'Met die rotzooi naar de Europoort' Woningbedrijf raakt in de versukkeling IS33 'Bodemeommissie moet eerst bewoners hóren' Hafkamp wil snel besluit over zwembad 'Bezoekersaantal bewijst dat artotheek welkom is' VUARDINGS MGBMD SCHIEDAMSE GOUBANI NIS UWE WATERWEE GOURANI WH Matex fêteert publiek, SP en Groen Links ruziën Sanering Steendijkpolder: Auto knalt tegen brug El FABER smeden daiiii Onderhoudsfonds over vijf jaar uitgeput Eerste openingsdag van Schiedams kunsl-leencentrum Schiedammer gemolesteerd 0 ALS JE VAN SPORT HOUDT.... "J Duizend piek voor kinder ziekenhuis Handvaardige .1 baby sluit moeder buiten Nooteboom vier keer slachtoffer Gewonden bij aanrijdingen ©sas MAANDAG 6 NOVEMBER 1989 PAGINA 7 Ragfo'naie redacite: Brede Havenstraat S. 3131 BC Vlaardingen. Postbus 400c 3130 KA Vlaardingen- Telefoon: 010-4343229.4352QS6.4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Beeld van de overweldigende drukte bij Matex. Rechts van het midden burgemeester Van Lier, die het gasmasker inspecteert dat hij zojuist heeft ontvangen. Hij moest het later weer teruggeven*. Groen Links had slechts één exemplaar. door PETER DE LANGE Vlaardingen De overslag van chemicaliën bij Matex heeft tot een heftige confrontatie geleid tussen twee milieubewuste poli tieke partijen. Groen Links en deSocialistiese Partij zijn elkaar in de haren gevlogen omdat bei de het recht opeisen het laden en lossen van schepen met gifti ge stoffen aan de kaak te stellen. Nauwelijks had burgemeester Fred van Lier zaterdagmorgen een paar honderd ballonnetjes opgelaten en daarmee het start sein gegeven voor de open dag bij het omstreden Vlaardingse bedrijf of SP-leider Remï Poppe kreeg het aan de stok met Tweede Kamerlid Paul Rosen- moller van Groen Links, Kokend van woede moesten Poppe en bewoners van de Oost wijk toezien hoeRosenmöl- ler de burgemeester een gas masker aanbood- Tot op dat mo ment hadden zij blijkbaar ge meend het alleenrecht te heb ben op protestacties. Een uur later sloeg de vlam op nieuw in de pan toen de SP en buurtbewoners in een bedompt zaaltje in discussie gmgert met de Matex-directie. Rosenmoller vroeg een paar maal vergeefs het woord, geergerd dat Poppe zich een prominente rol in het debat toeeigende. „De SP trekt alle publiciteit naar zich toe", klaagde de oud-Vlaardinger te gen een plaatselijke partijge noot, het gemeenteraadslid Ar nold van Kalken. Razend Na afloop volgde een heftige woordenwisseling. „Best dat je er bent, maar verder moet je je mond houden. Wij hebben maanden gezwoegd om deze zaak aan te kaarten, we zitten er heus niet op te wachten dat jul lie je er ook mee bemoeien", voegde een razende Piet Nuste- lein van het bewonerscomité het kopstuk van Groen Links toe. Het kamerlid voor Groen Links, in zijn wiek geschoten: „Denk je soms dat ik zit te wachten op publiciteit in het plaatselijke sufferdje? Man, ik sta elke week in De Telegraaf!" Hoewel de belangstelling voor het debat redelijk was, kwam het gros van de honderden be zoekers zaterdag toch in de eer ste'plaats voor de ontspanning. Liever dan zich bezig te houden met de vraag of Matex wel che micaliën moet gaan overslaan omdat dat wel eens gevaar kan opleveren voor de Vlaardingse bevolking, slenterde het pu bliek met de fotocamera op de buik van de ene attractie naar de andere. Een bange Oostwïjker maande de directie chemische activitei ten te weren of 'met die rotzooi in de Europoort te gaan zitten en met vlakbij een woonwijk', maar die oproep werd slechts door een enkeling ondersteund. Het bedrijfsterrein tussen de Vuicaan- en Koningin Wilhel- minahaven leek meer een pret park dan een decor waar zich rampen kunnen voltrekken. Baby De zwarte opslagtanks voor oliën en vetten waren voor de gelegenheid vrolijk beschilderd met maïskolven, zonnebloemen en vissen en overal wapperden vlaggen in de milieukleuren groen en wit. Tussen de tanks, ae sissende pijpleidingen en de slangentorens reed een bont