Tlent j e per maand voor parkeerplek mmèé m Gif opslag houdt bedrijven tegen ÏA n Afval-probleem bij de bron aanpakken Meeste glas nog in de vuilniszak Muziekmarathon voor Palmboom Park bij station mag kantorenbouw niet belemmeren MÉÉS VLAARDINëS DA1B1A0 SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Aanvoer chemisch afval verdubbeld Bedreigde PTT" er geeft postauto af Parkeren in centrum Schiedam aan banden LANDELIJK TAFEREELTJE. In nood F3 raadplegen Rijbewijs kwijt !b e Z 0 R 6 I K sL f Gezocht: leuke, vervelende of mooie verhalen over Schiedam GASHAARDEN kf i "BOCAL" Unieke 'denktank' naar Vlaardingen □WKTERWE P°^US 4008, 3130 KA Vlaardin,pn. Tentoon: 0X0-4343229.4352066,4350557-spondee,ie: 4345209. TeleXax: DINSDAG 12 DECEMBER 1989 PAGINA 13 Schiedam Een ander inkoopgedrag sti muleren. afval vaker hergebruiken en nóg meer vuilnis gescheiden inzamelen. Zo luidt het driesporenheleid dat de ge meente Schiedam in een nieuwe discus sienota voor ogen heeft staan. Hoewel er zeker sprake is van positief milieubesef onder de bevolking, denken de opstellers dat een extra impuls wel licht toch is gewenst. De bedoeling van de notitie is een discussie op gang te zetten die uiteindelijk moet leiden tot een ande re aanpak van het probleem rond huis houdelijk afval. Daarbij zou de gemeente het voortouw kunnen nemen; met name bij het nogal moeilijke punt van het veranderen van koopgedrag, want dat is de bron van alle 'ellende' die de natuur wordt aangedaan. Men gaat er van uit dat het geven van in formatie „veelal genoeg zal zijn om een beweging op gang te brengen". Schiedam zou door het eigen inkoopbe- leid artikelen in milieuvriendelijkere verpakkingen een voorbeeld kunnen zijn voor de burgerij. Het is daarbij de be doeling het besef verder aan te wakkeren dat kwalitatief gelijkwaardige produc ten na gebruik soms totaal verschillende rollen spelen. Statiegeldverpakkingboven een wegwer partikel, een electrisch apparaat boven één met batterijen, vulpenbijvuller uit een glazen potje boven een plastic houder- tje dat is wat de opstellers er maar mee willen zeggen. Het tweede spoor is het hergebruik van waren te stimuleren die op geen andere manier zijn te verkrijgen: tuinafval en kranten niet bij de vuilnisman, maar composteren en naar een oud-papierbak brengen. Als laatste punt van de discus sienota, waarover ae raadsleden zich morgenmiddag in het stadskantoor zul len buigen» komt vervolgens het meer ge scheiden ophalen van het overige huis vuil aan bod. De gemeente, aldus de opstellers, moet de compostcontainer zeer gericht propage ren. Verder moet er een proefgebied wor den aangewezen, waarbij de bewoners het afval gescheiden aanbieden in speciale containers. Maasland Samen met De Lier en Schipluiden worstelt op kleinere schaal ook Maasland met vuilnis. Tot half oktober van dit jaar werd er bijna 27.000 kilo Wein chemisch afval opgehaald en de verwachting is dat de totale hoeveelheid dit jaar ruim boven de 30.000 kilo zal uitkomen. Voor volgend jaar rekent men er zelfs op 35.000 kilo in te zamelen. Over 1988 was de stijging ook al aanzienlijk: 19.000 kilo in plaats van de verwachte hoeveelheid van 12.0DQ kilo. Voor de plaatselijke reinigingsdienst LMS had dit voor vorig jaar financiële gevolgen. Het verwerken van chemisch afval is veel kostbaarder dan de verwerking van gewoon huisvuil. De drie gemeente kwamen 20.000 gulden duurder uit. Daar stond echter tegenover dat men bij de huisvuilverwerking 180.000 gulden minder behoefde uit te geven dan was be groot. Het bestuur van de reinigingsdienst heeft inmiddels ook be sloten bij te dragen in de aanschaf van een chemokar voor het gehele Westland. Deze wagen gaat volgend jaar door de regio rijden en kost de zeven Westlandse gemeenten 15.000 gulden. Schiedammers mikken jaarlijks nog altijd zo'n 1400 ton glas in hun vuilniszakken. Dit betekent dat zij drankflessen en potten toch nog aanzienlijk gemakkelij ker voor de