'Minister kan asielzoeker beter helpen dan Schiedam Slaan damwand rond gifbelt opgeschort 'Problemen in Lickebaert behoren snel tot verleden' PAK JE"PAK"KANS Boejharat woedend op Holy-ziekenhuis Milieukaart hoeft niet duur te zijn Albert Schweitzerdreef krijgt na 6 jaar inspraak CROENOORD VIERT FEEST Vlaardingen mikt uien Kutgers meuwe directeur Holy Braks toont zich rasoptimist Tasjes rover verwondt vrouw ONZE WAANZINNIGE SCABETTI KOSTUUMS nu 100,- extra korting!! 9ÖQ nn Scabetti shirts 9Q Katoenen bandpiooi broek GRATiSHi Do laatste nieuwe Jeans KEN MARSHALnn Jeans 149,- SUB,HU MOOI WARM smederij Flinke buit 1 DONDERDAG 26 OKTOBER 1989 PAGINA 17 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus4008, 3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229.4352066,4350557-sportredactie: 4345209.Telefax:010-4349754. over de voorgestelde sanerings varianten. Over de kosten van de dam- wand bestaat weinig duidelijk heid. De provincie houdt het op acht miljoen gulden, maar en kele bewoners citeren deskun digen die spreken van 15 of zelfs 25 miljoen gulden. Eén aanwezige, een operator in de chemische industrie, vond elke saneringsvorm geldver spilling. „Arseen, benzeen, to lueen, ik heb ze al 25 jaar dage lijks in mijn handen en ik ben nog geen dag ziek geweest". De zaal kon er niet om lachen. De meeste bewoners maken zich zorgen dat het gif onder hun huizen schadelijk is voor hun gezondheid, al houdt de provin cie vol dat er geen direct gevaar aanwezig is. MaassluisHet saneringswerk rond de voormalige vuilstort in de Steendïjkpolder wordt drie maanden uitgesteld, omdat na zes jaar blijkt dat de omwonen den geen enkele inspraak heb ben gehad. De provincie heeft sinds 1983 alleen overleg ge voerd met de Commissie Bo demsanering Steendïjkpolder, Die commissie is niet de verte genwoordiger van de bewoners van de twee flats op de vuilstort aan de Dr. Albert Schweitzer- dreef. Het merendeel van de 164 flat bewoners sprak zich gister avond onomwonden uit tégen het plan van de provincie om een damwand te slaan rond de vuilstort De provincie was met de Commissie Bodemsanering overeengekomen dat een dam- in zo'n laat stadium voor hun belangen opkomen.- „U weet precies wat er al die tijd gaande is geweest. U hebt zes jaar lang brieven over het overleg met de Commissie Bodemsanering in de bus gekregen". Een woord voerder van de commisie beves tigde echter dat die nooit de pre tentie heeft gehad om namens de bewoners te spreken. De commissie zou alleen, na het raadplegen van deskundigen, zijn mening hebben gegeven „Anders is er geen sprake van saneren, maar alleen van isole ren. En wij willen niet op die troep blijven zitten", klonk het gisteren op een d rukbezochte en bewogen informatie-avond in zalencentrum Koningshof. Daar gingen provinciale ambte naren na een lang en chaotisch debat door de knieën voorde eis van de bewoners het slaan van de damwand op te schorten. De gemeente Maassluis ver klaarde zich bij monde van wet- wand de beste methode is om te voorkomen dat het zwaar ver giftigde grondwater zich ver spreidt In het water komen ex treem hoge concentraties meta len en PA KS voor. De bewoners zeggen dat zij nooit over die beslissing hebben mogen meepraten. Ze vinden dat ook naar andere sanerings varianten moet worden geke ken. Het liefst zien 2ij de ver vuilde grond afgegraven tot een diepte van 1,75 meter. houder Izaak van der Knaap akkoord met het uitstel. Van der Knaap zou reeds vandaag gesprekken beginnen om een nieuwe, ditmaal wel represen tatieve bewonersdelegatie sa men testellen. Provinciaal bodemdeskundige W. de Koning kon niet garan deren dat het uitstel betekent dat de overheid nu voorgoed af ziet van een damwand rond de vuilstort. Htj noemde het besluit een schadevergoeding. De