Plan voor lokale omroep Maassluis Haven onder de hamer WD geeft voorrang aan verkoop huizen 'Verdachte slachtoffer persoonsverwisseling' CD A-lijst voldoet aan eisen van Van der Velde Stolker treft niette vermurwen raad Van Hemert blijft toch nog even VLAAR0IN6S DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEE COURANT Lij sttrekker heeft weinig ambitie M.C. Edelman, grondlegster bibliotheek, overleden Aanvraag ingediend bij Commissariaat voor de Media Fietser geschept Wan weigert ademanalyse EÏS d'i Financiële steun voor peuleropvang ÉBÉB ■Ml MUM WOBNIfEG ^e~ HaVen5^raa* *^131 BC Vlaardingen. Postbus 4008.3130 KA Vtaardingen. Telefoon: 010-4343229.4352066.4350557-8Dortredactie: 4345209. Telefax-010-4343754" DINSDAG 5 DECEMBER 1389 PAGINA 11 VIaardingen De selectiecom missie van het CDA heeft bij het opstellen van de kandidatenlijst ernstig rekening gehouden met de voorwaarde die de nieuwe lijsttrekker, Arjen van der Vel de, had gesteld. De voorwaarde luidde, dat er een dikke streep moest worden gezet onder de re cente conflicten binnen de partij. Van der Velde wilde alleen aan voerderzijn van een nieuw, ver jongd CDA dat de politiek zake lijk benadert. Eigenlijk had Van der Velde niet eens veel .ambitie om raadslid te worden; laat staan het CDA bij de komende verkiezingen aan te voeren. Vier jaar geleden Het hij zich schrappen van de lijst en nog steeds heeft hij weinig zin om mee te doen aan verhitte dis cussies, zoals die dikwijls in de Vlaardingse raad worden ge voerd. Hij voelt niets voor gere detwist, „waarbij het kennelijk de bedoeling is als laatste in de rij een gevatte opmerking te ma ken". In elk geval moest het CDA, dat in december 1988 in de affaire- Van Roon hopeloos verdeeld raakte, een ander gezicht krij gen, vond Van der Velde, Hij wilde geen leiding geven aan een fractie die nog de sporen van conflicten droeg. Voorwaarde „Toen de selectiecommissie mij vroeg of ik lijsttrekker wilde worden, heb ik gezegd: oké, ik wil dat wel, maar alleen op voor waarde dat er een ploeg wordt samengesteld die een eenheid kan vormen. Er moest een streep worden gezet door ambities en frustraties". Van de Velde begrijpt waarom de selectiecommissie onder voorzitterschap van Wim Poels voormalig CDA-raadslid in Schiedam -hem benaderde om de christen-democraten aan te voeren in de verkiezingsstrijd. aten zijn ae afge lopen^ twee jaar al zo beschadigd Andere kandidaten z geraakt, dat zij niet meer in aan merking komen. Zij zijn alle maal op de een of andere manier betrokken geweest bij de con flicten binnen de fractie. De selectiecommissie moest zich bovendien houden aan het door de CD A-leden in juni van dit jaar aanvaarde beginsel dat frac tieleden in het algemeen niet langer dan twaalf jaar in de raad mogen zitten. Die regel kostte bij voorbeeld Maarten vermeer zijn plekje op de lijst en maakt een te rugkeer van Cees Bot in mei 1990 onwaarschijnlijk. Omgooien De leden kunnen 14 december tijdens een besloten vergadering in de Ichtuskerk de lijst nog om gooien. „Maar dat is in het CDA geen gewoonte", weet de nieuwe lijsttrekker. „Hooguit worden plaats vier en vijf nog omgewis seld of zo iets, maar de hoofdlij nen van het voorstel worden meestal gehandhaafd". (TIk kan mij", vertelt Van der Velde, „echt wel leukere dingen bedenken dan zitting hebben in de gemeenteraad. Ik heb het al druk genoeg: er ligt al een hele stapel boeken op me te wachten en die wordt steeds maar hoger. Dus als de partij straks zegt, wij vinden mevrouw Baris de beste lijsttrekker