Renovatie gaat huisbaas zwaar op de maag liggen Tsjechen onder de indruk van 'flexibel variëren' i h Masker: geen onderbroekenlol Schiedammer wint milieuprijs voor spaarlampenplan Schiedam en NCRV kissebissen verder Commissie bepleit meer aandacht voor miheu kiltiÈ VlAARDiNGS DAGBLAD SCHIEDAMSI SflliBANT NIEUWE WATERWEG COURANT In Bethelkerk speelt weer het pijporgel Visvijver vernield Barman bedreigd Woningbouwvereniging Schiedam: na 1993 bergafwaarts Man berooft verkoopster SRV-manredt i bejaarde uit 1 brandend huis 1 Schennispleger aangehouden Gift van Lions Club aan Maassluis7 Gemeentemuseum -1 MAANDAG 30 OKTOBER 1989 PAGINA 7 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Viaardingen. Postbus 4006,3130 KA Viaardingen. Telefoon: 010-4343329,4352066.4350557 - sportredactie: 434520S. Telefax: 010-4349754. Den Haag/Schiedam De Schiedammer Esco Blokker heeft zaterdag in het Haagse Museon van minister Nijpels (VROM) een prijs van 20.000 gulden gekregen voor zijn 'milieu-idee'. Blokker op perde voortaan bij het ople veren van alle nieuwbouw woningen gratis spaarlam pen te verstrekken. Zijn sti muleringsprogramma, dat tot een enorme stroombespa- ring kan leiden, viel samen met vier andere ideeën in de prijzen. De vijf suggesties zijn door de jury tot de besten uitgeroepen van een totaal van 525 ideeen, die in het eveneens zaterdag ge presenteerde Milieu Ideeen- boek zijn opgenomen. Het boek vormt weer een onderdeel van het Nationaal Milieubeleids plan. Blokker heeft als werkne mer van de Dienst Centraal Mi lieubeheer Rijnmond de hand gehad in tien ideeen. De helft daarvan heeft een plaatsje in het boek gekregen. De geldprijs is voor hem geen overweging geweest om sugges ties aan te dragen, want de 20.000 gulden zal worden ge bruikt voor onderzoek naar de haalbaarheid ervan. Samen met het Centrum voor Energiebe sparing in Delft gaat hij nu be kijken hoe zijn voorstel het best kan worden uitgewerkt. „Ik denk dat er redelijk snel resul taten kunnen worden geboekt", zegt Blokker. „Het voordeel is dat de twee elementen van mijn plan, woningbouw en milieu, bij dezelfde minister samenkomen. Dat maakt het gemakkelijker snel regeltjes op te stellen. Rekensommetje Minister Nijpels had zijn mede werkers voor de prijsuitreiking al opgedragen een rekensom- melje te maken van de te ver wachte besparing als Blokkers plan werkelijkheid wordt. Mo menteel zijn er gemiddeld in een huishouden slechts 0,6 Esco Blokker krijgt van minister Nijpels een oorkonde voor zijn mi lieu-idee. spaarlampen, op een totaal van 23 lampen aanwezig. „Kortom", aldus Blokker, „er kan nogal wat watt bespaard worden". Echt probleemloos zal zijn idee niet kunnen worden ingevoerd. Een bezwaar is momenteel nog datspaarlampen vaak onhandig groot zijn, zodat ze niet altijd passen in een fitting, „Boven dien komt het bij voorbeeld bij kleineschemerlampen wel voor dat die omvallen als je er zo'n grote spaarlamp indraait". Uit reacties van een Philips- werknemer heeft Blokker in middels begrepen dat het be drijf op een oplossing voor dat soort problemen studeert. De Eindhovense multinational is druk doende een methode te ontwikkelen om het kwik in spaarlampen herwin baar te ma ken, 2odat die lampen geen che misch afval meer voortbrengen. Viaardingen Het Schie- damse Verschueren-orgel uit het voormalige klooster aan de Warande is zaterdagavond in Vlaardingse Bethelkerk weer in gebruik genomen. De jeugdige organist Wim Hazeu speelde om acht uur de eerste noten: 'aria en koraal over psalm 116'. Het orgel werd twee jaar gele den, in september 1987, al opge kocht door de Berthelkerk. Sinds die tijd is orgelbouwer Tig- gelman uit Zaltbommel aan de slag gegaan met het verplaatsen en de wederopbouw. Het pijpor gel moest met uiterste precisie uit elkaar worden gehaald. Elk onderdeel moest - nadat het was genummerd in goede volgorde