uit spraak van het Scheidsgerecht werd per fax wereldkundig ge maakt, zonder dat Boejharat aie uitspraak kende. „Dit is heel grof", reageert de woedende chi rurg, die geen commentaar wil geven op het vonnis van de rech ter voordat hij dat persoonlijk onder ogen heeft gekregen. Het incident van hedenmorgen benadrukt nog eens hoe slecht de verhoudingen zijn tussen de chirurg en het ziekenhuis. Beide partijen hebben elkaar herhaal delijk over en weer van laak baarheden beschuldigd. Boejha rat het sympathisanten pa- tiénten of hun familieledenin de pers uitleggen dat de van ori gine Surinaamse chirurg het slachtoffer was van jaloezie en discriminatie. Dat was zijn reactie op de publi catie door het Holy-ziekenhuis van rapporten van het zieken fonds DSW en de Nederlandse vereniging van Orthopeden, waarin hij werd beschuldigd van onverantwoord medisch hande len en financieel geknoei. Het ziet er naar uit dat het voor goed gedaan is met Boejharats medische activiteiten in Vlaar dingen. Sinds het ziekenhuis de chirurg dit voorjaar de wacht aanzegde, stonden die activitei ten al op een laag pitje. Boejharat hield nog wel spreekuur, maar kon nauwelijks nog operaties uitvoeren omdat het personeel van de grote operatiekamer wei gerde met hem samen te wer ken. vervolg van de voorpagina Vlaardingen Orthopedisch chirurg Harold K. Boejharat heeft nauwelijks woorden voor de handelwijze van het bestuur van het Holy-ziekenhuis. Dat heeft de uitspraak van het Scheidsgerecht van het Neder lands Ziekenhuiswezen duide lijk gemaakt, zonder eerst hem van de inhoud daarvan op de hoogte te stellen. Vanmorgen Het het ziekenhuis weten aat de arts door het Scheidsgerecht in het ongelijk is gesteld en dat Boejharat per 1 fe bruari 1990 mag worden ontsla gen, zonder dat hij recht heeft op Schiedam Een brief aan minister Korthals Altes (jus titie) is het enige dat Schie dam kan verzinnen om de positie van de hier onderge brachte asielzoekers te ver beteren. De vluchtelingen klagen over hun slechte huis vesting, maar volgens de ge meente ligt daar het pro bleem niet. Asielzoekers moeten gewoon te lang wachten op de beslissing van de minister of zij wel of geen vluchtelingen-status krijgen. Al leen als de minister de procedu res bekort tot maximaal één jaar hebben asielzoekers kans op een beter bestaan, meent Schiedam, de suggestie wekkend dat goede huisvesting maar bijzaak is. De afgelopen twee jaar heeft Schiedam 52 asielzoekers opge vangen. Daarvan zijn er nog achttien over De rest is of terug gekeerd naar het eigen land of spoorloos verdwenen, Eén (Iraans) gezin kreeg geldige ver- blijfspapïeren en een flat, de overigen werden ondergebracht in een barakkenkampje, ge vormd door zeven wisselwonm- gen aan de Burgemeester Stule- meijerlaan. Zowel de bewoners als de vrij willigers van Vluchtelingen werk die de asielzoekers bege leidt, waren van meet af aan niet erg gelukkig met die situatie. De wisselwoningen liggen te geïso leerd. Bovendien zijn ze niet ge schikt voor permanente bewo ning, zeker niet als drie mensen die elkaar niet kennen de be perkte ruimte noodgedwongen met elkaar moeten delen. Die si tuatie kan soms jaren duren, want de ambtelijke molens in Den Haag draaien zeer traag. Het samenwonen In de contai ners levert irritaties op, erkent ook de gemeente. Maar zelfs als een gewone flat voor de vreem delingen wordt ingeruimd, is het probleem nog niet uit de wereld. Want ook die flat moeten meer dere asielzoekers samen delen, en ook daar ontstaat wrevel. Drie Joegosiaven, die samen één huis bewonen, liggen zo met el- kaar overhoop dat de hulp van een maatschappelijk werker is ingeroepen om het conflict te sussen. Het beste zou misschien zijn, iedere vluchteling zijn eigen huishouden te gunnen. Die