'In de stadsvernieuwing is nog nooit zovéél gebeurd' Boshoek nu al te klein Schril contrast tussen Oppenheimer en Uil a PvdA negeert oudere kiezers Vroege vogels onder de indruk van de Boshoek ULAARDEKGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Zakenkring ontvangt Poolse ambassadeur Van Kleef verbaasd over zijn vrije val op PvdA-lijst 'Denktank' van Noordzee viert drukbezocht jubileum Goudriaan prijst zijn steunpilaar Gerritze Een beseheiden Zweed en een arrogante Schiedammer SP benieuwd naar 'deal' Maassluizer verdacht van ontucht n Kussen bejaarde vliegt in brand 'Ik reed door groen' Agent ook mee met ambulance Jongen (14) mishandeld Agressieve koukleum WATERWEG MAANDAG 11 DECEMBER 1989 PAGINA 7 j Regionale redactie: Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Schiedam George Toth is niet de enige Schiedamse za kenman die brood ziet in handel met Oost-Europa. Knoopte Toth nauwe econo mische betrekkingen aan met zijn vaderland Honga rije, het Schiedamse departe ment van de Nederlandse Maatschappij voor Nijver heid en Handel wil proberen een brug te slaan tussen de Brandersstad en Polen. Het departement ontvangt over morgen. woensdag 13 december, de Poolse ambassadeur Gwiazda voor een zakenlunch m het No- votel. Het Schiedamse gezel schap, dat bestaat uit plaatselijke zakenlieden en bankiers, be spreekt dan de veranderende si tuatie in Oost-Europa en de kan sen die deze ontwikkelingen bie den aan Nederlandse onderne mers. Afgezant Kueharski van de Poolse kamer van koophan del houdt een lezing over dit On derwerp. Schiedam Ouderen lij ken een vergeten doelgroep te worden voor de Schie damse PvdA. Krijgt de kan- didatencommissie haar zin, dan zal de nieuwe raads fractie na de verkiezingen in maart hoofdzakelijk be staan uit 'jongeren', volks vertegenwoordigers van hoogstens vijftig jaar oud. De 6l-jarige Arie van Loenen, de belangrijkste stemmentrek- ker van het vergrijsde deel van het Pvd A-electoraat, is op een onverkiesbare plaats (23-ste) gezet Van Loenen vormt door zijn bestuursfunctie in de oudoren- bond Anbo een schakel tussen de PvdA en de Schiedamse be jaarden. Hij is teleurgesteld dat de partij daar niet langer haar voordeel mee wil doen en na twaalf jaar afziet van verder gebruik van zijn diensten. „Ik heb me vergist. Ik dacht: de groep ouderen wordt steeds groter, dat 2al ook wel te mer ken zijn in samenstelling van de fractie. Die zou een afspiege ling moeten zijn van de samen leving. Maar volgens deze lijst is iedereen onder de vijftig behalve Jan Simons, die zestig is. En met alle respect: Simons is een financieel deskundige; niet iemand die de ouderen aanspreekt", aldus het raadslid. Verder dan een mild verwijt aan het adres van de kandida- tencommissie wil Arie van Loenen niet gaan. „Die bestaat uit bekwame mensen, dus wie ben ik om daar kritiek op te hebben". Het raadslid wacht lijdzaam de gebeurtenissen van 8 januari af. de datum waarop de PvdA-ledenvergaderingbe- slist over de voordracht van de commissie. „Als de leden ak koord gaan met dit voorstel, wat moet ik dan verder nog? Me erbij neerleggen, dat is het en ige wat erop zit". Schiedam ,Ik kom voorlo pig niet veel verder dan ver bazing", zegt Hans van Kleef in een reactie op de vrije val die hij op de kandidatenlijst van de PvdA heeft gemaakt. Als de ledenvergadering met de voorstellen van de benoe mingscommissie akkoord gaat, mag de wethouder, ne gende op de lijst, na de ver kiezingen zijn portefeuille in leveren. Van Kleef staat nog wet op een verkiesbare plaats voor een raadszetel. maar de voordracht geldt als een gevoelige degrada tie voor de wethouder die sinds 1986 de sector Stadsvernieuwing en onderwijs beheert. „Het zal niemand verbazen dat ik hetmet deze voordracht niet eens ben", stelt Van Kleef, die juist een tweede periode als wethouder ambieert. Van Kleef is zeer benieuwd naar de motieven van de commissie die wordt voorgezeten door af- delmgslid Hans van der Vlist, te genwoordig vooral bekend als milieugedeputeerde van de pro vincie Zuid-Holland. 