'Bezem moet door de gemeenteraad' e zegt vakbonden de wacht aan Van Lier vermaakt Praags koor met politieke grap NCRV en Zijdeveld ruziën over Spaland Milieu organisaties: 'Onderzoek te gering' VLAARDINGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Grote Kerk vriendenclub .Lustrumfeest van Turkse jongeren Hulp bij huiswerk VYD-voorzitter haalt uit naar politiek: Weer tegenvaller aan Groen van Prinstererkade 'Ik een regent? Dat is een smerige opmerking' Sieraden weg Vrouwen leren eigen bedrijf op te zetten ÏOBS wil opbouwwerk uitbreiden DINSDAG 24 OKTOBER,. 1989 PAGINA 13 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6t 3131 BC Vtaardingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229.4352066.4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Vlaardingen Burgemeester en wethouders van Vlaardingen zijn onaangenaam verrast en direc teur Th.A.A. van Miltenburg van de sociale dienst is pijnlijk getroffen door kritiek van de vakbon- den. FNV en CNV stapten twee maanden geleden uit de RWW-commissie, omdat de functie van dat adviserend orgaan zou zijn uitgehold. „Wij laten de vlag van de vakbeweging niet mis bruiken",'schreven de bonden aan mevrouw Van Miltenburg. Een paar maanden eerder had de gemeenteraad, op advies van de sociale dienst, besloten om in- dividuele klachten van uitke ringsgerechtigden niet meer te behandelen in de RWW-com- missie. Volgens. FNV en CNV was over dat besluit geen goed overleg gevoerd. Zij noemden de houding van de GSD'autoritair'. Sinds net" conflict in augustus zijn vertegenwoordigers van de bonden alleen nog als waarne mer bij de vergaderingen van de RWW-commissie aanwezig. B en W hebben hen nu de wacht aangezegd. Als zij niet voor 1 ja nuari 1990 weer gewoon mee doen, gaat het college ervan uit dat de bonden geen deel meer uitmaken van de RWW-com- missie. Het college neemt uit drukkelijk afstand van de stel ling van de bonden dat de GSD autoritair handelt. De directeur van de sociale dienst gaat op de kanttekenin gen van de vakbonden niet in, omdat het kritiek is op een be sluit van de gemeenteraad. Maar de toonzetting van de brief van FNV en CNV heeft haar 'pijnlijk geraakt'. De bonden schreven, dat zij in het overleg met de soci ale dienst „alleen goed zijn om ja te knikken als wij het ergens mee eens zijn en onze mond te houden als wij het ergens niet mee eens zijn". .Schiedam De Grote Kerk is een "stérk ondergewaardeerd ge bouw.. Hoewelhet hervormde - Godshuis in het centrum tot de oudste monumenten van de stad behoort, geniet bet middeleeuw se gebouw veel te weinig be kendheid. Het wordt maar zel den gebruikt voor culturele doe len en dat is zonde, wantde kerk - is bij uitstek geschiktvoor het houden van lezingen en tentoon- stellingen. Donderdagavond komt een club v,^Schiedammers bijeen om de kerk ook wat nieer bekendheid te geven in buiten-gelovigekrin gen.: Zij willen, de, vereniging Vrienden van de Grote Kerk op richten omdat zij vinden dat een monument dat al eeuwenlang de stad beheerst, een grote schare getrouwen verdient. Tenslotte heeft de Sint Bavo in Haarlem ook 3000 vrienden en vriendin- ,nen. Het initiatief om in Schiedam ook zo'n fanclub van de grond te tillen 'gaat uit van'de historische vereniging en van de hervorm- - "de gemeente.. Een lidmaatschap gaat tenminste tien gulden kos ten. Een deel van het geld is be stemd voor onderhoud van de ..'