eloven in een betere wereld H53 naar overkant Molenwiek uit zijn bol bij vijfjarig bestaan minister Si Schiedamse scouts tonen Europa video Ijaiib VLAARDINGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG GDURANT Inbraken Zelfs film bij Jamboree on the air r •**- EXPLOSIE IN PARKEERGARAGE Overvaller bang voor limonade Cafébezoeker ingerekend Bromfietser aangereden Hoofdletsel na botsing Orgelconcert met orkest lokt driehonderd mensen E FABER smederif Bungalow uitgebrand John kroes hülsta studio Stenengooier aangehouden MAANDAG 23 OKTOBER 1999 PAGINA 7 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardinoen Postbus400s iraouw™ -r ---■ 4°08' 3130 V!aa"*ngen. Telefoon: 010-4343229^352066,4350557 - sportredactie: 4345209. Telelax: 010-4349754. door MIRJAM KlLLiAN Schiedam Voor de ingang van wijkcentrum De Blauwe Brug stond zaterdag een karton nen ark van Noach. En hoewel het stormde en regende, was het niet de bedoeling dat je aan boord stapte. In het milieu vriendelijke bouwsel zat, om misverstanden te voorkomen, niet eens een opening. Toch stond de ark er niet voor niets. Hij moest voorbijgangers de Blauwe Brug inlokken. Clowns, majorettes, milieuspo- ken en burgemeester Schee res hadden hetzelfde doel. Ze vroe gen aandacht voor een groots opgezette manifestatie, met als thema's:vrede, gerechtigheid en milieu. Om elf uur verrichtte burge meester Reinier Scheeres de opening. Hij betuigde zijn per soonlijke betrokkenheid bij de thema's en 2ei dat die betrok kenheid nodig was voor een be tere wereld. „Het wordt tijd dat de mensheid iets doet" Daarop luidde hij de noodklok. Als echo zouden alle kerkklokken van Schiedam-Noord antwoorden. Sommige klokken konden ech ter niet wachten, waardoor de ernstige en sombere aard van de scene niet helemaal tot zijn recht kwam. We ns boom Maar het publiek vond het juist goed zo: er werd gelachen. Die sfeer bleef de hele dag hangen. Nergens werden al te pessimis tische geluiden gehoord. Ook de alom aanwezige milieuspoken, met hun witte gewaden, ver sierd met pvc en blikjes, konden. vrolijk zijn. In de prullenbak ken vonden ze immers nog vele andere on verslijtbare sieraden. In de kinderzaal was het zelfs zo knus, dat het wel kerstmis leek. Hier zaten de kinderen onder de 'wensboom' spreuken te be denken. Het resultaat van veel ernstig denkwerk was bij voor beeld: 'geen ruzie' of liefde voor iedereen'. Ook 'de ruim 500 vol wassen bezoekers vermaakten zich. Terwijl de stands hun 'waar' vertoonden, kon worden geluisterd naar live-muziek, die afkomstig was van het Delftse koor 'Koorts'. Dit gebeurde allemaal in de gro te zaal, waar bij informatie stands de overeenkomst moest blijken tussen bij voorbeeld overstekende padden, Amnesty Internationalen rijksweg 19. Er werden veel meer groepen ver tegenwoordigd, die voor milieu, gerechtigheid of vrede vechten. Dimensies De wat praktischer ingestelde natuurmens kon zich uitleven in speciaal opengestelde gebou i de vlakbij het wijkcen wen. In c trum gelegen boerderij Lans bergen werd het leven V£n dé bij in beeld gebracht In DeBos- hoek, waas* de vereniging voor yeldbiologiegevestigd is, kwam je midden in de natuur terecht Je waande je aan het strand of onder de grond bij de herme lijn, "de mol en andere knaag diertjes. En met een beetje fan tasie kon je vlinders aaien. Met een driedimensionale bril op le ken de geprojecteerde insecten onder handbereik. Om half drie keerden de meeste mensen