Zijdeveld eist rectificatie VEDIORi HARDE LENZEN TABOE? ARGUS NIET IN PANIEK! Liedewij na bijna vijf eeuwen weer in eigen taal Synode: hervormde kerk mogelijk onder curatele VLAARDiNGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NfEIIWE WATERWEB COURANT Julianabrug kan het elk moment begeven - Gratis oogcontrole- SP wil spoeddebat Paktankbrand Parkeermeters sneuvelen bij bosjes Schutter zaait paniek NOC DWINGT GELUK AF (OIO) 4602322 Liedboek DONDERDAG 19 OKTOBER 1989 PAGINA 25 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008.3130 KA Vlsarrllngen. Telefoon: 010-4343239.4352066, J35055"-sportredactie: 4345309. Teietax:0i0-4349754. Directeur J.G. Gerritze inspecteert de verroeste balken onder de Prinses Julianabrug. Vlaardingen De Julianabrug, het zorgenkindje van de afdeling weg- en waterbouw van de dienst Gemeentewerken, moet als verbinding voor voetgangers en fietsers nog tot 1991 mee. Of de brug het zolang volhoudt is volgens een woordvoerder van die afdeling twijfelachtig Het is niet ondenkbaar dat het mecha niek er voor 1991 de brui aan geeft en het brugdek onwrik baar vast blijft zitten. In de volksmond heet de Prinses Julianabrug, die wegens bouw valligheid eerst voor zwaar ver keer en later voor alle autover- keer moest worden gesloten, nog altijd de brug der zuchten. Want 4al zucht het brugdek niet meer onder het gewicht van auto's, het mechaniek waarmee de brug. open en "dicht gaat is. zo slecht, dat het piept en kraakt bij elke - beweging. In 1991 komt er, nliast'de nieuwe brug voor snelverkeer in het verlengde van de Galgkade, een nieuwe brug voor langzaam ver keer ter hoogte van de Parallel weg. De bouw van die brug kost 1,6 miljoen'gulden, j Aan het on derhoud van de oude brug wil de gemeente niet veel geld meer uitgeven. Dus dat het mechaniek <-nog wordt opgeknapt, wat meer dan 100.000 gulden zou kosten, is hoogst onwaarschijnlijk. Een complete renovatie van de brug kosten' een half miljoen gul- jden is helemaal ondenkbaar - 'Als de brug het inderdaad voor 1991 zou begeven zijn er twee op lossingen denkbaar De brug blijft dicht, met alle nadelige ge volgen van dien voor het scheep vaartverkeer, of het brugdek wordt verwijderd. Voetgangers en fietsers die naar de overkant van de Oude Haven willen moeten dan de nieuwe Delta- brug gebruiken. (INGEZONDEN MEDEDELING) Afgelopen lijd zijn er heel wat dragers \an harde contactlenzen geschrokken \an de nogal negatieve bcrichlgtning in verschillende kranten over de/e 'oogversterkers*. Hel bleek -volgens de Amsterdamse prof. A. Kijlstra- dat harde contactlenzen die niet zuurstof-doorlatend zijn onherstelbare schade aan het hoornvlies kunnen veroorzaken. "Hoe kan hel mogelijk rijn dat Optiek Argus (toch een autoriteit op het gebied van contactlenzen) onder de/e paniek /o rustig blijft"?, is onze vraag aan de heer Ladage, ANVC-contactfensspecialIsi en directeur van Optiek Argus. contactlcnsspeciabsten m Nederland) de revolutionaire 'Quantum- lens'. Die lens is volgens een geheel nieuw concept gemaakt van geheel nieuwe materialen. Het doel van de ontwikkeling was uiteraard het bereiken van een uiterst hoge gasdoorlatendheid. Ladage. "Nou, dat is ze geiuki ook! Want deze onderhoudsvriendelijke lens heeft een oit;ge-loof-lyk hoge graad van gasdoorlatendheid Daarna volgden lenzen als bijvoorbeeld Fluorperm en Fluaromarc, eveneens met genoemd voordeel. Door ons scala aan mogelijkheden zijn wij