3n baar be oordeling zegt de commissie te twijfelen aan de bestuurlijke kwaliteiten van de wethouder. „Ik heb de laatste jaren van de partij nooit een signaal gekregen dat ik het slecht deed", reageert Van Kleef, „Noch in de fractie noch in de achterban is er funda mentele kritiek op mijn functio neren geweest". Hij wijst op de resultaten die er de laatste jaren in de stadsver nieuwing zijn geboekt. „Binnen kort vieren we de renovatie van de vierduizendste woning in Oost, West, Zuid en Nieuwland. Dat geldt voor de periode nét 1986. In de stadsvernieuwing ge beurde nooit zoveel als juist de afgelopen vier jaar". Politieke insiders vermoeden dat Van Kleef de rekening krijgt gepresenteerd voor een bouw plan aan de Vlaardingerdijk. Zijn idee om Eurowoningen drie torenflats in een parkje te laten bouwen leverde de gemeente ruim achthonderd bezwaar schriften op. In het jaar voor de verkiezingen wordt het door drukken van deze bouwplannen electoraal onverstandig geacht. „Toch geloof ik niet dat ik voor de torentjes wordt afgestraft", denkt hy. „Mijn eigen fractie steunde me unaniem, terwijl in de raad alleen klein links tegen stemde. Misschien heeft men moeite met mijn directe stijl van besturen Ik zeg altijd direct wat ik ergens van vind". Uit de voorstellen van de com missie wordt duidelijk, dat ver schillende partijleden staan te dringen om een post in het colle ge in te nemen. Naast Van Kleef moet mogelijk ook ook wethou der Chris Zijdeveld het veld rui men. De wethouder mag welis waar blijven, maar zijn specialis me stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening 2ou hij volgens de commissie beter kun nen opgeven. Onder de beoogde opvolgers voor een wethouderspost bevin den zich Hans Bakker en Ton de Vos. Samen met inmiddels uit de raad verdwenen geestver wanten als Hans Konings, Nieo- lai Dielemans en Jos van der Lugt beraamden zij acht jaar ge leden vergeefs een coupe op de gevestigde partijorde. Het inderhaast opgetrommelde grijze kader maakte toen een einde aan de ambities van de jon ge garde. Van Kleef, ais 37-jarige zelfde Benjamin van het college van B en W. weet niet of de le denvergadering opnieuw een stokje voor de voorstellen van de benoemingscommissie gaal ste ken- „Ik ben met van plan te gaan lobbyen", zegt hij. „Maar misschien wordt mijn strijdlust nog aangewakkerd". De leden vergadering spreekt zich in ja nuari definitief uit over de kan didatenlijst. Schiedam Hoe blij de KNNV ook is met de Bos hoek, de vereniging zou het houten gebouwtje in het park bij het Bachpleln graag verruilen voor een groter onderkomen. Drie jaar na de opening is de Boshoek reeds te klein voor alle activiteiten. „We groeien eruit", aldus Van der Schalie. Hy zou bij voorbeeld graag een 'macaber zoldertje' in richten met veel stof, spinnen, kerkuilen en vleermuizen. Maar daar kan wegens ruimtegebrek voorlopig niets van komen. Maar ae regionale afdeling van de Koninklijke Nederlandse Na tuurhistorische Vereniging heeft nog meer redenen uit te kijken naar een ander onderko men. Dat heeft te maken met de brandveiligheid, legt voorzitter Wout van der Schalie uit. „We zijn hier hardstikke kwestbaar. Er staat voor vele duizenden gul dens aan onvervangbaar materi