VVD op zoek naarJohn van Dijk-type' m het waaigat De Groot neemt beslissing, maar houdt z'n twijfel WATERWEG 19 ¥2 SPORT J -ysr Grimmius terug bij Hermes DVS Fortuna VI ongewijzigd Danny Molendijk haalt opstelling uit de hoge hoed Teun Kornaat: 'Naar middenmoot kruipen' Gerard Verhulsdonk in de rol van Hans Wiegel ischiedam^ Vlaardingen j [Maassluis Laat u door ons adviseren OPEENS LOOPT ALLES VEEL BETER Hentree De Reus en Van Straten op komst markt 57 - vlaardingen Schaap: Er heeft niets meegezeten Kolterdama Nieuwsblad vnjdag 27 \tober 1989 SCHIEDAM Artotheek Het heeft"leng geduurd.- maar nu ziet het er toch naar uit dat de gemeente Schiedam daadwerkelijk kunst gaat uitlenen via een artotheek. Maassluis en Viaardmgen, om maar een paar gemeenten te noe men, hebben al jaren zo'n culturele voorziening maar in Schiedam bleef het tobben, ondanks het grote aantal plaatselijke kunstenaars en hun rijke productie. Wanneer de artotheek begint met het uitlenen van schilderijen, objecten, litho's, etsen en andere artis tieke produkten.die net als boeken in de bibliotheek tegen een kleine vergoeding tijdelijk mogen worden gebruikt, laat de gemeente nog even m het midden. De openingsdatum kan echter niet ver meer weg zijn, gezien het feit dat wethouder Luub Hafkamp (welzijn) op 30 oktober een symbolische handeling verricht in de artotheek, die voorlopig is onderge bracht in het bibliotheekfihaal in de Blauwe Brug aan het Bach plein. IVLAARDINGEN J David de Beer David de Beer, geboren in Namibië, bepleit morgen achter een kraam het Liesveld de zaak van de Na- mibische bevrijdingsbeweging Swapo. De Beer en zijn Vlaardingse echtgenote Ineke Nieuwstraten keerden onlangs terug uit het vroegere Zuidwest Afrika, waar in november voor het eerst vrije ver kiezingen worden gehouden. Zij vinden, dat steun aan Swapo juist nu zinvol is. ïn de kraam op het Liesveld is ook voorlichtingsmateriaal van de anti apartheidsbeweging te verkrijgen. rfnn.Dtlfl IMMnniDnWu vrijdag 27 oktober concert van Okkie die co vers speelt van onder ande re David Bowie en de Rol ling Stones. Kluphuis Oost, 20.00 uur. concert van Kaz Lux Friends, café Podium, 22,30 uur. zaterdag 28 oktober poppentheater John de Winter speelt Tante achter de wand, theater De Teer- stoof, 14.00 uur. Astrid van Helden speelt Soprano in concerto absur- <Jo, theater De Veerstoot, 20.30 uur. concert van de rock roll- formatle Woody the Side- men, café Podium, 22.30 uur. zondag 29 oktober film Rewind van de Rolling Stones uit 1984, café Podi um, 21.30 uur. zaterdag 28 oktober vlooienmarkt, Lijnbaan- hal. 9.00 tot 17.00 uur. zondag 29 oktober beurs voor verzamelaars van glas, kristal, porcetein, aardewerk, plateel en kera miek, Ltjnbaanhal, 10.00 tot 17.00 uur. vrijdag 27 oktober zang en muziekavond van De Regenboog, De Ark, 20.00 uur. zaterdag 28 oktober vogelbeurs georganiseerd door Vogellust, Fanacolius- p!ein8,13.00 tot 16.00 uur. concert van de Dukdalf band, Kon'ngshof, 14.00 uur. concert door het Tele- mann Ensemble en Speel- groep Telemann, Maranat- haklerk, 20.00 uur. door PAUL VAN DEN BOSCH Schiedam De nieuwe VVD- fractïe in Schiedam staat in de steigers, zeggen de direct be trokkenen in het liberale kamp. Voor de buitenwacht echter is er een rookgordijn opgetrok ken, dat de wisseling van de wacht binnen de VVD mas keert. Bij wie komt de erfenis van schei dend boegbeeld Gerard Verhuls donk terecht? De keuze lijkt beperkt: de huidige wethouder Luub Hafkamp of een Grote Onbekende. Het aantal be schikbare kopstukken binnen de VVD lijkt tot één gereduceerd nu behalve fractieleider Verhulsdonk ook de raadsleden Piet Prins, An nie Eenskers en Ineke de Jong zich terugtrekken uit de politiek. En dat terwijl Hafkamp, de enige "VVD- wethouder in de rood-liberale coa litie, geen geheim maakt van zijn ambities om zijn