Asielzoekers blijven in noodhuizen zitten Kroongetuige Molenaar: ik wist nergens van Schiedam podium mondiaal overleg Spoedoverleg over stadsvernieuwing Brede steun maakt begrotingsmarathon weinig boeiend Alers voorziet problemen nieuw j ongerencentrum Ambacht maakt het zichzelf moeilijk i r VLAARGINGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG GODRANT Raad heeft geen behoefte aan motie Commissie rondt onderzoek Boterstraat af CASIMIR-KUNSTIN STADHUIS Kadetten mee op mijnenjager Leugenachtige Brit over de grens gezet Vlaardingen niet gebaat bij feestzaal i P 7 j-R Si WATERWEG VRIJDAG 13 OKTOBER 1339 PAGINA 17 Schiedam Met de PvdA-frac tie als belangrijkste stootkussen heefc het college van B en W gis teren alle aanvallen van de op positie gepareerd. Tijdens de slotavond van de begrotingsbe handeling herhaalden Klein Links en D66 hun kritiek op het asielbeleid en het gebrek aan in formatie over de ontwikkelin gen in Spaland en het Stadscen trum. Maar door de onvoorwaardelijke steun van het college kreeg de slotavond van de begrotingsma- rafh.cn een voorspelbaar karak ter. Niet tevreden over de beant woording van de collegeleden herkauwden Klein Links en D66 een aantal vragen, die het maandagavond had afgevuurd op de verschillende collegele den Het debat had hierdoor veel weg van een herhalingsoefening, want ontevreden over de beant woording van het college kwa men dL partijen met een serie vragen, die zij maandag ook op het college hadden afgevuurd. Maar ook gisteren bleek, dat de stadsbestuurders niets meer wil den loslaten, dan zij aan de voor avond van de begrotingsbehan deling klaarblijkelijk hadden af gesproken. Met name de PvdA-fractie zorg de er voor, dat elke angel direct uit het debat werd gehaald. Klaagden Klein Links en D66 maandag over het gebrek aan openheid, fractievoorzitter Gé Brouwer van de PvdA liet giste ren weten, dat de oppositie zeker met de gevoelens van de gehele raad verwoordde. „Klein Links praat over een scheefgroei in de democratische verhoudingen en klaagt over het grote aantal besloten vergade ringen", resumeerde Gé Brou wer. „Maar de partijen vergeten dat dit beleid door een ruime meerderheid van de gemeente raad wordt gesteund. Je kunt dus niet zeggen dat het college ondemocratisch handelt". Met zoveel steun in de rug kon den de wethouders met een ge rust hart het verdere verloop van het debat afwachten. Alleen de kritiek op wethouder Chris Zijdeveld vond buiten de kring van Klein Links enige weer klank. Dat Zijdeveld het instellen van een bodemonderzoek in de gif- wijk Spaland aan de raad ver zweeg, vond de wethouder aller minst vreemd. „De raad heeft verleden jaar december besloten dat Spaland kan worden be bouwd. Sinds die dag is Spaland een wijk als elke andere. Als Ge meentewerken een routine-on derzoek wil doen in een routine- wijk, hoef ik dat de raad niet te melden". Adri Reijnhout (D66) en Ulfert Bruseker (CPN), meenden, dat Zijdeveld een politiek zo gevoe lige zaak nietop deze manier had mogen afhandelen. „Er is dieper gegraven dan routinematig noodzakelijk was. Ik vind het volstrekt ondemocratisch, wat hier is gebeurd", fulmineerde Adri Reijnhout Ook PvdA-fractie voorzitter Brouwer, die twee weken gele den door de zwijgzaamheid van Zijdeveld in een lastig parket kwam, was niet geheel tevreden met het handelen van Zijdeveld. „Hij had dit beter moeten aan voelen. Gemeentewerken wilde een onderzoek dus moet je ze hun gang laten gaan. Maar dis wethouder kun je dat best even melden". Tekenend voor de loyaliteit aan de wethouder was, dat Brouwer de woorden niet als bijdrage aan het debat uitsprak. Alleen na af loop van de behandeling wilde hij wel iets meer