Wagenbewoners voor het blok Archeologen vinden restant stenen dijk mi mm \m Informatiedagen voor migranten De Nie volgt Keijzer op iwi: 'Een tientje is niet echt onwijs veeP i 'zwëfm 'iiiiü m§ CDA Schiedam komt met Turkse kandidaat Gemeente heeft geen alternatief voor Spaland V1AAR0INBS OABBLAB SCHIEDAMS! COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Scholieren reageren gelaten op regionale actie SSSSmsss«li ÊasÊSÊ Hans Ploeg officieel directeur Belaagd door 'oude bekende' 'Koningin moet zaak-Boejharat onderzoeken' Gymnasium in 1990 weer bij de tijd U wilt uw spaargeld carrière laten maken. Bij de Verenigde Spaarbank loopt de beloning in de papieren. Gaslek onder vloer woonkamer Bomen worden versnipperd «nmiwEG Regionale redactie: Brede Havenstraai 6.3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008,3130 KA Gaardingen. Telejoon: 010-4343829."'^2^4350557-sportredactie: WOENSDAG 6 DECEMBER 1989 PAGINA 13 4345209. Telefax: 010-4349754. Schiedam Op uit drukkelijk verzoek van staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) gaan bewoners van het wa genkamp aan de Schie in januari opnieuw met de gemeente Schiedam pra ten over hun verhuizing naar Spaland. Heerma kon de kampbewoners gisteren slechts met de grootste moeite tot dit overleg bewegen. De circa 35 gezinnen, die het zwaar verouderde kamp Hof van Cyrene bewonen, willen niet naar Spaland. Bovendien wantrouwen zij de gemeente. Die lapt volgens ben iedere vorm van inspraak aan de laars, In een eerder gesprek met de ge meente, in mei, werden de drie voor kleine wagenkampen gere serveerde plaatsen in Spaland 'voorlopige' locaties genoemd. De wagenbewoners zouden ruimschoots gelegenheid krijgen, er hun zegje over te doen. Twee weken geleden echter kreeg een delegatie van het kamp lot hun verbijstering op het stadskan- loor te horen dat het om de defi- nitieve plaatsen voor de nieuwe kampen ging. „Dat was natuurlijk omdat de i staatssecretaris binnenkort op bezoek zou komen", analyseerde Cathrien Lam namens de bewo- t ners die onverwachte zet van de gemeente. Lam zinspeelde daar- mee op het dreigement van de staatssecretaris en provinciaal bestuurder Loudi Stolker, dat de overheid zelf de knoop zou door hakken als Schiedam tijdens het bezoek geen concrete plannen zou overleggen. Gemaand Rijk en provincie hebben de ge-; km Staatssecretaris Heerma moest praten als Brugman om de wa genbewoners te bewegen op nieuw met de gemeente Schie dam rond de tafel te gaan zitten. meente herhaaldelijk gemaand de Hof van Cyrene te ontruimen en elders in de stad nieuwe standplaatsen aan te leggen. Vo rig jaar al liet Heerma doorsche meren,dat de maatvol was. Spaland is volgens de Schiedam - se wethouders Zijdeveld en Haf kamp de enige geschikte locatie voor nieuwe woonkampen. De bewoners willen daar niet heen, omdat zij de kwaliteit van het havenslib waarmee de wijk is opgespoten niet vertrouwen. Bo vendien wil de gemeente twee kleine kampen aanleggen aan weerszijden van een singel. De kampbewoners willen even wel niet worden gescheiden, maar liever bij elkaar blijven. Zij hebben in het verleden in totaal 27 alternatieve locaties ge noemd, maar geen van hun. voorstellen werd goedgekeurd. Verder ruziën over het verleden heeft volgens staatssecretaris Heerma en gedeputeerde Stol- ker geen enkele zin. Dat de wa genbewoners bij elkaar blijven op één groot kamp is volgens Heerma uitgesloten: „Die moge lijkheid heb ik niet in de aanbie ding". Het overheidsbeleid is ge richt op de aanleg van kampen met maximaal vijftien stand plaatsen. Daarop zal in Schie dam geen uitzondering worden gemaakt Conclusie Uit de woorden van Heerma, Stolker, Zijdeveld en Hafkamp konden de bewoners maar één conclusie trekken: Spaland wordt hun toekomstige woon wijk, of ze nu willen of niet. Ge tuige de affiches in de zaal had den sommigen dat al voorzien. Op één protestbord stond te le zen: 'Jongens, hebben jullie het al vernomen? De besluiten zijn al genomen!'