'Past er in de hal wel een kapstok?' 1 WATERWEE SUM 'Of ik maar even naar Berlijn wilde komen...' 'Piet van Miert is tactisch beter9 SPORTAGENDA j vlaardingenT Schiedamse vrouwen adviseren al 10 jaar onnadenkende architecten Michel de Maat vooraan Pruim en Mulder naar EK. Holland-toernooi voor Huib Zandwijk nog niet afgelopen NAPRATEN MET Rotterdams Nieuwsblad dinsdag 7 november 1989 j SCHIEDAM Federatie verhuist Voor de Federatie van sociaal-cultureel werk in Schiedam komt binnenkort een einde aan een be roerde periode. De Feoeratie, gehuisvest in een ver pauperd bovenwoninkje aan de Overschiessestraat, krijgt een fris kantoor waar het niet lekt en waar de kozijnen niet uit degevel vallen. Het kantoor wordt niet ondergebracht in gebouw 's- Graveland, zoals eerst de bedoeling was, maar aan de Parkweg. Het blijkt dat de gemeente de ruimte in 's-Graveland al aan een ander heeft verhuurd. Maar aan de Parkweg zijn nog burelen te over in de aan bieding. De huur bedraagt 30.000 gulden per jaar. Dat is een aardig sommetje, maar de verbouwing van de Overschiessestraat was nóg duurder uitge vallen. Dat had de gemeente een hall miljoen ge kost Sint in aantocht Van de drie Waterwegsteden is Schiedam de eerste die de voorbereidingen voor de Sinterklaasintocht rond heeft, De Goeaheiligman wordt 18 november verwacht in de Brandersstad, heeft bureau Jeugd land gisteren bekend gemaakt De Sint stoomt 's middags rond kwart over één op vanuit de Bui tenhaven naar de Lange Haven, waar hij om kwart voor twee debarkeert aan de kade tegenover de Ko renbeurs. Om twee uur volgt de traditionele ont vangst op het stadhuis door burgemeester Scheeres. Na diens welkomstwoord vertrekt St. Nicolaas voor een rijtocht door de stad. Eerste prijzen De muziekvereniging Harpe Davids heeft een glansrijk jaar achter de rug. Ook op het laatste con cours van 1989 sleepten de muzikanten een eerste prijs in de wacht Met 295 punten ging het harmo nie-orkest in Zaandam met die prijs in de afdeling uitmuntendheid aan de haal Het maakte het trio aan eerste prijzen die dit jaar werden behaald, vol. De drumfanfare is binnenkort onder meer te horen en te zien bij de intocht van Sint Nicolaas. Jong en oud De voorlees-opa's en -oma's liggen voor de nieuwe basisschool aan de Vondelstraat voor het oprapen en de schoolkinderen zijn vast bereid eens een bood schap te doen voor bewoners van de ouderenwonin gen die wat slecht ter been zijn. Op de hoek van de Burgemeester Pruissingel wordt 14 november de eerste paal geslagen voor een school en ouderenwo ningen. De gemeente ziet tal van voordelen in die combinatie. Het is een uniek project: een basisschool en 35 hui zen voor ouderen worden pal naast elkaar gebouwd. De woningen staan als een muur voor het schoolge bouw, zodat leraren en leerlingen weinig last zullen hebben van verkeerslawaai. De ouderen hebben 's avonds een mooi plein tot hun beschikking. En zij kunnen op dat plein wat toezicht houden, zodat van dalen daar niet te zeer huis zullen houden. Twee leerlingen van de basisschool en een toekom stige bewoner van de ouderenwoningen slaan vol gende week dinsdag die eerste paal. Zij doen dat on der het toeziend oog van de wethouders Maarleveld en Goudriaan, die aan de basis van het plan stonden. De PvdA'ers zijn blij dat er al het begin van een vruchtbare samenwerking tussen schooien ouderen is ontstaan. ^MAASLAND Welke brug? Een nieuwe brug over de Zuidgaag is hèt hete hang ijzer gebleken in de Maaslandse