reinigers van de ONS op straat klaarzetten, dan het in één van de 32 glasbakken in de gemeente te deponeren. Zevent procent van het totale aanbod huishoudelijk afval be stond in 1988 uit glas. Hoewel dit aandeel is teruggelopen voor dat er speciale containers waren ging het om twaalf procent worden die tonnen toch als te veel beschouwd. In de bakken verdween het afgelopen jaar 'slechts' een derde van het geza menlijk weggegooide glasafval: 805 ton. Het aantal glascontainers is in de loop van dit jaar met één uitge breid naar 32. De Openbare Nutsbedrijven zien evenwel geen reden nog meer van dit soort bakken in de wijken te plaatsen. Gemiddeld zitten ze maar voor de helft vol, wanneer de firma Maltha ze omwisselt. Wel zijn er plannen op enkele plaatsen in destad, waarhetaan- bod van glas groot is, de capaci teit van de bakken uit te breiden. Het reïnigingsbedrijf onderzoekt in overleg met Maltha naar mo gelijkheden om de bestaande knelpunten op te lossen. Vlaardingcn Een PTT-be- ambte moest gisteravond onder bedreiging de sleuteltjes van zijn bestelauto afgeven aan een on bekende man. De overvaller verraste de postbeambte rond half twaalf in de Frederik Hen driklaan. De FTT'er was op ron de om postbussen te legen. De onbekende dreigde de 26-ja- rige beambte 'voor zijn kop te schieten' als hb niet maakte dat hij wegkwam. De overvaller had de handen in zijn zakken gesto ken en wekte op die manier de indruk dat hij een vuurwapen bij zich had. De bestelbus werd later in de nacht teruggevonden op de noordelijke rijbaan van rijksweg 20. De auto was beschadigd. De dader werd kort daarop gearres teerd. Aan de hand van het signale ment kon de politie de man aan houden in de Rczenlaan. Het gaat om een 36-jarige Vlaardin- ger, dié al vaker met de politie in aanraking is geweest De man heeft regelmatig in de cel geze ten wegens dronkenschap en het veroorzaken van overlast. SchiedamFull-text of thesau rusontsluiting, toegang tot Bidoc Interne Zaken, overwegen van een bulletin-boardsysteem, het aanstellen van een sysop, de DEC VAX met BASIS aanpas sendown-loaden en videotex- achtige systemen met een boom- zoekstructuur. Dat zijn zaken die de gemeente Schiedam over weegt. Of beter: aangeeft dat het zo ver nog niet is en de politiek eerst maar eens moet vertellen wat ze nou precies wil... Wie zich gemakkelijk door de 'brijmoeilijke woorden heenslaat mag zich een kenner noemen; wie ergens een lichtje opgaat, weet dat hij in noodgevallen de knop F3 in moet drukken voor hulp en geestelijke bijstand; en wie helemaal niks van al die moeilijke termen begrijpt, heeft of zijn PC keurig op zolder opge slagen of is wijselijk nooit tot de aanschaf van een personal com puter overgegaan. Want daarover praten zij. Over geautomatiseerde informatie verschaffing: oftewel elektronic mail. HetPvdA-raadslid Joop de Jong had begin oktober langs zijn neus weg geïnformeerd naar de mogelijkheden die er zijn om gegevens elektronisch ter be schikking te stellen. In deze tijd van vooruitgang valt een ant woord nooit negatief uit, want werkelijk alles kan tegenwoor dig worden geregeld. Dus luidt de bekentenis van de notitie 'Naar een Schiedams raadsinformatiesysteem': wat willen de dames en heren politici eigenlijk gecomputeriseerd ver nemen? Agenda's, notulen, B en W-besluiten of ook moties, stuk ken, een telefoontjeboekje of in formatie over de organisatie? Pas als de techneuten weten wat de input is, kunnen zij de raads leden meedelen wat er zo al 'uit geput' kan worden. Indien die vraag is beantwoord, zo luidt de conclusie, kan Schiedam desge wensteen kijkje bij Rotterdam of Den Haag nemen die al bepaalde informatiesystemen gebruiken of in ontwikkeling hebben. VI aard in gen Een dronken Rotterdamse automobilist heeft gisteravond op de kruising van Burgemeester Heusdenslaan en Kethelweg een stilstaande auto geramd. Het was de 40-jarige be stuurder ontgaan, dat de weg een flauwe bocht maakte. De