aal. Alleen de collectie opgezette vogels is al zeker achtduizend gulden waard. Als dat in vlam men opgaat, kan je niet naar een winkel stappen om nieuwe spul len aan teschaffen". Van der Schalie overweegt, het probleem voor te leggen aan de gemeente Schiedam. Die heeft in het verleden al veel gedaan voor de KNNV. „Daarover heb ben we niets te klagen", bena drukt de voorzitter. „Vergele ken met andere afdelingen in Nederland zitten wij op rozen. Maar het gaat hier zo goed, en wij verzetten zoveel werk, dat dat best mag worden gestimu leerd". De werkgroepleden waren tot diep in de nacht bezig geweest met het inrichten van de vitrines. Schiedam De mevrouw uit Den Haag kwam op de fiets, de man uit Numans- dorp met de auto, het gezin uit Schiedam te voet. De één kwam, omdat de Vara er aandacht aan had besteed in Vroege Vogels, de ander had het op Tros Wegwijzer gehoord. Maar allemaal hadden ze hetzelfde doel: het KNNV natuurcentrum de Boshoek in Schiedam- Noord. In de houten barakken by het Bachpleln, waar het gisteren al halverwege de morgen een drukte van belang was, wreef Wout van der Schaliezich in de handen. Vooral de grote op komst van jonge gezinnen met kleine kinderen deed hem goed. „Kinderen, die moeten we hebben voor een gezonde toekomst, die kunnen we leren hoe je met de natuur moet om gaan", sprak de gedreven voor zittervan de regionale afdeling van de Koninklijke Neder landse Natuurhistorische Ver eniging. Van der Schalie was al bij het krieken van de dag uit bea ge beld om live voor de Vara-mi- crofoon een toelichting te ge ven op het evenement: het 25- jarïg bestaan van de strand- werkgroep. Dat jubileum werd gevierd met een open huis voor alle Nederlandse natuurvrien den. Intensief De voorbereidingen voor de ontvangst waren zo intensief geweest dat niet alleen Van der Schalie nauwelijks zijn bed had gezien. Michel Otten en andere enthousiaste werkgroepleden waren tot diep in de nacht bezig geweest met het inrichten van vitrineé en het klaarzetten van dia-apparatuur. Hun moeite was niet voor niets geweest. De vele honderden bezoekers staken hun waarde ring niet onder stoelen of ban ken. Ze genoten intens van de attracties. Met speciale brillen op bekeken ze een driedimen sionale diavoorstelling, ver huisden vervolgens naar de vi- deozaal voor een film over het rijke schelpleven aan de Fran se kust en schuifelden daaama in verrukking langs aquaria vol lillende zeepaddestoelen en schichtig heen en weer flitsen de visjes. „Hij vréét dit zei de Schie damse wethouder Hans van Kleef, die zijn tweejarig zoontje geduldig langs het diorama leidde en uitlegde wat het ver schil was tussen de ene vogel soort en de andere. Behalve Van Kleef kwam ook burgemeester Keinier Schee- xes, vogelkenner en prominent KNNV-lid, een kijkje nemen. „Dat moeten we nebben", zei Van der Schalie opnieuw. „Ziet het college eens met eigen ogen wat een goeie Schieaam-pro- motie wij verzorgen". Stilzwijgend De jubilerende strandwerk- groep verzorgt die promotie stilzwijgend al een kwarteeuw. De club ooit opgezet door een aantal onschuldige schel penverzamelaars gaat door voor één van Hollands deskun digste 'denktanks' over het le ven in de zee. De werkgroep houdt zich ech ter niet bezig met milieuver vuiling, vertelde oprichter Ben Otten gisteren. Voor dat aspect verwees hij naar Greenpeace. „Wij bestuderen alleen de flora en de fauna". Zijn zoon Michel bleek boeiend te kunnen vertellen over die bezigheid. Binnen de werk groep is hij de onbetwiste krab- ben-expert. Tegen wie het maar horen wilde deed hij uit de doeken hoe moeilijk het voor krabben is om zich in hun onhandige harnas