begrotingsdebatten. Een meerderheid van het college van B en W is voorstander van een brug van negen meter breedte. Een meerderheid van de omwonenden is echter voor een kleinere brug, die,beter in het landschap past. Het college wil volgend jaar met de bouw beginnen om de kleine en bouwvallige brug bij Ammerlaan te vervangen. Zowel de nieuwe brug als de Burge meester Groot Enzerinksingel, waarvoor het tracé tijdens de woningbouw in de Commandeurspolder is vrijgehouden, zijn bedoeld om diezelfde polder richting Kerkweg en rijksweg A 20 beter te ontslui ten. Tijdens een vorige week gehouden hoorzitting ging de voorkeur van de buurtbewoners uit naar een kleinschalige ophaalbrug. De keus van het college is een vaste brug. De Zuidgaag is al heel lang niet meer van belang voor de scheepvaart, terwijl dit door de huidige brug bij Ammerlaan ook niet meer mogelijk De Open Groepering en de VVD pleiten voor een kleinere brug, die beter in de omgeving past. „Zo kleinschalig als mogelijk", aldus VVD-fraetievoor- zïtter EJ. Groosman, „Maar wel met een simpele techniek beweegbaar. Want wat is ons dorp als er nooit meer een platte schuit doorheen kan". Raadsleden weg Naast CD A-wethouder C. Keijzer zal ook zijn partij genoot A. Koenen na de gemeenteraadsverkiezin gen in maart '90 niet terugkeren in de Maaslandse raad. zet- waar van hij het grootste deel als wethouder aktief was. <-,encje itiek .al diverse malen een raadsvergadering moeten laten schieten. Volgens de Maaslandse CDA-fractievoorzitter P. Quak zijn de overige raadsleden inclusief hijzelf -weer voor een nieuwe periode beschikbaar. Als nieuw raadslid voor het CDA wordt in de wandel gangen afdelingsvoorzitter W. Gille genoemd. Keijzer had al eerder aangekondigd een puntte z ten achter zijn langdurige raadslidmaatschap, wa; Schiedam woensdag 8 november kindermusical Kwa-Oe- Kwa. Passagetheater, 14.00 uur. donderdag 9 november Heptagon, concert, 1hea- tercafé De Tender, 21.30 Hoe spreekt men muziek. Muziektheater Theo Joling, theater De Teers toot, 20.30 uur. spiritisilscbe bijeenkomst Harmortia, wijkcentrum Nleuwland, 20.00 uur. vrijdag 10 november film Rain Man, Filmhuis Teerstoof, 21.30 uur. Trinity, dansvoorstelling door Opus One. Passage theater, 20.15 uur. Tango aan de Djnepr, the atervoorstelling door Bert VTsscher, Theater De Teer stoof, 20.30 uur. j^aardinger^^J woensdag 8 november Een dlerendans, mees peeltheater in zaal Harmo nie, 14,00 uur. kinder!nstulf, wijkcentrum De Heipaal, 14.00uur. donderdags november film The Accidental Tou rist, filmzaal Harmonie, 20.30 uur. vrijdag 10 november film The Accidental Tou rist. filmzaal Harmonie, 21.30 uur. Ain't nobody's business, satrfre van Rotterdamse theatergroep 010, Stadsge hoorzaal, 20.15 uur. voorlichtingsavond scho lengemeenschap - West- land-Zuid, 19.00 uur. iMaasslui^^J woensdag 8 november vog ei ten toonstelling, Fe- nacollusplein, 19.30 uur. donderdag 9 november film Barfly, Schuurkerk- theater, 14.00 en 20.30 uur, vogelt ent oonslelling, Fe- nacoliuspiein, 10.00 uur. vrijdag 10 november Iris, toneelvoorstelling van Jetty Terborg, Schuurkerk- theater. 