VEILING Brood met beleg voor Maassluisse zanger WATERWEG VERWARMING 15 Bazuingroep van 'Duitse lijn' naar Engelse brass SPORT SPORTAGENDA SCHIEDAM VLAARDINGÉN (maassluis EEN HELE SHOWROOM VOL TV'S EN VIDEO'S rïSjwtCtSPU* GASHAARDEN CV-INSTALLATIES "mm Jaap Stolkestein presenteert nieuwe single es - W Inhalen VRSR steunt voetbalclubs Oranje oefent in Margriethal SW voor de lokale radio Kerssemeijer neemt afscheid Lintje W.C. Stegman, werknemer van de Openbare Nuts bedrijven Schiedam, draagt sinds vanmiddag een lintje in het knoopsgat Stegman ontving van wet houder Aad Wiegman een koninklijke onderschei ding voor zijn 40-jarig dienstverband. Hij kreeg de zilveren medaille van de Orde van Oranje Nassau. Bonte honden De 'Brandersstad' kan zijn vreugde niet op. De club van hondenliefhebbers is sinds kort aangesloten bij de Sportraad Schiedam en dat betekent volgens Brandersstad-voorzitter Klaas van der Ham dat zijn vereniging er nu officieel bjjhoort Hij vindt de toe lating een 'duidelijke erkenning'. En een unicum, want er zijn maar weinig hondensportverenigingen in Nederland die het zo ver hebben gechopt Onder andere om dit feit te vieren houden de 'Bran dersstad' (vereniging voor gedrag, gehoorzaamheid en behendigheid) en de gebruikshondensportvere- niging Schiedam zaterdag 11 november een Bonte- Hondse-Dag, een evenement dat zijn naam ontleent aan de gekke spelletjes die Klaas van der Ham heeft bedacht voor de viervoeters en hun eigenaren. Meidenvoetbal In wijkcentrum De Erker hebben ze nooit gebrek aan ideeën. Jongerenwerker Piet Penning van het wijkcentrum in de Jan van Avennesstraat heeft ontdekt dat voetbal geen specifieke mannenbezig- heid Is. Hij wil daarom een meiden voetbalteam for meren. Er is al een harde kern van vier speelsters. Zij zoe ken nog een paar collega's en Piet zoekt men hen mee. Het Erker-me id envoetbalteam gaat het na een gedegen training opnemen tegen dameselftallen uit andere Schiedamse buurthuizen en jongerencentra. Deelneemsters moeten minimaal vijftien jaar zijn. Dinsdagavond 14 november is er een informatie avond over de nieuwe activiteit van De eerker, aanvang 19.30. Opbellen kan ook. Het telefoonnum mer is 4263161, Jantje Beton Ook in Vlaardïngen is gisteren de nationale jeugd- collecte, beter bekend als Jantje Beton, van start ge gaan. Honderden zeekadetten, sporters en scouts zijn de straat op gegaan om. geld in te zamelen voor het jongerenwerk. Het aardige van de JB-collecte is dat de opbrengsten bestemd zijn voor plaatselijke doelen. De afgelopen jaren ontvingen onder andere het zeekadetkorps en. de scouts giften van enkele duizenden guldens, daarmee konden de onderko men van beide verenigingen worden opgeknapt. De opbrengst bedroeg vorig jaar 12000 gulden. Dit jaar hopen de jeugdverenigingen 15000 gulden in te za melen De collecte duurt tot en met zaterdag. De col lectanten zijn die laatste dag ondermeer te vinden op de weekmarkt aan de Broekweg. Model bouwbeurs Wijkvereniging Hoevenbuurt is al in sinterklaass feer. In zaal De DeeJ aan deBaamhoeve organiseert de vereniging zaterdag 11 november een grote mo delbouwspeelgoedbeurs. Bezoekers kunnen hier voor weinig geld tweedehands speelgoed op de kop tikken. De nadruk komt te liggen op de modelbouw en de verkoop van zelfgebouwd speelgoed. Schiespoor, de vereniging voor liefhebbers van miniatuur-trein tjes, stelt voor deze gelegenheid een spoorwegem- placenment op schaal op. De Nederlandse Spoorwe gen haken daar op in met een promotiekraam. De beurs duurt van