terug naar de Blauwe Brug, waar een politiek forum plaatsvond. Terwijl Bart de Leede van Groen Links de kwestie van de bodemveront reiniging aanhaalde, hield kan didaat-raadslid Van Wijk (WD) een pleidooi voorde her- Van Wijk als voorbeeld van de verloedering. Na een uur discussie was de ma nifestatie afgelopen. De organi sator; de Werkgroep Samen- werkingsdag, was niet helemaal tevreden. „We moesten het zon der subsidie stellen", zei één van de organisatoren, Nanda Gel- derblom. „We waren helemaal afhankelijk van kerken, zie je"- Vlaardingen Uit.een flatwo- hing aan de Louise de Coligny- laan/zijn zaterdagavond siera den, oude munten én een porte monnee met buitenlands geld gestolen. De inbreker klom op het balkon en forceerde een deur. De waarde van de buit be droeg ongeveer drieduizend gul den. Uit een huis aan de Emmakade in Vlaardingen werden zater dagavond een videorecorder, handschoenen, een jack en een wollen blazer ontvreemd. De da- der sloeg de ruit van de keuken deur ïn. alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Burg. H. Grelelaan 273 SCHIEDAM Tel; 010 -473 82 22 Was het transport van de technische installatie voor zaterdag aangekon digd, reeds vrijdagmid dag werd het gevaarte.. vanuit Vlaardingen naar de Botlek gesleept. Het tijdstip werd vervroegd door de voorspelde storm, die zaterdag in derdaad opstak. Vlaardingen Eén van de grootste bokken uit de Rotter damse haven moest er net voor., het weekeinde aan te pas komen om een enorme staalconstructie van Vlaardingen naar de Derde Petroleumhaven te slepen. Het 250 ton wegende gevaarte gaat in de Botlek dienst doen als over slaginstallatie voor olie en che- micaliën. Aan de bouw van de 22 meter hoge en 26 meter brede installa tie heeft de. Vlaardingse con structie- en pijpleidingenfabriek J. de Jonge een half jaar ge werkt De Matex is klaarblijke lijk tevreden over de inspannin gen van het Vlaardingse bedrijf, want het was reeds de vierde overslaginstallatie die de op drachtgever bij de Vlaardingers bestelde. Het nieuwste produkt is de grootste installatie die De Jonge tot dusver in de koningin Wil- helminahaven bouwde. Maar niet alleen de omvang maakte de installatie bijzonder, aldus een woordvoerder van de pijpleidin genfabriek. „Via deze installatie kunnen achttien verschillende produkten tegelijkertijd uit een schip worden geladen. Dat leidt tot een enorme tijdwinst voor de schepen die zodoende veel ha vengeld besparen". De techniek voor het gesepa reerde overslaan van oliepro- dukten is geheel aan Vlaarding se breinen ontsproten. Technici van De Jonge bedachyen het principe enkele jaren geleden. Toen de Matex belangstelling voor de nieuwe overslagtech niek toonde,, werden de techni sche installaties ïn een samen werkingsverband ontwikkeld. Het overslaan van verschillende produkten uit één schip komt de laatste jaren steeds meer in zwang door de opkomst van de zogenaamde Parceltankers. In tegenstelling tot de orthodoxe olietankers bevinden zich op deze boten verschillende opslag tanks, die tegelijkertijd zeer uit eenlopende stóffen kunnen ver voeren. Als de olie of de chemicaliën via ouderwetse technieken uit deze tanks worden overgeslagen, dan is dit een tijdrovend karwei. Eér voor eén moeten de produkten. worden gelost, waardoor dt- wachttijden van de parcel tv. i- kers flink Op kunnen lopen. „Een schip stillegggen kost vaak 50.000 dollar per dag", meent de woordvoerder van De Jonge. „Vandaar dat transporteurs zeer geïnteresseerd zijn in onze ver werkingswijze". Vanuit België en' de Verenigde Staten bestaat grote belangstel ling voor de overslagtechniek van De Jonge. Doordat het com binatie van bestaande technie ken is, kon het Vlaardingse be drijf echter geen patent op het. ontwerp aanvragen. „Bang voor concurentie zijn we echter niet", aldus de woordvoerder.