dus -al jaren- in staat welhaast de perfecte lens aan onze klanten te adviseren Dus. kort gezegd, een goed advies, deskundige begeleiding èn de juiste kwaliteitslenzen, daar komt het eigenlijk op aan!" Argus klanten "Vandaar dat Argus dus met overstelpt werd met angstige reacties van harde contactlensdragers*'" De heer Ladage: Ja, zo kunt u dat denk ik wel stellen, ja. Omdai wij de goede lens bij het goede oog al jaren belangrijk vinden, en daarom dus aan onze klanten alujd het beste van het beste adviseren, is het heel wel mogelijk dat dit de reden is waarom Argus nauwelijks met paniekerige reacties van klanten te maken heeft. Kijk, je moet het als volgt zien. Mensen die bij ons komen met oog- problemen vertrouwen jou hun ogen toe, want het aanmeten van de juiste contactlens is een uiterst specialistisch werkje. Argus wil dat vertrouwen van klanten met beschamen en geeft daarom altijd het juiste advies. Logisch dat wij nagenoeg geen klachten krtjgcn, de mensen weten gewoon dat zij het beste -of beter gezegd" het beste voor hun ogen dragen!" Gratis controle '£n harde contactlens-dragers die toch het zekere voor het onzekere Waar gaat het om? "Wel," weet de heer Ladage ons ie vertellen, "het antwoord op die vraag is heel simpel. We moeten goed beseffenv waar we het over hebben' Er zijn gewone -wal ons betreft ouderwetse- harde contactlenzen en gasdoorlatende harde lenzen. Die gewone harde lenzen adviseren wij al dik vijfjaar mei meer, omdat lóen reeds de eerste twijfels omstonden over de problemen waar nü zo'n ophef over gemaakt wordt'" Gasdoorlatende lenzen "Wy adviseren dus 6f gasdoorlatende harde lenzen, öf zachte lenzen," gaat de heer Ladage verder. "Wij beseffen terdege dat we werken met een van de meest essenuele en tegelijkertijd Ook. bij na de gevoeligste organen van het menselijk lichaam- de ogen Vandaar dat wy heel sterk de nadruk leggen op een deskundige advisering en een intensieve begeleiding van contactlens- dragers Bij ons werken vier ANVC contactlens-specialisten die allemaal acht jaar basis-studie achter de rug hebben en bovendien steeds op de hoogte blijven van de nieuwste omv. ikkchngen" Nieuwste ontwikkelingen Argus introduceerde enige tijd geleden (als een van de eerstè willen''" kunnen wij met nalaten te vragen De heer Ladage: "Mensen die zéker willen weten, wat tk overigens erg verstandig vindt cm bovendien heel begrijpelijk na zulke negatieve publicaties, dus mensen die zeker willen weten of de kans op beschadiging van het hoornvlies aanwezig^is, die knjgen by Argus een gratis oogcontrole en gratis advies, of ze nu klant zyn of niet." "Dus het maakt met uit of je je lenzen al of met bij Argus gekocht hebt*'" "Nee, om aan alle onzekerheid een einde te maken, en ook om te laten zien dat Argus iedere confrontatie aangaat, bieden wy iedereen, klant of geen klant, de graus oogtest en het gratis lenzen- advies aan!" Voor verdere informatie: Optiek Argus SCHIEDAM. Oranjestraat 19 -21, (010) 4738700 VLAARDINGEN: Kone Hoogstraat 23, (010) 434B45Ö MAASSLUIS: Koningshoek, (01899) 19039 Het verschil in beeld In deze grafiek ziet linksonder de 'positie' van de ouderwetse karde lenzen Sterk stijgend naar rechtsboven ziet u de nieuwe generatie lenzen met een zeer hoge graad van gas doorlatendheid Bovendien zijn deze lenzen lang draagbaar, zelfs 20 af en toe 's nachts is nu verantwoord mogelijk Voorts is door de nieuwe materialen veel minder