op lossing vindt de gemeente echter te duur. De uitkering van het rijk van 445 gulden per persoon per maand is daarvoor niet toe reikend. Hebben de asielzoekers en Vluchtelingenwerk kritiek op de gemeente, omgekeerd liggen er ook ongenoegens. Zo vindt het stadsbestuur het te betreuren dat maar zo weinig vluchtelingen lessen volgen in de Nederlandse taal en zich zo zelden laten zien in de club- en buurthuizen. Hoe wel dat ook wel weer begrijpe lijk is, wordt daar vergoelijkend aan toegevoegd: vaak staat het hoofd van een vluchteling nu eenmaal niet naar ontspanning. Hij houdt zich voornamelijk be zig met zijn zorgen om het lot van achtergebleven familiele den. Meer irritatie wekt het ver schijnsel dat tegelijk met een asielzoeker soms huisraad uit de wissel woningen verdwijnt. De gemeente heeft al een paar maal aangifte gedaan bij de politie we gensdiefstal van radio's en tv's. imiiiiiiiiiiimuiiiimmuiiiiiiiimuiuimtiiiiu Vlaardingen Een kleine hoe veelheid van de stof mercap- taan, ontsnapt uit een leiding van het bedrijf Penmvalt Hol land in Vondelineen plaat, zorg de gisteren in Vlaardingen en Schiedam-Groenoord voor een doordringende uienlucht. Bij de i meldkamer van de Dienst Cen traal Milieubeheer Rijnmond in 'Schiedam regende het de hele dag klachten over destankgolf, „Ik ruik het hier nu nog", zei een medewerker in het kantoor van de DCMR aan de 's Graveland- seweg vanmorgen. „Er zal nog wel een paar keer worden ge beld. We moesten vandaag nog maar eens bij Pennwalt langs gaan". Gisteren turfde de dienst 67 klachten. Door maatregelen, die het bedrijf op advies van de DCMR nam, verminderde de stank wel, maar hij verdween niet. Voor de kleintjes van de open bare basisschool Groenoord was het ritje in de ponywagen gister morgen het hoogtepunt van de feestdag. De oudere scholieren genoten nog het meest van de buitenissig uitgedoste leraren en leraressen die in het nieuwe speellokaal een nummertje play back ten beste gaven. De basisschool aan de Peter van Anrooylaan is ingrijpend ver bouwd. Het is eigenlijk pas door die verbouwing een echte basis school geworden. De kleuters, die tot voor kort in drie lokaaltjes in een naburig gebouwtje bivak keerden, zitten nu met de grotere leerlingen onder één dak. Er zijn lokalen bijgebouwd, onder meer een speellokaal. In het kleu terlokaal is een aanrechtje op kleuterhoogte en in een hokje er naast staan de knuffelbeesten en de vïngerverf. Ook de kozijnen en de vloeren zijn vernieuwd. „Want als je dan toch aan het verbouwen gaat kun je het beter meteen goed doen", zegt directeur Gerrit Brinkman. Het werk heeft zes maanden in beslag genomen. De kinderen werden getracteerd op snoep en ijs en er traden clowns op. 's Middags konden de ouders in de verbouwde school een glaasje drinken en zich laten rondleiden door leden van het team. Vlaardingen De nieuwe di recteur patiëntenzorg van het Holyzieken huis wordt dr.M.J. Rutgers (42). Hij treedt op 15 januari in dienst. Met drs.ir.R H.G. van Neerbos vormt Rutgers dan het leidend twee- manschap van het ziekenhuis. Dr. Rutgers is nu nog directeur van het epilepsiecentrum Kem- penhaeghe in het Brabantse Heeze. Hij heeft die functie vier jaar vervuld. Het bestuur van Holy heeft hem gekozen op grond van zijn managerscapact- teiten. Met Van Neerbos moet hij de problemen dte voor het zie kenhuis opdoemen het hoofd bieden, Het ziekenhuis moet in de komende jaren fors bezuini gen en stuurt aan op samenwer king met het Schielandzieken huis in Schiedam. Het vertrek van geneesheer-di recteur J.H. Trommel betekende voor het Vlaardingse ziekenhuis het einde van een tijdperk. .Trommel zwaaide jn zijn eentje de scepter. Al voor zijn afscheid werd besloten een tweehoofdige leiding in te stellen, bestaande uit een