•••.'kerk.' Bij de oprichtingsvergadering houden dr. L. Jongen en drs. C. Schotel een lezing over het leven van Liduina, de Heilige Maagd 7, van Schiedam. Voor en na de le zing is er gelegenheid om in de .kerk de tentoonstelling over Li- duina te bezichtigen. Aanvang •7-yan de lezing: 20.00 uur. Vlaardingen Buurthuis De .Haven in. Vlaardingen is zater dag voor de vijfde keer de plaats 7 waar Turkse- jongeren een 7;;Volkskultuurfeest houden. Op zet van het feest is als vanouds h.om in een gezellige en ontspan- Vnen sfeer de Turkse en Neder- landse cultuur elkaar'te laten ontmoeten.' Bezoekers kunnen zich te goed goed aan hapjes uit de Turkse keuken en kijken naar optre dens van de Turkse band Eren- Ier, die moderne volksmuziek maakt er. de. Nederlandse band Ter Plekke. Hoogtepunten van het feest, dat om half acht begint, moeten optredens van een acro baat en de act met het zwever.de meisje worden. Schiedam KluphuisZuid is op zoek naar huiswerkbegeleiders. Op de maandag- en woensdag middag worden in het gebouw aan de Dwarsstraat 42 in Schie- dam leerlingen bijgestaan met hun huiswerk. Voor wiskunde zijn er evenwel nog vrijwilligers 'nodig, die de scholieren kunnen helpen. delijk.. •voorzitter Maas: ...scha-. Vlaardingen „Er moet een be zem door de gémeenteraad". Die noodkreet komt van' Lou Maas, de afdelingsvoorzitter van de VVD. Hij ergert zich aan de verhoudin- gen binnen de Vlaardingse politiek en vindt dat het zo niet langer kan. Als het aan hem ligt, zou na de ge meenteraadsverkiezingen in maart 1990 een derde van de zit tende leden beter niet terugkeren. „Er zitten teveel mensen- in die el kaar niet verdragen. Relaties zijn .zo slecht dat er erg veel tijd wordt gestoken in het elkaar pakken of juist in het voorkomen te worden gepakt". Maas maakt van zijn hart geen moordkuil. In zijn ogen heeft de stad zich in de afgelopen jaren belachelijk gemaakt met onophou delijk gekrakeel en als gevolg daarvan een komen en gaan van wethouders. Wat dat betreft blijft in den lande alleen Arnhem in het kielzog van de Vlaardingse gang van zaken. „Er zijn", aldus de liberaal, „men sen die al twintig jaar of langer in de gemeenteraad zitten. Dat is schadelijk voor het bestuur van een stad. Het is zelfs zo dat de-amb tenaren op het stadhuis niet weten wat ze moeten bij gebrek aan lei ding. Dat is slecht, puur slecht. En ik weet dat honderden mensen het nu meer dan spuugzat zijn. Oog voor wat er bij de burgerij leeft, is er nauwelijks". Hoewel hij weigert man en paard te noemen „Ik vind niet dat ik dat mag doen" ligt het voor de hand op wie de liberaal doelt. Al leen al qua 'dienstjaren' behoren wethouder Bas Goudriaan (PvdA) en VVD-fractievoorzitter Georges Neijssel ongetwijfeld tot zijn rijtje. Maas is de mening toegedaan dat eerst de politieke partijen zelf orde op zaken moeten stellen. Op de kandidatenlijst zouden een aantal plaatselijke politici absoluut niet meer mogen voorkomen. Hij zegt daar binnen de VVD in ieder geval naar te streven. „Ik wijs niet alleen met het vingertje naar ande ren. Ik maak deel uit van een be stuur dat deze lijn heeft opgepakt". Tot de nieuwe garde zou Lou Maas zichzelf ook graag rekenen. Bang zijn eigen glazen in te gooien, is hij niet. „Ik heb mij beschikbaar ge steld als kandidaat, maar ik hoef niet meer zo nodig". De VVD-voorzitter doet een beroep op de bevolking op 2b maart volgend jaar de grootste on ruststokers gewoon te negeren en voorkeurstemmen uit te brengen op lager geplaatste kandidaten. „Na die datum moet een fiks aantal mensen niet meer terugkeren: dan gaat het om zeker een stuk of tien". Maassluis Op het ter rein van de voormalige Groen van Prinsterer- school zijn sterke con centraties lood in de bo dem aangetroffen. Dit betekent een nieuwe finan- ciele tegenslag voor de gemeente Maassluis, die voorbereidingen treft voor dé bouw van wonin gen en een ouderenvoorziening op het terrein aan de Groen van Prinstererkade. Wethouder Izaak van der Knaap gaat ervan uit, dat de grond geheel of ge deeltelijk zal moeten worden af gegraven. De ernst van de ver vuiling en de saneringskosten zijn nog niet bekend. Op de nieuwbouwplannen voor het terrein lijkt geen/zegen, te rusten. De gif vondst is de derde aderlating die de gemeente in korte tijd voor dit project moet ondergaan. De eerste tegenval ler liep de gemeente op, toen be woners ernstig bezwaar maak ten tegen zwaar bouwverkeer over de Groen van Prinsterer kade. Zij wisten wethouder An ton Wustrow ertoe te bewegen een tijdelijke bouwbrug over de Noordvlïet te slaan. De kosten voor deze