om maar iemand te noemen dan zal ik mee ap- plaudiseren. Maar als ik eenmaal een taak op mij heb genomen, dan zet ik mij daar ook voor in. Dat zal wel met mijn calvinisti sche achtergrond te maken heb ben". Vlaardingen De voorma lige directrice van de Vlaar dingse gemeentebiblio theek, mevrouw M.C. Edel man, is zondagmorgen op ?3-jarige leeftijd in het Holy-ziekenhuis overleden. Zij werd daar sinds 9 okto ber verpleegd. Mevrouw Edelman leed aan suiker ziekte en epilepsie De uit Rotterdam afkomsti ge Miep Edelman kwam in 1958 naar Vlaardingen om het bibliotheekwerk op po ten te zetten. Dat was hard nodig, want op het ministe rie tn Den Haag werd de Vlaardingse bieb in die jaren beschouwd als een 'crepeer- gevaT. Dankzij haar daadkracht slaagde de Rotterdamse erin, van de noodlijdende Vlaardingse leeszaal een drukbeklante bibliotheek te maken. Tussen 1958 en 1978, het jaar waarin zij met vut ging, groeide het aantal le den van 1734 naar 28-930. Het personeelsbestand groeide evenredig mee, van vijf naar47 medewerkers. Bij haar afscheid liet me- vrouw Edelman haar opvol ger John Lamens een goed lopend bedrijf na met ver schillende filialen, een fono- theek, een wisselbibliotheek voor bejaarden en een schoolmediatheek voor het basisonderwijs. Het centrale gebouw in de Fransenstraat, in 1966 op haar initiatief ge bouwd, was toen al veel te klein voor de grote en zorg vuldig opgebouwde boeken collectie. John Lamens herinnert zich •Miep Edelman als een 'enorm sterke persoonlijk- Beid', die door haar wils kracht en inzet een onuit wisbaar stempel heeft ge drukt op het Vlaardingse bi bliotheekwerk. Lamens: .„Behalve dat ze goed kon or ganiseren, was ze ook een uitstekende bibliothecares se. Ze heeft ontzettend veel mensen aan de juiste boeken geholpen en scholieren en studenten die met proble men zaten er doorheen ge sleept". Bij haar afscheid van de bibliotheek werd mevrouw Edelman be noemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Haar stoffelijk overschot wordt vrijdag om elf uur ge cremeerd op de Beukenhof 'in Schiedam Gasfornuizen Speciale sen bieding! Bettend merk gasfornuis nfeuw met Glveg-fceurmerft, kompleet met 4 kook branders, thermos taat, ovenverlichting, grill, lade en atdekptaat Kookplaten vanaf fcfcO»" Verder elie bekende merken met hoge kortingen!! !i Een gastoesta koop: u toch bij -een vakman? Erkend installateur I 'Maassluis Een in woonster van Vlaardin gen wil in buurgemeen te Maassluis een lokale omroep oprichten. Initi atiefneemster B. Hors- meijer heeft haar plan nen voorgelegd aan het Commissariaat voor de Media. Het Maassluisse college van B en W heeft afwachtend gereageerd op de plannen van de Vlaardingse die binnen kort naar de Eerste stad aan de Waterweg ver huist. Ervaringen in Schiedam Vlaardingen hebben geleerd, dat de financiële steun van de ge meente onontbeerlijk is om een omroep van de grond te tillen. Indien het Commisariaat voor de Media toestemming gc voor de omroep, dan ïs het ge meentebestuur wel bereid zich over een subsidieaanvraag te buigen. Vooralsnog is het echter de vraag of Maassluis in navol ging van de Waterweg-buren enkele tienduizenden guldens ir een nieuw lokaal medium wil in vesteren. Het commissariaat adviseert de minister van WVC. Voordat het orgaan, dat eerder dit jaar uitge breid in de belangstelling stond door de perikelen rond de com merciële televisiezenders Vero- nique en TV 10, een lokale zendmachtiging verleent, moet de aanvrager aan een aantal ei' sen voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat de omroep voldoende repre sentatief is voorde verschillende stromingen in de plaatselijke sa menleving. In de praktijk bete kent dit doorgaans dat maat schappelijke groeperingen van diverse pluimage in het bestuur van de stichting zijn vertegen woordigd. Gemeentevoorlichtster Lelia van der Tak vindt het initiatief van Horsmeljer de moeite van het bestuderen waard.