carrière in een an dere gemeente op een hoger niveau voort te zetten. Bij de VVD houdt men terdege re kening met zijn vertrek. De burge meesterspost van WestvoDrne schoof Hafkamp al terzijde. Hii wil meer. Het lijkt erop dat hij het libe rale erfgoed van Schiedam alleen wil beheren als zijn pogingen om hogerop te komen stranden. Daarbij is de op het eerste gezicht meest aansprekende buitenstaan der, voorzitter G.J. Schepman van de Woningbouwvereniging Schie dam, wegens tijdgebrek niet be schikbaar. Kortom: de kans op poli tieke bloedarmoede in de nieuwe raadsfractie lijkt reeel. Gerard Verhulsdonk (65) stopt er in ieder geval mee. Hij kondigde zijn afscheid al in een vroeg stadium aan en ziet de toekomst van de frac tie, waarin hij 28 jaar acteerde, on danks de leegloop niet somber in. „De WD heeft een goede afdeling die een aardig reservoir aan raads leden kan opleveren", meent hij. Sterke man Bovendien weet hij nog niet zo ze ker of de kandidaatstellingscom missie, als Hafkamp het niet wordt, inderdaad met een onbekende lijst trekker op de proppen zal komen. „Misschien", oppert Verhulsdonk, „komt de commissie wel met een vent aanzetten, di e in dit gebied zijn sporen heeft verdiend en die be kend is. Dan zegt iedereen: gut, is hij het, verrek, die ken ik. Zo'n man zoeken we. Stel je voor en dit is zuiver een hypothetisch geval, la ten we dat voorop stellen dat ze John van Dijk, die met SVV lande lijk zo in de schijnwerpers staat, als eerste man aandragen. Die heeft dan onmiddellijk een grote aan trekkingskracht op de kiezers. Nie mand zal dan nog klagen over de onbekendheid van de persoon". De reactie van Cor van Tilborg, voorzitter van de commissie: „Wat? Een John van Dijk-type? Wie is John van Dijk eigenlijk? De voor zitter van SVV..., dat zal dan wel. Ik ken de goede man niet, maar ik houd ook niet zo van voetbal. Over een sterke man gesproken", gaat de oud-wethouder wel erg optimis tisch verder, „ik denk dat dè WD de leden dit jaar weer een goede kandidaat kan aanbieden, met wie we met vertrouwen de verkiezin gen In kunnen gaan en met een ge rust hart een nieuwe coalitie met de PvdA kunnen starten". De namen van diegenen, die de fractie in de toekomst zullen bevol ken, blijven echter strikt geheim. Desgevraagd weigeren Verhuls donk, Van Tilborg en distrïctsvoor- zitter Ben P. Jeene categorisch om over de poppetjes te praten, de afde lingsvergadering spreekt op 23 no vember het verlossende woord. Boegbeeld Om een plaatsje'op het raadspluche te behouden, zal Gerard Verhuls donk zich nog eenmaal in de ver kiezingsstrijd mengen. De Schie- damse liberalen omhelzen namelijk de strategie, die hun landelijke con fraters in de laatste weken voor de verkiezingen van september toe pasten. Zij haalden Hans Wiegel uit Friesland om als dé liberale voor man het wankele leiderschap van Joris Voorhoeve te ondersteunen. Erg veel geluk bracht de inbreng van Wiegel de partij niet op de dag des oordeels. De truc om een niet verkiesbare politicus als stemmen- trekker binnen te halen sorteerde niet het gewenste effect. Toegegeven: de vergelijking tussen het geschipper met Wiegel en de si tuatie rond Gerard Verhulsdonk gaat in zoverre mank, dat de Schie- damse fractieleider wel degelijk op het kiesbiljet voorkomt. Maar wel op de laatste plaats, zodat er min stens duizend voorkeurstemmen nodig zijn om hem een nieuwe pe riode in de gemeenteraad te garan deren. Maar voor het overige kunnen "het orakel van Ljouweri' en de Schie- damse bonbanmaker best over een Gerard Verhulsdonk: 'Ik sta dan wel onderaan de lijst, maar als je 'm omkeert, sta ik bovenaan'. kam worden geschoren, omdat ze beiden hebben getracht (Wiegel) of trachten (Verhulsdonk) het electo raat aan zich te binden zonder dat dat een vervolg krijgt in de volks vertegenwoordiging. Want dat hij door voorkeurstemmen