onderhoud nodig' Schiedam Chris Zijdeveld is woedend op de NCRV. De Schiedamse mOieuwethou- der vindt het onverteerbaar dat Schiedam afgelopen maandag aan de schandpaal werd genageld in het televi sieprogramma Ja Natuurlijk. In dit programma kreeg Schie dam de Natuurlijk-Niet prijs voor het bouwen van de milieu vriendelijke woonwijk op ha- venslib. Zijdeveld, die gisteren een vrije dag had gepland, bracht een groot deel van de dag door aan de telefoon om verhaal te halen bij de christelijke omroep. „Het is natuurlijk te grijs datje zomaar kan worden beschuldigd zonder wederhoor", aldus een verbol gen Chris Zijdeveld. De presentatrice van het pro gramma motiveerde het toeken nen van de prijs uit het feit, dat Schiedam na een heel beperkt bodemonderzoek het groene licht heeft gegeven voor de bouw van de nieuwe wijk. „Ver schillende milieuorganisaties menen dat er wel degelijk reden is voor ongerustheid", aldus Ja Natuurlijk. Daarom kreeg Schiedam de vuilnisemmer toegekend, die de redactie van Ja Natuurlijk bin nenkort m Schiedam wil komen afleveren Een symbolisch ca deau om duidelijk te maken dat de NCRV dat de beste plaats vindt voor de bouwplannen. Zijdeveld is bereid de NCRV'ers te ontvangen, maar vindt wel dat de omroep de beschuldigin gen moet rectificeren. „De pro vincie, het rijk en later nog een keer de provincie zijn akkoord gegaan met de bouw van Spa- land", meent Zijdeveld. „Dan mag je met zomaar stellen dat bouw onverantwoord is Dat zaait onnodige paniek bij toe komstige bewoners". Met de eenzijdige berichtgeving lijkt Chris Zijdeveld een koekje van eigen deeg te krijgen. Twee maanden geleden zond dezelfde NCRV een programma over mi lieuvriendelijk bouwen, uit, waarin het milieuvriendelijke karakter van Spaland zonder kritische noot werd bezongen. Medewerkers aan het program-' ma meldden in de wandelgan gen, dat de kritische kantteke ningen over het havenslïb wa ren gesneuveld onder druk van,, de Schiedamse wethouder? Zij-> develd zou"de progranrunarria^'; kers hebben gedreigd, dat Schie dam de medewerking aan het programma zou opzeggen bij een te kritische benadering. Aanstaande maandag overleg- fen de NCRV en Zijdeveld in chiedam over de te nemen stappen. De NCRV heeft nog niet beslist, of het op de rectifica tie-eis van Zijdeveld in zal gaan. Vlaardingen De Sociah'stiese Partij verlangt een spoeddebat over de Paktank-brand, die dinsdag ïn de stad voor veel con sternatie zorgde. De vijfmans- fractie hoopt dinsdag tijdens de eerstkomende vergadering van de raadscommissie voor milieu antwoorden te krijgen op een aantal vragen. De SP wil dan debatteren over de oorzaken en de mogelijke ge volgen van de brand voor de in woners. De fractie wil ook op heldering over de wijze waarop het gemeentebestuur geïnfor meerd werd en over het functio neren van het rampenplan. De partij vermoedt dat het gemeen- tebestuur onvoldoende in staat zou zijn geweest de veiligheid van de inwoners te garanderen als de ernstigst denkbare gevol gen waren opgetreden. Ook over dat aspect wd de SP snel praten Zowel bij her landelijk Milteua- larmteam als de plaatselijke af deling zoud sn dinsdag vele tele foontjes zyn binnengekomen van 'zeer verontruste bewoners'. Verschillende bellers meldden zelfs dat zij gezondheidsklachten hadden De SP ziet in de brand, waarbij drie mensen het leven verloren en twee zwaar gewond raakten, een aanleiding om de discussie over de op- en overslag