. Heerma en Stolker waren giste ren voor de tweede maal op be zoek bij de Hof van Cyrene. Pre cies een jaar geleden namen zij afscheid in de hoop'de bewoners de .volgen de keer op hun nieuwe adres te treffen. Met precies de zelfde woorden vetrokken beide bestuurders ook gisteren. De kampbewoners waren aan merkelijk minder enthousiast. Zij vragen zich af of de 36 plaat sen in Spaland wel voldoende is voor de huisvesting van alle wa gengezinnen. Want ook bij hun wordt getrouwd en komen er kinderen ter wereld. Op de vraag waar die nieuwe genera ties wagenbewoners moeten worden gehuisvest, bleef wet houder Chris Zijdeveld het ant woord schuldig. Schiedam Een flink aantal ge- meentelijke diensten van Schie- i dam stuurt vrijdag vertegen- woordigers naar zalencentrum r Christelijke en Sociale Belangen aan de Lange haven om Turkse inwoners van Nieuwland over uiteenlopende zaken te informe- ren. Gemeentewerken doet bij voor beeld uit de doeken hoe moet worden gehandeld als riolering of bestrating niet in orde zijn, - terwijl mede werkers van bureau huisvesting vertellen over de spelregels om een andere wo ning te bemachtigen. Ook de openbare nutsbedrijven, ge meentelijk woningbeheer, het algemeen maatschappelijk werk en bewonersvereniging 'Wonen en Leven Nieuwland' vaardigen deskundigen af. Het gemeentebestuur heeft deze groot opgezette informatiemid dag georganiseerd, omdat veel Schiedammers van Turkse ori gine nog onvoldoende weten wat hun rechten en hun plichten zijn. Wethouder Hans van Kleef bijt 's middags om twee uur het spits af. Het Turkse gemeente raadslid Mahir Engin leidt de discussies en fungeert tevens als tolk. Ook de GGD Nieuwe Waterweg Noord belegt een voorlichtings bijeenkomst voor migranten. Sa men met de stichting algemeen maatschappelijk werk en het op bouwwerk migranten wordt op de zondagen lu en 17 december met Turkse en Marokkaanse mannen gesproken over psycho somatische klachten. Dat ge beurt beide keren om half drie in migranten centrum 't Parkweg. Die beide dagen wordt eerst de videofilm Zorg en pijnT toch helpt geen medicijn' vertoond, waarna maatschappelijk werker A. Battai met de bezoekers over dat onderwerp verder praat. KEUKENGEISERS Vadlant 135/7 SO 17 OEQ van 494.- voor.-.WWtfl Vaillart 135/71 GTZ TT0v»iS82.-vöor.. «S/71 TZ ButMn S52-- - F«to F1500A van 545.40 voof F»»Je F1550 flAB van 6 20 SO voot Fttto F15S0 Butaan van 620.50 vow.-., BADGEISER FmIo F2750 RAB EQQ van 732-35 voorJ(J3« GASB0ILER AX. Smith NPLOOTTB 115 ftter tMO - van 850.- voor.W*t3« Dwkferop cloaann ai doM-up txüer, 10 Btor 03XK van 325.- voor,—.fc*Wa GAS EIST VEILIGHEID. Kies een ooede leverancier koopt u toch bij vakman? f Ook —nice «m onóf del an. ■Erkend instaifetecr. Vlaardingen zaamheden op de hoek van de Zomerstraat en de Brede Steeg het centrum van Vlaardingen zijn archeologen op restanten van een antieke stenen dijk ge- Stuit. Het bestaan van de dijk was bij archeologen bekend, maar naar de precieze ligging kon tot dusver alleen worden ge gist De 'stenen dijk beschermde Vlaardingen in de middeleeu wen tegen de Maas die tot op de plek van de Zomerstraat door stroomde. De huidige Vette- noordsepolder behoorde ïn vroe ger tijden tot de uiterwaarden van de rivier. Reeds in 1969 toonden archeologen door mid del van grondboringen aan dat er sterk stromend water door het gebied ten zuiden van de Grote Kerk moet hebben gelopen. Een stenen waterkering