Toth wil Nederlandse en Hongaarse PTT 'koppelen' Het Maascollege loopt van stapel Ambacht maakt zelf nieuw verkeersplan Geen privileges voor huisartsen Strenge eisen aan storten afval Sjoelers doen gooi naar kampioenschap VUMIUUNBSDAGBLA9 SCHIEDAM» C8HBANT NIEUWE WATERWEG COURANT Binnenschip ramt auto's Scholieren arti-sjokken voor Unicef Laatste deel Broekpolder wordt bebost JWÈÊm 'Deze oplossing moet zeer serieus worden genomen' Joop Simons haalt groot toernooi naar Schiedam Luiken van stadhuis 'afschuwelijk' Politie pakt winkeldieven WOENSDAG 22 NOVEMBER 1989 PAGINA 13 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066.4350557-sportredactie:4345209. Telefax:010-4349754. Den Haag/Schiedam Als de droom van zakenman George Toth uitkomt, gaat Schiedam een belangrijke rol spelen in de verbetering van het Hongaarse telefoonnet. In Den Haag nam de Schie dammer van Hongaarse komaf gisteren deel aan ver kennende besprekingen over samenwerking tussen de PTT-dochter Nepostel, een Hongaarse handelsmissie en directieleden van de Hon gaarse PTT. Mocht de samenwerking defini tief gestalte krijgen, dan is bet de eerste keer dat de Nederlandse PTT haar know-how beschik baar stelt aan een Oostblokland. Naast het opzetten van nieuwe telefooncentrales leven er bij de Hongaarse PTT plannen voor vernieuwing van het telegraaf- en telexnet De Hongaren toonden 2ich giste ren zeer geïnteresseerd in de kennis, die Nepostel kan leve ren. Nepostel, een volledige dochter van de PTT, is in 1984 speciaal opgericht om armlastige den elders in de stad voortzet". Een verhuizing zou de gemeente goed uitkomen, want de ge meente wd zo snel mogelijk af van de 'horizonvervuilende' Bolssilo. Etalage landen te helpen bij de vernieu wing van hun communicatiesys teem. Het bedrijf verricht deze werk zaamheden niet gratis, maar is wel bereid, haar kennis tegen kostprijs beschikbaar te stellen. Door de nauwe banden met de PTT de stichting Nepostel werd opgericht door de voorma lige president-directeur Leeman kan het bedrijf in principe be schikken over de uitgebreide technische know-how van de PTT. Afhankelijk Financiëel-directeur Eef Bodt van Nepostel toonde zich giste- -ren zeer geïnteresseerd in de Hongaarse wens. Bodt legde uit dat de technische mogelijkheden voor verbetering van het com municatiesysteem schier onbe perkt zijn. Alleen de financiën kunnen een struikelblok vor men. Nepostel is weliswaar een nobele instelling, legde Bodt uit, maar nog net geen charitatieve. Handelsattaché Karoly Györfi gaf tijdens een ontvangst in de Hongaarse handelsmissie aan dat zijn land niet langer afhan kelijk wil zijn van de goedertie renheid van het rijke Westen. Om de technische vernieuwing van de grond te krijgen, stimu leert de Hongaarse regering de oprichting van zogenaamde joint-ventures. Westerse bedrij ven kunnen de kennis aanleve ren, terwijl de produkten in Hongarije zelf worden gemaakt Eenzelfde constructie heeft George Toth in gedachten voor de innovatie van het Hongaarse communicatienet. De kennis moet in grote lijnen uit het Wes ten komen, terwijl de benodigde apparatuur in zijn gedachten in Hongarije wordt geproduceerd. Moet Nepostel de technische kennis en de centrales leveren, George Toth ziet voor het Hon gaars/Nederlandse bedrijf Tri ton een speerfunctie weggelegd in de ontwikkeling en de bouw van de randapparatuur. Telefaxen Toth, die medevennoot is van het Hongaars/Nederlandse be drijfwil de ontwikkeling van de benodigde computersystemen, telefaxen en software in Schie dam ter hand nemen. Op het Lanvas-terreln aan de Burge meester Honnerlage Gretelaan wil de ambitieuze Hongaar voor dit doel het zogenaamde Jumbc Trade Cèntre opzetten. „Als de plannen doorgaan, kan de ontwikkeling een impuls op leveren voor de werkgelegen heid in Schiedam", meent amb tenaar Van Huijgenvoort, die namens de gemeente Schiedam gisteren de eerste besprekingen in Den Haag bijwoonde. Over zijn activiteiten