„Het kan een verrijking voor het plaatse lijke nieuwsaanbod betekenen. Het zou vooral leuk zijn als zo'n medium wordt gebruikt door de plaatselijke gemeenschap". De voorlichtster denkt wel dat er kwaliteitseisen aan de nieuwe club moeten worden gesteld, „Als het initiatief doorgaat, moet het natuurlijk wel een goede lo kale omroep worden. Ik denk dat we moeten oppassen voor amateurisme". Schiedam Een 35-jarige fiet ser ts gisteravond rond half zes op de verbindingsweg tussen de Scheepvaartweg en de Kerkweg in Schiedam geschept door een auto. Hij raakte lichtgewond. De bestuurder van ae auto ver klaarde door de mist én de slech te markering op het wegdek in een bocht per abuis rechtdoor te zijn gereden- Op dat moment doemde de fietser op voor zijn motorkap. De automobilist kon niet meer tijdig remmen. Vlaardingen Hoewel de Vlaardingse politie vaststelde dat een 61-ja automobilist onder invloed «m alcohol ver keerde, weigerde de man gister avond een ademanalyse. Tegen zevenen had hij zijn. wagen in een sloot naast de Broekpolder weg gereden. Omdat de man al eens bij een eerdere aanhouding een ademtest had afgewezen, nam de politie zijn rijbewijs In beslag. Tevens werd hem een rij verbod van twaalf uur opgelegd. '.i; vyf. De haven zoals de Vlaardingse kunstenares Conchl Rulgrok-Zabala die ziet. Vlaardingen'Een exclusief en authentiek Vlaardings kerstge- schenk...' Met die wervende tekst hoopt het Visserijmuseum zaterdag 16 december een groot aantal bezoekers naar de West- havenkade te lokken. Daar wordt 's middags een kunstvei ling gehouden van werk van elf beeldend kunstenaars uit de stad. Tien van hen zijn amateur- schilders. Het bijzondere aan die veiling is dat alle veertien werkstukken betrekking hebben op de haven. De schilderijen zijn destijds ge maakt in het kader van de actie Rond de haven. Op initiatief van de belangenvereniging 'De Ha ven Rond' werd in mei een schil der- en tekenwedstrijd uitge schreven. Directe aanleiding daarvoor was de opening van de tentoonstelling over Vlaggetjes dag in het museum. De kunstwerken, die kunnen worden onderverdeeld in olie verfschilderijen, aquarellen, gouaches en tekeningen, worden onder het toeziend oog van een notaris bij opbod aan de man ge bracht. De opbrengst van de veiling, die om vier uur begint, komt voorde helft ten goede aan het museum, terwijl de belangenvereniging de andere helft mag spenderen. Maassluis De WD wil een deel van de gemeentelijke wo ningvoorraad aan particulie ren verkopen. Dit voorstel lan ceerden de liberalen gisteren tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma 1990- 1994. Het plan karakteriseert de opstelling van de kleinste coalitiepartij die de rol van de lokale overheid de komende ja ren wil terugdringen. Naast de verkoop van gemeentewonin gen streeft de politieke partij naar afslanki ng van het ambte naren bestand. De verwezenlijking van het verkiezingsprogramma trach ten de liberalen de komende vier jaar opnieuw vanuit het regeringspluche te bewerkstel ligen. Met het voorstel een 'col lege op zo breed mogelijke ba sis' te formeren, pleiten de libe ralen voor voortzetting