van che micaliën bij de Nieuwe Matex weer open te breken. Het ge meentebestuur wordt gevraagd het besluit ten opzichte van de Nieuwe Matex m heroverwe ging te nemen. Schiedam In de Schiedamse binnenstad verdwijnen de laat ste weken regelmatig parkeer meters Bijeen rondgang door de stad constateerde de politie dat sinds 25 september tenminste 35 parkeermeters van de paal zijn gelicht Bovendien werden nog eens 20 meters leeggeroofd. De Schiedamse politie spreekt inmiddels over een ware plaag, want in september werden al eerder meters leeggehaald. Los van de inhoud van de meters, die niet meer te achterhalen is, is de gemeente voor ongeveer 33.000 gulden gedupeerd. De politie zal de gemeente er op wijzen dat in Schiedam kennelijk mbraakge- voehge meters zijn neergezet en dat overwogen moet worden be tere meters aan te schaffen. Vlaardingen Schietend met een revolvergeweer heeft een 32-jange Vlaardin- ger gtsteravond café's aan de Hoogstraat, de Afrol en de Groen van Prinstererstraat onveilig gemaakt. De schut ter, wiens motief nog niet be kend is, werd om tien voor twaalf door leden van een Rotterdams arrestatieteam aangehouden in café De Af rol. De klanten van het café aan de Hoogstraat waren van de eerste schoten helemaal niet onder de indruk. Dat was misschien te danken aan de laconieke houding van de barkeeper, die dacht dat hij met een grappenmaker van doen had. „Joh, doe niet zo gek. Doe dat klappertjespis tool weg", zei dé eigenaar. Maar toen hij achter zich drie gaatjes ineen Delftsblauw te gelbord zag begreep hij dat het menens was, dat er met scherp werd geschoten. Een klant wist de schutter met een barkruk uit het café te verjagen Buiten gekomer schoot de woedende man nog de ruit van het café aan dig gelen Niemand raakte ge wond Van de Hoogstraat ging de schutter naar de Afrol, waar htj met zijn 22 met afgezaag de loop een salvo afvuurde op de ruit van bar Intiem, Ten slotte kwam de man te recht in café De Afrol aan de Groen van Prinstererstraat. De eigenaar van dat etablis sement wist uiterst tactisch het publiek naar buiten te loodsen, zonder dat de man argwaan kreeg. De schutter bleef alleen met de eigenaar in het café ach ter. De Vlaardingse politie, die het spoor van de man had gevolgd, profiteerde van de adempauze en nep de hulp m van het Rotterdamse arresta tieteam. Leden van dat team wisten de man in het café te overmeesteren. Hij is van nacht voorgeleid aan de offi cier van jusitie. Onder het toeziend oog van mevrouw mr. Mariette Hoogendijk-van Holst Pellekaan onthult mevrouw J.C. Kraayeveld-Wouters het vignet van het project Tijdelijk Wonen Elckerlyc in Vlaardingen. In Elkcer- lyczijn door het noodopvangcentrum (NOC) vier hul zen ingericht voor mensen die tijdelijk dakloos zijn. „Een uniek project", vond mevrouw Kraayeveld, voorzitter van de federatie van opvangvoorzienin gen. in haar eigen pand heeft het NOC plaats voor twaalf daklozen, die in sociale of psychische nood verke ren. Maar veel mensen die bij het NOC aankloppen om hulp verkeren niet in een noodsituatie. Die kon den tot gisteren niet aan onderdak worden gehol pen. Maar voor hen zijn nu vier beschikbaar in he pand aan de Oosthavenkade, en mogelij'k worden dat er in de toekomst zelfs twaalf. Het is nog geen jaar geleden dat het NOC. bij het 10- jarjg bestaan, het plan voor een 'sociaal pension' presenteerde. Dat pension kwam er sneller dan ver wacht. „Geluk kun je afdwingen