brug komen ruim bo ven de ÏOD.OOO gulden uit. Maar ook de huurders van het te slopen schoolgebouw jagen Maassluis op hoge kosten. Het tij delijk onderbrengen van Turkse en Marokkaanse moslimsj die de school als gebedsruimte in ge bruik hebben, gaat de gemeente maar liefst 115.000 gulden kos ten. Hoeveel geld er met het afgra ven van de grond is gemoeid, durfde wethouder Van der Knaap (milieu) gisteravond nog niet aan te.geven. „We moeten eerst onderzoeken welke delen van het terrein zijn vervuild. Pas als we dat weten,'kunnen wij u meer inzicht over de kosten ge ven", vertelde de wethouder gis teravond in de commissieverga dering voor Financiën. De gifvondst op het terrein kwam Van der Knaap afgelopen donderdag ter ore, juist op een moment dat collega-wethouder Anton Wustrow de laatste hin dernissen trachtte te slechten voor de sloop van het schoolge bouw, In een brief deed Wu strow het aanbod, de Turkse en Marokkaanse groeperingen tij delijk van een alternatief onder komen te voorzien. De Turkse moslims, die verleden week zijn begonnen met de bouw van een nieuwe moskee aan de Westlandseweg, zijn op het aanbod ingegaan. In afwach ting van de oplevering verhui zen de de Turken per 1 novem ber voor tien maanden naar een ander stekje aan de Westlandse weg. Anders ligt het met de Marok kaanse groepering. De advocaat van de Afrikaanse moslims ging voor de fatale datum, die door de gemeente op afgelopen vrijdag was vastgesteld, niet met het verhuisvoorstel akkoord. Een kort geding lijkt onafwendbaar, want de gemeente wil koste wat het kost op 1 november met de sloop van het schoolgebouw be ginnen. Schiedam Milieudefensie, de stichting Ne- derland Gifvrij, de Wetensscbaps winkel Delft en de stichting Natuur en Milieu blij ven woningbouw in Spaland onverantwoord vinden zolang geen grondonderzoek is ge daan in de zin van de Wét Interim Bodemsa- nering. Het onderzoek zoals dat afgelopen zomer werd verricht door het Vlaardingse bureau Ramil BV noemen de milieu-organisaties 'te gering' om betrouwbare uitspraken te doen over de kwaliteit van het havenslib in Spa- land, De vier organisaties laten dit weten in brieven aan de gemeenteraadsleden Bruse- ker (CPN), De Leede (PSP/PPR) en Reijn hout (D66), Onder andere op het onderzoek van Ramil baseert wethouder Chris Zijdeveld (stadsont- ivikkeling en milieu) zijn bewering dat bou- wen op het havenslib in Spaland geen gevaar inhoudt voor de volksgezondheid. Zijdeveld verraste de gemeenteraad enkele weken ge leden met dit rapport van Ramil. Niemand in politiek'Schiedam was tot op dat moment de hoogte van het feit dat er een onderzoek was gehouden. Volgens de milieu-organisaties heeft Ramil uitsluitend mengmonsters genomen, en die geven geen inzicht in de samenstelling van de afzonderlijke sliblagen; Wel is volgens tie milieudeskundigen tiit de monsters duidelijk geworden dat de norm van sommige stoffen, onder andere kwik en cadmium, hier en daar sterk wordt overschreden. Mengmonsters, zo zegt Annemarie van de Vusse van de Wetenschapswinkel in Delft, kunnen hooguit gebruikt worden als eerste indicatie. Geven ze aan dat er sprake is van verontreiniging, dan is een nader onderzoek nuttig. De Wetenschapswinkel, onderge bracht bij de Technische Universiteit, vindt het verder opvallend dat Ramil bij de analy se van de monsters ministeriële richtlijnen uit 1985 heeft gehanteerd, terwijl die richtlij nen in 1988 nog 2ijn aangepast. Milieudefen sie zegt dat het onderzoek door Ramil de on gerustheid over de giftige stoffen in de bo dem van Spaland eerder aanwakkert dan wegneemt Bruseker, De Leede en Reijnhout hebben de bevindingen van de milieudeskundigen doorgespeeld naar de fractievoorzitters van de drie grote partijen in de Schiedamse ge meenteraad, PvdA, CDA, en WD. De klei ne linkse fracties willen op korte termijn een gesprek met de grote partijen om zich te be raden over nieuwe stappen in de Spaland-af- faire. Het Prager Lehrer Chor luistert naar burgemeester