op het Bols- en Lanvasterrein is de gemeente minder te spreken, maar dat neemt niet weg dat de afdeling economische zaken Toths pogin gen met belangstelling volgt, van Huijgenvoort: „Maar je zult begrijpen, dat we liever zien dat meneer Toth zijn werkzaamhe- De Schiedammer van Hongaar se afkomst is vooralsnog niet van plan te verhuizen, waardoor de ontwikkeling van het gebied in een patstelling is verzand. Toth, die via Hongarian International Trading (HIT) in Schiedam een etalage biedt voor produkten van verschillende bedrijven uit zijn geboorteland, heeft hoge verwachtingen van de ontwik kelingen in de communicatie sector in het Oostblok. Net als op het politieke niveau lijkt Hongarije in de technische innovatie van het Oostblok een voortrekkersrol te gaan vervul len. „Als het lukt, liggen er ook mogelijkheden in andere Oost bloklanden", denkt Toth. Vandaag reist het Hongaarse ge zelschap naar Amsterdam, waar medewerkers van Nepostel een rondleiding geven langs enkele telexinstallaties. Vlaardingen Vlaardingen maakt het huisartsen, met alle busbanen en afsluitingen van straten, niet gemakkelijk. Het is de dokters bijna onmogelijk zich te houden aan de regel bij oen spoedgeval binnen een kwartier ter plaatse te zijn. De gemeente is echter niet bereid belemmeringen weg te nemen. De Vlaardingse huisartsen kring zag graag dat haar leden over de busbanen konden rij den en dat obstakels als paaltjes voor de ingangen van straten werden weggenomen. Maar de gemeente is niet van zins aan die wensen tegemoet te komen. Volgens de wegenverkeerswet gelden de voorrechten waar de artsen om vragen alleen voor politie, brandweer, ziekenau to's en andere door de minister van verkeer en waterstaat aan gewezen hulpdiensten. Voor huisartsen mag geen uit zondering worden gemaakt- In overleg met de kring is wel een aantal mogelijkheden bespro ken om auto's van huisartsen herkenbaar te maken voor an dere verkeersdeelnemers. Zo zouden zij, net als kraanwagens en landbouwmachines, een oranje zwaailicht mogen voe ren. Maar rechten kunnen de art sen daaraan niet ontlenen en dus is bet volgens de gemeente ook niet zinvol. Hetzelfde geldt voor een bordje met een aescu- laap-teken op het dak van de. auto. Alleen in geval van een rijverbod wegens smog-alarm zouden huisartsen ontheffing krijgen. Maar dat is niet waar de kring om heeft gevraagd. Schiedam Het binnen schip De Maasvallei heeft gisteren rond het middaguur twee personenauto's op de Buitenhavenweg bescha digd. Tijdens een poging zijn schip de Buitenhaven in te manoeuvreren, raakte de 27- jarige schipper uit Roer mond met de achterzijde twee op de kade geparkeer de auto's. De wagens liepen lichte beschadingen op. Van één van de auto's werd de achterruit verbrijzeld. Schiedam Personeel en leerlingen van rijksscholen- fem eenschap Schravenlant ebben het plan opgevat om voor het goede doel te gaan arti-sjokken. Dit wil niet zeg gen dat de scholieren massaal ,de straat op gaan om de be kende Zuideuropese groente soort aan de man te brengen. Met arti-sjokken wordt bedoeld: artistiek gokken. De Schraven- lanters verkleden zich als kunst werk en lopen in die vermom ming op 21 december een route door de Schiedamse binnenstad. Onderweg zamelen zij geld in voor Unicef. Met deze artistieke wandeling geeft de school invul ling aan de nationale Unieef-ac- tie Kunst voor een kind. De VN- organisatie wil op die manier Nederlandse scholieren betrek ken bij de problemen van jonge ren in de Derde Wereld. Om sponsorgelden in te zame len, worden behalve particulie ren ook bedrijven en instellin- §en in Schiedam en omgeving enaderd. Hun bijdrage wordt beloond met een label dat aan een van de wandelende kunst werken wordt vastgemaakt. De opbrengst komt ten goede aan waterprojecten in Rwanda, een republiek in Oost-Afrika. Vlaardingen De gemeente Vlaardingen wil binnenkort beginnen met het bebossen van het laatste nog niet voor de recreatie 