in Viaardingen worden geplaatst. De nummering was de enige methode om het Ver- sehueren-orgel in juiste staat te herbouwen. De Bethelkerk maakte voor heen gebruik van een electro- nisch orgel. Dat kan echter niet op tegen de mooie, natuurlijke klanken van dit pijporgel. De kerk is vroeger ook al eensin het bezit geweest van een dergelijke muziekinstrument. Schiedam Kinderen zijn ver moedelijk verantwoordelijk voor het vernielen van een vis vijver aan de Dr. Thorbeckesin- gel. De bak van kunststof folie scheurde toen er een baksteen tegen werd gegooid. Het water 1 iep uit de vijverwaarop de kin deren de vissen uit de bak haal den. Doodgetrapt werden ze door de eigenaar op straat aange troffen. Viaardingen Een 40-jarige Vlaardinger heeft zaterdaga vond in een café in de Westwijk de barkeeper met een lucht drukwapen bedreigd. Een café bezoeker wist hem te overmees teren en het wapen af te nemen. Schiedam Zonder ingrijpen van de overheid dreigt de Woningbouwvereniging Schiedam na het jaar 2000 financieel in de problemen te komen. Met name de kosten voor groot onderhoud en renovatie gaan de huisbaas als een steen op de maag liggen. Uit onderzoek van de Nationale het afstoten of slopen van com- plexen en door middel van een woninginventarisatie het onder houd nader te bezien. Daarnaast zullen de rijksoverheid en de NWR op de hoogte worden ge bracht van de penibele situatie die voorde toekomst dreigt. Spekken Hoewel het perspectief voor de Woningbouwvereniging op ter mijn verre van gunstig is, spekt de huisbaas momenteel nog de kas Uit de begroting voor 1990 blijkt dat de algemene bedryfs- reserve met meer dan twintig procentmeer dan vier miljoen gulden stijgt naar ruim 23 mil- Woningraad (NWR) is vast ko men te staan dat aan opknap- werkzaamheden steeds meer geld moet worden besteed. De daarvoor te ontvangen vergoe dingen zijn absoluut niet toerei kend. Volgens de prognose zul len na 1993 de magere jaren aan breken; met name ook omdat dan de zogenaamde rentebespa ringen niet langer mogen wor den doorberekend. De Schiedamse huisbaas over weegt het tij te keren door een drietal maatregelen te nemen. Voorzitter Schepman heeft de leden laten weten te denken aan het opschroeven van de huren. joen. Morgenavond staat er een algemene ledenvergadering op de agenda, waar het activiteiten plan en de begroting warden be sproken. De komende paar jaar zal het vermogen zich nog flink uitbrei den. Deze winst is te danken aan die rentewinst. Het vervroegd aflossen en vervangen van le ningen met een hoog renteper centage door leningen, waarvoor aanzienlijk minder rente hoeft te worden betaald, resulteert in een besparing van 4,25 miljoen. Zodoende kan het komend jaar geld worden vrijgemaakt voor nieuw beleid: de technische dienst krijgt er twee extra mede werkers bij, het budget voor op leidingen wordt opgekrikt en er zal meer geld worden geïnves teerd in de verbetering van de efficiëntie en dienstverlening van de huisbaas. Wat dat laatste betreft, komt de Maassluis De Tsjechische bouwminister Jaroslav Va- vra was zaterdag danig onder de indruk van de kwaliteiten efficiency, die het Maassluis- se Elementum Bouwsyste men levert. Of het 'flexibele varieren' van de Elementum bouwmethode echter precies datgene is dat hij voor toepas sing in Tsjeehoslowakijë zoekt, wilde de minister niet kwijt. „We gaan ons nu beraden op de mogelijkheden", resumeerde hij na een werkbezoek waarbij zijn delegatie bouwprojecten in on dermeer Naaldwijk, Den Haag en Bunnik bezocht. Elementum heeft in het nieuwe onderkomen aan de Industrieweg inmiddels al verscheidene malen Tsje chisch bezoek "Ontvangen. Verte genwoordigers van onderzoe- p kinstituten en een groep aanne- mers kwamen m augustus en be- *•- gin deze maand al kijken hoe^."'