in hetstad- sparlement terugkeert, verwacht Verhulsdonk niet Hii schikt zich in de rol van 'lijstduwer Omdraaien... „Ik sta dan wel onder aan de lijst", zegt Verhulsdonk. „Maar als je 'rn omdraait, sta ik bovenaan. Zo be trekkelijk is het allemaal". Hij zegt de door hem opgebouwde goodwill aan te wenden voor de partij. „Het lijstduwerschap zou je wellicht een nobel streven kunnen noemen. Ik doe het uit dankbaarheid voor een groepering, die ik 28 jaarlang in de raad heb mogen dienen". Van Tilborg, die zeker niet terug keert, noemt de achterhoedepositie zelfs een ereplaats. „Het is een blijk van dank voor zoveel jaar trouwe dienst aan de partij. Bovendien is het binnen de VVD niet ongebrui kelijk dat de laatste plaats door een prominent lid wordt ingenomen. Dikwijls is dat de afdelingsvoorzit ter". De interne strubbelingen van de landelijke WD, die leidden tot de verkiezingsnederlaag in septem ber, maken dat de gedwongen ver nieuwing in Schiedam ongelegen komt. De dalende populariteit van de VVD in den lande zou weieens krachtig op de raadsverkiezingen van 21 maart kunnen doorwerken. Verhulsdonk wil daar niet"' aan, „Als het in de Haagse fractie rom melt, wil dat niet automatisch zeg gen dat dat zich naar het lokale ni veau vertaalt. Neem de uitslag van de Tweede Kamer-verkiezingen. Met de Schiedamse VVD zouden we altijd nog vier zetels overgehou den hebben met zelfs kans op een restzetel. Dat betekent stabiliteit Een dergelijke uitslag verwacht ik ook in maart". Vraagtekens De vraag is echter of een onervaren VVD-fractie als regeringspartner nog aantrekkelijk is voor de Schie damse PvdA. De sociaal-democra ten hebben in de Brandersstad de zelfde almachtige rol als het CDA in de landelijke politiek. Na acht jaar oppositie dingt de CDA-fractie nadrukkelijk naar de hand van de PvdA. „Maar dat is bekend", meent Ver hulsdonk. „Trappelen is toch altijd al de enige lichaamsbeweging van het CDA geweest. Van ongeduld maar ook van de zenuwen. Zelfs als de VVD bij de verkiezingen gelijk blijft, is het niet zeker of de coalitie in stand blijft. Dat ligt aan de regels en de mannetjes. We moeten kijken of de verkiezingsprogramma's aan knopingspunten bieden en-vooral of er mensen zijn die elkaar liggen en die met elkaar willen samen werken, zowel in de gemeenteraad als in het college. Ik heb altijd met veel plezier met de PvdA samenge werkt. De PvdA zal ook moeten toegeven dat de afgelopen jaren plezieriger waren dan de tijd dat ze met het CD A-van-toen moesten sa menwerken". "iiHyVuSiSiSi Het anatomisch gevormde Orginai GANTER kurkvoetbed en het Origi nal GANTER iedervoetbed bieden 'een natuurlijke bedding voor de voet Lengte- en dwarsboog worden op gerichte wijze ondersteund, de looppunten ontlast. Uw adres voor: Steunzolen op advies arts Damesschoenen tot maat 45 Herenschoenen tot maat 52 Kinderschoenen in vijf wijdtematen uw schoenenzaak - Dr. Kuyperkade 13 - Maassluis - Tel. 01899-12127 □0 ÜUU -908 B B CXI nmnnDCJi grenen meubelen Schiedam Renê Grimmius keert zondag in Leid- sehendam tegen RKA VV zo goed als zeker terug in. de basisopstelling van Hermes DVS. Wie voor hem moet wijken, maakt trainer Simon van Vliet na een extra training bekend. De oefenmeester heeft deze week gesproken met Bom Kuzmanovic. Van Vliet maakt er geen punt van dat de Joegoslaaf zich als een vedette gedraagt, maar ver wacht wel van hem dat bij dan naar die status handelt. De Schiedammers doen het dit seizoen uit beter dan thuis. OpHarga werd aan vier duels slechts êén puntje overgehouden, terwijl 'in den vreemde' uit drie wed strijden vijf punten werden gepeurd. Vlaardingen Koos de Gooijer, de trainer van Fortu na VI, moet zich de koning te rijk voelen. Voor het eerst wordt de Oudbeijerlander niet geteisterd door een volbekiante ziekenboeg of geschorste spelers. Fortuna speelt