20.30 uur. orgelconcert van Frans Gort, Grote Kerk, 20,15 uur. vogettentoonstelling, Fe- nacoliuspiein, 10.00 uur. door PETER DE LANGE Schiedam De stofzuiger en de vaatwasser hebben het leven van de huis vrouw er een stuk gemak kelijker op gemaakt, maar - wat heb je aan die verwor venheden als je die niet op timaal kan gebruiken? Stopcontact en afvoer hoeven maar op de verkeerde plaats te zitten en je bent gedwongen de stoffer of het teiltje weer uit de kast te halen als de architect tenminste aan een kast heeft gedacht. Zo zout als in de Belgische stad Luik, waar bij de oplevering van een flatgebouw bleek dat de ont werper de toiletten had vergeten, hebben ze het in Schiedam nog niet gegeten. Wel stuit de Vrouwenad- viescommissie voor de woning bouw (VAC) regelmatig op andere, even hinderlijke staaltjes van onna denkendheid. Wat te zeggen van een keukendeur die verkeerd is aangebracht, zodat er telkens tocht strijkt langs het brandende fornuis als de deur opengaat? Levensgevaarlijk. Min stens zo gevaarlijk is een raam op de vierde verdieping dat alleen ge zeemd kan worden door acroba tisch geschoolde huisvrouwen zon der hoogtevrees. Architecten zijn doorgaans van het mannelijk geslacht en beschikken soms over bedroevend weinig erva ring in het huishouden. Die twee nuchtere feiten vormden precies tien jaar geleden de aanleiding om in Schiedam een vrouwenadvies- commissie op te richten; een lu- 1 strum dat vandaag door andere Vrouwenadviescommissies en wet houder Van Kleef werd opgesierd. Mannenbolwerk Het zal niemand verbazen dat dat initiatief niet uitging van de bouw wereld vanouds immers een mannenbolwerk maar van twee dames: de gemeenteraadsleden J. Ouwens (PvdA) en I. de Jong (VVD). Evenmin zal het verwonde ring wekken dat het 'zwakke ge slacht' in de eerste bestaansjaren van de commissie met een zekere argwaan werd bekeken door de heren bouwers en tekenaars. Maar de tijd dat de VAC als een clubje pottekijkers werd behandeld, be hoort in Schiedam voorgoed tot het verleden. „We kunnen het de laatste jaren met iedereen uitstekend vinden", vertelt Coby Ruiter, sinds tweeën- eenhalfjaar voorzitter van de VAC. ,We worden in een vroeg stadium Leden, bestuursleden en aspirant leden van de Vrouwenadvïescom- missie voor de woningbouw bijeen op de trappen van het Schiedamse stadskantoor. bij nagenoeg alle bouwplannen in Schiedam betrokken en krijgen alle gelegenheid daar ons zegje over te doen. We zitten aan tafel met de brandweer, bouw- en woningtoe zicht, de architect, kortom met zo'n beetje alle instanties die hun licht moeten laten schijnen over een pro ject. En vaak wordt van onze advie zen dankbaar gebruik gemaakt". Die adviezen zijn altijd puur prak tisch van aard en hebben altijd be trekking op al min of meer afgeron - de bouwbesluiten; zelf met voor stellen komen om hier of daar een blokje woningen neer te zetten of dit of dat leegstaande pand te reno- ag de commissie niet. veren mag c Die taak laten de dames trouwens graag over aan politiek en projectontwik kelaren Blunders Hun specialisme ligt op een ander gebied: voorkomen dat er blunders worden gemaakt bij de uitvoering van een bouwwerk. Coby Ruiter, haar mede-bestuursleden Agniet van Zoest, Ditty Prins, Nelly Le noir en Gé van Wijngaarden en de overige (adspirant) VAC-leden kunnen zonder nadenken zo een hele reeks voorbeelden geven van storende fouten in een bouwteke ning. De hal te klein voor een kap stok. Het stopcontact in de woonka mer verstopt achter de deur of mid den in de muur, zodat er geen wand meubel kan staan. De strijk plank die niet in de kast past Geen plaats voor de wasmachine. Het lijken kleinigheden. Maar soms kan een advies van de commissie de toekomstige bewoner behalve veel ergernis, ook een hoop geld uitspa ren. Coby Ruiter: „Als een raam niet goed is geconstrueerd en je kan het zelf niet