Van Usr. Even later zongen a capelta een lied voor de Vlaardingse gastheren. Vlaardingen De ontvangst hal van het Vlaardingse stadhuis "van het Prager Lehrer Chor nadrukkelijk een politiek tintje, kreeg gistermiddag in de oude Burgemeester Fred van Lier Schiedam Een gesprek, tussen de NCRV en de Schiedamse wethouder Chris Zijdeveld over de woningbouw in Spaland is gisteren in een grimmige sfeer verlopen. Was het toekennen van de Natuurlijk Niet-prijs door de christelijke.omroep aan Schiedam Zij develd al in het verkeerde keelgat ge schoten, helemaal nijdig werd de mi lieuwethouder toen programmama ker Jan-Pieter Visser hem een regen tenmentaliteit verweet. „Dat is de smerigste opmerking die u kunt ma ken!", riep Zijdeveld woedend, Visser en presentatrice Karin de Groot lieten vanaf het begin van het onderhoud merken dat zij Zijdevelds optreden absoluut niet waardeerden. Ze ergerden zich aan zijn lange mono loog, waarin hij het ene rapport over Spaland na het andere op tafel legde zonder interrupties te dulden,. De tv- makers hadden de grootste moeite zich te beheersen toen Zijdeveld eerst het door de NCRV uitgenodigde ge meenteraadslid Bart de Leede (PSP/PPR) en vervolgens drs. Rem- Buisman van Nederland Gifvrij het zwijgen oplegde. Zijdeveld had ook zo zijn redënen om boos te zijn. De NCRV had het In het programma Ja Natuurlijk gewaagd vraagtekens te zetten bij de degelijk heid van bodemonderzoeken in Spa land, volgens de wethouder zonder de rapporten afdoende te kennen. Visser en De Groot legden de beschul diging dat de omroep geen hoor en we derhoor had toegepast echter naast zich neer. Behalve op informatie van de Schiedamse gemeentevoorlichter, had de omroep zich gebaseerd op de mening van enkele milieu-organisa ties en die van de raadsleden Adri Reijnhout (D66) en De Leede. Die ar gumenten zeiden de wethouder niets. Hij kwam met een contra-prijs op de proppen: een haakse rioolbuis, omdat de „onzorgvuldige journalistiek van de NCRV haaks staat op de waarheid". Zijdeveld had het gevoel dat de NCRV ,;als een grootinquisiteur met één pen- NCRV-medewerkers Karin de Groot en Jan-Pieter Visser overhandigen een groen vuilnisemmertje aan Chris Zijde veld. Het antwoord van de wethouder op de Natuurlijk Niet-prijs: een haakse rioolbuis, om aan te geven dat de om roep dingen beweert die haaks staan op dewaarheid. nestreek het werk van jaren teniet had gedaan". De omroep meende dat de wethouder er verstandiger aan zou doen een uitgebreid bodemonderzoek paland te laten verrichten. „Wees wijs, denk aan Lekkerkerk en twijfel nog even", adviseerden De Groot en Visser. .Zolang er nog mi lieudeskundigen en raadsleden zijn die u tegenspreken zeggen wij: njet bouwen, eerst een onderzoek". Maar volgens Zijdeveld is de NCRV niet goed ingelicht en is bouwen in Spa land volstrekt verantwoord. Drs. Buisman van Nederland Gifvrij die tenslotte toch nog het woord mocht voeren, suggereerde dat de overheid de gemeente Schiedam niet uitge zonderd - nooit serieus onderzoek heeft laten doen naar de vervuiling van het havenslib waarmee Spaland is opgespoten. irBij alle onderzoeken stonden steeds de inrichting en de be bouwing van het slib voorop". Op Zijdevelds wederom uitvoerige te genwerpingen had Jan-Pieter Visser een sarcastisch commentaar: „U bent een goede wethouder, meneer Zijde veld. U weet behendig met woorden om te gaan" kreeg alle 65 leden van het lera- renkoor aan het lachen door de hoop uit te spreken, „dat op de winter weer de lente volgt, de Praagse lente". Ook Josef Koeourek, de ?3-jari- ge voorzitter van het koor van Praagse leraren, sprak van poli tiek. „Ik ben blijdai ontspanning niot alleen een zaak is van de grootmachten. Ook amateurver enigingen kunnen bijdragen aan de perestrojka", zei Koeourek, die rnet zijn koor op tournee is door West-Europa. Het Prager Lehrer Chor treedt vrijdagavond op tijdens het jubi leumconcert van christelijk mannenkoor Orpheus in de Gro te Kerk. Orpheus viert het 