zondag uit tegen het laag geplaatste Gouda, maar volgens De Gooijers asssistent Jan Bou- man zal er geen sprake zijn van onderschatting. Bou- man: „We nemen elke tegenstander serieus". Op*tefling Fortuna VI: De Harder, Van Boxem, Van den Berg, Jan Hoffman, Van der SIot„KIok, Boahulzen, Viaaer, Zwart», Hoog er- boord en Ron Hofman. Maassluis Met de zie kenboeg van Excelsior Maassluis gaat het lang zaam maar zeker de goe de kant op. Trainer Eric Gudde verwacht dat Ro bert de Reus en Ron van Straten over een week weer helemaal in beeld zijn. Zo heeft De Reus al een keer drie kwartier met de groep getraind. Naast dit tweetal ontbreekt zater dag in de thuiswedstrijd tegen GVVV ook doel man Marco van Eïjk. Winst Is geboden voor Excelsior, wil het zich in de kopgroep handhaven. „Van GVVV weten we niet zo veel", aldus Gud de. „Alleen dat ze thuis bijna alles winnen en uit slechts van DOVO heb ben gewonnen". Opstelling Excaliior M: Bak- alaen, Rijnenberg, Pul, Van puyf. Vreugdenhit, Van Zijl, Bunt, Edwin BerveJing.FtonBer- veling, Uapelder en Van der 010-4343685 Vlaardingen Danny Molendijk overlegt eerst met zijn assistent Piet Romeijn alvorens hij z'n opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Monster prijs geeft Dat is geen onwil van de trainer van Zwaluwen VI, maar overmacht omdat hij wordt achtervolgd door blessu res. „Voor een en twee halen we de opstelling uit de hoge hoed", aldus Molendijk. Verdediger Eric Visser ontbreekt in elk geval, terwijl achter de namen van Aad van der Vlist (onwillige bo- venbeenspier) en Harry Boekholt (ziek, heeft de hele week niet getraind) grote vraagtekens moeten worden geplaatst „Ik streef er naar om met dezelfde ploeg te starten als tegen De Zwerver", zegt Molendijk, die zijn broer Joop, de trainer van Monster, geen zand in de ogen wil strooien. S^cti« Zw«!U0*n VI: Kloppenburg, Opacboor, Romeijn, De Bruin, Rosing, D* Maag, Van der Vifat Fok king a, Wljnanda, Dirfca, Wftmua, Boekholt en Kort. door SIMONVAN ZUILEN Schiedam Ogen schijnlijk heel zelfverze kerd, zegt Dirk de Groot enerzijds 'Ik voetbal nooit meer'. Het spelletje lijkt hem anderzijds ech ter toch zoveel te doen, dat hij die beslissing meteen weer afzwakt met 'Ik zeg nooit nooit'. Kortom, Dirk de Groot, onfor tuinlijke speler van SFC, die tij dens de competitiewedstrijd op 19 maart van dit jaar zijn scheen been brak, verkeert over het voortzetten van zijn carrière nog in dubio. Hoewel hij sinds het ongeval al weer geruime tijd rondstapt, heeft hij zijn voetbal schoenen nog niet aangehad, „Dat zou ook nog niet kunnen", weet De Groot zelf het beste over zijn herstel. „Het gaat wel goed, maar voetballen, is er nog niet bij. Ik mag nog geen contactspor ten doen, daarbij is de kans op een nieuwe blessure te groot". Om toch wat sportiefs te doen en de conditie na het gips en de rol stoel weer wat op te vijzelen, houdt Dirk de Groot (27) zich be zig met lopen en fietsen. Hij heeft daarbij geen last meer van de beenbreuk. Zijn letsel was ook niet de be langrijkste reden van zijn voor nemen om er mee te stoppen. Ook niet de angst dat zoiets weer zou kunnen gebeuren, althans niet in lichamelijke zin. In het maatschappelijke leven verdient De Groot echter zijn boterham als marktkoopman in fruit. En dan betekent zo'n blessure voor een kleine zelfstandige dat er geen inkomsten meer zijn. Want een invaller is er niet, en verze keren is er door de hoge premie niet bij. „Het gemis aan inkom sten is in mijn besluit doorslagge vend geweest", aldus De Groot. Het bleef toen in maart voor SFC niet alleen bij die been breuk van Dirk de Groot Acht dagen later sloeg het noodlot an dermaal toe. Op tweede paasdag brak Marcel van Hattem zijn been. „Uitgerekend de speler die voor mij inviel", herinnert De Groot met afschuw aan die voor hem en Van Hattem fatale perio