„Aan zo'n constructie gaat jaren re search vooraf. Daarom wil men liever met ons samenwerken". Schiedam/VI aardingen- Rotterdam terecht De vraag om 200 cliënten naar Rotterdam te /Maassluis Maassluis hulp isde laatste jaren in Rotter- verwijlen. De koster. voor de en Vlaarrirntfpr» <K»ar» ?anï toeI®J?°"ïen*, *^reeS Eerste stad aan de Waterweg be en V laaraingen gaan het bureau m 1988 1059 Cliënten, dragen 16.000 gulden. Vlaardin- meedoen aan net project Ïn 1989 klopten 1300 mensen bij gen betaalt het dubbele om de Slachtofferhulp, dat en- het bureau aan voor hulp. service aan de hulpbehoevenden kele laren geleden in P tJe?e gegevens ver- in deze gemeente te kunnen ga- xlcac en gensuen in wacht Maassluis volgend jaar randeren. Rotterdam werd opge start Slachtoffers van misdrijven en ongelukken worden in het ver volg'in Rotterdam opgevangen, terwijl de nazorg in Vlaardingen en Maassluis kan plaatsvinden. Schiedam doet niet mee aan het project Slachtofferhulp. Hier door viel het plan om een eigen bureau slachtofferhulp op te richten in het Waterweggebied in duigen. Schiedam is van plan, de nazorg voor slachtoffers on der te brengen bij het bureau maatschappelijk werk. Woordvoerder Bea van der Laan van de gemeente Maassluis vindt het geen nadeel dat hulp behoevenden vanuit Maassluis en Vlaardingen naar Rotterdam worden gedirigeerd. „In Rotter dam heeft het bureau een grote deskundigheid in huis. Mensen in nood hebben bovendien geen enkel bezwaar om naar het bu- rea u in Rotterdam te ga an' Bij de hulp aan slachtoffers is een belangrijke rol. weggelegd voor de plaatselijke politiekorp sen. De agenten, die doorgaans voor de eerste opvang van slachtoffers zorgt, krijgen de taak de slachtoffers door te ver wijzen naar het bureau in 'Rot terdam. Voor psychische hulp kunnen slachtoffers afreizen naar Rot terdam, terwijl het 'bureau Slachtofferhulp ook telefonisch j de. lijdende voorwerpen van t misdrijven te hulp willen staan. Yw.' de opvang van slachtoffers j Maassluis en Vlaardingen wü het Bureau Slachtofferhulp vrij willigers werven in beide ste den. Na de directe opvang heb ben veel slachtoffers behoefte aan verdere begeleiding, zo Ie ren de ervaringen in Rotterdam. De bemoeienis van de gemeente Vlaardingenen Maassluis be perkt zien tot de begeleidings commissie, waar verschillende Schiedam Het clubgebouw van de Schiedamse scouts func tioneerde dit weekeinde als zendstation. En dit was niet het enige 'padvindersstation' in Ne derland, want er waren de afge lopen dagen maarliefst 250 scou- ting-groepen in de ether. De afgelopen dagen werd name lijk voorde 32ste keer 'Jamboree on the air' gehouden. Jamboree on the air, kortweg Jota ge noemd, geeft scouts over de ge hele wereld de gelegenheid om met elkaar in contact te treden. De Engelsman Les Mitchell, de grondlegger van deze bijzondere padvindersreunie, opende zater dag om 0.01 uur de Jota in Ne derland. Voordat de Jota landelijk van start ging, opende burgemeester Reinier Scheeres om kwart voor twaalf het zendstation in Schie dam. De scouts, vindingrijk als ze