van het huidige afspiegelingscollege met CDA en PvdA. Het voorstel tot de verkoop van huurwoningen gaat lijnrecht in tegen het beleid dat PvdA-wet houder Anton Wustrow (volks huisvesting) voorstaat. In de nota Bouwen en Beheren, waarin de wethouder zijn visie op de toekomstige volkshuis vesting laat schijnen, klinkt een pleidooi door voor het uit breiden van het aantal goede en betaalbare huurwoningen. In tegenstelling tot haar beoog de coalitiepartner riet de VVD grote voordelen in de verkoop van gemeentelijke huurwonin gen. Volgens de liberalen kan door de maatregel de wens van veel huurders een eigen wo ning te bezitten in vervulling gaan. Bijkomend voordeel is dat de verkoop het gemeente lijk woningbedrijf de benodig de middelen verschaft om on derhoud en renovatie van de resterende woningvoorraad ter hand te nemen. „Reeds jaren geleden hebben wij om een onderzoek ge vraagd", vertelt fractieleider John Scheerstra. „De PvdA heeft duidelijk geen zin in dit voorstel, maar met steun van het CDA heb ik er alle vertrou wen in, dat de haalbaarheid van het plan wordt bekeken". De WD pleit ook voor verdere uitbreiding van het aantal koopwoningen. Doordat er tus sen de Roerdompstraat en de Uiverlaan geen belangstelling voor de beoogde kantoorbouw bestaat, kan het gebied volgens de WD worden benut voor vrijstaande woningbouw in de koopsector. Opvallend san het WD-pro- gramma is, dat de partij geen grootscheepse investeringen bepleit. „Wij hebben geen be hoefte aan loze beloften", ver klaart Scheerstra. „Voor inves teringen ïn de haven en de Steendijkpolder zijn al miljoe nen nodig. Die gelden moeten we eerst maar eens in het be staande gemeentebudget zien te vinden Vlaardingen WD'er Jan van Hemert is teruggekomen op zijn besluit om terstond zijn zetel in de Vlaardingse ge meenteraad op te geven. Hij blijft nog aan tot februari of maart. Pas dan zal hij, bij wijze van uitgesteld protest, zijn zetel ter beschikking stellen. Jan van Hemert, op het ogen blik vice-voor2itter van de li berale fractie, duikelde vorige week op de beslissende leden vergadering naar een negende plaats op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Ontgoocheld meldde het in on genade gevallen raadslid dat hij deze degradatie niet anders kon opvatten dan als een sig naal dat hij als raadslid niet goed functioneert Hij kwam tot de slotsom dat hij maar be ter meteen kon opstappen. „Onder zulke omstandigheden ga ik niet nog eens vijf maan den in de raad zitten zei hij toen. Na 'rijp beraad' heeft Van He mert besloten, toch nog maar even zijn werk als volksverte genwoordiger te blijven doen. Hij heeft daarvoor twee rede nen: „Als ik nu opstap, zeggen ze: dat doet-ie met een kwaaie kop. En zo ligt het voor mij niet In de tweede plaats zou een an der Lenie van Halteren hals over kop voor me moeten invallen. Dat vind ik niet ver antwoord". Van Hemert wil ook niet de zelfde weg bewandelen als ex- afdelingsvoorzitter Lou Maas, die zich ogenblikkelijk van de kandidatenlijst liet schrappen nadat tegen zijn zin fractie voorzitter Georges Neijssel toch weer op een verkiesbare plaats was gezet Van Hemert is vérre van blij metzijn negende plaats, maar ziet niet langer re den om zich terug te trekken. Het raadslid zegt, na de voor hem ongelukkig verlopen le denvergadering, bedolven te zijn onder sympathiebetuigin gen. Met telefoontjes en bloe men betuigden tal van raadsle den uit verschillende fracties hun medeleven. „Wethouder Arij Maarleveld kwam per soonlijk een bloemstuk bren gen met