'ingevulde' deel van de Broekpolder. Het gaat om een perceel ten noorden, van de sportvelden en om de grond bij het viaduct over rijksweg 20. Als de operatie is voltooid, zal ruim 200 hectare van de Broek polder zijn beplant met bomen. Alleen het zestig hectare meten de hart van de polder blijft ten minste de volgende vier jaar nog akkerbouwgebied. De gemeente is er niet in geslaagd dat stuk in handen te krijgen. Boer Van Woerden mag er dankzij een vonnis van de pachtkamer in Arnhem voorlopig maïs, kool zaad en andere gewassen blijven verbouwen. Met de bebossing van de polder werd zo'n twaalf jaar geleden een begin gemaakt. In een deel Staan al flinke bomen, op andere plaatsen zijn de stammetjes nog 'iel en kaal. In de laatste twee percelen worden dezelfde boom soorten geplant als elders in de polder. Het gaat voornamelijk om wilgen, populieren, eiken, el zen en esdoorns. Overigens heeft de gemeente Vlaardingen ook minder 'groe ne' plannen met de Broekpolder. In het zuidelijk deel wordt een stortplaats voor verontreinigde grond ingericht, waarvoor de schuilhut van een jagersclub moet verdwijnen. De pacht met de jagers wordt opgezegd. i Wethouder Snoeck onthult hoe het Maasslulsse onderwijs voortaan in hetzelfde schuitje zit: Het Maascol lege... MaassluisHet was voor het Maasslufese onderwijs gister avond in velerlei opzicht een symbolisch moment, daar in de Burgerzaal van het stad huis. Met name de onthulling van de naam van de nieuwe scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, Het Maascollege, door wethouder Liesbeth Snoeck zat vol sym boliek. De onderwijswethouder toonde ouders en aanstaande leerlingen gisteren aan het begin van de eerste van twee voorlichtingsbij eenkomsten een bootje met vier pijpen dat van stapel loopt. Het geeft zowel aan hoever Maas sluis nu is gevorderd met de fusie van het grootste deel van het voortgezet onderwijs als de vaart die achter het plan is gezet. Elke pijp had de naam van één van de fusiedragers meegekre gen: de christelijke lts Caland, de openbare scholengemeenschap Koningin Juliana, de christelij ke Ihno Veldesteijn en de katho lieke lhno De Vliethorst. Samen zitten zijn nu in hetzelfde schuit je dat Het Maascollege heet. Het kwartet gaat met een vwo- top daar is het tenslotte alle maal om te doen geweestvan af het nieuwe schooljaar in au gustus 1990 onder die naam voortaan door het leven. Op de christelijke mavo's In de stad na betekent dit het einde van de middelbare scholen, zoals Maas sluis die jaren heeft gekend. De belangstelling van ouders én kinderen was enorm groot; vooral tijdens het ten doop hou den van de nieuwe school puil den de belangstellenden uit de hele regio de Burgerzaal uit. Zij kregen veel informatie en de meest brandende vraag op de lippen was de identiteit van Het Maascollege, Een school op alge meen bijzondere grondslag zei de mensen niet zo gek veel. Voor Maasland betekent de fusie het definitieve einde van de Vel desteijn (lager huishoud- en nij verheidsonderwijs). Het pand wordt afgestoten. Alle brugklas sers beginnen volgend jaar in het gebouw van de Koningin Julia na, die verder onderaak biedt aan alle havo'ers en vwo'ers. De tweedejaars op lbo-niveau krij gen onderdak in de Caland, ter wijl de bovenbouw van de Ihno'ers les gaat krijgen in De Vliethorst, Vlaardingen Alleen onder strenge voorwaarden wil Vlaar dingen akkoord gaan met een af- valberging in het recreatiege bied De Lickebaert In septem ber schortte de gemeente mede werking op, omdat de provincie de mogelijkheid onderzocht van een tweede grote vuilstortplaats aan de Zuidbuurt. De provincie heeft onder hruk van de ge meente dat onderzoek gestaakt. Vlaardingen stelt duidelijke ei sen aan de stortplaats voor bouw- en sloopafval in De Lic kebaert. De gemeente wil niet opnieuw voor verrassingen wor den gesteld. Enkele ja^en gele den stemde Vlaardingen in met de aanleg van de stortplaats, waar alleen schoon bouw- en sloopafval