half elf tot half vier. Er zijn nog enkele tafels vrij. Inlichtingen: 4741297 of 4747348. Danstheater Het Nederlands Danstheater stelt blijkbaar hoge prijs op bezoek uit Maassluis. Met de Maassluisse VVV is het dansgezelschap overeengekomen dat er op zaterdag 25 november en op zaterdag 20 januari busjes rijden naar het danstheater aan 't Spui in Den Haag. Deze maand staan op het programma de pre mière van een nieuw ballet van artistiek directeur Jiri Kylian, Shaker Hoops van Hans van Manen en Raptus van Nacho Duato. In januari danst het NDT het ballet Tantschul van Jiri Kylian. Reserveren kan bij de WV, telefoon 01899-19111. In de nieuwe winkel van Ser vice Spijk vindt u een hele showroom vol tVs en vi deo's. Verder bent u ook voor al uw reparaties aan tv en video bij Service Spijk aan het Juiste adres Vooraf gratis prijsopgave geen voorrij kosten Garantie op reparatie en verkoop van onderdelen Eersteklas kleuren tv's vanaf 175,- mei 3 maanden garantie V ERWARMINGSSPECIAL1S.T SHOWROOM 00STHAVENKADE14, TEL.010 - 4343213,VLAARDINGÉN Op donderdagavond 9 november zal onder toezicht van no taris mevrouw M. H. J. Veldhuis bij opbod worden geveild: pjrtl| gereedschappen; o.a, compressoren en iuchtge- r eedschap pen, boormachines, slijpmachines als ook Blektfteche en C02-lasapparatuur, daarnaast ook vete soorten handgereedschappen. audto/Yfefeo; tevens gaat er Blereo-apparatuur onder de hamer waaronder stereotorans, iosae cd-spelers, stereo boxen, autoradio's, ktvte (nieuw en gebruikt) en videore corders. huishoudelijk ook magnetrons, stofzuigers. koffiezet apparaten en ander elektrisch huishoudelijke apparatuur, tafelcassettes etc. zal per stuk ter tafel worden gebracht, stervoonvorpon: siervoorwerpen van porselein, Un, ke per etc., klokken en verlichting. AJtes wordt met 1 jaar volledige «orantlo geveild (m.u.v. de gebruikte ktv). De vemng wordt gehouden In: Zaal Beatrix Langekerk straat 63 Schiedam Kijk uur: 1&00uur Veiling: 190X3 uur Voor meer informatie kunt u bellen 03459-606 IrnjMchrevanuiJde KvK t» Dordficni wider (V 60477 Rotterdams Nieuwsblad woensdag 6 november 1989 Maassluis „Nou, geluk kig ben je niet zo nerveus meer", zegt Yolanda tegen haar vriend Jaap Stolkes tein, de uit Maassluis af komstige vertolker van het Nederlandse lied. Stolkestein zit dan in de kleedka mer van partycentrum De Vlucht heuvel in Maasdijk, waar discjoc- key Krijn Torringa zojuist het eer ste exemplaar van de nieuwe Stol- kestein-smgle 'Pakkie Brood Pin dakaas' aan de zanger heeft over handigd. Stoel De 32-jarige Stolkestein laat zich met een zucht in een stoel vallen en grijpt naar een biertje. „De kop is er gelukkig af. Ik was inderdaad be hoorlijk nerveus. Maar het was ge- Jaap Stolkestein, geflankeerd door Lucienne (rechts) en Diana, heeft zojuist van Krijn Torringa het eerste exemplaar van de single 'Pak kie Brood Pindakaas' gekregen. weldig. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen meemaken. Er was zoveel publiek. Ik heb nog nooit zoiets ge zien". Normaal gesproken plegen platen maatschappijen niet op deze manier uit te pakken bij de presentatie van een nieuwe single. Maar Lebel heeft er wel wat in gezien en wilde brede aandacht voor Stolkestein die met 'Pakkie Brood Pindakaas' zijn derde single uitbrengt. Tekst Er is een jaar overgedaan. Vrij lang voor een single, maar er schuüteen woord in de tekst waaroverilang en breed is gepraat. 