-; Elementum er in slaagt in 125 ot' werkbare dagen een wijk vang honderd huizen uit de grond te^ stampen. g Problemen f „Ik snap best waarom ze bij ons S. hun licht komen opsteken", zei oud-directeur M.J.A. Blom di-*" reet nadat het Tsjechische gezel schap waartoe ook ambassadeur Frantisec Chlad behoorde, was vertrokken. „Het land kampt nu met dezelfde problemen als Ne derland pakweg vijftien jaar ge leden. Ook Tsjechoslowakije heeft in de naoorlogse jaren vooral in de hoogte gebouwd. De vraag naar eengezinswoningen is daar wat later op gang geko men, maar is nu wel enorm groot", aldus Blom, die door zijn opvolger Vriends als 'onze rei zende ambassadeur' werd gety peerd. Vavra hoopt de gewenste bouw- stroom zo'n 100,000 woningen De Tsjechen luisteren aardachtig naar de uitleg bij Elementum. per jaar te kunnen garande ren door met name uit West-Eu ropa nieuwe methoden te impor teren. In dat verband zijn ook geavanceerde bedrijven in Ita lië, West-Duitsland en Oosten rijk bezocht. Prijskaartje Financieel wijzer zal Elemen tum van een mogelijke samen werking nauwelijks worden, geeft Blom toe. „We kunnen geen bouwelementen naar Tje- ehoslowakye uitvoeren. Dat zou door de hoge transportkosten te duur worden. De "Tsjechen zijn vooral geïnteresseerd in onze know how. Daaraan is moeilijk een prijskaartje te hangen". Toch denkt hij dat ook Tsjechi sche collega's over voldoende kennis beschikken, waarmee Elementum dan weer zijn voor deel kan doen Hu hoopt dan ook dat er een uitnodiging voor een tegenbezoek uit de visite van za terdag voortvloeit Het geprefabiceerde bouwsys teem waarop het Maassluisse be drijf een octrooi heeft, werd aan de hand van een videofilm aan de gasten getoond. Directeur Vriends wees zijn gehoor met name op de snelheid, verschei denheid en kwaliteit van het Elementum-systeem. Hoewei met ondertiteld of vertaald zei Vavra voldoende van de film be grepen te hebben om danig on der de indruk te zijn. Omdat hoog bezoek uit een Oost blokland voor Maassluis geen re gelmatig terugkerend ritueel is, was ook burgemeester Hans van Es naar de industrieweg geko men Hij gaf de delegatieleden iedereen fotoboek. Schiedam Het gekissebis tussen de Schiedamse mi lieuwethouder Chris Zijde veld en de makers van het NCRV-programma Ja Na tuurlijk heeft een nieuwe episode bereikt. In het KRO-mediaprogramma Ratel Plus rollebolden de twee partijen, die elkaar vo rige week op het stadskan toor prijzen voor respectie velijk slecht beleid (groen vuilnisemmertje) en on deugdelijke journalistiek (haakse rioolbuis) overhan digden, voor de microfoon op Radio 2 lustig verder. Dat Ja Natuurlijk aandacht be steedde aan de woningbouw in Spaland kon voorlichter Jan Langstraat, die optrad als woordvoerder voor Zijdeveld, overigens wel billijken. „Het is bekend dat er in de wijk ver ontreinigd slib ligt. De vraag is dan- hoe ga je daar mee om", .probeerde Langstraat NCRV- presentatrice Karin de Groot nogmaals te overtuigen van het gelijk van Zijdeveld. Volgens Langstraat is woning bouw daar onder bepaalde voorwaarden volstrekt aan vaardbaar, „Maar", zei hij. „het is een ingewikkeld probleem. De NCRV had er een uitge breid item van moeten maken en het niet moeten afdoen in tien regels Nu zijn wij neerge zet als een gemeente die eigen lijk maar wat aanroizooit." De Groot hield echter voet bij stuk. „Toen ik las dat Schiedam een milieuvriendelijke woon wijk op vervuild havenshb wil de bouwen, wist ik niet wat me overkwam". Het onderzoek dat de omroep daarna uitvoerde, bracht haar niet op andere ge dachten. Integendeel, zei De Groot. Rapporten van verschil lende onafhankelijke milieu deskundigen roepen volgens haar voldoende vraagtekens op om een meer gedegen onder zoek te rechtvaardigen. Haar opmerking dat de afdeklaag op sommige plaatsen nog vuiler is dan wat er onder zit, deed Langstraat vervolgens af als khnkiare onzin. Voor de NCRV is het onder werp nu afgesloten. Pas als er nieuwe feiten