schoon te poetsen. Of hoe zij zich camou fleren, door stukjes zeewier af te knippen en die op hun schild aan te brengen. ..Maar", aldus Michel, „dat is met het enige interessante aan krabben. Ze zijn namelijk ook heel erg lek ker". Vlaardingen De VJaardingse dienst Gemeentewerken wordt het komende jaar geleid door een interim-manager. Die krijgt tot taak hel bedrijf te reorganise ren en zo de v/eg vrij te maken voor een nieuwe directeur. De vorige directeur, ir. J.G. Gemt- ze, heeft vrijdag afscheid geno men. Wethouder Bas Goudriaan prees Gerritze als één van zijn belang rijkstesteunpilaren. „Jy hebt het mij mogelijk gemaakt hier zes tienjaar te zitten en in het belang van de gemeenschap dingen uit te voeren die we samen hadden afgesproken", zei de wethouder. Honderden mensen kwamen Gerritze, die vrijdagmiddag werd geridderd, de hand schud den. De man die vorige week de sleutel van een van de meest ri ante kantoren van de gemeente Vlaardingen moest inleveren, kreeg niets dan lof bij zijn af scheid. Bijna 23 jaar was hij di recteur van Gemeentewerken. „Je hebt tropenjaren gemaakt Johan, met een lach op je ge zicht", zei burgemeester Fred van Lier. „De stad mag je wel dankbaar zijn". Goudriaan diepte voor zijn af scheidswoord herinneringen op uit de agenda's, die hij geduren de zyn wethouderscarrière zorg vuldig bijhield en bewaarde. „Als meneer De Snaijer dat ge weten had, dat m mijn agenda's aantekeningen over de afgelo pen jaren te vinden zijn", lachte hij, „dan had hy daar zijn voor deel mee kunnen doen". Daar mee verwees de wethouder naar het onderzoek van een commis sie onder voorzitterschap van CDA'er Leo de Snaijer naar de gang van zaken rond de illegale gifstort in de Broekpolder. Die commissie klaagde regelmatig, dat er zo weinig schriftelijk was De wethouder noemde dat on derzoek door de commissie-De Snaijer een dieptepunt in de loopbaan van Gerritze. „Er zijn toen mensen geweest, die van al les hebben geprobeerd de poli tiek en Gemeentewerken in een kwaad daglicht te stellen. Het siert je, Johan", hield hij de scheidende directeur voor, „dat je de verantwoording voor alle fouten op je nam" De benoeming van de interim manager wordt morgenavond besproken in de raadscommis sies voor financiën en perso neelszaken. Het kostbare boekwerk van de Zweedse kunstenaar Janny Oppenheïmer ging gretig rond tijdens deepe ning van zijn expositie. Schiedam Hoewel het Ste delijk Museum op het mo ment geen tentoonstellingen kan bieden, zijn er nog ge noeg locaties in Schiedam over om kunst te tonen. Werd net voor het weekeinde bij Art Gallery Interbook de ex positie geopend van de Zweedse schilder Janny Op penheimer, Bram Uil sloot gisteren zijn expositie in 't Paard. Hij brulde: „Ik heb tij dens m'n verkooptentoon stelling niets verkocht. Hoe zee". De expositie 'Pamter Against the current' bestaat uit werken van Oppenheimer. De kunstenaar die in de Scandinavische landen grote bekendheid geniet en ook al eerder in New York, Berlijn, Parijs en Londen exposeerde, was dit weekeinde voor het eerst in Nederland Met de expositie rn Schiedam ging een grote wens van Oppenheimer in vervulling. Hij was namelijk eindelijkin het geboorteland van de zeventien de eeuwse Hollandse meesters door wie hij zich sterk laat inspi reren. In het statige pand aan de Lange Haven 97, waar Inter book is gevestigd, voelde de Zweedse kunstenaar zich hele maal thuis Temidden van zyn schilderijen stelde hij zich per soonlijk aan alle bezoekers voor en liet mensen die er zich voor interesseerden een boek over zijn leven en werken zien. De kunstmonogafie die Oppen heimer zelf uitgegeven