'Kloten' is de term, die slaat op het maandagochtend- bah-dat-werk-waeht-weer gevoel. „De NCRV en de EO zullen de sing le wegens dat woord niet draaien. Dat weetik zeker", zegt Torringa in de kleedkamer. Maar omdat wegla ten van het gewraakte woord de in houd van de tekst te zeer zou ver zwakken, is besloten dat het er in mag blijven. Zijn optreden begint met een roe- k roil-nummer. Dan strekt hij zich met zijn rug naar het publiek uit en voert de Koelewijn-klassie-" ker 'Kom van dat dak af uit. Hij- zwaait met zijn jack, gooit het in de hoek, springt van het podium af en holt door de zaal. Kortom, Stolkes-' tein is tot leven gekomen en hij neemt dat verdraaid serieus op. Vervolgens is 'Oh, oh Westland' en de inhaker 'De Droogwals' aan de beurt, waama hij voor even besluit met 'Wat ik wil' van Toontje Lager. Voordat hij zijn nieuwe nummer mag zingen, moet echter eerst de of ficiële handeling Hebben plaats ge vonden. Poseren Lovende woorden van Torringa, samen met de twee zangeressen po seren voor de camera en het eerste exemplaar van 'Pakkie Brood Pin dakaas' wordt aan Stolkestein over handigd. „De plaat is gereed. En het is toch een soort kind van je", zegt Torringa. Zou het nummer een hit kunnen worden? De AVRO-pre- sentator lacht. „Ik heb het al zo vaak mis gehad. Ik raad niet meer. Dit nummer hoorde ik vanavond^ voor het eerst en het ligt lekker in het gehoor. De eerste indruk is ge zellig". Vlaardingen -De CJV-Ba- zuingroep die in 1954 werd op gericht, is wel op een zeer merk waardige wijze tot stand geko- Tot die conclusie komt de huidige dirigent Bram Se bel van de blazers club in het jubileumboekje. Voor Sebel behoort die bizarre ontstaans geschiedenis overigens tot de over levering. Johan van der Snoek weet zich echter exact te herinneren hoe hij er toe kwam om de Bazuingroep in Vlaardingen van de grond te tillen. Het verhaal begint in 1942 als Van der Snoek in het stadje Hagen zoals zoveel Nederlanders in Duitsland te werk wordt gesteld. Daar, in de poort van Sauerland, bezocht hij elke zondag met zo'n dertig landge noten de kerk. „Ik kan me er niet veel meer van herinneren, maar wel van die ene keer. Na afloop van een kerkdienst kwam plotseling een zestal Duitse mannen vanuit een zijdeur het lo kaal binnen. Ze hadden blaasin strumenten bij zich en begonnen tot onze verbazing het Wilhelmus te spelen". De mannen spraken niet en bliezen slechts. Maar Van der Snoek besefte dat zij met hun daad een enorm risico liepen. Ontdek king van het concert had ongetwij feld de toom van de nazi's over hen afgeroepen. Toeval Toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, bleef het voorval in Van der Snoeks hoofd rondgonzen. „Ik had er geen vrede mee dat ik nie mand van hen kende en had kun nen bedanken," zegt hij nu. In 1951 besloot hij terug te keren naar Ha gen en ging op zoek naar de blazers, die behoorden tot de Christlïcher Verein Jung Manner, het equiva lent van de Nederlandse CJV. Hij sprak er met voorzitter Ludwig Link, die bleek het initiatief tot het Wilhelmus-concertje te hebben ge geven- Eenjaar later gaf een groep blazers van de CVJM-Westbund bij toeval een concert in de Grote Kerk van Vlaardingen. Van der Snoek ont moette Ludwig's zoon Friedhold en zij vatten samen het plan op tot een uitwisseling van activiteiten te ko men tussen het CVJM in Hagen en de CJV in Vlaardingen. Zo'n Duits-Nederlandse liaison lag in die tijd nog heel gevoelig. „In het toenmalige bestuur van Liefde en Vrede", herinnert Van der Snoek zich, „is er nogal wat discussie ge weest voordat Duitse jongeren een bezoek aan Vlaardingen mochten brengen". Met Pinksteren 1953 