over de affaire zeggen. Naast Zijdeveld werden ook burgemeester Reinier Scheeres en wethouder Aad Wiegman van zwijgzaamheid beschuldigd. Ulfert Bruseker er gerde zich aan het feit, dat de nieuwbouwbedragen voor het Stadserf niet worden genoemd. „De bouw gaat tussen de 38 en 61 miljoen gulden kosten", wist Bruseker. „Waarom hoort de raad hier niets over?". Wethöuder Aad Wiegman van financiën pareerde, dat er veel rekenexercities worden uitge voerd. „Zicht op een eindbedrag is er nog niet", meldde Wieg man. Ook een motie, gericht te gen de voorgestelde verhoging van de reinigingsrechten, kon Wiegman niet in verlegenheid brengen. De motie haalde het niet, waardoor ook de wethou der van financiën zonder kleer scheuren het debat kon beëindi gen. Vlaardingen Jongerenwer ker Toob Alers zegt het al op -voorhand: „Valt de ondersteu- ning en de bereidwilligheid van de vrijwilligers weg dan kunnen we de tent wel sluiten". En het jongerencentrum aan de Brus- selweg in Vlaardingen-Holy, waar Alers het over heeft, is nog niet eens geopend. Dat doen bur gemeester en wethouders op dinsdag 24 oktober. Een dag la ter is er een open dag in het jon gerencentrum. Alers is blij met het nieuwe ge bouw, dat in zes maanden uit de grond werd gestampt, maar heeft al wel zijn twijfels over de levensvatbaarheid. De buurt- werker mag twintig uur in de week besteden aan jongeren werk. Veel werk zal dus gedaan moeten worden door vrijwilli gers. „Met een nieuw jongeren centrum en een grote vraag naar ruimte voor jongeren is dat een te smalle basis. In andere steden wordt wel anders gedacht over de ondersteuning van het jonge renwerk", zegt hij. Een uitgebreid activiteitenpro gramma heeft Alers nog niet. De eerste maanden kijken hij en zijn vrijwilligers de kat uit de boom. De jongerenwerker wil eerst eens zien wat voor bezoekers er naar de Brusselweg komen. „De jeugd zal zelf ook duidelijk moeten aangeven welke kant zij opwil". De jongeren in Holy hebben lang moeten wachten op een eigen centrum. In 1979 vroegen zij de toenmalige wethouder Cees Bot al om een onderkomen. Er wer den wel toezeggingen gedaan en oplossingen gezocht, maar een centrum kwam er niet De jon geren werden daar na een paar ïaar wachten zo kwaad om dat zij bloempotten met geraniums door de ruiten van de raadszaal gooiden. Hun sociëteit, die tijde lijk in een gebouw van de gere formeerde kerk was onderge bracht, heette Geranium. In 1986 kregen de jongeren een lokaal in de voormalige basis school Het Kompas. In mei 1987 zou daar het centrum, waarvoor de naam The Future was be dacht, worden geopend. Maar een brand legde het gebouw al voor de officiële opening in de as En toen moest het jongeren werk weer wachten tot de verze keringspenningen waren geïnd. Schiedam De Schiedamse asielzoekers moeten voorlo pig in de wisselwoningen blij ven zitten. Dat bepaalde de gemeenteraad gisteravond. PSP/PPR-raadslid Bart de Leede trok gisteren zijn mo tie in toen bleek dat het voor stel om de vluchtelingen na maximaal drie maanden in reguliere woningen onder te brengen, geen meerderheid zou gaan halen. Bart de Leede maakt zich grote zorgen over de leefomstandighe den van de vluchtelingen, die met drie mensen in éénporto-ca- bin verblijven. De noodhuisjes zijn gehorig terwijl de vluchte lingen op eikaars lip moeten le- ven. Wethouder Hans van Kleef er kende de problemen, maar werd woest toen De Leede de motie indiende. „U probeert goedkoop politiek succes te halen. Vooral omdat u weet dat de kwestie bin nenkort in commissieverband aan de orde wordt gesteld". Van Kleef meent, dat vluchte lingen niet eeuwig maar best langer dan drie maanden in de porto-cabins mogen verblijven „Als er