directeur beheer en een directeur patiëntenzorg. Direct na Trommels afscheid werd Van Neerbos benoemd tot directeur beheer. Interim-ma nager dr.L M. van den Akker vervulde tijdelijk de functie van directeur patiëntenzorg. Hij ver- -tpekt op 15 januari van het vol gend jaar. Een lage concentratie mercap- taan in de lucht zorgt al voor he vig stank. De stof, die veilig heidshalve wordt toegevoegd aan het reukloze aardgas, ont snapte toen een verstopte leiding met. stoom werd doorgeblazen. iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiJtH Minister Braks kijkt in ean. uiteraard lege, melktank. alle verontreinigde grond te bepalen hoe die moet worden verwerkt, is zelfs een bedrag van ''tweeëntwintig miljoen gulden véreist. Wethouder Bas Goudriaan noemde dat enige tijd geleden al 'miljoenenver- spilling'. Gerritze kwam naar aanlei ding van de affaire-Boterstraat met het plan een bodemkwali- teitkaart te maken. De grond die de gemeente daar liet afgra ven en storten in de Broekpol der w|S zo bleek achteraf zwaar 'verontreinigd. De ge meente wilde .{liet opnieuw voor zulke onaangename ver rassingen komen te staan. Op de' bodemkwaliteitkaart wordt aangegeven waar de grond m Vlaardingen waar schijnlijk schoon is, waar de grond mogelijk is verontrei nigd en waar hij bijna zeker is vervuild. Om aat te bepalen zou uitgebreid historisch on derzoek nodig zijn. De directeur van Gemeente werken gaat er van uit, dat de grond onder nieuwbouwwij ken en in landelijke gebieden schoon is. Op plaatsen waar chemische bedrijven, galvani- seerbedrijven, gasfabrieken, autosloperijen of andere ver vuilende industrie heeft ge staan is de grond zo goed als ze ker vervuild. In alle overige gebieden, meent Gerritze. moet ernstig rekening worden gehouden met vervuiling. Vlaardingen Een bodem kwaliteitkaart van Vlaardin gen hoeft niet veel meer dan 100.0Q0 gulden te kosten. Op basis van historisch onderzoek kan, meent directeur Gemeen tewerken J.G. Gerritze, heel goed worden vastgesteld welke terreinen in de stad mogelijk zijn vervuild en welke zo goed als zeker zijn verontreinigd. Dure onderzoeken naar ver ontreiniging van de bodem in Vlaardingen acht Gerritze wel nuttig, maar financieel onhaal baar. Om voor elke plek in Vlaardingen te bepalen welk gebruik er milieuhygiënisch verantwoord zou zijn, is naar schatting elf miljoen gulden nodig. Om dan ook nog voor door CAREL VAN DER VELDEN Maasland Piet Sonneveld had een leuke cent kunnen verdie nen als hij gisteren zijn waar had mogen verkopen. Tientallen mensen verdrongen zich in zijn zuivelwinkeltje voor de toon bank. Jammer voor hem, maar zijn melk wordt sinds enkele maanden aan de consumptie onttrokken. De oploop in zijn winkel in de Foppen polder dankte de agra riër aan het oriënterende be zoek. dat demissionair minister Braks gisteren aan zijn bedrijf bracht." Sonneveld is één van cfe dertien getroffen boeren, die sinds de dioxinevondsten geen melk meer mag verkopen. Gis teren bekeek de minister van landbouw het effect van de in grijpende maatregel, die hij op 14 juli persoonlijk afkondigde. Pretje Braks, die voor zijn politieke car rière zelf actief was als melkvee houder. toonde zich begaan met het lot van de getroffen onder nemers. Net als de kamerleden, die in augustus een bezoek brachten aan 'de boerderij van Sonneveld. vroeg hij uitgebreid naar de huidige werkomstandig heden van de boeren. „Ik kan mij voorstellen dat het geen pretje is te melken, terwijl het produkt nooit de winkel haalt", sprak Braks de Tweede Kamerleden na. Siem van. der Kooij, die m het voorjaar zelf de dioxine-affaire aanzwengelde, vertelde grote moeite te hebben met zijn werk. „Ik ben al maan den van streek door de2e affai re", verwoordde hij zijn gevoe lens. De boeren mogen