zijn, lieten de burgemeester letterlijk en figuurlijk de knoop doorhakken. Nadat de burge meester dat klusje bij de voor deur had geklaard, gingen de scouts in optocht achter hem aan naar hun zendstation. Het sta tion was vanaf dat moment non stop beret Tegen half één 's nachts ging Schiedam de lucht in en dertien amateurzenders, die overigens hun apparatuur beschikbaar stelden, probeerden vanaf die tijd con tact tekrijgen met andere stations. Als het contact was ge maakt, werd het woord aan de scouts gegeven. Hoewel er vorig jaar contacten met Indonesië en Australië wa ren, bleef de reikwijdte dit jaar binnen Europa. Atmosferische verschijnselen waren hier de oorzaak van. Volgens een van de amateurzenders was het contact binnen Europa wel erg leuk: „De kleintjes konden intensief mee doen. Zij beperkten zich meestal tot binnenlandse gesprekken. De oudere scouts, die al een woordje over de grens spreken, maakten contacten met onder andere Spanje, Noorwegen, Po len en de Sovjet-Unie. Ze vertel den elkaar over het reilen en zei len van hun scoutinggroepen". Dit jaar was er ook ATV, ama teurtelevisie). Via de satelliet konden scouts uit andere landen een videofilm van de Schiedam se scouts bewonderen. Henny van Veen, algemeen coördinator, vertelde dat net een enorm druk weekeinde voor de verkenners was. „Alle leden hadden de gelegenheid door middel van zendapparatuur te communiceren met andere scouts. Daarnaast hebben wij van alles en nog wat georgani seerd. Zo was er een elektronica- project: knutselen met elektroni sche apparatuur. En voor- de kleintjes was er een vossenjacht met pijlzenders. Ieder uur van de dag was er wel wat te doen. Bo vendien sliepen alle verkenners hier op het terrein in tenten, geen rustige afsluiting van de op de achtergrond houdt deze commissie het reilen en zeilen van het bureau in de gaten. Naast slachtoffers van sexueel geweld kunnen mensen met ju ridische vragen bij het bureau in Vlaardingen Een brand in een parkeergarage, die gepaard ging met een explosie, heeft in de nacht van zaterdag op zondag twintig Vlaardingers verjaagd uit hun huis aan de Parkweg. Een 84-jange vrouw werd door de brandweer van het dak van de flat gehaald. Zn is met adem halingsmoeilijkheden opgeno- menin hetHolyziekenhuis. De brand brak om hall vier 's nachts uit in de garage onder de huizen. Een vmle benzine tank explodeerde, drie auto's en twee motoren werden volledig verwoest De rookontwikkeling was zo hevig, dat de twintig be- wonera moesten worden geëva- Jf cueerd. Zij konden op hetpolitie- a bureau met een kopje koffie f even bekomen van de schrik. M Rond zes uur 's morgens konden zij weer terug naar huis. s tie rook- en roetschade in de buizen was enorm. Op de plaats van de brand moest de flat wor den gestut i Drie auto's en twee motoren werden volledig verwoest Schiedam Met een fles limo nade heeft een bediende in een snackbar gisteravond een hero ver op de vlucht gejaagd De overvaller stapte rond midder nacht Tons patattent in de Gor- donstraat in Schiedam binnen. Hij had een papieren zak,, met trokken. Hij bedreigde de oe- diende met een voorwerp dat op een pistool leek. Maar de patat bakker reageerde alert Hij smeet de overvaller een fipg li monade naar het hoofd. Deze nam daarop dé benen. Schiedam De politie heeft za terdagavond uit café Fust aan de Buitenhavenweg een lastige be zoeker verwijderd. De man viel klanten lastig, zodat de barkee per de politie