terecht zou komen. De provincie bepaalde later ech ter dat schoon bouw- en sloopaf val toch niet bestond en dat er dus geen bezwaar tegen kon be staan om er ook licht vervuild bedrijfsafval te accepteren. Dat was een bittere pil voor de ge meente. De stort zou volgens de oor spronkelijk plannen na tien jaar worden gesloten en keurig wor den afgedekt. De heuvels die daardoor ontstonden, pasten mooi in het recreatiegebied. Zo konden er een skihelling en een fietscrossbaan worden aange legd. Nu spreekt de provincie echter van een stortperiode van tussen de negen en achttien jaar. De gemeente wil daar niet aan. Vlaardingen meent dat het afval alleen per schip of per spoor mag worden aangevoerd. Aanvoer per vrachtauto zelfs als dat tij delijk zou gebeuren, omdat de verbreding van de spoorbaan niet op tijd klaar zou zijn wordt onaanvaardbaar ge noemd. De stort zou op z'n hoogst twaalfeneenhalf jaar geopend mogen zijn. Ten slotte zal de ge meente de provincie meedelen dat niet opnieuw een verrui ming van net begrip bouw- en sloopafval' zal worden geaccep teerd/ Vlaardingen Een werkgroep van ondernemers en bewoners heeft een nieuw plan gemaakt om de al jaren slepende verkeersdiscussie in Vlaardinger- Ambacht te doorbreken. Het plan is een variant op de 'lus' die de gemeente in de wijk wil aanleggen om automobilisten zo ver te laten omrijden, dat ze lie ver een andere route kiezen. Met de nieuwe voorstellen zegt de werkgroep tegemoet te ko men aan zowel de eisen van de gemeente, als die van de meeste bewoners en de middenstand. Een deel van Ambacht houdt echter vast aan de oorspronkelij ke lus, Dat plan biedt meer ga ranties: het is goedgekeurd dood de gemeenteraad en kan dus meteen worden uitgevoerd. Over de nu aangedragen alter natieven moet de politiek eerst weer langdurig vergaderen. De politiek staat desondanks niet onwelwillend tegenover het plan van aanpak dat de werk groep Vlaardinger-Ambacht Centrumgebied morgenavond voorlegt aan de raadscommissie verkeer en vervoer. Mogelijk houdt die sympathie verband met de noodkreten van ondernemers in de wijk. Wordt het verkeer in Ambacht op de verkeerde manier nog verder aan banden gelegd, dan voorziet Van der Kooij grote problemen met het voortbestaan van zijn automobielbedrijf. Jan Ander son (van de Cency-drogisterijen) heeft al gedreigd met juridische stappen, mocht de wijk nog on toegankelijker worden voor zijn leveranciers. Snelheidsbeperkende maatrege len en het instellen vans een be perkt éénrichtingsverkeer zijn volgens de werkgroep net zo ef fectief om Ambacht voor door gaand verkeer onaantrekkelijk te maken als de lus van de ge meente. Die lus loopt via de Ke- thelweg, het Emaus, de Voor straat en de Rozenlaan. Verder wordt gepleit voor twee 'bussluizen', één aangepaste sluis op de plaats van de huidige {de kruising van de Anthony Knot- "tenbeltsingel en de Rozenlaan) en één op de hoek van de Ke- thelweg en de Anthony Knot- tenbeltsingel. Het verkeer wordt op die manier beter over de wijk verspreid, meent de werkgroep. Aanvullende maatregelen zijn een rotonde bij het Narcisplein die toegang geeft tot de nu af gesloten Goudsesingel en een rotonde bij plein Emaus, op de kop van de Prins Bernhardlaan. Om de Oranjebuurt beter te ont sluiten zou ook bekeken moeten worden of het Landje van Char- don voor het verkeer moet wor den opengesteld. Een ander belangrijk onderdeel van het plan is een betere afstel ling van de verkeerslichten op de kruising van de Burgemees ter Heusdenslaan en de Verka- desingel. Tussen de regels door levert de werkgroep, waarin ook een architect een een verkeers- deskundige zitten, felle kritiek op de gemeente Vlaardingen. Die is bij de opstelling van het verkeersplan voor Ambacht nooit uitgegaan van rationele, technische overwegingen, maar van politieke belangen. Uit verkeerskundig oogpunt zijn maatregelen als net afsluiten van het Emaus nooit nodig ge weest. Begin jaren tachtig