een kaartje eraan: 'rechtvaardig is anders'. En op een receptie zei een mevrouw tegen mij: meneer Van He mert, u bent gewoon wegge- Rotterdam/Schiedam Hij had vast gerekend onmiddellijk op vrije voeten te worden gesteld, de 21-jarige Schiedammer die gisteren voor de Rotterdamse rechtbank stond op verdenking van een gewapende overval op uitzendbureau De Schiestreek aan bet Dr. Wibautplein. „Ik be grijp hier niks van", stamelde hij toen hij hoorde, dat de rechtbank het verzoek van zijn raadsman afwees. „Ik ga hier gewoon door de grond, joh!" Officier van justi tie mr. C.M.P. Flint-van Noort eiste anderhalf jaar gevangenis straf, met aftrek van voorarrest. Drie getuigenissen voerde de aanklager aan om te bewijzen dat de Schiedammer op 23 juni de eigenaar van het uitzendbu reau een pistool op de borst had gedrukt en hem 29.000 gulden afhandig had gemaakt. Maar van de drie getuigen had er één zijn verklaring ingetrokken. De andere twee waren niet honderd procent zeker, dat de man die hen bij de confrontatie werd ge toond ook inderdaad de dader was. De Schiedammer had bovendien een alibi. Hij had op die 23-ste juni zijn zus geholpen bij wie een dressoir en een bankstel werden bezorgd. Twee getuigen hadden dat bevestigd en de verdachte kon bovendien de orderbonnen van de leverancier tonen. Maar officier Flint trok de waarde van die bonnen in twijfel. „Of de goe- deren ook inderdaad die dag zijn afgeleverd blijkt daaruit niet". Envelop Op 23 juni, om een uur of elf, kwam een man het kantoor van het uitzendbureau binnen, vlak nadat de eigenaar geld was we zen halen. Een lange man, tussen de 25 en 27 jaar oud, met een smal gezicht, spitse kin en don ker haar in een staartje, zo had den getuigen hem omschreven. En die omschrijving was ten minste gedeeltelijk van toepas sing op de 21-jarige Schiedam mer die gisteren terechtstond. De overvaller had een sjaal voor zijn gezicht gedaan, met een pis tool gedreigd en de eigenaar ge sommeerd al het geld in zijn wit te tasje te doen. „Nee, ook watje in je zakken hebt", had de man gezegd, toen de eigenaar wat kleingeld uit de kas in de tas stopte. En toen kwam uit de bin nenzak de envelop met het geld tevoorschijn. Bij uitzendbureau De Schie streek zaten op het moment van de overval twee mannen op een bankje twee te wachten. „Kijk eens wie we daar hebben! Wat doe jij hier", had een van de twee gezegd, toen hij de overvaller binnen zag komen. En die getui ge was zeer indringend ver hoord door de Sehiedamse poli tie. Toen politie de naam van de Schiedammer noemde, die hij kende uit jongerencentrum Al- ladin, had de getuige ja geknikt. „Om van het gezeur aan mijn kop af te zijn", zei hij later, toen hij bij het verhoor door de rech- ter-commissaris zijn verklaring^ weer introk. De verdachte zéi,> dat hij wel gek zou zijn geweest, om op 23 juni een overval te ple-* gen. Hij had juist twaalf maan-' den achter de tralies doorge-I bracht wegens een aantal inbra ken. „Ik wist van het bestaan van dat hele uitzendbureau niet af". Pittig Hoe het openbaar ministerie er toe kwam om hem de overval in de schoenen te schuiven begreep hij niet. „Ik ben geen lieverdje, maar ik ben niet in staat tot een gewapende overval. Misschien zou je dat denken op grond van mijn uiterlijk, maar kijk eens^ wat er in mij zit", zei hij drama tisch. „Er wordt alleen maar ge keken naar alles wat tegen mij is. Ik begrijp er geen bal van". Mr. J.M.L.I. van Hommerich, de raadsman van de verdachte, kwam tot de conclusie dat er sprake moest zijn van een mis