stadsvernieuwing plaats vindt, worden mensen ook wel eens half jaar in de huisjes on dergebracht", voerde Van Kleef aan. Bart de Leede vindt, dat Van Kleef appels met peren verge lijkt. „Mensen in de stadsver nieuwing hebben een perspec tief. Verder maakt het nogal uit, of je met je gezin of met een paa^ vreemden je woning moet de len". Hans van Kleef noemde het voorstel van De Leede ook in houdelijk slecht. „Vluchtelingen moeten tot rust komen. Je moet die mensen niet van hot naar her sturen". Volgens Bart de Leede handelt de wethouder in strijd met richtlijnen van van WVC. „Het ministerie stelt, dat vluch telingen maximaal negen weken in zulke noodhuisjes mogen wor den ondergebracht". Jar Molenaar (links) legt commissielid Poppeuitwathijvan degifatfaireweet. Tekeningen van leerlin gen van de Vlaardingse scholengemeenschap professor Casimir zijn vanaf gisteren te bewon deren in het stadhuis. Burgemeester Fred van Lier nam de werken giste ren van de 'kunstenaars' zelf in ontvangst. De vier havo-leerüngen (Olav Brauckmann, Robin van der Knaap, Tjarda Tim mars en Marco Touten- burg) hebben tekenen in hun examenpakket. Rector L.J.Ph. Maas vond dat de kunst van zijn leer lingen goed genoeg was om ook buiten de school muren te worden geexpo- seerd. Aangezien er op Casimir een voortdurend nieuw aanbod is van te keningen, is daar alleen ruimte voor wisselexposi ties. Toen Maas Van Lier polste of hij geïnteres seerd was het interieur van het stadhuis met Ca- simir-kunst te verlevendi gen, zei de burgemeester meteen ja. Vlaardingen Het ziet er niet naar uit dat de verkeers problemen in Vlaardinger Ambacht binnenkort zullen zijn opgelost De raadscom missie verkeer en vervoer ^waagde zich gisteravond niet -^aan een advies aan B en W, '{omdat bleek dat de bewoners {van het betrokken gebied het niet met elkaar eens waren. i Tijd ens de presentatie van het (plan van de werkgroep Vlaar- dineer Ambacht Centrumge- j bied, werden door bewoners van de Rozenlaan en het Burgemees- ter De Bordesplein alternatieven aangedragen die het bekijken van het verkeerscirculatieplan voor Vlaardinger Ambacht op nieuw waard zijn. „We hebben willen voorkomen dat de problemen naar een straat verder worden geschoven", ver klaart voorzitter van de werk- groep VAC, Oscar van Asten. „Dat een deel van de bewoners 'van de Rozenlaan, het Burge meester De Bordesplein en de •Anthony Knottenbeltsingel het jdaarmee niet eens is, Is niet onze .schuld. Ik vind het ook niet net jes dat deze mensen, die ook de kans hebben gekregen mee te denken over het verkeerscircu latieplan, uit de werkgroep van bewoners van ondernemers zijn .gestapt". Wethouder Van der Linden noemde het een vreemde zaak dat de bewoners, die in drie maanden tijd hun huiswerk had den gedaan, onverwacht niet op één lijn zaten. Om geen buil te vallen krijgt gemeentewerken opnieuw de opdracht de ver keersproblematiek in Vlaardin ger Ambacht onder de loep te nemen. Het is de bedoeling dat het plan volgende maand opnipuw in de commissie verkeer en vervoer komt. De raadsleden waren het er over eens dat de belangen van de bewoners boven het beleids plan voor de verkeersveiligheid in de wijk moeten worden ge steld. „Maar", zo voegde SGP'er Rien Lensveld er aan toe, „laat ieder een toch zijn verstand gebrui ken. In plaats dat een plan voor een eerlijke verspreiding van de verkeersoverlast in Vlaardinger Ambacht wordt aangeboden, staan groepen bewoners als kemphanen tegenover elkaar. Eén van de alternatieven is het Burgemeester De Bordesplein helemaal afsluiten. Iedereen weet echter dat autobedrijf Van der Kooij de garantie heeft daar te kunnen blijven zitten en dat jaren geleden de garantie