kwam er toch een Posaunenchor (Bazuinenkoor) naar de haringstad en hetzelfde jaar brachten Vlaardingse jongeren een tegenbezoek. Dat was het moment waarop plannen voor een Vlaar dingse blaasgezelschap gestalte kregen. Aanvankelijk werd de Bazuing roep naar het Westduitse voorbeeld gemodelleerd. „Daarmee komen we gelijk bij enkele heikele zaken uit aie begintijd", meent voorzitter Martin van Rossen. De Bazuing roep was onderling flink verdeeld over de meest wenselijke muzikale koers. „Enkele van de oprichters, die nogal recht in de leer waren, vonden dat we ons moesten voegen naar het model van de Westduitse groepen". Daarbij paste het benoemen van een 'chorleiter', aan wiens gezag binnen de groep niet getornd mocht worden. Hij moest repetieavonden openen met een gebed en dan iets voorlezen uit de Bijbel. De oefena vonden moesten, zo meenden de voorstanders van de 'Duitse lijn', ook weer met een dankgebed wor den afgesloten. Anderen vonden dat die structuur niet op de Vlaardingse groep kon worden losgelaten. „Er is echt oe verloos over gediscussieerd", aldus Van Rossen, die ook merkte dat de toenmalige dirigent Wietze Ros kam er weinig voor voelde ook nog eens de rol van 'geestelijk leider' op zich te nemen. Gevoelig Dat dit punt gevoelig lag bij de pril le vereniging mag blijken uit de vele gesprekken en zelfs briefwis selingen die er over werden ge voerd. Tot 1965 bleven hielden problemen en meningsverschillen de Bazuing roep in de greep. Repeteren in een Varkenshokje' en een ledenbe stand in 1965 van drie personen wa ren bepaald geen zaken die deden vermoeden dal de blazers ooit nog eens hun 35-jarig bestaan zouden kunnen vieren. Maar in '65 keerde het tij. Van eerr concertje van het overgebleven trio had een dusdanig wervend karak ter, dat er weer een aanwas aan nieuwe leden kwam. Sindsdien werd bij allerlei gelegenheden in en buiten de stad opgetreden. Nu is de Bazuingroep zelfs zover, dat ze mo gelijkheden ziet om uit te dijen tot een heuse Engelsgetinte Brass Band. Voorlopig is de groep echter vooral bezig zich voor te bereiden op het jubileumconcert dat over morgen, op vrijdag 10 november, in de Rehobothkerk wordt gegeven. Daaraan wordt meegewerkt door het Henry Blaekmonkoor uit Maas sluis en organist Jaap Kronenburg, sw door DO NA LD BAX SchiedamZelfs voor een nie mendalletje, in de vorm van een Schiedamse bevolking vandaag de dag redelijk massaal naar SW kijken. De Schiedamse profs zonder Errol Refos, Dean Gorré en nieuwste aan winst Zier Tebbenhoffdie allen in Leeuwarden met het Olym pisch elftal speeldenspanden zich ten overstaan van vierhon derd toeschouwers echter niet noemenswaardig in. SVV, dat zestien spelers inzette, keek eerst nog tegen een 1-0 achter stand aan, maar boekte tenslotte een zeer gemakkelijke 7-1 over winning, Eigenlijk bood de ontvangst in de bestuurskamer van DHS nog het meeste vertier. Speciaal voor deze gelegenheid was Cees van der Windt, al sinds jaar sn dag be stuurslid van het op 5 november 1919 opgerichte DHS, thuis in het archief gedoken. Dus rolden al snel oude prenten over tafel, zoals de bijna vergeelde zwart-wit kiek van een jeugdelftal van SVV, met onder anderen een piepjonge Piet Ro- meijn en een net zo prille doelman Frans Eijkenbroek. S» «MMS ICSal Sauoma DHS en SW samen op de En passant nam DHS-praeses Koos Kerssemeijer de gelegenheid te baat om voor een van de laatste ke ren z'n gal te spuwen over de oude, houten opstallen. „Nog effetjes, dan zijn we daarvan verlost", biechtte de sympathieke voorzitter