verstand. „Misschien een per soonsverwisseling", veronder stelde hij. „Er is maar een getui ge die, bij het derde verhoor, een belastende verklaring geeft, maar die is hem door de politie ontfutseld. Dat is een pittig ver hoorde geweest", vond Van Hommerich. „Die man is ge woon onder druk gezet Op de dag van de overval verklaarde hij nog: „Er kwam een mij onbe kende man het uitzendbureau binnen..." Van Hommerich vond dat de rechtbank zijn cliënt, die al twee maanden in hechtenis heeft ge zeten, meteen in vrijheid moest stellen. Maar de rechtbank oor deelde, dat de verdachte in de gevangenis moet wachten op het vonnis, dat op 18 december wordt uitgesproken. Gedeputeerde Loudf Stolker (links) probeerde Maaslandse gemeenteraad gisteravond vergeefs op andere gedachten te brengen. Maasland Gedeputeerde Lou- di Stolker is er niet in geslaagd de Maaslands gemeenteraad op andere gedaenten te brengen over het transportcentrum. „Als er iets omstrtden is, kan zo'n overleg heel nuttig uitpakken, maar ik heb n. 't het idee dat de standpunten i gewijzigd", concludeerde Sw ker gisteren na een gesprek van een uur. In juni stemde de Maaslandse raad met zeven stemmen tegen en zes voor, tegen de komst van het in de Oude Campspolder- Zuïd geplande transportcen trum. Die kleinst mogelijke meerderheid van de raad wees een door het provinciebestuur voorgestelde eenmalige open breking van de Wet Midden- Delfland van de hand. Na het pleidooi ten gunste van die locatie door Stolker bleek er bij geen der raadsleden aanlei ding te zijn het ingenomen standpunt te herzien. Dit zal dinsdag 19 december, als de door de provincie voorgestelde streekplanherziening ten gunste van het transportcentrum in de raad komt, nog eens worden be vestigd. De stemming zal dan op nieuw, als de raad volledig is, in het nadeel van het transportcen trum uitvallen. Stolker benadrukte gisteravond nog maar weer eens bet meer derheidsstandpunt van GS. De Oude Campspolderder-Zuid heeft de voorkeur boven alle al ternatieven. Omdat die polder beschermd is door de recon structiewet Midden-Delfland, bracht Stolker wat 'wisselgeld' mee naar Maasland. In het aan grenzende gebied zou zo'n 35 tot 50 hectare aan de glastuinbouw worden onttrokken, zodat er grasgebied voor terug komt. Ondanks de weerstand in Maas land blijft gedeputeerde Stolker optimistisch- Zij verwacht dat de eerste paal voor het transport centrum in 1992 de grond in kan. Schiedam De gemeente Schiedam gaat 65.000 gulden beschikbaar stellen voor zogenaamde voorschoolse opvang van allochtone kinde ren in de wijk Nieuwland. Aanvankelijk stond het honoreren van deze wens pas ergens in de komende jaren op het begrotingsbjstje van de gemeente. Het Samenwerkingsorgaan Onderwijsvoorrangsproject Schiedmn heeft een notitie opgesteld om een aantal activiteiten te ontplooien voor peuters van migranten-gezinnen. Het gaat erom de tweetalig heid van deze kinderen te bevorderen, om het stimuleren van deel name aan peuterspeelzalen en om het geven van cursussen aan de ouders die hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving moeten vergroten. Het betekent dat drie projecten zijn uitgedacht, waarbij het gaat om het spellen thuis, kinderopvang tijdens ouderlijke activiteitenen om het starten van een interculturele kinderopvang in Nieuwlana. Wat het college van B en W betreft zou huisvesting (in een schoolgebouw) en deze manier van onderwijsvoorrang in ieder geval vijfjaar moge lijk moeten worden gemaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1