zemen, ben je verplicht een glazenwasser te nemen. In feite is dat een indirecte huurverho ging" Erg spraakmakend is het werk van de vrouwencommissie niet. De da mes doen hun werk in alle stilte achter de schermen, zoals ze zelf zeggen en beklimmen zelden of nooit de barricaden om hun stand punt er door te krijgen. Met burge meester en wethouders is afgespro ken dat de VAC niet meer mag doen dan vrijblijvende adviezen ge ven. De elf leden hebben zich daar zonder morren bij neergelegd. Fonteintje Dat wil niet zeggen dat soms niet den aan pittig wordt gediscussieerd. Want, zo heeft het inmiddels door de wol geverfde gezelschap vastgesteld, architecten zijn vaak estheten die hun ontwerp zo mooi vinden, dat ze van mening zijn dat iedereen er maar met zijn tengels vanaf moet blijven. Bij zulke schoonheidsfetis jisten komt het aan op overtuigings kracht. Dikwijls is het ook een kwestie van geld. „Wat hebben we niet moeten vechten voor een fonteintje in het toilet. Nu staat in de Schiedamse bouwverordening dat dit in iedere woning verplicht is. Maar vroeger moest je daar altijd scherp op letten, gewoon omdat de toiletten uit be zuinigingsoogpunt vaak klein wer den gehouden. Voor een wastafeltje was dan. natuurlijk helemaal geen plaats en geen geld meer". Om dergelijke onrechtvaardighe- un de kaak te stellen, moeten de VAC'ers vanzelfsprekend eerst de bouwtekening onder de loep hebben genomen. Architecten die denken dat ze wel wat kunnen sjoe melen, omdat huisvrouwen toch geen verstand hebben van hun blauwdrukken, komen bedrogen uit. Volgens de afspraak met B en W moet ieder commissielid eerst een tweedaagse cursus volgen om een bestek te kunnen doorgronden voordat haar benoeming volgt. De dames komen goed beslagen ten ijs. Advocaatje Een jarenlange technische oplei ding is helemaal niet nodig om na latigheden op te sporen, hebben de leden ontdekt. Bovendien kan de VAC ieder ontwerp toetsen aan een driedelig naslagwerkje dat speciaal voor dit soort werk werd samenge steld. Verder kan de vrouv -ncom- missie altijd terugvallen op Jan Deenik, hun bouwkundig geschool de begeleider in het stadskantoor. Over de ambtelijke ondersteuning van Deenik, en diens voorganger Hans Huis in 't Veld, hebben de da mes niets te klagen. Ook de samen werking met de politiek verloopt gladjes. Ten bewijze daarvan hield wethouder Hans van Kleef van morgen, bij de jubileumviering van de VAC in het stadhuis, een gemoe delijk causerietje. De bijeenkomst, waarvoor ook col lega-adviescommissies uit de wijde omtrek waren uitgenodigd, had deels het karakter van een sympo sium, waar experts hun zegje kwa men doen over het nut van een VAC. Dat zij voorlopig geen gebrek aan werk zullen hebben, hadden de leden overigens al op eigen kracht vastgesteld. Alleen de ontwikke ling van de woonwhk Spaland is al goed voor enkele honderden 'vrouwjaren' werk. Omdat de boog niet altijd gespan nen kan zijn brachten de dames in de loop van de dag een bezoek aan branderij De Tweelingh. Een rond gang dooreen distilleerderij lijkt op het eerste gezicht niet helemaal te passen bij een vrouwelijke bouw commissie, maar zo vreemd was de excursie bij nader inzien toch ook weer niet. Voorzitter Coby Ruiter: „Bij de oprichting tien jaar geleden werden we getrakteerd op een ad vocaatje met slagroom. Een kijkje nemen in een jeneverfabriek hoort dan een beetje bij de traditie". De VAC stelt regelmatig nieuwe leden aan, Vrouwen die geïnte resseerd zijn in dit werk, kun nen zich als