troffen zij echter niet Aan. Bij een funderingsonderzoek aan het hoekpand van de Brede Steeg werden de restanten aan getroffen. „Een leuke vondst", meenden de archeologen, „Tot dusver wisten we nooit waar de dijk precies liep. Nu weten we meer over de situatie ter plek ke". De restanten van de dijk werden gevonden op steenworp afstand van de plek, waar het befaamde "Willibrordushuisje moet hebben gestaan. Archivaris Matthijs Struijs concludeerde onlangs dat fundamenten van het domein van de beroemde zendeling naar alle waarschijnlijkheid onder het pand van Omroep Vlaardin gen te vinden zijn. Een funderingsonderzoek onder dit pand staat nog niet op stapel, waardoor er voorlopig nog geen nieuwe bewijzen voor deze theo rie te vinden zijn. Schiedam Het CDA-Schïe- dam gaat in 1990 voor het eerst de gemeenteraadsverkiezingen in met een kandidaat van Turk se afkomst in degelederen. Gun- cor Haleplioglu is door de afde ling op de tiende plaats gezet CDA-woordvoerder Hans Dod- dema zelf negende op de lijst hoopt datzijfi partij voldoende stemmen haalt om ook Haleplio glu een zetel te bezorgen, maar erkent dat het 'kantje boord' zal zijn. De christen-democraten hebben op het ogenblik acht ze tels in de Schiedamse raad en ho pen op twee zetels winst. De Turkse kandidaat is al gerui me tijd lid van de partij. Hij is een goede bekende van Mahir Engin, die sinds 1986 voor de PvdA in de Schiedamse raad zit Engin is de eerste migrant die een actieve rol speelt in de Schie damse politiek. Samen met Ha leplioglu maakte hij deel uit van de ondernemingsraad van scheepswerf Wflton-Fijenoord. Haleplioglu werkt nu op het mi nisterie van justitie. De kandidatenlijst van het CDA, aangevoerd door fractievoorzit ter Siem Rosman, bevat verder weinig verrassingen. Behalve A ad van Lingen en Riet van Lambalgen, die al eerder te ken nen gaven dat zij zouden opstap pen, keren alle zittende raadsle den terug op verkiesbare plaat sen. Wel is duidelijk dat de christen democraten bezig zijn aan een veijongingskuur. Naast 'oude rotten' als Siem Rosman, Jo Prins, Piet Roosen en Els Hell- wig, voert de partij veel jonge kandidaten ten tonele: Daan Baart, Ton Seis, Bert Kaptein, Nanda Gelderblom en Hans Doddema. Nanda Geiderblom (vierde plaats) geniet vooral bekendheid als bestuurslid van de christelij ke muziekvereniging Harpe Da vids. Bert Kaptein is ooit wet houder geweest voor D66. Hij maakte al langer geleden de overstap naar het CDA Hans Doddema is bestuurslid van de partij. Baart en Seis hebben al een periode als raadslid achter de rug. Maasland De Maaslandse CDA-afdelïng schuift dr. ir. L.H. de Nie naar voren als opvolger van wethouder Keijzer. Het huidige collegelid keert na de gemeenteraadsver kiezingen van 21 maart niet meer terug. Hij is dan twintig jaar achtereen wethouder ge weest Op de voorlopige kandidatenlijst staat De Nie, die in het verleden al eens voor het CDA in de ge meenteraad zat, op een tweede plaats achter de huidige fractie voorzitter Quack. Deze zegt door zijn baan geen tijd te hebben voor een part-time-wethouder- schap. De lijst telt meer opmerkelijke verschuivingen. Van de huidige zes raadsleden staan er nog maar drie op een herkiesbare plek. De nummers drie en vier op de lijst zijn twee oude bekenden, L.H.M. van Ruyven-Van Leeuwen en J. van der Kooij. Zij zitten ook nu ïn de raad. Verdwenen van een verkiesbare plaats zijn naast Keijzer ook ae raadsleden De Vos en Koenen. Nieuwe kandidaat-raadsleden zijn W. Gille, P. de Jong en M.P. van der Meer, die als vijfde, zes de en zevende op de lijst staan. Gille is momenteel voorzitter van het afdelingsbestuur, waar van ook Van der Meer deel uit maakt. Als tuinder geldt