voor spelde de dienst Gemeentewer-. ken al dat de extra verkeersbe lasting in de smalle straten van Ambacht tot grote problemen zou leiden. De werkgroep maakt tevens duidelijk dat de nu voor gestelde oplossing zeker niet vrijblijvend is en 'zeer serieus' moet worden genomen. Anders worden harde acties door bewo ners en winkeliers niet uitgeslo ten. wisselI Joop Simons, de man achter de kampioenschappen, wil desjoel^port In Schiedam populair maken. SchiedamOnder auspiciën van de ANS (Algemene Ne derlandse Sjoelbond) worden zaterdag in Schiedam de Open Sjoelkampioenschap pen gespeeld. De organisatie van het toernooi is in de han den van sjoelvereniging De Erker, die al zo'n drie jaar in het gelijknamige gebouw haar competitiewedstrijden speelt t „Het feit dat sjoelvereniging De Erker is aangesloten bij de Nederlandse Sport Federatie betekent dat qoelen allang geen huis-, tuin- en keuken spelletje meer is", zegt Joop Simons, voorzitter en oprich ter van de club. „Sjoelen is nog steeds een vrij anonieme sport, maar vergeet niet dat de ANS al elf jaar bestaat. In Nederland bedrijven zo'n vierduizend mensen deze sport". Simons, die wegens zijn invalidi teit is aangewezen op een rol stoel, is er de man niet naar thuis achter de plantjes te zitten. „Na achttien jaar in het bestuur van de Schiedamse invalidensport- club De Ooievaars te hebben ge zeten en er allerlei sporten te hebben beoefend, vond ik het gezien mijn leeftijd welletjes. Maar ik ben nu eenmaal geen binnenzitter, dus ik zocht mijn heil ergens anders". Drie jaar geleden richtte hij de sjoelvereniging op. „Een ideale spon voor invaliden. We hebben nu zesentwintig leden die van avond, zoals iedere woensdaga vond in een onderlinge compe titie tegen elkaar uitkomen. Door de leeftijdverschillen, ons jongste lid is twaalf jaar en het oudste drieënzeventig, spelen we in verschillende klassen. We doen regelmatig mee aan de se lectiewedstrijden voor de natio nale kampioenschappen". Dat heeft, bekent hij niet zonder trots, De Erker al enkele kampi oenen opgeleverd. De man die zaterdag de algemene leiding heeft, wil met het toernooi de sioelsport in Schiedam populair der maken. „Het belooft een suc ces te worden. Waar we op hon derd inschrijvingen rekenden hebben we nu al tachtig aanmel dingen binnen. Er zijn zelfs mensen bij die uit Brabant, Zee land en Limburg komen. Als we een voile bak hebben, ben ik in ieder geval dik tevreden". Vlaardingen De frisse kleuren waarmee de lui ken van het Vlaardingse stadhuis onlangs zijn op geschilderd, komen niet bij iedereen even smaak vol over. Een inwoonster van de voormalige ha- ringstad heeft zich bij de gemeenteraad beklaagd over het 'afschuwelijke' rood, geel en blauw dat over het verschoten groen is aangebracht. Volgens de gegriefde Vlaar dingse voegt deze verfbeurt alleen maar een dimensie toe aan het 'vieze, gore, vuile en onaantrekkelijke' imago dat de stad naar haar smaak al heeft. B en W zijn het niet eens met deze kritiek. De ei kehouten luiken waren door looizuur zodanig aangetast, dat behandelen met blanke vernis niet meer mogelijk was.. Dus werd gekozen voor nieuwe luiken met de oude stadskleuren erop. Monu mentenzorg in Zeist vond het trouwens een prima idee, voegt het stadsbestuur er ter verdediging nog aan toe. Vlaardingen Een man en twee vrouwen, afkomstig uit Rotterdam en Hellevoetsluis, waren er gisteren bij toen zij zich met 3300 gulden aan gestolen kleding uit de voeten probeer den te maken. Het trio werd in de kraag gevat in de Kuipershof, waar de politie een man in de gaten hield omdat hij zich verdacht gedroeg. Toen twee vrouwen met de man in een auto wilden stappen, grepen postende rechercheurs in. In dë auto lagen tassen met kleding en' schoenen. Die spullen hadden zij gestolen bij C A, de Hema en Foxy Fashion, bekenden de dam mes. Het drietal (18,24 en 27 jaar. oud) werd in de cel gestopt. 7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1