man, die al eerder was veroordeeld wegens rijden onder invloed, moest zijn rijbewijs inleveren. De politie maakte proces-ver baal tegen hem op. 010-4004.444 Voor nabezorging bellen maandag t/m vrijdag 18.00-19.00 uur Zaterdag tot 16.00 uur Schiedam „We roepen alle Schiedammers op nog eens al hun boeken door te speuren naar leuke, aardige, vervelende, mooie of lelijke uitspraken en verhaaltjes over allerlei zaken in Schiedam. Ook al lijken de stuk jes nog zo klein en onbeduidend, we hebben er belangstelling voor". Die 'wij' zijn in dit geval Ellen. Frank van het gemeentelijk bi bliotheekfiliaal Noord en Ruud Aretvan boekhandel Mereurius, Zij werken aan een boekwerkje, waarin allerlei wetenswaardig heden over plekjes en straatjes die in de literatuur over de Bran- dersstad de ronde doen. De achtergrond van deze oproep is het voornemen van de biblio theek en de boekhandels Mercu rius en Van Leeuwen over een jaar de stad te kunnen verrijken met een literaire stadswande ling. Dat moet een route worden langs historische, romantische of gedenkwaardige locaties waar aan grote en kleine schrijvers in hun werk herinneren. Er is al veel werk verzet en dat heeft heel wat materiaal opgeleverd. Onder meer Bordewijk, Piet Paaltjes, Maarten Biesheuvel en Langs de Lange Haven dichtte Piet Paaltjens aan het eind van de negentiende eeuw in sombere be woordingen over zijn woonplaats. Het boven de anderen uittorende, voormalige woonhuis van Fran- qoIs Haverschmldt {de echte naam van Paaltjens) wordt onge twijfeld opgenomen in de literaire stadswandeling. Rien Poortvliet hebben proza aan Schiedam gewijd. Ellen Frank (tel. 4708320) en Ruud Aret (tel. 4712313) denken echter dat bij de mensen thuis op de boekenplank nog veel meer verhalen met een plaatselijk ac cent moeten liggen. „En die zijn misschien ook de moeite waard in de literaire stadswandeling op te nemen", aldus de initiatiefne mers. Schiedam Het traditionele kerstconcert in het Concertge bouw zal ongetwijfeld het ver trouwde decor bieden. Dames in. cocktaüjurk, terwijl de manne lijke toehoorders speciaal voor de televisiecamera hun rokkos- tuum uit de kast hebben gehaald. Doorgaans toch ruimschoots on betaalbare textiel, maar dankzij de kerstmarkt kan de modale Schiedammer ook in het bezit komen van de feestkleding van de upper-class. Tweedehands avondkleding vormt slechts één van de pro- dukten die tijdens de eerste kerstmarkt worden aangeboden. De Schiedam se servïceclubs, wier leden klaarblijkelijk de kle renkast hebben uitgespit, ont vangen hun gasten van aan staande vrijdag 15 tot zondag 17 december in de Korenbeurs. De verkoop van goederen vormt volgens Frans van Krugten van de Lions het belangrijkste ingre diënt van de markt, maar het muzikale gebeuren wil de orga nisator zeker niet onderschatten. Tal van plaatselijke muziekver enigingen treden tijdens de drie daagse op, terwijl er ook dans-, ballet- en toneelvoorstellingen pp de rol staan. „Maar doel van de kerstmarkt is zoveel mogelijk geld op te halen voor molen De Palmboom", legt Van Krugten uit. „En dit geld moet met name worden opge bracht door de verkoop van arti kelen". T ransformeren De organisatie, die naast de Lions wordt verzorgd door Rota rians, de Ladies Circle, Soropto- mist en ïnnerwheel, hoopt tij dens de kerstmarkt 20.000 gul den op te halen. Het geld komt geheel ten goede aan de actie 'Schiedam herbouwt de Palm boom'. Andere inzamelingsac ties voor hetzelfde doel hebben reeds enkele tonnen opgebracht. Door de bijdragen kon de romp van de molen reeds worden op gemetseld, maar voor het aan brengen van de wieken en de in richting van het gebouw is nog veel geld nodig. De kosten hier voor gaan 120.000 gulden bedra gen. Aan de inrichting van de molen, die waarschijnlijk een museumfunctie krijgt, hangt een prijskaartje van eveneens enke le honderdduizenden guldens. „Wat wij met de kerstmarkt op halen, is dus eigenlijk een be scheiden bijdrage", realiseert