heeft, werd met veel belangstelling ontvangen De prijs (650 gulden) en de taal waarin het boek ge schreven (Zweeds met hier en daar een Engelse uitleg) maak ten de aanschaf minder aantrek kelijk. Schitterend Er was een groot aantal bezoe kers met Zweedse komaf. Onder hen was ook Herman Gyllen- daal, de cultureel attaché van de Zweedse ambassade, die de ten toonstelling van zijn landgenoot opende Op de vraag of hy de schilder persoonlijk kende, moest hij ontkennend antwoor den. Maar Gyllendaal durfde wel een uitspraak te doen over de kwaliteiten van Oppenhei mer. „Zyn schilderijen zijn schitte rend en zijn boek is absoluut het mooiste boek dat i k ooit als druk werk heb gezien. En ik kan daar Vlaardingen De SP is be nieuwd naar de 'deal' die kennelijk tussen burgemees- teren wethouders van Vlaar dingen en de provincie is ge sloten over de afvalberging in recreatiegebied De Licke- baert. De SP heeft gevraagd om alle verslagen en brieven, die over die zaak zijn ge schreven. Op grond van uitlatingen van raadslid Bert Kandel en wethou- Maassluis Een 49-jarige Maassluizer en diens tien jaar oudere vriendin zijn zaterdag aangehouden op verdenking van het plegen van ontucht met 5 jongetjesin de leeftijd van 7,8 en 9 jaar. De slachtoffertjes vier uit Maassluis en één uitBredawerden op straat aangesproken en vervolgens door de man mee naar huis geno- men. Daar zouden zowel de man als de vrouw seksuele spelletjes met T de kinderen hebben gedaan. De man wordt vandaag voorgeleid aan w6rcfen bespeten Iff de "'e meeoteraad. der Bas Goudriaan komt de SP tot de slotsom, dat Ben W van Vlaardingen medewerking heb ben toegezegd aan de afvalber ging. In ruil daarvoor zou de pro vincie hulp hebben geboden bij het oplossen van Vlaardingse problemen. Zo zou de provincie de vastgelopen gesprekken met het Bureau Beheer Landbouw gronden over verkoop van grond in de Broekpolder weerop gang willen helpen, de sanering van de terreinen aan het Buizen gat bevorderen en voortvarend te werk gaan bij het verlenen van de door Vlaardingen gewen ste vergunning voor een vuil- stort in de Broekpolder. Het zint de SP niet, dat er wel licht afspraken zijn gemaakt buiten de gemeenteraad om. Het zint de SP evenmin, dat de pro- de officier van justitie. Zijn vriendin zit in voorlopige hechtenis. een oordeel over geven, want ik ben een deskundige op het ge bied van de typografie". Janny Oppenheimer kreeg veel com plimenten en ook de Schiedamse kunstenaar Doop Wiegman die aanwezig was tijdens de ope ningsavond, kon hel werk van zyn Zweedse collega waarderen. „Hel is een knap stukkie werk. Ik zou het zelf natuurlijk anders schilderen, maar dat is omdat Oppenheimer nogal naturalis tisch schildert. Mijn werk be hoort tot een heel andere rich ting in de kunst", bekende de kunstenaar. De doeken van Op penheimer zullen nog tot 6 janu ari bij Interbook te zien zijn. De Art Gallery is van maandag tot en met zaterdag van twaalf vijf uur geopend. Pech... Kunstliefhebbers konden dit weekeinde gemeten, want zon dagmiddag was er nog een expo- si tie te zien. In café 't Paard werd die echter gesloten in plaats van geopend. De tentoonstellingen waren sowieso niet met elkaar te vergelijken. De 'moderne' wer ken van Bram Uil, die tot gister middag aan de muren van het etablissement pronkten, waren van een hele andere aard dan die van Janny Oppenheimer. Ook de persoonlijkheid van de kunstenaars bleek nogal te ver schillen Hield de Zweedse schil der zich tijdens 2ijn opening be scheiden op de achtergrond en hier en daar een babbeltje maak te, Bram Uil was bij zijn afslui ting nadrukkelijk aanwezig. „Ik weet wel", riep de