eerlijk op. „Er öjn al stopcontacten waar geen stroom op staat, de kraan in het keukentje van de bestuurska mer is gesloopt en de vloer van de kantine begeeft het ook bijna. Het zou leuk zijn als de brand er in sloeg. Hoeven we niks te slopen en beuren we van de verzekering nog een aardig centje. Maar dat moet jev niet serieus nemen". Voetballend stelde de confrontatie, verspeeld in een gure vrieskou, niet bar veel voor. Behoudens de drie Olympische klanten en de vier ge blesseerden (Molenaar, Tol, Loo- vens, Lubukay), verscheen SW met de comjpieteselectie. Hoewel de wedstrijd van het tweede elftal te gen FC Utrecht niet doorging, werd de reservebank niet bevolkt door amateurs uit de B-selectie van Jan van der Velden, maar had trainer Dick Advocaat een tweetal spelers van de landelijke jeugd (Duncan Smit en Brian Mo A-Jok) aan z'n groep toegevoegd. De eerste de beste en trouwens de enige keer dat DHS in de buurt van doelman Eric Tanis (speelde negen tig minuten lang in een korte broek) kwam, was het meteen prijs. Ed Ridderhof speelde terug op Ta- nis, maar had niet in de gaten dat flobert van Gestel er nog tussen stond. Van Gestel, enkele jaren ge leden nog als amateur het rood groene tenue dragend, omspeelde stijlvol Tanis, gleed de bal perfect binnen en voerde daarna een vreugdedans op die deed geloven dat DHS de Europa Cup I-finale had gewonnen. Onbeholpen Lang genieten was er niet bij voor DHS. Virgil Breetveld schoot met z'n linkerbroek enigszins onbehol pen 1-1 binnen, Peter van Velzen benutte een strafschop nadat hij zelf was gevloerd door Gerry Over man (1-2), dezelfde Van Velzen rondde subtiel voorbereidend werk Vlaardingen Jan Kamman, de competitielelder van de KNVB, voor zondag een flink aantal inhaalwedstrijden vast gesteld. Voor de regionale clubs springt het treffen HOVFor- tuna VI er uit Bij winst eigent de Vlaardingse tweede klasser zich de eerste periodetitel toe. Het volledige programma voor zondag luidt: Hennes DVSNeptunus, XerxesSFC, j HO V—Fortuna VI, Hoek van Hollandlens, Excel- sior^OCW, VDLGroene- •weg, Martini tHSC'89, Aeo lus—SW (am), Steeds Hoog- er—DHS en RKWIK—EDS. Vlaardingen De Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie (VRSR) kan zich op een aantal punten niet vinden in de meerja renbegroting. In aansluiting op de brief die de elf Vlaardingse voetbalclubs onlangs verzonden aan de politieke partijen, laat nu ook de VRSR het college van burgemeester en wethouders weten de voorgenomen bezuini ging van 60.000 gulden op het onderhoud van de sportvelden als volstrekt onaanvaardbaar te beschouwen. De VRSR kan voorts niet in stemmen met de voorgenomen verhoging van de sporthaltarie ven. Ook vindt zij het onaan vaardbaar dat er in deze begro ting geen bedrag van 145.000 gulden is opgenomen om de re constructie van het trainings veld in sportpark 't Nïeuwelant uit te voeren. Tevens pleit de VRSR met nadruk voor een zo snel mogelijke bouw van een derde sporthal in Boly-Noord, waaraan volgens de sportraad grote behoefte is, De sportraad spreekt wel haar waardering uit voor het meer in zichtelijk maken van de begro tingscijfers, zoals via de kenge tallen. Zij is wel van mening dat bet prematuur is om op basis van de thans voorliggende cijfers conclusies te trekken. Schiedam Het Nederlands hand balteam doet morgenavond in de Schiedamse Margriethal aan pro motie. De mannelijke Oranje-selec tie van bondscoach Guus Cantel- berg verzorgt eerst om 19.00 uur een gratis training voor de jeugd uit Rotterdam en omgeving. Vervol