door hard te wer ken", verklaarde NOC-voorzitter Jozef van Arden- ne. Schieda mVoor het eerst sinds 1505 ts er weer een nederland- stalige uitgave van 't Leven van. Liedwy, die maghet van Scie- dam' verschenen. De heruitgave is gistermorgen tijdens een korte plechtigheid tn de Grote Kerk ten doop gehou den De neerlandici Ludo Jongen en Cees Schotel hebben het mid dennederlandse handschrift, dat in Gent wordt bewaard, een mo derne vertaling meegegeven. Bovendien is het boek, dat nu 'Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam'heet, door Jongen en Schotel voorzien van verklarende teksten en com mentaar Het boek is uitgegeven door de stichting Fonds Historische Pu- blikaties Schiedam. De stichting is om meerdere redenen erg blij met de heruitgave. De voor naamste is dat het manuscript wordt gezien als de oerbron voor alle latere beschrijvingen over de Schiedamse beschermheilige. Volgens de Schiedamse archivist Jef Jansen moet aan het boek dan ook een hoge betrouwbaar heidsgraad worden toegeschre ven. Reden nummer twee voor die blijdschap is dat alle uitgaven na I5u5 in het Latijn zijn ver schenen. „Dat lijkt voor een ori gineel Nederlands werk een beetje vreemd, maar we moeten niet vergeten dat je in die tijd in het Latijn een veel grotere afzet markt had," aldus Jansen Ondanks de hoge betrouwbaar heid waarschuwt hy er voor onf de 'bron te overvragen'. „We moeten met te gemakkelijk alles voor waar aannemen wat er irf staatI De vertalers houden volgende, week donderdag in de Grote Kerk de kerk die in het leven van Liduina een grote rol heeft", gespeeldeen lezing over het* boek. Dan gaan ze vanaf acht! uur nader m op het belang ervan en de plaats die het boek in-' neemt m de literatuur van die tijd SECRETARESSE, ALS U OP NIVO WILT WERKEN, Als u een stijgende lijn in uw werk wilt inzetten, praat dan met Vedior overeen van deze banen. TYPISTES DW4 Opleiding: MAVO-niveau met ruime erva ring met betrekking tot DW4 ADMINISTRATEUR/ SYSTEEMBEHEERDER Opleiding: HAVO, MBA. Leeftijd: circa 25 jaar, met relevante werkervaring. TELEFONISTE/RECEPTIONISTE Opleiding- M.E A.O.-niveau, goede be heersing van de Nederlandse, Engeise, Duitse en Franse taai SECRETARESSE Opleiding: HAVO en Schoevers of een gelijkwaardige opleiding, beheersing van Engels, Duits en Frans en enige jaren erva ring in een commercieel bedrijf IS DIT HET MOMENT OM DE TELEFOON TE PAKKEN. W DIREKTE LIJN NAAR EEN ITZEND-CARRIERE UITZEND- EN PERSONEEL ADVESBUREAUX Westhavenplaacs I, Vlaardingen l 1 1 D T TIIDtUlk N BirtRf- BA-SfcN Maassluis Het wil maar niet boteren m de hervormde kerk van Maassluis. Mislukte eerder dit jaar een poging om de ortho doxen en de kerkgangers van lichtere snit met elkaar te ver zoenen, ook provinciale visitato ren zien geen gat meer ïn de Maassluisse geloofsstrijd. Inge wijden verwachten dat de her vormde kerk binnenkort onder curatele wordt gesteld. Het onder curatele stellen van een kerkgemeente is het zwaar ste middel dat de synode kan in zetten om geloofstegenstellingen in een gemeente te overbruggen. De maatregel werd in Neder land voor het laatst afgekondigd in 1971. Dat de synode zich nu di rect ro«H het bestuur van de kerk wil bemoeien wordt door kerk gangers gezien als een laatste po ging om een kerkscheuring in de eerste stad aan de Waterweg te voorkomen. De problemen tussen de wijkge- meente Grote Kerk er. de wijken Koningshof en De Ark bestaan al