kindertreintje met een down achter het stuur en aan de kade wachtte een rondvaartboot van de Spido. Aan eten en drinken was geen gebrek: in de Matex Pub werd erwtensoep geser veerd en her en der kon in een bedrijfshal onder parasolletjes genoten worden van koffie en chocomel. De gratis verstrekte sleutelhangers, stukjes zeep, pe tjes en draagtasjes vonden gre tig aftrek. Het optreden van een jonge va der die zich 's morgens door de menigte drong en burgemeester Van Lier zijn baby toonde met de woorden „En dit, neemt u daar ook de verantwoording voor?" bleek een eenmalig inci dent. Het publiek nam vlot ge noegen met de gerustellende woorden van de Matex-directie dat rampen dankzij strenge vei- iigheidmaatregelen vrijwel zijn uitgesloten. „En waar zou je je ook druk om maken? Er ligt al zoveel gevaarlijke troep aan de overkant, dit beetje kan er ook nog wel bij", schokschouderde een bezoekster. Verbijsterd Alleen in het discussiezaaltje raakten de gemoederen verhit. Forumleider A.D.A. Maagden berg, adjunct-directeur van de Haven- en Vervoersschooi. in Rotterdam en expert op het ge bied van gevaarlijke stoffen, toonde zich daar lichtelijk ver bijsterd, Als gespreksleider ont hield hii zich van commentaar, maar als particulier wilde hij wei kwijt dat het debat hem 'een beetje laat' voorkwam. „De gemeenteraad heelt Matex al vergunning verleend, daar valt niets meer aan te doen. Als de zaak zo ligt, kan je als bevol king beter proberen aan te drin gen op de best mogelijke veilig heidsmaatregelen. Nu nog een politieke discussie houden, is gepraat achteraf. En klagen is ook niet helemaal eerlijk, de mensen die hier rondlopen ma ken óók gebruik van chemische produkten. In wezen hebben zij meegeholpen dit probleem te veroorzaken". Maassluis De politieke partij en in Maassluis menen dat de Commissie Bodemsanering Steendijkpolder een hoorzitting voor de bewoners van de vuil- stortlokatie moet beleggen. Het gemeentebestuur vindt dat no dig, omdat de bewoners en de commissie, die hen altijd heeft vertegenwoordigd, niet langer dezelfde mening zijn toegedaan. Op een informatie-avond van de provincie bleek dat de flatbewo ners van de Dr. Albert Schwei- zerdreef zich als één man verzet ten tegen de gekozen sanerings- variant Over deze mogelijkheid bereikte de bodemeommissie on langs overeenstemming met ge deputeerde Hans van der Vlist. Er zou een damwand rond de voormalige vuiïstort worden ge slagen. De grond wordt in dat sa neringsvoorstel niet afgegraven. Wel wordt een deel van het ter rein opgehoogd, maar alleen op plekken waar de ernstig veront reinigde onderlaag zich te dicht bij de oppervlakte bevindt. In tegenstelling tot de bodem- commissie, die schoorvoetend met dit voorstel van de provincie akkoord ging, blijven de bewo ners van mening dat de Steen-, dijkpolder integraal moet wor den afgegraven. Naast de ha- vensliblokatie, het grootste deel van de wijk, dient deze maatre gel ook te worden toegepast op de bewuste vuilstortlokatie in het zuidelijk deel van de wijk. De gemeenteraad vindt dat de bewoners van de Dr. Albert Schweitzerdreef apart moeten worden gehoord. Het compromis van de provincie en de commis sie is voor de raad vooralsnog geen aanleiding om de twee jaar geleden ingediende moties in te trekken. Zij blijft vasthouden aan de eis de wijk tot een diepte van 1,75 meter af te graven. Wethouder Izaak van der Knaap vindt dat de bewoners eerst in de eigen gelederen orde op zaken moeten stellen. „Wij zijn op dit moment niet aan zet. Zeven jaar na het begin van de gifaffaire lijkt er sprake te 2ijn van een te genstelling. We moeten het eerst maar afwachten". Wel belooft Van der Knaap dat de gemeente zelf een hooravond organiseert als de commissie bo demonderzoek haar morele ver plichting niet nakomt. „Maar ik ga er vanuit, dat de commissie en de bewoners zelf de koppen bij eikaarsteken". Schiedam Uiterlijk in februari volgend jaar wil wethouder Luub Hafkamp knopen