aspirant-lid opge ven bij secretaris Agniet van Zoest, telefoon 4715620. Den Haag De orga nisatie van The Ha gue Ten Miles had niet over geluk te kla gen. De Hagenaars deden bewust een stapje terug, toen race-director Ton Vermolen met de sponsorwerving stop te. Maar ook zonder het uitkeren van startgelden kreeg de race over 16.090 me ter langs de Haagse kust kapitale win naars. Bij de dames stond namelijk Olym pisch en wereldkam pioene Rosa Mota aan de start. De fragiele Portugese marathon loopster had weinig moeite met de Neder landse tegenstand en won in een nieuw parcoursrecord van 52.40 minuten, 12 se conden sneller dan Carla Beurskens in 1988. Marti ten Kate (47.40) moest bij de heren wat meer arbeid ver zetten. Het was Mi chel de Maat van AV Fortuna die het langst stand hield. Pas na het keerpunt moest De Maat lossen, maar op dat moment had hij al een beslissende voorsprong op mara thonkampioen Huub Pragti Voor de eerste maal moest deze voorrang verlenen aan De Maat. De laat ste stelde dichter bij Ten Kate te kunnen eindigen, maar hij had zijn race op de achtervolgers afge stemd. De Maat sloeg eerst het gaatje met Pragt voor hij verder ging rekenen. Daarbij cal culeerde hij in dat in het tweede deel van de race tempo moest worden ingeleverd. Toch leverde De Maat een formidabele pres tatie, want pas twee weken geleden vol tooide hij winnend de marathon van Split. De Maat loopt elk weekeinde een wed strijd en is in die zin een veelvraat Maar zijn persoonlijk de vies 'voeding is her stel' doet de afgestu deerde diëtist kenne lijk zeer goed. Een snelle tijd van 48.57 was deze keer de belo ning. Overigens zal De Maat zich in buiten landse cross-wedstrij den vor een deel voorbereiden op het wegseizoen. Hij is verzekerd van deel neming aan de zoge naamde cross cup, een serie van zeven wed strijden in Frankrijk, België en Luxem burg. Vlaardingen Twee regionale judoka's ne men van 23 tot en 26 november deel aan het Europees kampioenschap voor junioren. In de Griekse hoofdstad Athene komt Emile Pruim uit Maassluis uit in de gewichtsklasse tot 65 kilo en heeft de Vlaardinger Remco Mulder zich verzekerd van een startbewijs in de klasse tot 78 kilo De coacms Visser, Gietelink en Van der Pol reizen naast Pruim en Mulder met de volgende selectie naar zuid-Europa af: Nancy van Stokkum (Golrla, -4fikg), Jessica Ga] (Amstel veen, -52kg), ünda van Slokkum (Golde. -56kg}, Blanca Lyon (Leeuwarden, -61 kg), Ingrid Stoop (Teieringen, -66kg), Mar scha Broeders (Raamsdonkveer, -72kg), Monique van der Lee (Rijen, +72kg), Danny May (Zaandam, -60kg), Leon Kersten i Nijmegen,-71 kg), Jan Middelkamp (Hellen doom, -86kg), An on Koevoet (Zevenbergen, -95kg) en Maarten Bijl (Gronin gen. +95 kg). Tl pa voor deze rubriek kunl u doorgeven een de eportre- daktie ven deze krant, postbus 110,3130 AC Vleardingen. Oe sportredakUe It overdag telefonisch bereikbaar onder nummer 010-43*5209 en In de avonduren onder nummer 0UMO56509. .DINSDAG 7 NOVEMBER Voetbal: 19.30 DHSSW (jubileumwedstrijd DHS), 19.30 sw 2—FC Utrecht t. Zaalkorfbal: Eerste ronde beker Ener- glflhaJ Rotterdam: 19.00 Succes—Velox, 20.20 Ter Gouw— OOI, 21.40 't Capproen—CKC Maassluis, 2T.4Ü Spirit—Vrien denschaar. WOENSDAG 8 NOVEMBER Zaalvoetbal: Westwijkhal Vlaardingen: 21.00 Vlaardingen— Blankenburg (d). VRIJDAG 10 NOVEMBER Volleybat 19.4S Holy—HJPV 2(h), 21,30 Smash'66/3-5 heil (h),21,00 Holy—roWlDo 3(d), 1S.45 Holy 3—SheU(d), e Huib Zandwijk achter de jurytafel tijdens het