", grapte Ranshuysen, toen hij commissie voorzitter Leo de Snaijer een hand gaf. „En hier is de verdach te", lachte wethouder Goudri aan. Alleen Arnold van Kalken (PSP) en vooral Remi Poppe wensten de Verdachte' aan de tand te voelen. De SP'er betoog de dat de wethouder had moeten weten, dat de grond die aan de Boterstraat werd afgegraven ernstig verontreinigd was. „U wist van de verontreinigingen in de omgeving en u kende de grondwaterstromen". Poppe vond dat de wethouder niet de schuld bij zijn ambtenaren kon leggen ,,U bent de spin in het web, die van alles op de hoogte moet zijn", zei hij. Goudriaan wees elke suggestie van schuld van de hand. „Ik vind dat ik niet de fouten heb gemaakt die u sug gereert" De wethouder veron derstelde. dat de vervuiling mis schien ooit was ontstaan toen een ondernemer aan de Boterstraat een groot gat groef, en daar aller lei vieze troep ingooide. „Laten we nou maar blij zijn dat dat ge vonden is", vond Goudriaan. Nü een complete IBM Persona! Computer voor oen aantrekkelijke prijs met alle zekerheid. Di' IBM Dealer biedt ii voor een /eer aantrekkelijke prijs een compleet pakket bestaande uit: De nifuwsle personal computer IBM PS/2 met vaste schijf; plus beeld scherm; plus printer; plus Microsoft Works, een pakket met vijf program ma's inéén, /oak tekstverwerking, gegevens beheer, rekenen, grafieken maken en communicatie. Plus een muis voor een gemakkelijke bediening; plus een voor raad diskettes en printerpapier; plus een gratis instructiedag! Het is nogal wat om «laar in één keer mee aan de slag te gaan, zult u misschien zeggen. Zeker als bel uw eerste schreden op automat! se rings* gebied zijn. Daar kan uw dcjler alleen «naar dit op /eggen: we zijn /o overtuigd \an het gebruiksgemak van dit pakket, «lat ti er /wart op wil «*en sluitende garantie bij krijgt, de CeinaksCarantic: Als u na één maand niet gewend bent. mag u bet complete pakket retourneren en krijgt u uw geld terug! Zo wordt automatiseren wel heel aan trekkelijk. Compleet beginnen, veel e\lra\. een /eer gunstige prijs en een sluitende garantie legen teleurstellingen. Dit uanhud geldt slechts lijdelijk. Ca dus bind langs bij één van «Ie deelnemende* IBM Dealers vooreen demonstralie. NIEUW VAN IBM •5 H&lief Hieronder de adressen waar u terecht kunt voor de GemaksGarantie: Compass Direct Den Haag BV. Bezuiden houtsew eg ló-A 's-C raven I lage 070-814031 DataMikroSupport* Dc Meidoom IA Nieuwerkerk a/d IJssel 1803-17755 Infotheek Rotterdam BY Westbliiak 155-159 Rotterdam 010-4116955 Kraan Computer Info Center Weena 152/154/168 Rotterdam 010-4005800 KMC Computers Schiedamsedijk 81 Rotterdam 010-4137070 Agenten verkooppunt vanlnfoTroducte Holland BM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1