De Jong als de opvolger van De Vos: Tijdens de op 18 december te houden ledenvergadering wordt de definitieve volgorde vastge steld. GEISERS EN BOILERS Het mid deleeuwse muurtje dat VJaar dingen te- schermde, o wordt blootge- Schiedam Vlaardingen- /Maassluis De scholieren die gisteren en vandaag op de Lepelaarsingel in Vlaardin gen een bekeuring hebben gekregen, reageerden over- het algemeen nogal gelaten. „Een tientje. Niet echt onwijs veel", meende een tiener die even daarvoor te horen had gekregen dat fietsen op het trottoir uit den boze is. Die reactie is volgens persvoor lichter Leo Sluijter van de Vlaardingse politie typerend -voor de manier waarop jongeren tot nu toe schouderophalend hun bon in ontvangst nemen. „De meesten accepteren de bekeu ring zonder te morren", aldus Sluijter. ,3ijna allemaal wisten ze dat er zou worden gecontro- leerd, maar ze waren het bijna ook allemaal al weer vergeten". De korte steekproef van gister middag maakt deel uit van een groot regionaal project. De poli tiekorpsen van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn deze week een actie gestart waarbij extra aandacht wordt besteed aan fietsers van twaalf tot zestien jaar. Er wordt zowel gelet op hun verkeersgedrag als op de staat, waarin hun fiets zich bevindt. De eerste resultaten van die in totaal twee weken durende actie voeden volgens de politiewoord voerders de inschatting dat het om een kwetsbare groep ver keersdeelnemers gaat, die de re gels niet altijd serieus neemt Tot gistermiddag bekeurden Vlaar dingse agenten al zeventien jon geren. Vooral de verlichting is vaak niet orde- Ook enkele bromfietsers werden bekeurd, omdat ze zonder helm reden. Sluijters Schiedamse collega Jan van Hoff kan nog geen concrete resultaten melden, „Wij hebben nog niet echt georganiseerd schooljeugd opgevangen. Daar beginnen we binnenkort mee". Beiden kondigen overigens aan dat heel de stad uiteindelijk in tensief zal worden bestreken. In Maassluis is pas gisteren met de actie begonnen. „Tot nu toe hebben we alleen nog maar pre ventief opgetreden", aldus woordvoerder De Jong. Maas- sluisse scholieren zijn vorige week op hun fouten gewezen in de hoop dat ze deze week niet in herhaling zouden vallen. Toch zijn ook m Maassluis al ruim tien leerlingen op de bon geslingerd. J t Z,- 'r; -- Controle op de Lepelaarsingel. 'De meesten accepteren een bon zonder morren', constateert de politie. Maassluis Adjunct-directeur Hans Ploeg van het gemeente lijk woningbedrijf in Maassluis maakt promotie. Het is de bedoe ling dat hij de nieuwe directeur wordt van het gemeentelijk wo ningbedrijf; een taak die hij reeds geruime tijd waarnam. De vacature staat al sinds begin juni van het vorig jaar open, toen Jan Barendregt zijn taak neer legde en met pensioen ging. De gemeenteraad moet de benoe ming van Ploeg, die ook actief is in de plaatselijke PvdA-afde ling, volgende week alleen nog bekrachtigen. Schiedam Een 24-jarige Schiedammer, die er op sinter klaasavond op uittrok om een frietje te kopen, stoof rond zeven uur ontdaan het politiebureau binnen. De man had bij snackbar 850 aan de Mgr. Nolenslaan een oude bekende ontmoet, die hem met een priem te lijf wilde gaan. Om een gevecht te ontlopen, sprong de hongerige Schiedam mer in zijn auto Vlaardingen Een inwoon ster van Vlaardingen heeft koningin Beatrix verzocht een onderzoek te laten instel len naar de affaire rond de Vlaardingse chirurg H.K. Boejharat. De omstreden arts werd aan het slot van een langdurig en ingewikkeld conflict ontslagen door het Holy-ziekenhuis. Hij moet zijn praktijk uiterlijk 1 fe bruari sluiten. Nel de Heer, een voormalig patiënte, van Boejharat, schrijft in haar verzoek