85-ja- rig bestaan. Tot vrijdag nemen de gastheren hun Tsjechoslo- waakse logés mee naar Almelo, Naarden en de Deltawerken en bezoeken de leraren de Techni sche School aan de Deltaweg in Vlaardingen. Van Lier, de beschermheer van Orpheus, was de 'twee bussen van het Prager Lehrer Chor gis termorgen al tegengekomen op weg naar Utrecht. Terug uit de Domstad heette hij de gasten hart^Jijk welkom en gaf hij voorzitter Koeourek een cadeau, een kunstwerk van Vlaardinger Dik Kats. Het koor had ook een verrassing voor de gastheren in petto: het zong in de oude hal a capella een lied. En burgemees ter Van Lier kreeg een prachtige Boheemse vaas. Koeourek nam de gelegenheid te baai mannenkoor Orpheus uit te nodigen vooreen tegenbezoek in het najaar. „Hij heeft ons zeker nog niet horen zingen", grapte voorzitter Jan Timmers. Eet viel» de voorzitter op dat de Lehrer net als Orpheus veel ouderen in de gelederen heeft. *,Maar wij hebben nog een extra pro bleem", vertelde de voorzitter van het Praagse mannenkoor. „De meeste leerkrachten in Praag zijn tegenwoordig vrou wen' Toen de cadeaus en beleefdhe den waren uitgewisseld wees de burgemeester de leden van het koor met een wijds gebaar op de tafels met hapjes en drankjes. „Ha, hij. spreekt Tsjechisch", lachte een Orpheus-bestuurder, Vlaardingen Uit een woning aan de Londonweg in Vlaardin gen zijn geld, sieraden, een hor loge en een videorecorder gesto len. Er werd voor in totaal 7600 gulden ontvreemd. Men kwam binnen door een keukenraam te forceren. Ook in een bejaarden- woning aan de Willem de Zwij- geriaan werd ingebroken.'Daar werd een uitzetraam vernield, waarna men met sieraden ter waarde van 4000 gulden aan de haal ging. Maassluis Een tiental Maas- sluisse vrouwen moet medio vol gend jaar in staat zijn eert eigen bedrijfje op poten te zetten. Ten minste, als de cursus Tligen be drijf voor Vrouwen' vruchten afwerpt. Vanaf volgende maand kunnen belangstellenden theo retische kennis op doen om voor zichzelf te beginnen. Deze zogenaamde starterscursus is een initiatief van dé stichtin gen Vrijbaan, Vrouw en Werk winkel Waterweg-Noord en Ro- biz. Zij vinden dat vrouwen in de ondernemerswereld sterk on dervertegenwoordigd zijn en willen daar iets aan doen. Tij dens de lessen wordt de deelne mers uitgelegd hoe zij een eigen bedrijf kunnen opzetten. Hoe-, wel ook automatisering aan bod komt, zijn het maken van een ondememersplan en de grond beginselen van het boekhouden de pijlers van de cursus. 'Eigen bedrijf voor Vróuwen' duurt een half jaar. Het is met name bedoeld voor Maassluisse vrouwen die al met concrete plannen rondlopen een zaakje voor zichzelf op te starten. De cursisten krijgen de nodige per soonlijke begeleiding. Zij kun nen zich aanmelden (01899- 14252) bij de stichting Vrouw en Werkwinkel. Schiedam De twee Schiedam se opbouwwerkers willen er een collega bij. Tachtig uur per week is veel te weinig om de bewoners van vjjf wijken terzijde te staan. Het Instituut Ondersteuning Be woners Stadsvernieuwingsge bieden Schiedam (IOBS) heeft de gemeente laten weten dat er snel geld beschikbaar moet ko men voor één extra formatie plaats. Lagen er de afgelopen twee jaar al veel knelpunten doordat het IOBS de twee opbouwwerkers zo eerlijk mogelijk moest zien te verdelen over de oude wijken, de komende tijd dreigt de situa tie helemaal uit de hand te lopen. Nieuwiancf, dat tot stadsvernieu wingsgebied is verklaard, zal straks vrijwel alle beschikbare uren opslokken. Dat betekent dat de rest van Schiedam er be kaaid zal afkomen. Het IOBS v indt d at niet aanvaardbaar. Het instituut heeft de gemeente ook gemeld dat er vanaf volgend jaar een andere regeling moet. komen voor de bewonersdes kundigen. De Planwmkel_:.in Delft die de deskundigen Ver-: huurt', gaat in 1990 een andere koers varen. Dat betekent dat de .bewonersdeskundigen of zelf standig verder gaan. of naar een andere werkgever op zoek moeten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1