jaren, maar met name sinds de omstreden benoeming van de gereformeerde bonder P. Ver- maat tot dominee van de Grote Kerk zijn de verschillen op de spits gedreven. Vermaat, die in 1986 van Vlaar dingen naar Maassluis verhuis de, is sinds zijn beroeping om streden in vrijzinnige, kringen. Voordat Vermaat werd beroe pen, beloofde de dominee ak koord te gaan met de door de be roepingscommissie geformu leerde gedragsregels. Omdat de wnkgemeente Grote Kerk een traditionele achterban heeft, maakte de beroepings commissie geen punt van Ver- maats lidmaatschap van de Ge reformeerde bond, die bekend staat om haar orthodoxe geloofs- ideeön. Wel moest Vermaat be loven, dat hij zou rouleren met de dominees in de andere wijk- gemeenten. Bij zijn diensten in de Ark en de Koningshof zou Vermaat ge bruik maken van het Liedboek van Kerken. Voor Vermaat een concessie, want de traditionele dominee zingt nog immer in de oude psalmberijming uit de in 1938 verschenen bundel. In de drie gesprekken, die voor af gingen aan zijn aantreden be loofde Vermaat rekening te hou den met de gevoelens van de an dere wijken. In gesprekken met ouderling Liefering, ouderling Van de Berg en ae voltallige hooreommissie verklaarde de dominee tot drie keer toe ak koord te gaan met de opgestelde Volgens leden van de beroe pingscommissie beloofde Ver maat verder de vrouw in het ambt te accepteren. Na het aan nemen van het beroep weigerde Vermaat echter de doorhem toe-* gezegde ondertekening van het stuk 'toezeggingen van en af/ spraken met dominee Vermaat*.' „Ik heb niks beloofd", verklaar de de gereformeerde bonder na dat hij zijn intrede als dominee had gedaan. Leden van de be^i roepingscommissie worden nog ziedend als zij aan de sollicitatie procedure terug denken. „Als je een dominee al niet meer op zijn woord kunt vertrouwen, wie dan wel", zei een lid van de com missie. Bij buitenstaanders wekte hel nogal verbazing, dat de commis sie de benoeming van Vermaal niet liet afhangen van een hand tekening vooraf „Zo gek is dat niet", vindt de voormalige kerk voogd W. van Es. „Je gaat er met vanuit, dat iemand glashard liegt. Een kerk is bovendien geen voetbalclub. Je moet uit kunnen gaan van vertrouwen". De latere conflicten ïn Her vormd Maassluis zijn in feite al lemaal te herleiden tot de ver trouwensbreuk, die direct na de benoeming van Vermaat optrad. Maar de dominee mag de contro verse hebben aangewakkerd, Vermaat is niet de enige oorzaak van de problemen. Clubgebouw Want Vermaat mag zijn voor oorlogse liedboek koesteren, ook de vrijzinnige geesten hebben hun steüingname verhard. Mocht Vermaats voorganger do minee D D Lucas nog met zijn oude berijming m de andere wij ken de boer op gaan, via de af spraken met Vermaat wilde de beroepingscommissie deze tradi tie doorbreken. Na een aantal incidenten roule ren de dominee's ïn Maassluis al enkele jaren niet meer, waar door het lijkt alsof Maassluis twee Hervormde kerkgemeen schappen herbergt. De Grote Kerk als onafhankelijke groot heid naast de Koningshof en de Ark, die onderlinge samenwer king niet schuwen. Insiders menen, dat de synode, als het zover mocht komen, nog een hele kluif krijgt om de twee stromingen te bewegen de strijd bijl te begraven. Zo worden do minee Vermaats huidige pogin gen om een clubgebouw exclu sief voor gereformeerde bonders op te richten met argusogen ge volgd in Maassluis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1