doorhakken over de bouw van een nieuw zwem bad in Groenoord. Tegen die tijd moet bekend zijn hoeveel geld de gemeente over heeft vooreen overdekt bad in Sehiedam-Noord, dat het bestaande openluchtbad moet vervangen. Het idee om het bad te combineren met een hotel en congrescentrum is geschrapt, waardoor particulieren als mede-financier afvallen. De gemeente moet het zwembad nu zelf betalen. Hafkamp wil dat de gemeenteraad snel de finan ciële grenzen aangeeft, zodat de architecten aan de sjag kunnen. Wel wil hij in 'Groenoord II' zo veel mogelijk extraatjes over eind houden. In zijn programma van eisen gaat hij uit van twee zwembassins, die worden 'aan gekleed' met zaken als een glij baan, een hol whirlpool, jetstre- 3ms en waterpaddestoelen. Zelfs de 'bikinibar op perronniveau' wordt gehandhaafd. - Aan de tekeningen die de afgelo pen jaren gemaakt zijn voor een nieuwe voorziening voor water sporters en recreanten in Schie dam heeft de gemeente niet veel. In die ontwerpen werd er nog vanuit gegaan dat het zwembad onderdeel zou uitmaken van een. hotel en een congrescentrum. Vooruitlopend op de bouw van dat complex kregen verschillen de verenigingen afgelopen sei zoen te horen dat zij voor vol gend jaar tijdelijk naar ander zwemwater moesten uitwijken, omdat Bad Groenoord zou wor den gesloten. Nu projectontwik kelaar Mercury, die zou meebe talen aan het nieuwe bad, zich heeft teruggetrokken, is dat pro bleem van de verenigingen uit de wereld. Het 'oude' Groenoord moet nog minstens één seizoen mee. Schiedam Met hoge snelheid iseen 20-jarige Schiedammer za terdagnacht met zijn auto in de Hoofdstraat tegen een brugleu ning opgeknald. Zijn passagier moest met een hersenschudding en een gebroken jukbeen in het ziekenhui? worden opgenomen. De politie liet de bestuurder bla zen, waaruit bleek dat de Schie dammer tgveel alcohol, had ge nuttigd. Dé auto is zwaar bescha digd. (ADVERTENTIE) Oslo CALLENSIRGSTRAAT 80 VLAARDINGEN - TEL 010-4343096 Vlaardingen Het ge meentelijk woningbe drijf Vlaardingen staat er financieel slecht voor. Het bezit van 10.000 huurwonin gen zal vanaf 1994 tot stijgende verliezen leiden, voorspelt Kol- pron Management Support, dat de financiële positie van het wo ningbedrijf onderzocht. Alleen de bedrijfspanden leveren winst op. Zij zijn de kurk waarop het woningbedrijf blijft drijven. - De grootste huisbaas van Vlaar dingen heeft op dit moment nog zo'n 1300 gulden per huis be schikbaar voor onderhoud. Maar in 1994 is daar niets meer van over. Dan vertoont het onder houdsfonds zelfs al een tekort van bijna 20 miljoen gulden. Vier jaar later is dat tekort meer dan verdubbeld. In de jaren daarna wordt het beeld alleen nog maar slechter, aldus de Kol- pron-onderzoekers. Aan de uitputting van het onder houdsfonds Is weinig te doen. Veel huizen van het woningbe drijf hebben de leeftijd, dat zij nodig moeten worden opge knapt. Kolprons gaat er van uitt dat dit zo'n 55.000 galden per wo ning kost. Uit het fonds lean dat onderhoud niet worden betaald en ook subsidies van het rijk bie den onvoldoende soelaas. Op de bedrijfspanden maakt het woningbedrijf wel winst. In 1988 bedroeg die winst 1,4 miljoen gulden. Die zal naar verwach ting verder stijgen. Daardoor kan het bedrijf nog een tijdje het hoofd boven water houden, maar de deskundigen van Kol- pron vragen 2ich af hoe lang dat nog duurt. Leverde de gemiddelde woning tien jaar geleden nog achttien gulden winst per maand op, nu is dat omgeslagen in het tegendeel. Elke woning kost het gemeente lijk bedrijf achttien gulden per maand. De galerijflats die de ge meente in Holy bezit zijn volgens 'Kolpron' het kwetsbaarst. Die huizen zijn niet meer in trek. Het Rotterdamse adviesbureau draagt een aantal maatregelen aan voor het woningbedrijf om uit de rode cijfers te blijven. Zo iou het bedrijf de huren kunnen verhogen, het onderhoud beter organiseren en meer subsidie mogelijkheden kunnen zoeken. Aan verkwisting