Holland-toernooi. De handbalzesdaagse heeft voor de voor zitter van DWS een vreemd staartje gekregen. door PAUL VAN DEN BOSCH Schiedam De vluchtpoging van de Roemeense handbalsters Nicoleta Boriceanu, Eva Mozci en Liliana Topea lijkt regelrecht weggeplukt uit een thriller van John le Carré. Eerst even terug naar zondaga vond 22 oktober. Het Kwantum- /Holland-toemooi v?erd toen of ficieel afgesloten met een diner en feestavond in het Novotel, dat een week lang het kloppende hart van de handbalzesdaagse was geweest. Rond zeven uur sprintten de drie handbalsters uit het Schiedamse hotel en stap ten in een auto, die al lange tijd met draaiende moter op het par keerterrein klaar had gestaan. Het betrof de wagen van een spelersmakelaar, die op die be wuste zondag in Schiedam was aangekomen. Ziin naam bleek bij navraag onbekend in het Ne derlandse handbal wereldje, hoe wel sommige personen hem in de Margriethal wel degelijk her kenden. Binnen enkele secon den bevond het gezelschap zich op de nevenliggende rijksweg. De makelaar was 's middags in de gang naar de kleedkamers in de Margriethal met de betrok ken speelsters gesignaleerd. Hij wisselde toen razendsnel infor matie met hen uit. Boriceanu heeft verklaard dat haar vlucht geheel toeval was. Zij was vante- voren niet van plan geweest om te vertrekken en had pas op zon dag van het vluchtplan van Moz ci en Topea gehoord. Toch had ze al eerder contact ge legd met het Westen, met de Zweedse handbalclub Malmö om precies te zijn. Toen de Roe meense handbalbond daar kort voor het Holland-toernooi ach terkwam, trachtte het eerst om een visum voor een andere speelster aan te vragen. Toen dat mislukte, werd Boriceanu alsnog toestemming verleend om met het nationale team naar Neder land af te reizen. Haar werd wel nadrukkelijk verteld dat dit haar laatste internationale trip zou zijn, Als straf voor haar niet loyale gedrag. Mozci en Topea hadden eerderal contact gehad met het Duitse Lilzenlinden en gingen daar op 22 oktober linea recta naar toe. In trek Die club heeft Torpea inmiddels een contract aangeboden, hoe wel het al een buitenlandse speelster in huis heeft. Voor haar landgenote Mozci had de voor malige club van Ursula Deke- ling een onplezierige tijding: zij is overbodig. Bang dat ze geen nieuwe dub zal krijgen, hoeft Mozci echter niet te zijn. De betrokken Roemeense speelsters zijn in Europa in trek. Dat bewijst het relaas van Huib Zandwijk, toemooi-directeur van het Holland-toernooi. In de week na de vijfdaagse in Schie dam werd de DWS-voorzitter opgebeld door Handbal Verein Berlin met de mededeling dat er voor hem een ticket klaar lag. Zandwijk: „Of ik maar even wil de overkomen om contractbe sprekingen voor de speelsters te voeren... Men verkeerde in de veronderstelling dat ik de Roe- meensen onderdak verleende. Men stelde me alles in het voor uitzicht. rk kon naar Berlijn ko men met het vliegtuig, er was een hotelkamer gereserveerd en als de klap op de vuurpijl werd de damesselectie van DWS met een uitgenodigd voor een trai ningsstage, Terwijl ik er heie mam niet mee te maken heb". En Zandwijk wil er helemaal niets mee te maken hebben. Be trokkenheid bij de ontsnapping van de drie zou volgens hert be tekenen dat Roemenië zeker niet meer terug zal keren naar het Ilolland-toerncoi- Dat wil Zandwijk voor alles voorkomen. AAD HANSON (33) begon lijn voet balcarrière In de jeugdafdeling van HVO, maar verlint deelub enkele jaren later om zich toe te loggen op de wie lersport Ne