schrift aan het staatshoofd dat de ontslagen orthopeed recht heeft op een onafhanke lijk onderzoek. Vorige onder zoeken, door het ziekenfonds DSW en de Nederlandse Or- thopederi Vereniging, gingen volgens haar mank aan par tijdigheid. Boejharat kwam daaruit naar voren als een on bekwame arts die onnodig opereerde en bovendien knoeide met zijn declaraties. Dit een artikel dat onlangs ïn een krant verscheen, maakt de Vlaardingse op dat de on derzoekers belang hadden bij Boejharats ontslag. Om de zelfde reden zet de gewezen patiënte vraagtekens bij het vonnis van het Scheidsge recht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen. Dat oor deelde dat het Holy-zieken huis correct had gehandeld door de orthopeed te j ont slaan. Nel de Heer heeft staatssecre taris Simons (volksgezond heid) een afschrift van het verzoekschrift gestuurd. Eerder verzocht zij het Vlaar dingse gemeentebestuur meermaals vergeefs een onaf hankelijk onderzoek stellen. in te Schiedam De leerlingen van het Stedelijk Gymnasium krij gen volgend schooljaar meer keuzevrijheid bij het samenstel len van hun vakkenpakket Van de 38 zelfstandige gymnasia in ons land hebben er negen een nog gedeelde structuur, zoals die vroeger kenmerkend was voor alle scholen voor voortgezet we- tenschappeijk onderwijs. In Schiedam wil men nu ook af van de scherpe scheiding tussen de Alfa en Bèta-kant In de praktijk gaat dit betekenen dat vanaf augustus 1990 de leer lingen vanaf klas 4 niet langer zitten vastgebakken aan een Be paald pakket. Voor de exacte (Bèta-vakken) kandidaten is het tot nu toe onmogelijk examen te doen in een tweede klassieke of een derde moderne taal, aard rijkskunde of geschiedenis. An dersom geldt dat de vierdejaars die voor talen kiezen, geen aan spraak kunnen maken op de les sen biologie, natuur- schei- en wiskunde-B. Rector drs. Waayers heeft de aanpassingen van het gymnasi um aan de moderne tijd in een notitie aangeboden aan de raads commissie onderwijs. Waayers, die vorig jaar zijn functie op het Stedelijk aanvaardde, wijst erop dat het ministerie van onderwijs en wetenschappen in de toe komst waarschijnlijk ook een ongedeelde vwo zal voorschrij ven. De commissie onderwijs neemt het voorstel vandaag onder de loep, 6e jaar GEMIDDELD 7% 'BIJ LOOPTIJD VAN'S JAAR. Omgezet in Rente-groeicertificaten van f 1.000,-, f 5.000,- off 10.000,- kan uw spaargeld nog een hele vlucht maken. Bij een gemiddelde rente van 7%"* kunt u door het principe van rente-op-rente in 6 jaar een waardestijging van bijna 50% tege- moet zien. Rente-groeicertificalen op naam mag u op ieder moment verzilve- JfSpj ren. Kom voor meer informatie snel even Sap langs bij één van onze kantoren'. vërënüdë rent&unjzigmg ivdrbehouden. spaarbank Schiedam Personeel van de Openbare Nutsbedrijven Schie dam is gistermiddag in de Pot- gierstraat anderhalf uur bezig geweest met het opsporen van een gaslek. Bewoners van een huis in die straat hadden de nuts bedrijven en de brandweer gea larmeerd, toen zij bij hun thuis komst rond vier uur een door dringende gaslucht roken. Na inspectie bleek dat grond werkers die 's middags de straat hadden omgewoeld, een leiding hadden geraakt Het lek bleek zich te bevinden onder de vloer van de woonkamer. Maassluis Als de kerstbomen over ruim een maand weer zijn afgetuigd, zullen Maassluïsse jongeren tevergeefs* op 2oek gaan naar plaatsen in de stad om de naaldbomen op een grote brandstapel te gooien. Vorig jaar is de gemeente gestopt met het verbranden van de bo men, omdat daar in de stad geen geschikte plek voor is te vinden. Daarom is toen besloten de bo men in te zamelen en later te versnipperen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1