is ge geven dat de werkgelegenheid van dat bedrijf niet in gevaar zal komen". Vlaardingen Wethouder Bas Goudnaan is in 1979 niet door zijn milieuambtenaar Jan Mole naar ingeseind over mogelijke bodemverontreiniging in de Nieuwstraat. De gewezen top ambtenaar, die begin dit jaar met vut ging als hoofd milieuzaken van de dienst gemeentewerken, ontkent dat hij tien jaar geleden al afwist van die olie-verontrei- niging. Molenaar werd gisteren als kroongetuige aan de tand ge voeld in de commissie De Snaij- er. Zijn verhaal kon op geen en kele manier worden uitgelegd als belastend voor zijn toenmali ge superieur Bas Goudriaan. „Ik heb pas onlangs gehoord over de olievondst in de Nieuw straat", vertelde Molenaar de commissie. De sleutelrol die Mo lenaar werd toegedicht in het onderzoek naar de geruchtma kende gi fa ff aire Boterstraat, werd daarmee in één klap tot een marginale rol gedevalueerd. „Ik ben er destijds niet bij ge weest, dus heb ik Goudriaan ook niet kunnen waarschuwen", vatte hij zijn minimale betrok kenheid samen. Molenaar, die lange tijd wegens een vakantie in Spanje niet kon worden gehoord, zei niet uit te sluiten dat er tien jaar geleden contact is geweest met een mi lieuambtenaar van Rijnmond, De gewezen milïeambtenaar vindt dat er geen fouten zijn ge maakt. „Uit de gegevens die we toen hadden, zou ik nu dezelfde conclusies trekken. Je weet dat er in binnensteden verontreini gingen zijn, maar die blijven bij na altijd onder de norm. Verras singen kun je nooit uitsluiten. Als je niet op precies de goede plaats prikt, dan ontdek je hel niet". De commissie vindt in meerder heid dat de affaire Boterstraat nu grondig genoeg is onderzocht. Zij zal maandag 23 oktober in een besloten zitting haar eind rapport vaststellen, dat dezelfde week aan burgemeester Fred van Lier zal worden aangebo den. Van Lier was gisteren de grote afwezige. Hij zou na Molenaar worden gehoord. De burgemees ter het echter weten dat het te laat was geworden. Met name Arnold van Kalken (PSP) vond het met zo netjes, dat Van Lier om tijdswille verstek liet gaan. Voorzitter De Snaijer zal op kor te termijn nog een persoonlijk onderhoud met hem hebben. Sa men met Remi Poppe bezoekt De Snaijer ook nog de GEWB om uit te zoeken wie daar wel licht nog iets meer weet over de gifmelding van 1979. Schiedam Het moet voor het eerst in de geschiedenis zijn dat vertegenwoordigers van de Ver enigde Naties Schiedam hebben uitgekozen als podium voor mondiale besprekingen. Deze week was het zover: onder de hoede van vier VN-organisaties overlegden experts uit dertien landen over het beperken van de risico's in grote industriële com plexen. Het beheersplan voor het Rijn mondgebied heeft mondiaal een voorbeeldfunctie. Vandaar dat de experts onder andere afkom stig uit Frankrijk, West-Duits- land, de Sovjet-unie en Egypte, zich hebben georiënteerd op de Nederlandse methode. Doel van hetoveHeg was tot we reldwijde richtlijnen te komen voor het beperken van de risi co's, die met de industriële pro- duktie samenhangen. Het initia tief kwam tot stand, nadat zicb de laatste anderhalve decennia op tal van plaatsen in de wereld industriële rampen hebben voorgedaan: Seveso (1976), Bho- pal (1984), Tsjemobyl (1986) en Basel (1987). In het verleden hebben een aan tal landen met industriële com plexen in hun land als studie-ob- ject gediend. Nederland kwam met hat Rijnmondgebied op de proppen, met een omvang van twintig bij vijftig kilometer het grootste industriegebied van ons land. Rijnmond telt onder meer vijf olieraffinaderijen en vijftig che mische - fabrieken. Volgens woordvoerder Blokker dankt Nederland haar reputatie aan het zogeheten „risk manage