Van Krugten zich bij voorbaat, „Maar alle beetjes helpen". Door de bijdragen van sponsors en de belangeloze medewerking van artiesten kan de markt voor een schijntje worden gehouden. Hartverwarmend „De medewerking is echt hart verwarmend", vertelt Frans van Krugten. „Licht, geluid en alle optredenden... het kost ons niks. Sponsors zorgen zelfs voor gratis broodjes, bier en limonade. Alles wat wij verkopen is pure winst". Rotarian Jan de Koning draagt op de markt zorg voor de ver koop van artikelen die volgens hem variëren van 'kunst tot kitsch'. Naast schilderijen tracht men zilverwerk en kunstnijver heid aan de man te brengen. Tijdens de driedaagse treden be kende muziekgezelschappen als het mannenkoor Orpheus en de sinds kort koninklijke harmonie Sint Radboud voor het voetlicht. Hoogtepunt van het muziekpro gramma belooft het optreden van de elfjarige pianist Michael Liem te worden. Dit Schiedamse rastalent wordt zaterdagavond vanaf acht uur door zijn zesjarige broertje Laurens begeleid. Schiedam Bewoners en ondernemers in de Schiedamse- binnenstad moeten gaan betalen voor een parkeerplaats in de buurt. Dat staat in het ontwerp-parkeex'- plan dat de afdelingen ruimtelijke ordening en algemene en bestuurlij ke zaken van de ge meente hebben ge maakt. Bezoekers' van de binnenstad zouden hun auto alleen nog bij de parkeermeter en -automaat kwijt kunnen. Betalen zij niet, dan moet er zo is het plan een wielklem aan hun auto wor den aangebracht. „Een aanmoe diging tot betaling van het ver schuldigde parkeergeld", heet s dat. Bewoners zouden volgens de no titie 120 gulden per jaar gaan be talen voor een parkeervergun- ning. Voor bedrijven zou dat ta rief 420 gulden zijn. Voor een ge garandeerde plaats aan de rand van de binnenstad zou een be drijf het eerste jaar 8Q0 gulden dienen te betalen en vervolgens 500 gulden per jaar. De doelstelling van hetparkeer- plan is echter de auto zoveel als mogelijk te weren uit de binnen stad. Het historische hart van Schiedam is niet berekend op veel autoverkeer. Er is al snel sprake van overlast Belanghebbenden Dé manier om wonen en winke len in de binnenstad aantrekke lijker te maken, verwachten de makers van het plan, is het in stellen van een belanghebben denregeling. Daarmee wordt de aanslag op de schaarse ruimte in de binnenstad beperkt Elk huishouden in de binnen stad komt volgens het parkeer- plan in aanmerking voor een vergunning, elk bedrijf zou er twee kunnen kopen: één voor de eigenaar of werknemer en één voor zakelijke bezoekers. Als alle 'belanghebbenden' aan spraak maken op een vergun ning moeten in de binnenstad 546 parkeerplaatsen worden ge reserveerd. Er zijn echter maar 449 plaatsen in het centrum. Of dat tekort een probleem oplevert kunnen de opstellers van de nota niet op voorhand zeggen. Een beperkt aantal bezoekers van de binnenstad zou, als het plan werd uitgevoerd, de auto kunnen parkeren bij meters op de Lange Haven, Appelmarkt, Nieuwe Sluisstraat, Brede Marktsteeg, Hoogstraat, Grote Markt, Ooïevaarssteeg, Boter- straat, Kreupelstraat en Lange Kerkstraat. Meer ruimte voor kortparkeer- ders bieden het parkeerterrein aan de Buiten havenweg, de om geving van het Emmaplein, Schienoko en de Lange Nieuw- straat. Ook nieuwbouw kan het parkeerprobleem verlichten. Als het ABC-complex in de Lan ge Kerkstraat wordt gebouwd, verrijst op het dak een parkeer plaats. Voor betalende langparkeerders zouden, volgens het ontwerp- parkeerplan, de Plantage en de Buitenhavenweg gereserveerd moeten worden. Vlaardingen mag dan als onderdeel van de motor van de Nederlandse economie het Rijnmondgebied duseen zeer stedelijk karakter hebben; soms duikt er zo maar een landelijk tafereeltje op. Het Is gewoon een kwestie van zien, er oog voor hebben... hoe minuscuul het ook is. En fotograaf Dijkstra zag het. Een prachtig gesponnen web, licht aangezet met rijp, dat fragiel in het ochtendgloren tussen twee paaltjes bun gelt. Vlaardingen