de. Van Hattem is ook nog niet terug in het eerste team, maar traint en speelt inmiddels toch weer. De dit seizoen toch al weer door blessures en schorsingen ge plaagde trainer Martin Schaap zou het herstellende duo er wat graag weer bij hebben. In tegen stelling tot hetgeen De Groot zelf oyer rijn stoppen zegf, is Schaap daarover een heel andere me ning toegedaan. „Ik heb daar over geen enkele twijfel", stelt Schaap heel zelfverzekerd. „Dirk de "Groot stopt niet, maar komt straks weer terug". Daarin kan de oefenmeester best wel eens gelijk krijgen. Ook al stelt De Groot dat hij zijn besluit om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen al meteen na zijn beenbreuk had genomen, „Het doet me toch wel wat om niet meer te spelen", bekent de als zwoeger en bikkelaar nooit opgevende aanvallend ingestel de speler, die voor zijn komst naar SFC voor Neptunus en Olympus uitkwam. Vooral in de wedstrijd van vori ge week tegen HOV stond De Groot zich langs de kant te ver bijten. Er werd toen nogal stevig 'geschoffeld', wat uiteindelijk Richard Marrevee en Ferry Meerhof op twee boekingen en dus een uitsluiting kwam te staan. „Dat zijn mijn wedstrij den", stelt De Groot „Ik mag dat wel, want ik ben zelf ook altijd lekker fel". „Meestel kom je op een besluit terug", zegt de marktkoopman, „maar voor mij staat vast dat ik dat niet doe". Hoezeer De Groot over dat besluit nog in dubio ver keert, blijkt niet alleen uit de mening van Martin Schaap. „M'n vriendin Marjolein heeft er ondanks die beenbreuk geen problemen mee als ik weer ga spelen. Zij merkt dat ik mijn ei niet kwijt kan en vindt het voet- ballen en het gebeuren daarom heen wel gezellig". Het heeft er dan ook alles van, dat Schaap het bij het recht eind lijkt te krijgen... Schiedam „Ook die pro blemen moeten we oplossen, zoals dit seizoen eigenlijk nog niets heeft meegezeten". Martin Schaap reageert iet wat apathisch op de zoveel ste tegenslag, nu is vastge steld dat de SFC-trainer voorlopig geen beroep kan doen op Harry van Kapel (knieband). „Z'n eerste balcontact Hij is er door die HOV'er gewoon uitgeschopt", meent Schaap, die zondag (uit tegen 's-Gra- vendeel ook Peter van Gee- ne (nog twee wedstrijden ge- schorst) moet missen en nog niet weet of hij wel Richard Marrevee en Ferry Meerhof (beiden wacht een schor sing) kan opstellen. Schaap: „We moeten tevre den zijn met de punten die we nu hebben en onze blik op na de winterstop rich ten". met elf punten uit zes wed strijden trots de rang lijst van de su per-region aai getinte vierde klasse G aan. Vlaardingen Teun Kornaat hoopt dat gastheer 's-Graven- zandse SV zaterdag volop dé aanval kiest „Zij hebben een kans op de periiodetitel, maar hun doelsaldo is iets ongunstiger, dus zullen ze wat risico s moeten nemen", zegt de HVO-trainer. Kornaat weet dat ziin ploeg in dat geval verre van kansloos is. „Eigenlijk speculeer ik daar een beetje op", aldus Kornaat. „Wij denken niet aan een periode. Wij willen naar de middenmoot kruipen en dat na de winterstop opbouwen". Opatalling HVO: Groeoavald. Kuup, Naa- ri, V Brs&andar, Na»**r, Renold Mul- Mn, Van Zalm, Edward Maatman, Van Rh, Mart Maataan an Brown. Het is in de voetballerij een onge schreven wet dat de succes sen —of Juist het uitblijven daarvande positie van de trainer bepa len. Uit dat oogpunt gezien was het dus niet vreemd dat VFC en oe fenmeester Wim Tijl elkaar gister avond opnieuw het 'jawoord' ga ven. De Sporllaanciub is bijzon der content met de werkwijze van de oud-prof (Excelsior, FC Vlaar- dingen en SVV). Omdat de in Spijkenisse woon achtige Tijl, in het dagelijks leven onderwijzer, bij VFC op zijn beurt voldoende z'n ei kwfjt kan, plakt hij er bij de Vlaardingers een der de jaar aan vast ijuiiiiiiiiiimuiiiiuiiimimiifiuiifnmiimiiii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1