heeft het wo ningbedrijf zich volgens Kol pron nooit schuldig gemaakt. HetGWB zou juist zuinig zijn ge weest bij het onderhoud van wo ningen. Op net rapport van Kolpron. is door de bewoners van de 210 De Snaijer-woningen in de Babber- spolder met spanning gewacht. De gemeente heeft de renovatie van die huizen afhankelijk ge steld van de financiële armslag van het woningbedrijf. Schiedam Een minuut na de opening zaterdagochtend ston den al twee mensen te springen zich in te laten schrijven voor een jaarabonnement. En in de loop van de ochtend volgden nog twintig kunstliefhebbers. De gloednieuwe artotheek in de bibliotheek op het Bachplein lijkt in de behoeften van veel Schiedammers te voorzien. Kunstwerken werden meege nomen naar huis en zeven linos neden van de Schiedamse kun stenaar Michel Snoep verwis selden definitief van eigenaar. De artotheek heeft namelijk als verrassing voor sneile klanten 35 linosneden a vijftig gulden per stuk beschikbaar gesteld. Een deel van de kunstwerken was tentoongesteld in de arto theek zelf, het resterende deel van de collectie die 750 werken telt, was op dia's te bewonderen. Over het algemeen waren de bezoekers zeer te spreken over de wijze waarop men een kunst werk kon uitzoeken. Nadat klanten hun keuze had den bepaald, liepen zij langs de speciale artotheek-route naar het depot verderop aan het Bachplein om het werk op te halen. Welkom De gevarieerdheid van de kunst die in Schiedam te leen is, bleek een pluspunt. Directeur Mies van Helden van de bibliotheek, blij met de grote belangstelling tijdens de eerste 'uitleendag', benadrukte de variatie die de artotheek biedt: „Aan het be- zoékersaantal kun je 2ien dat een artotheek in Schiedam wel kom is. We moeten natuurlijk maar afwachten of deze drukte blijft aanhouden, maar ik heb goede hoop. We hebben ook zul ke mooie en jeuke werken in ons bezit dat we niet bang hoe ven te zijn dat de andere arto theken in de omgeving onze klanten weg 2uilen houden". Heel apart vindt ze zelf de kar tonnen hoedjes om aan de muur te hangen. „Het beeldhouwwerk van Piet van Stuivenberg vertegen woordigt daarentegen een hele andere kunstvorm. En de wer ken van Diet Wiegman zijn weer niet te vergelijken met die van Van Stuivenberg. Er is dus voor ieder wat wils". Er 2ijn bij de artotheek verschil lende vormen van kunst te leen. Naast aquarellen, olieverfschil derijen en pentekeningen kan ook keramiek en beeldhouw kunst mee naar huis genomen worden. Riskant? De kunstwerken zijn echter niet altijd even stevig of on breekbaar. Is het niet riskant om dit werk uit te lenen? Van Helden beaamt dat er wel enig risico aan zit, maar vertelt dat de 750 werken wel zorgvuldig zijn geselecteerd. „Hans Paalman, directeur van 2 het Stedelijk Museum in Schie- dam, Hans Walgenbaeh, direc- o teur van de Rijnmond-arto- theek en Jan Dulleman, mede- werker van de Schiedamse ar- totheek, hebben de collectie sa- E mengesteld. Ze moesten zich bij een aantal werken af\ ze niet te broos waren der schilderij is nagegaan lijsten aan vervanging toe wa ren. Een aantal werken is afge vallen. Voornamelijk kera miek, dat niet geschikt bleek voor huiskamergebruik". De artotheek is eigenlijk nog in haar proeftijd. Pas in januari vindt de officiële opening Met een kunstwerk onder de arm verliet zaterdagochtend de ene Schiedammer na de andere de zojuist geopende artotheek aan het Bachplein. plaats. Eerder kan niet, omdat de 'be wegwijzering* op het dak van de Blauwe Brug nog niet af is. Straks zal er een grote 'A' van Artotheek op het dak pronken en zal ook het depot tot in de puntjes zijn afgewerkt. Schiedam Een 24-jarige Schiedammer is in de nacht van zaterdag op zondag door zeven onverlaten in elkaar geslagen. De jongen werd op de Hoogstraat zo hard geschopt en geslagen, dat alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Burg. H. Gretelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010-473 82 22 een rib zich door