maanden heb ben aangedrongen op het be zoek, na afloop zullen zij zich hebben afgevraagd wat de komst van Braks concreet heeft opgeleverd. Feitelijk niets, want nieuwe tegemoetkomingen had de minister niet in petto voor de boeren, die door de affaire in een lastig parket terecht zijn geko men. Tijdens het gesprek met de bege leidingscommissie verdedigde de minister de maatregelen die het ministerie van Landbouw twee weken geleden afkondig de. Het zogenaamde plan van aanpak behelst een uitgebreid onderzoek naar de toekomst van het landbouwgebied Omploegen Naast het omploegen van de grond, bekijken wetenschappers de komende maanden hoe snel het dioxinegehalte vermindert in de uiers van de koeien die on langs buiten het gebied zijn ge plaatst Tijdens het onderzoek behouden de boeren hun melk- vergoeding, maar verdere tege moetkomingen konden er ook gisteren bij Braks niet af. „De overheid is met de melkvergoe- dmgen en het toewijzen van de landsadvocaat aan de boerenaal tamelijk ver gegaan", meent* Braks. „Want feitelijk gaat het om een conflict, waar de over heid buiten staat". Doordat de overheid de -vaarde- vermindering aan de bedrijven niet compenseert, hebben de boeren nauwelijks de kans el ders een ander bestaan op te bou wen. Het Bureau Beheer Land bouwgronden komt binnenkort wel met een bod op de bedrijven.^ Maar door de vervuiling wordt het bod veel lager, dan in norma le omstandigheden het geval zou zijn geweest. Ton Hennen van het Centrum voor Landbouw en Milieu noemt het uitgesproken cynisch, dat Braks zelf het voortouw neemt bij het doorberekenen van de waardevermindering aan de boeren. „Die verliezen moet niet de overheid, maar de vervuiler- beulen", pareerde Braks giste ren de kritiek. Maar ook hij weet dat de Afvalverwerking Rijn mond de verantwoordelijkheid voor de vervuiling reeds van zich af tracht te schuiven. Kluif De AVR meent dat veel meer bedrijven voor de dioxinever spreiding verantwoordelijk zijn. De verwachting ïs, dat de lands-^ advocaat nog een hele kluif zal krijgen de AVR klem te zetten. Als schrale troost kondigde Braks gisteren aan de boeren te blijven steunen, zolang het ge bied is vervuild. „Binnen drie jaar kunnen de problemen tot het verleden behoren", merkt de minister op. Ook sluit hij niet uit dat het integrale verbod voor het verspreiden van melk wordt op geheven. „Binnenkort ver schijnt er een nieuw melkonder- zoek. Dat kan direct aanleiding vormen om het verkoopverbod voor bepaalde bedrijven op te heffen". SchiedamEen 71-jarige Schie- damse ïs gisteren het slachtoffer geworden van tasjesroof- Zij liep een gebro ken.-' arm en een ontwrichte pols op" toen de fiet sende overvaller haan vijf meter meesleurde aan het hengsel van de tas. De rover sloeg zijn slag omstreeks kwart over elf 's mor gens op de Harg- singel. Hij rukte de vrouw met veel moeite haar boodschappen tas uit handen en maakte op die manier zestig gulden buit. De fiets had hij even tevoren gestolen in winkelcen trum Hof van Spaland. De ge roofde tas en het rijwiel werden later terugge vonden aan het Duivenpad. altijd al laag geprijsd 398 6 kleuren C«fO,UU 10 dessins 59,90 nu bü,!lU Perfektepasvorm/div. GQ Qfï kleuren nu. en als extra dézoweek lederen riem in bijpassende kleur t.w.vr 19,90 Met contraststoffen "ft Aft en toch maar <J37,3tJ CALifieUHGSTRAAT BO V1AARCWCEN - TH- C1Q-<3*3096 Vlaardingen Een inbreker, die via een onafgesloten boven licht een woning aan de Sta tionsstraat in Vlaardingen bin nendrong. is met 10.000 gulden aan de haal gegaan. Voor onge veer eenzelfde bedrag nam hij nog sieraden, een cd-3peler en enkele andere goederen mee. f I S H I N 1e Middellandstraat 7a Rotterdam, Telefoon 010-4134668 Shirt 89,90 t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1