vier jaar fielten pakte de middenvelder bij het Schiedam» De mo* de oude draad weer op. Slnde 1975 maakt Hanson deel uit van de hoofdmacht van DVO'32, waar hij op 27-jarige leeftijd werd gehuldigd voor 2|jn 250e wedatrijd in Vtaardlnga dienttverband. w«g»ne «en achiltes- peeibteeeure etond Henaon zee we ken builentpel. Zaterdag maakte hij togen koploper Schevenlngen zijn rentree. Niet erg «uccoevol, went DVO'32 verloor mat 8-2. door SANDER SONNEMANS Heb je een redelijke come back gemaakt? „Hoewel ik nog wat wedstrijd ritme mis en niet op mijn vaste plaats stond, vond ik het al met al wel redelijk gaan. Met de ploeg in het geheel ging het in elk geval stukken slechter" Vertel eens... „Om te beginnen vielen de steunpilaren Wim Vuyk en Wilco Wapenaar geblesseerd uit. En dat het achterin niet lekker zat, bleek wel uit het feit dat we na een 1-0 voor sprong binnen enkele minu ten met 3-1 achter kwamen". Wat is de oorzaak van de te gen vallende resulta ten? „DVO'32 bestaat voor een groot deel uit jonge jongens, van wie enkelen het niveau van de derde klasse net niet aankunnen. Aan de training ligt het niet, want we gaan nog steeds lekker scherp te werk". Het moet pijn doen om langs de lijn je club steeds te zien verliezen. „Dat kun je wel zeggen. Maar ik heb me ten alle tijde van commentaar onthouden, om dat ik geen deel uitmaakte van het elftal. Het is ontzettend ge makkelijk om met kritiek te komen als je zelf niet meedoet, fk vind dat je pas wat kunt zeggen als je zelf ook speelt. Maar, neen, het is echt niet leuk om te zien hoe je duppie een aframmelingkrijgt". Hoe zijn de trainingen van Piet Ka ttestaart eigenlijk? „Als je zijn werk vergelijkt met onze vorige trainer Piet van Miert, zeg ik dat Kattes- taart's trainingen beter en fa natieker zijn. Wat betreft het tactische praatje kies ik voor Van Miert Die kon in weinig woorden zeggen wat de bedoe ling was". Is er sprake van onrust net als bij VV Vlaardingen? „Neen hoor, onder geen be ding. Het bestuur heeft ons wel eens gevraagd wat er moet gebeuren, maar de spelers wis ten het eigenlijk ook niet. Ik ben er van overtuigd dat het een zaak is van instelling en training. En dat is nu het leuke van DVO. De sfeer in de groep is nog steeds goed en we zijn allemaal bereid om de mou wen op te stropen". Er wordt dus nog niet aan de gradatie gedach t? .Beslist niet Als je nu zegt, dat we al verloren zijnkun je be ter stoppen. Ik zal de laatste zijn die de handdoek in de ring gooit. Gelukkig denken de an deren daar net zo over. De ne derlaag tegen Scheveningen 'was ingecalculeerd, maar er zijn genoeg ploegen waarvoor we niet onder doen. We heb ben enkele keren een voor sprong uit handen gegeven, waardoor we toch de boot in gingen. Maar opgeeven, neen, dat zijn we nog niet". Dus nu moet jij de kar gaan trekken? „Die taak wil ik best op me ne men. Ik ben nu eenmaal een buffelaar, die tot de laatste mi nuut knokt. Figuren als Vuyk en Wapenaar zijn echter van wege hun werklust oak onont beerlijk in deze ploeg. Ik weet zeker dat we met z'n drieën, en straks met de nu nog gebles seerde Hans Zandwijk erbij, het team op sleeptouw kunnen nemen.". Dat is ook de oplossing „Vanaf nu moeten we met een vast team gaan spelen, met zo min mogelijk wisselingen. Als iedereen op zijn eigen stek loopt, kun je elkaar op den duur veel makkelijker vinden. Ik zelf loop bijvoorbeeld ook liever op het middenveld. Dat zal ik binnenkort ook zeggen".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1