belde. Die wist de 22-jarige stadgenoot aanvanke lijk metzachte drang naar de uit gang te werken. Maar vlakbij de deur schopte de man èen agent tegen het bovenbeen. Die daad kwam hem op een verblijf in het politiebureau te staan. De Lier Een 19-jarige brom fietser uit Maassluis is vanoch tend rond zeven uur licht ge wond geraakt aan een been, toen hij op de Lierse Hoogeweg werd aangereden door de 27-jarige be stuurder van een personenauto. De automobilist reed een oprit op en zag de bromfietser o verhet hoofd. De laatste voerde overi gensgeen verlichting, terwijl het zicht slecht was. 's-Gravenzande Een vrouw uit Hoek van Holland is zater dagavond omstreeks half negen met hoofdletsel naar het Reinier de Graaf Gasthuis ïn Delft ver voerd na een botsing op de krui sing van de Monsterseweg en de Vreeburghlaan. De bestuurder van de auto, een, 64-jarige man uit De Hoek was. uit de Vreeburghlaan de Mon sterseweg opgeschoten, waarbij; hij de snelheid van een tegemoet komende auto op d?ze voor- rangsweg verkeerd had beoor- De sfeervol verlichtte Grote Kerk stroomde vol voor het jubileumcon cert. Maassluis De Grote Kerk van Maassluis vierde: zaterdagavond haar 350ste verjaardag met een opmerkelijk concert. Het Rand- stedelijk Begeleidings Orkest luisterde naast het beroemde Garrels-orge] het feest op met barokke flanken. In de met kaarsen verlichte kerk luister- denbrjna 300 mensen naar sfeer volle muziek van Bach, Handel, Telemann en Poulenc. Organist Jaap Kroonenburg was dathet •gel en orkest precies te laten har moniëren". In de Passacaglia van Bach kon de organist bewijzen dat hij ook zonder orkest de kerk met prachtige klanken kan vullen. Het beroemde Adagio van Al bion: werd gevolgd door een 'concerto in chique' van dezelfde componist Tot slot verzorgden orkest en orgel het majestueuze concert in G van Poulenc. De op brengst van het concert komt ten goede aan de restauratie van de kerk. Focus CALIEHBURGSTRAAT 80 VUAROHGEN - TEL 010-4343096 vertrouwde orgekxibliek het zou laten afweten. „Éen orgel klinkt tenslotte anders met een orkest erbij. We hebben wel gepro beerd het orgel zoveel mogelijk tot ziin recht te laten komen, maar het zal toch anders zijn dan op de wekelijkse orgelconcer ten", Kroonenburgs angst verdween, toen hij zaterdagavond de kerk zag volstromen. Het Maassluisse publiek had er zelfs zeven gul den voor over om op harde zit plaatsen in de tochtige kerk hun orgel ook eens met een orkest te kunnen beluisteren. Voorzitter B. Pons van de Go- vert van Wijn-stichting heette het publiek vanaf de kansel wel kom. Govert van Wjjn was een rijke zakenman, die in 1729 het beroemde orgel aan de kerk ca deau deed. De kerk deed met zijn sfeervolle verlichting wel een beetje denken aan de tijd van do minee Fenacolius, die de kerk in 1639 inwijdde. Het f eestconcert begon met drie trompetconcerten van Tele mann. Samen met het orgel speelde trompettist Ad Murck drie 'marches héroique'. Bij het orgelconcert van Handel liet ook het orkest zich horen. Kronen burg: „Natuurlijk hebben we vaak samen geoefend, maar het blijft een moeilijke zaak een or- Hellevoetsluis Een vakantie bungalow aan de Duinweg in Hellevoetsluis is zaterdagmor gen rond elf uur door brand vol- ledig verwoest Het vuur ont stond waarschijnlijk nadat de bewoners, een echtpaar uit Schiedam, een pan met water op het vuur hadden gezet Door de wind werden de vlam men onder de pan vandaan ge blazen, waarna de gordijnen in brand vlogen. De Hellevoetse brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar an dere bungalows op het terrein, maar kon het brandende huisje niet meer rédden. 