aan het licht ko men, zal Ja Natuurlijk opnieuw aandacht aan Spaland beste den. „We hebben het uitge breid onderzocht en samenge vat tn tien regels", aldus De Groot. Viaardingen Er moet een aparte raadscommissie voor mi lieu komen en de wethouder die stadsontwikkeling in de porte feuille heeft mag niet ook het milieu beheren. Dat zijn de be langrijkste aanbevelingen van de commissie-De Snaijer, die een onderzoek heeft gedaan naar de illegale stort van verontreinigde grond in de Broekpolder. De commissie presenteerde van middag haar rapport. In nauwelijks meer dan een maand tijd heeft de commissie onder voorzitterschap van door M ARI TIMMERMANS Viaardingen Hoe belang rijk repertoirekeuze voor een toneelgezelschap kan zijn, mochten zaterdagavond bij na driehonderd theaterbe zoekers meebeleven. In de Stadsgehoorzaal verzorgde 't Masker een opvallende ver sie van het bekende toneel stuk Bed-kwartet. De fanta sieloze en platvloerse titel die de Nederlandse vertaling van Alan Ayckboums stuk kreeg, zette het publiek jam mer genoeg al voor de aanvang op het verkeerde been. Na een blik op het de cor en een kwartiertje toneel spel echter veranderde het publiek rigoureus van ge dachten. „We wilden dit keer een stuk van wat meer niveau spelen", legt 't Masker-voorzitter Jannie Kap uit. „Er spelen maar acht mensen in mee. Normaal pro beer je zoveel mogelijk leden een rol te geven, maar dan kom je doorgaans niet verder dan het gebruikelijke kluchtwerk". Bedkwartet werd onder regie van Jan Kruyk een hecht stuk vakwerk zonder de gebruikelij ke dienstmeisjes, vermommin gen en 'vrolijke* misverstanden. Decorbouwers Rijnders en Mientjes zijn hem in die opzet goed van dienst geweest. Vier doodgewone echtparen en drie doodgewone slaapkamers zorgden voor een avond vol amusement Echtpaar vier kampt met minder gewone huwelijksproblemen die zelfs enigszins uit de hand lopen. De andere stellen krijgen daar last van, maar uiteindelijk belanden de ruziemakers in het bed van echtpaar drie dat zich discreet in de badkamer heeft teruggetrok ken. 't Masker zette voor Bed-kwartet z'n beste spelers in en het pu bliek kreeg waar voor z'n geld. Yolanda Herres en Frits Jonge- dans vielen op met hun uitste kende vertolkingen van Susan nah en Ernest. De decorvondst om drie vertrekken op een to neel te situeren bleek geniaal. Het kostte de acteurs wel af en toe moeite om in een pose te fun geren wanneer ze niet in 'beeld' f waren Het pubhek vermaakte zich ook zonder vettig schaapgelach kos telijk. Het viel zelfs op dat nie- w mand in de pauze de zaal verliet, f j Bij amateurtoneel wordt dat bij- -|i na gewoonte. De staande ovatie s| voor het toneelgezelschap na- o' men de acteurs dankbaar in ont- Ynlanrfa lint Cnqannah CDA'er Leo de Snaijer onder zocht, hoe de zwaar verontrei nigde grond, die was afgegraven aan de Boterstraat, zomaar in de Broekpolder terecht kon komen. De meerderheid van decommis- sie wilde de zaak niet diepgaan der onderzoeken, 'omdat de tijd die daaraan besteed zou moeten worden niet in verhouding zou staan tot de verwachte resulta ten'. Behalve voormalig milieu ambtenaar Jan Molenaar wer den geen ambtenaren gehoord. 'Personeelsleden zouden dal als belastend kunnen ervaren'. De commissie heeft zich in meerderheid achter de conclusie geschaard, dat fouten van amb tenaren tot de affaire-Boter- straat hebben geleid. Zij zouden uit een rapport van milieutech nisch adviesbureau Ramil ten onrechte hebben geconcludeerd, dat het terrein aan de Boter straat niet verontreinigd was. „Zulke conclusies moeten aan bestuurders worden voorge legd", meent de commissie. Zij heeft niet kunnen constateren, „dat er voorkennis bij het college aanwezig was". Het milieubeleid heeft in de Vlaardingse gemeenteraad, al dus de commissie-De Snaijer, 'met die aandacht gekregen die het verdiend'. Een aparte com missie voor