Plannen voor kantoorontwikkelingen voorde bouw van een Turks ontmoe tingscentrum aan de Parallel weg weerhouden de gemeente en de Nederlandse Spoorwegen er niet van de strook grond langs station Vlaardingen-Centrum als parkje in te richten. Dit stukje niemandsland, waar vroeger het gebouw van Van Gent Loos stond, moet nodig worden opgekalefaterd, vinden gemeente en NS. Van het plan van een ex-werknemer van de spoorwegen een Turks ontmoe tingscentrum te bouwen tussen de spoorlijn en de Parallelweg heeft de gemeente, sinds deze zo mer een bouwvergunning werd afgegeven, niets meer gehoord. En de uitwerking van gemeen telijke plannen om op een deel van de grond kantoren te bou wen zal nog wel even op zich la ten wachten. Voorlopig heeft de gemeente de handen vol aan de on wikkeling van grootschaliger plannen voor het Moerman ter rein. De bouw van kantoren, be drijven en luxe huizen op die plek krijgt voorrang. Om de plannen voor het ont moetingscentrum en de kanto ren niet te belemmeren, wordt langs de Parallelweg maar een eenvoudig parkje aangelegd met één wandelpad van zand of houtsnippers. Schiedam De opslag van een hoeveelheid verontreiningde grond op het bedrijfsterrein aan de Nieuwe Waterwegstraat be lemmert de komst van nieuwe vestigingen. Daarom wil de ge meente Schiedam de met lood vervuilde aarde zo snel mogelijk kwijt. De verwachting is dat de provin cie Zuid-Holland op korte ter mijn uitsluitsel zal geven. Het gaat om 18.000 ton grond die vijf jaar geleden werd afgegraven tijdens de bodemsanering van de terreinen aan weerszijden van het Spinhuispad nabij de Noord- molen. De troep, die niet reinig- baar blijkt te zijn, werd tijdelijk opgeslagen op de locatie aan de Nieuwe Waterwegstraat bij de Wilhelminahaven. Slechts een kleine vijfduizend ton is onder tussen afgevoerd naar het afval stoffen depot op de Maasvlakte. Het overgrote deel van de 'lood- grondligt nog altijd pp transport te wachten en maakt op die ma nier de uitgifte van dit bedrijfs terrein door de gemeente onmo gelijk. Met de provincie zijn al afspraken gemaakt over de kos ten en de terugbetaling. De stort en het vervoer van de Spinhuis pad-grond vergen samen meer dan twee miljoen gulden. Ruim twee ton komt voor reke-- ning van Schiedam, maar de ge meente moet het resterende be drag wel voor de provincie voor schieten. Er is de regeling getrof fen dat Zuid-Holland in de pe riode tussen 1993 en 1995 in drie termijnen dat geld zal terugbeta len. Alle merken, keus uit 50 modellen! HOGE KORTINGEN! Al 80 jaar eon goed adres! t, c. D'rt is een echte nieuwe In grijs, wit of zwart. (8000 kcal/u) Een fraaie stijlhaard met z.g. kolen- of houtvuur. Modem en toch gezellig warm. Erkend installateur. Vlaardingen Ze komen overal vandaan: uit onder meer Groningen, Soest, Den Bosch, Amsterdam en Vlaardingen. Het Es een groep van zeventien perso nen die zich presenteert als een 'denktank voor bewe ging en muziek'. Aanstaan de zaterdag komen deze ini tiatiefnemers voor het eerst bijeen en wel in Vlaardin gen. In het Hof van Beweging en Muziek aan de Hofsingel scharen prominente weten schappers, therapeuten en pedagogen zich voor een dag rond de tafel. Volgens Jan Timmer, docent van de Vlaardingse stichting, „vindt er een unieke ge beurtenis plaats". In de ochtenduren houdt Jan Timmer zelf een inlei ding en wordt een video ge presenteerd. De zeventien- koppige denktank trekt zich in de middaguren terug om zich te beraden over de eer ste stelling: bewegen en mu ziek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aar het welslagen van verschillende therapieën zoals fysiothera pie, logopedie en psychothe rapie. De denktank gaat vanaf 16 december tweemaal per jaar studeren op de therapeuti sche en pedagogische waar de van beweging en muziek. Hoe zij in de toekomst den ken verder te gaan, zal za terdag eveneens ter discus sie en bestudering staan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1