ment". Toch bleek deze week, dat Nederland op bepaalde ge bieden minder ver is dan ande ren. Uitwisselen Naast het uitwisselen van ideeën willen de VN-organisaties de meest betrouwbare methoden voor het vaststellen, verminde ren en beheersen van risico's vaststellen. De atoomorganisatie IAEA, de milieu-organisatie UNEP, de organisatie voor in dustriële ontwikkeling UNIDO en de Wereld Gezondheids Or ganisatie WHO hebben verte genwoordigers naar Schiedam gestuurd. Deze week werd dui delijk, dat de know-how vooral uit de westerse wereld moet ko men, omdat de ontwikkelings landen de kennis voor het groot ste gedeelte ontberen. Volgens Blokker gaat het bij gro te industriële complexen niet al leen om het opleggen van stren ge eisen aan de afzonderlijke in dustrieën, maar ook om het besef dat de voortdurende uitstoot van vervuilende stoffen op den duur zeer ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving kan hebben. Rampenbestrijding en de ar beidsomstandigheden in de be drijven komen tijdens de bespre kingen ook aan de orde. Volgens Blokker zal eerst in kaart ge bracht moeten worden welke ri sico's bepaalde industrieën in zich bergen en welke risico's men wil elimineren. Vanmiddag scheiden de wegen van de experts zich, waarna zij over een half jaar in een andere stad verder borduren op de m Schiedam bereikte resultaten. Schiedam De middelgrote ge meenten in Nederland maken zich grote 2orgen over de drei gende bezuinigingen in de stads vernieuwing. Om een strategie tegen sen op handen zijde sane ring te bespreken komen verte genwoordigers van 18 gemeen ten aanstaande maandag in Schiedam bijeen. Concrete voor stellen heeft staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting niet op tafel gelegd, maar de ste den hebben sterke aanwijzingen dat er sprake is van een forse be perking van het budget. Onlangs liet Heerma een onder zoek in stellen dat naar de me ning van de gemeenten de weg moet effenen voor bezuinigin gen op de bijdragen aan de mid delgrote gemeenten. Het onder zoek zal volgens de gemeenten aantonen, dat de omvangrijke overheidssubsidies de laatste ja ren tot grote successen in de stadsvernieuwing hebben ge leid. De steden zijn bang dat de be reikte successen voor Heerma het signaal vormen de subsidies te verminderen. De gemeenten willen in de toekomst echter juist meer geld. Veel vooroorlog se wijken mogen de afgelopen ja ren zijn opgeknapt: in het ko mende decennium dient de zorg in de naoorlogse wijken aanmer kelijk le wonnen vergroot. De uitgebreide investeringen hebben de laatstejaren geleid tot vervanging van of verbetering aan honderduizenden wonin gen. Door het uitbreiden van de groenvoorzieningen en het aan leggen van verkeersveilige plei nen is het wooncomfort in veel wijken aanmerkelijk verbeterd. De gemeenten willen de staats secretaris nu duidelijk maken dat de opknapbeurt in veel wij ken nog lang niet is voltooid. Minder geld zou desastreuze ge volgen kunnen hebben, waar schuwen zij. Door de bezuinigin gen kan het stadsvemieuwïngs- proces vertraging op gaan lopen, waardoor de leefbaarheid in de stadsvernieuwingsgebieden on der druk komt te staan. Naast het afmaken van het inge zette beleid vragen tot dusver genegeerde problemen de ko mende jaren om aandacht, me nen de gemeenten. Enkele ste den hebben al plannen meer geld te steken in net beheer van de naoorlogse wijken. Door het onderhoud te intensiveren kun nen de wijken hierdoor worden gespaard voor ingrijpende reno vaties die de rekening vormden van jarenlange verwaarlozing van het onderhoud. Verder menen de gemeenten, dat de belangrijkste uitdaging niet langer het opknappen van het woningbestand vormt Om het sociale