milieuzaken zou daarin verbetering kunnen brengen. huurder van nu af aan centraal te staan. Iaat de Woningbouw- verening Schiedam in het activi teitenplan weten. Verder zal aan klachten over onderhoud en an dere brieven van bewoners voortaan binnen twee weken te gemoet worden gekomen. Ook breidt de centrale uit met twee telefoons, waardoor de wachttij den worden bekort. Projecten In 199D staan diverse projecten op het programma. Voor Groe- noord-Noord wordt een onder houdsplan voor honderdvijftig huizen voorbereid rond de Kor Kuilerstraat. Met de Fabistraat en de Pendrechtsestraat sa men 83 woningen komt over leg over de aanpak van deze complexen. De Maasstraat en Lekstraat in de Gorzen zijn eind volgend jaar aan de beurt. En mogelijk wordt ook een begin gemaakt deBachplein-flatsop te kalefateren. Hoe de werkzaam heden worden uitgevoerd, aldus de huisbaas.zal afhangen van de wensen van de bewoners en de beschikbare subsidie bij de ge meente. Op het programma van de cor poratie voor 1990 staat eveneens nieuwbouw. Aan de Ridder- kerksestraat moeten honderd twintig en aan de Voltastraat veertig nieuwe huurhuizen ver rijzen. Op beide locaties staat nu echter nog een groot aantal wo ningen te wachten opslooo Schiedam Een 25-jarige me dewerkster van Zeeman is vrij dagmiddag beroofd toen zij een geldcassette bij de bank op het Nieuwlandplein wilde depone ren. Toen de vrouw, vergezeld door een collega, ter hoogte van het Chinees restaurant het plein op reed, kwam de herover plot seling uit het steegje te voor schijn. Met een harde ruk griste de man de cassette weg, die aan het fiets stuur hing. De man rende weg en sprong achterop een witte bromfiets. Dit vervoermiddel werd in de Dr. Kuyperlaan te ruggevonden, maar van de da der ontbreekt elk spoor. Ce buit bedraagt enkele duizenden gul dens. Viaardingen De 25-jarige Maassluisse SR V-man Frank Schellenboom heeft vrijdagmid dag een 75-jarige vrouw uit be jaardencentrum De Wouthof ge red. Hij bedacht zich geen secon de toen hij vanaf de derde etage rookpluimen naar buiten zag ko men en holde naar boven. Daar trok hij de vrouw uit haar kamer en rende met haar naar buiten. De brandweer had het binnen brandje daarna snel onder con trole, maar kon met voorkomen j dat twee kamers onbewoonbaar werden. De reddingsactie van Schellenboom bracht hem wel in ademhalingsnood. Na een kort verblijf in het ziekenhuis kon hij echter weer naar huis. Brand weer en politie tasten nog in het duister over de oorzaak van de brand. Schiedam Een 72-jarïge Schiedammer is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij schennis had gepleegd in het Sterrebos. Ten overstaan van een Schie damse toonde de man plotseling zijn geslachtsdeel. De geschrok ken vrouw waarschuwde de po li tie, die d e man even later op ba sis van een duidelijk signale ment wist aan te houaen. Maassluis Het Maassluisse Gementemuseum is dankzij de Lions Club een schilderij rijker geworden. Zaterdag schonk voorzitter D. Pasman van de plaatselijke Lions het museum een olieverfdoek van de Wassenaarse kunstenaar Sierk Schroder. Het werk werd in ontvangst genomen door burgemeester Hans van Es. Aanleiding voor de schenking was de officiële overhandiging van het charter aan de dit vooijaar opgerichte Maassluisse afde ling van de internationale Lions-organisatie. Die uitreiking vond eveneens zaterdagmiddag plaats op een drukbezochte bij eenkomst in hetSchuurkerktheater. De Maassluisse Lions Club telt op dit moment 22 mannelijke le den. Sinds kort staat het lidmaatschap ook open voor vrouwen. De schenking van het schilderij was het eerste project dat de Lions tot stand hebben gebracht. Schroders schilcjerij past uitste kend in de collectie van het Gemeentemuseum. Dat was al gerui me tijd op zoek naar een recent werk van de 86-jarige kunste naar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1