verschij- ningskunstenaar, „dat ik nooit meer in een café zal exposeren. Ieder weekeinde ben ik hier be zig geweest om mijn werken, die scheef hingen of zelfs van de muur waren gelopen, te herstel len. Het publiek heeft pech. Want mijn werk kan vanaf nu met meer worden gekocht". De toespraak van de kunstenaar die nogal arrogant overkwam, werd afgewisseld met wat dicht werk. Enkele dichters, die in het café aanwezig waren, droegen gedichten van een zeer uiteenlo pende kwaliteit op. Naar de toe spraak en de gedichten werd overigens maar met een half oor feluisterd. Het merendeel van e cafébezoekers kletste door het-rapertoire heen. w Maassluis Een bejaarde Maassluisse kreeg in de nacht van vrijdag op za terdag de schrik van haar leven, toen haar electri- sche hoofdkussen vlam vatte. De vrouw, die op haar be haaglijk warme kussen lag te slapen, werd wakker van de rooklucht. Vermoedelijk was m het kussentje kort sluiting ontstaan. De vrouw stond op en waar schuwde de brandweer, die het inmiddels brandende beddegoed op het balkon gooide en bluste. Haar buren verschaften haar voor de rest van de nacht onderdak. Vlaardingen De Vlaar dingse politie zoekt getuigen van de aanrijding die vrijdag- middag rond kwart voor vier/ plaats greep op de kruising^ van de Marathon weg, Floris'* de Vijfdelaan en Billitonlaan. Een 86-jarige Vlaardinger botste** toen metr zijn auto op net voer-'* tuig van een 25-jarige man uit Schipluiden. De bestuurders'1 verklaarden later beiden: 'Ikr-< reed door groen'. Door deze te—' genstrijdigheid verzoekt de poli tie aan omstanders bij de aanrïd-, jing contact op te nemen met de», wachtcommandant (tel.*. 4342355). Schiedam Een politiea gent die vrijdagnacht een gewonde wilde afvoeren na een vechtpartij in een café aan de Vlaardinger dijk, kon met het slacht offer in dezelfde ambu lance stappen. 'Denk om het afstapje', rie pen de vaste klanten van café Royal nog toen de agent de 34-jarige Vlaardinger in de ziekenauto wilde helpen. Maar de agent vergat die waarschuwing, struikelde en viel met zijn hoofd tegen een betonnen deurpost. De wond moest in het zieken huis worden gehecht. Ook de Vlaardinger moest worden behandeld. Een on bekende cafébezoeker had hem een bierglas in de hals gedrukt en een hevig bloe dende wond bezorgd. De oorzaak van de vechtpartij is met bekend. Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan. Schiedam In winkelcen trum Hof van Spaland heb ben zeven Schiedamse jon gens zaterdagmiddag een Vlaardingse leeftijdgenoot ernstig toegetakeld. Het veertienjarige slachtoffer had een boodschap gedaan en wilde op zijn fiets stappen, toen hij door de groep werd ingesloV ten. Ze gaven hem een harde klap met een skateboard op het achterhoofd en sloopten vervol-* gens zyn fiets. De politie heeft een vermoeden van de identiteit van de daders. Schiedam Een bewoner van X de Kappeijne van Coppellolaan maakte zaterdagnacht een bizar i' staaltje van agressiviteit mee. De man werd om drie uur uit1 bed gebeld door een onbekende - die bij het openen van de deur mededeelde dat hij het erg koud t had. De in zijn slaap gestoorde Schie- dammer zei dat hij daar niets mee te maken had, sloot de deur en ging terug naar bed. Luttele '"I ogenblikken later schrok hij van *- een harde klap. De onbekende r bezoeker bleek de ruit van de voordeur aan gruzelementen te J* hebben geslagen. Op de Nieuwe Dam laan ares-if' teerde de politie even later een man die aan het signalement Js voldeed. Bij een confrontatie A met de bewoner bleek de arrest tant echter niets met het voorval te maken te hebben. A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1