klimaat in de achter standswijken te bevorderen, dient er veel meer te worden ge ïnvesteerd in zaken als onder wijs, werkgelegenheid en veilig heid. Samen met vertegenwoordigers van de Vereniging voor Neder landse Gemeenten (VNG) wil len topambtenaren van de be zorgde gemeenten aanstaande maandiag de strategie uitstippe len om hun invloed te doen gel den op de verdeling van de stadsvemiewingsbudget In de gunst om het geld zullen de gemeenten in ieder geval de strijd moeten aangaan met de vier grote steden, aie ook grote aanspraken op het mogelijk ver minderde budget willen doem Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Vlaardingen Veertien zeekadetten van het korps Vlaardingen hebben aan staande maandag de dagvan hun leven. In de haven van Den Helder stappen zij die dag op de mijnenjager Vlaardingen voor een toch tje naar hun woonplaats. De jager ligt van maandag tot donderdag afgemeerd aan de kade van de Konin gin Wilhelminahaven. De bemanning van de Vlaar dingen wil een goed contact onderhouden met de stad, waar hun schip naar is ver noemd. Tijdens het Haring en Bierfeest deed een mari neteam al mee aan de roei- wedstnjd in de Oude Haven. Als de Vlaardingen maan dagavond om zes uur af meert in de Wilhelminaha ven, wordt de hele beman ning getracteerd op haring. Dat is een presentje van de Vlaardingse haringhandela ren Vlaardingen In samenwer king met de Koninklijke Mare chaussee heeft de Vlaardingse politie een Engelsman op de boot gezet en het land uitgewezen. De man was gistermiddag bij Bas van der Heijden aan de Afrol aangehouden, nadat hij twee flessen wijn had achterover ge drukt. De Bnt verklaarde naar 'de rode lichtjes in Amsterdam' te zijn ge weest en daar te zijn beroofd van zijn geld, paspoort en reisbe- scheiden. Toen de politie hem aan de marechaussee overdroeg, kwam de aap uit de mouw: hij had een valse naam opgegeven en was vorig jaar om exact de zelfde reden ook al eens ons land uitgezet Vlaardingen Volgens Stadsgehoorzaaldireeteur Marten Putman is er geen goedkope oplossing voor het 'theaterpro bleem' in Vlaardingen. Bij behoud van het huidi ge theater moet de ge meente volgens Putman rekenen op een jaarlijkse last van 1,3 miljoen gul den. Met een zaaltje met slechts 500 stoelen kan een stad met de allure van Vlaardingen volgens de directeur niet vol staan. Bij de bouw van een nieuw theater, zo heeft het bureau Cenano uit Amsterdam be rekend, moet de gemeente rekenen op een jaarlast van 2,5 miljoen gulden Van dat bedrag is de politiek ge schrokken. Maar het alter natief dat door sommige po litici is genoemd, een klein theater aan het Buizengat, kan volgens Putman niet door de beugel. In een ad vies aan burgemeester en wethouders noemt hij dat wat laatdunkend 'een leest en muziekzaaltje'. Hij vindt dat alleen al de grote zaal van een nieuw theater 750 zitplaatsen moet bieden Een kleine zaal met 300 stoelen, een filmzaal met zo'n 100 plaatsen en een foy er completeren het Ideaal van de theaterdirecteur. Dat nieuwe theater zou geschikt moeten zijn voor congres sen, shows en beurzen. „Het is aan de politiek om te be slissen wat wel en wat niet kan", aldus Putman. „Een stad als Vlaardingen, met de allure de komende jaren niet veel minder inwo ners te willen hebben dan 75.000, met een regiofunctie waardoor het culturele ver zorgingsgebied op 125.000 inwoners kan worden ge steld, kan niet volstaan met een muziek- en feestzaal voor maximaal 500 perso nen", laat de directeur we ten. „Dat advies kan ik u nietg*ven". (ADVERTENTIE) i ér,. ft -.«z "ï-SS H. v. Kooij. I showroom: v* 1 ERKEND Oosthavenkads 14 1 VJaaröngen jF 4343213 V1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1