50 |ur Uw btddan-spetiillst Heoid-spoBAtr ExcsMtrZO SINGEL 51 SCHIEDAM (achterzijde Broersvest) SchiedamBij openbare basis- school De Kring aan het Frans Halsplein raakte een Schiedam mer gistermiddag danig over glas van drie^ingeg^^nSten op te ruimen toen over rijn hoofd een steen voorbij flooten er weer een ruit aan diggelen ging. Woedend belde de man de poli tie. Juist toen deze arriveerde om poolshoogte te nemen, werd andermaal een ruit versplinterd. Na enig wken kon dt» pntitit* dader achterhalen: een 17-jarige jongen, die op het bureau moest uitleggen waarom hij ruiten in gooien zo leuk vindt Schiedam De houten vlonder schudt vervaarlijk als de TTaagse familieband That Crazy 1.thet reguliere podium voor een showtje op het biljart inruilt De stunt mist zijn effect niet, want als de drie gekuifde broers met hun schoonzus hun kunsten van boven het groene laken verto nen, gaan de stamgasten van het jubilerende café De Molenwiek volledig uit him boL Ook de jubilerende cafébaas Ton Akveld heeft het op deze zater best naar zijn zin, want zijn klanten hebben zijn hele zaak volgezet met bloemen en planten. De cafébaas boft,, want ter ere van het lustrum hebben de stamgasten ook nog 600 gulden gelapt voor een nieu we versterker. „Het is een toffe vent, die Akkïe", motive, rt een klant de vrijgevigheid van -ca fégangers. Akvelds dankt zijn populariteit aan de gastvrijheid, die hij aan verenigingen van zeer diverse pluimage biedt. Onderscheid l^jkt de horecaman hiet te ma ken, want naast bedaarde biljar ters houden luidruchtige darters ën vervaarlijk uitziende motor rijders de clubband sterk in het café aan de Vlaardingerdijk. Staan motorrijders bekend als echte rockers, ditmaal zijn het met name de darters die zich roeren op de dansvloer als That Crazy Beat speelt Eenkennig in bun muzikale voorkeur blijken ze overigens niet te zijn, die dar ters. Als de discotheek in de pau- hooseklankeu de zaak in stuurt, lijken de dansers met hun fanatiek zwaaiende armen in eens op bezoekers van een tren dy discotheek. En als twee niet al te stemvaste soudmixers Neder landstalig werk dezaakinslinge- ren, lijkt het café in de stemming voor opnames voor het program ma Op Volle Toeren. Ware muziekliefhebbers zouden zich ongetwijfeld even achter de oren hebben gekrabd bij zoveel muzikale tolerantie, maar de stamgasten deert het niet „We gaanhelemaal uit ons bol", roept de dolle menig Veranderen de stamgasten met hun gehos het etablissement in een dampende sauna, in een hoekje bij de deuropening staat een grijsgekuifde Hagenaar stil te genieten. Van zijn eigen kroost, want de vier muzikanten van That Crazy Beat zijn allen zijn nazaten. Zijn drie zoons heb ben zijn kuif en de liefde voor de Rock-a-Billy van 'daddy' Han Selman geërfd. Ook zijn schoon dochter, de 26-jarige Suzanne, bj^pgt op haar Gibson een ode aan de helden uit de jeugd van haar schoonvader. „Natuurlijk ben ik trots op mijn kinderen", zegt Selman, als zijn zoons de instrumenten aan het' eind van de woelige avond weer inladen. „Het spelen hebben ze- overigens niet van mij geleerd", zegt de oude rocker. „Maar ik heb ze deze muziek wel met de. Ie hebben ze van mijn vrouw. Die speelt niet onverdienstelijk orgel. w,'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1