zijn long boor de. De Schiedammer is opgeno men op de afdeling intensive care van het Schieland-Zieken- huis. Samen met twee vrienden liep de Schiedammer rond vier uur van café De Kuil naar een shoar mazaak. Ter hoogte van de Lan ge Achterweg werd het trio aan gesproken door twee jongens die om een sigaret vroegen. Toen het slachtoffer een pakje te voor schijn toverde, kwamen er plot seling nog vijf jongens tevoor schijn, De jongen besloot hierop zhn aanbod in te trekken. Het vormde het sein voor het ze vental om op de jongen in te schoppen en slaan. De maat van het slachtoffer sloeg op de vlucht toen hij met een mes werd be dreigd. De politie is naarstig op 2oek naar getuigen van de vechtpartij. ik ce&i uer kW, OMPRT IK M6ZECF GBW6 VmoEKl... stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar ROTTERDAMS NIEUWSBLAD, AFD. ABONNEMENTEN ANTWOORDNUMMER 1579, 3000 VB ROTTERDAM Noteer mij voor een abonnement. De eerste twee weken krijg ik de krant gratis daarna betaal ik per kwartaal per maand Noteer mij voor een proefabonnement van 4 weken voor 10.80 SY SY SG NaamVoort.... Adres PostcodeHuisno.. Plaats Telefoon SchiedamBowlers uit vier ca fés hebben gisteren 1000 gulden overhandigd aan Ton Akveld, de coördinator van de geldinza melingsactie voor het Sofïa-kïn- 5 derziekenhuïs. Het geld vormt het batig saldo van een bowling- toernooi, dat de stamgasten van de deelnemende cafés de laatste drie weken in hun greep hield. Op initiatief van eigenaar Lotar Glandorf van het Gorzense café De Buitensluis besloten de deel nemende etablissementen in te haken op de geldinzamelingsac tie. Via een dartsmarathon, een zwemzesdaagse en een groot voetbaltoernooi poogt de Stich ting De Molenwiek dit seizoen zoveel mogelijk geld in te zame len voor het kinderziekenhuis. „Het bowlingtoemooi hielden we dit jaar voor de tweede keer", vertelt Glandorf. „Toen wij van Akvelds actie hoorden, hebben we het deelnemersgeld iets ver hoogd, waardoor we geld voorde actie konden overhouden. De bowlingbaan vond dit zo'n leuk idee, dat we korting kregen op de baanhuur. Daardoor hebben we een leuk bedrag over kunnen houden". De prijsuitreiking en de over handiging van het geldbedrag vond plaats in Akvelds café, waar de bowlers van De Kuil, Cocktail, De Molenwiek en De Buitensluis onder het genot van een borrel terugblikten op het geslaagde toernooi. g Schiedam Een wel erg handi ge baby heeft zijn moeder vrij dagmiddag in grote problemen gebracht, toen zij even het bal kon van haar woning in de Ha- gastraat opzocht Terwijl de vrouw buiten verbleef, wist het ventje de onderste klink van de deur op slot te draaien. Buren alarmeerden een timmer- f man, die een ladder meenam en 1 naar het balkon klom. De timmerman wist het boven- raampje van de balkondeur te forceren. Een politieagent klom hierop door het raampje en opende de deur. J Schiedam Werd automobiel bedrijf Nooteboom vorige week t^-ee keer de dupe van inbraak, het afgelopen weekeinde her haalde dit ritueel zich. Vrijdag namen inbrekers na het ingooi en van een ruit voor 5000 gulden aan sigaretten mee. Zondag had den inbrekers het opnieuw voor zien op de sigarettenvoorraad. Na het ingooien van een ruit mist Nooteboom rookwaren met een waarde van 2000 gulden. Vlaardingen Bij aanrijdingen in Vlaardingen zijn in het week einde twee personen gewond ge raakt, waarvan één zo ernstig dat in het Holy-ziekenhuis een spoedoperatie moest worden uit gevoerd. Dit slachtoffer, een 60- jarige vrouw, werd zaterdagmid dag op de Amsterdamlaan door een automobilist van haar fiets gereden. De bestuurder zou vol gens getuigen veel te hard heb ben gereden. Zaterdagmorgen vroeg botsten op de kruising van de Marathon- weg en de Floris de Vijfdelaan twee auto's op elkaar. Eén van de auto's kantelde. De bestuur der liep een zware hersenschud ding op. Bij de botsing kwam olie vrij. De brandweer reinigde het wegdek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1