gens werken de handballers zelf een training af, waarna de sessie om 21.00 uur wordt besloten met een oefenwedstrijd tegen het ,Ridder~ kerkse Satumus'72. van Jerry Cooke (lage voorzet) en Jerry Simons (overstapje) af (1-3), waama Robin van der Laan een een-twee-combinatie met Van Vel zen tot een 1-4 ruststand promo veerde. In de tweede helft, met aan SW- zijde liefst vijf wissels, werd DHS nog verder met de mg tegen de muur gedrukt, maar slaagde het er wonderwel in de schade tot drie verdere tegendoelpunten te beper ken. Jerry Cooke liet vanaf rechts een met links genomen hoekschop rechstreeks indraaien (1-5) en jeugdspeler Duncan Smit scoorde twee doelpunten, die op zich vrij eenvoudig leken, maar die toch aangaven dat deze jongeling er een neusje voor heeft om er op de juiste momenten te staan. Het was voor DHS sneu dat de ei genlijk voor deze wedstrijd aange stelde arbiter Jan de Koster zich op het laatste moment afmeldde. De Koster had met hef leiden van DHSSVV een punt achter zijn loopbaan zullen zetten. Het bestuur van DHS had op passende wijze af scheid willen nemen door hem een vaantje en een bijpassend cadeautje aan te bieden. Dus werd er ver baasd gereageerd toen de Schie dammer Co Gerrets zich meldde om op de fluit te blazen. „Ik kan er ook niets aan doen", aldus Gerrets. „Toen ik vanmiddag thuiskwam, vond ik een briefje in de bus". SVV speelde in de volgende opstel ling: Tanis, Roosa, Rid derhof, Riet- broek Verkaik), Plugboer, Van der Net (Jimmy Simons), Jenv Simons, Van der Laan (Bogarde), Breetveld (Smit), Van Velzen (Mo A-Jok) en Cooke. Schiedam De selectie van het succesvolle SW is vanavond te gast in het sportcafé van Radio BOS/Hoeksche Waard. Plaats van handeling is café 't Centrum aan de Pieter Repelaerstraat 64 te Puttershoek, waar om 20.00 uur met de radio-opnamen wordt begonnen. De verslaggevers Arco Bom- gaars en Freek Schut (voorzitter van NSW) ontvangen manager Bas van den Berg, tot voor kort sportverslaggever bij deze krant, die getuige de aanwezigheid van de spitsen Jos Luhukay, Virgil Breetveld en Jerry Cooke ook voor de microfoon voor de aan val kiest. Schiedam Koos Kerssemeijer is aan z'n laatste maanden bezig als voorzitter van DHS. Kersse meijer, die al 43 jaar lid is van de Schiedamse voetbalclub, treedt" terug zodra de nieuwbouw klaar is en in gebruik is genomen. „Ik heb het weer zés jaar gedaan. Nu zijn anderen aan de beurt", aldus Kerssemeijer. „Toen ik' als voorzitter terugkeerde, heb ik meteen gezegd dat ik zou af treden als de nieuwbouw was ge- realiseert!. Dat moment komt nu steeds dichter bij". Als alles volgens plan verloopt, nemen DHS en WK hun nieu we gezamenlijke accommodatie (clubgebouw en kleedkamers) eind januari in gebruik. Op dat ogenblik ook houdt WK, dat nu al bij DHS traint, het op sport complex Bijdorp definitief voor gezien en trekt het vooralle acti viteiten aan de Schiedamseweg in. Tips voor do» rebrfofc kunt u doorgavon un de «portredafclie van dn» krant, po«- bui 110, 3130 AC VUordlngon. Do «portn»- dalctiela overdag totefontod» bereft baar oo- dar nummor 010-4345209 on In do avonduren onder nummor 0HWO565O9. WOENSDAGS NOVEMBER M Zaalvoetbal: WestwIJWial Vlaardingen: 21.00 Vl aardlr>gen—Blanken burg (d). DONDERDAG 8 NOVEMBER Handbal: 21.00 Nederlands herenteam—Sa turn ua '?2{Margrtethal, Schiedam). VRUDAG10 NOVEMBER Volleybal: 10.45 Holy-HJPV 2 (h). 21-30 Smash'66/3—Shell (h>, 21.00 Hoty—roWlDo 3 (d). 19.45 Hofy 3—Shell (d).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1