Schiedam beloond met 485 woningen Buurt dreigt recht in eigen hand te nemen Meer comfort voor reiziger Kiwanis helpen Lentefeest CDA zwijgt over opvolging /-nieuwsblad: - -iABONNEREN -1 'We hebben pijnlijke correcties toegepast' RUK DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Ambacht: 'Desnoods slopen we de bussluis zelf Bushokjes inde uitverkoop Hans van der Vlist over verjongde PvdA: HANDiGE ABONNEES KIEZEN EEN PRAKTISCH CADEAU wotum; Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008.3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343329.43S?066.-1350517 WOENSDAG 13 DECEMBER 1989 PAGINA 17 Schiedam/Vlaardingeii- /Maassluis Na Rotter dam torent de gemeente Schiedam met de toewij zing van het aantal 'nieuw te bouwen wo ningen in 1990 met kop en schouders boven de rest uit. Volgend jaar mogen in de branders- stad in totaal 485 huizen worden neergezet. Daaraan kan zelfs een groeigemeente als Spij- kenisse (met 417 wonin gen) niet tippen. Vlaardingen moet met 167 te bouwen huizen nog drie Rijn mond-gemeenten boven zich dulden, terwijl Maassluis en Maasland het respectievelijk met een contingent van 61 en twintig moeten stellen. „Het is een erkenning dat Spa- land een grote bouwlocatie is", aldus de Schiedamse wethouder Hans van Kleef van stadsver nieuwing. „Het is een hele knok partij met de provincie geweest, maar ik ben zeer tevreden. Ze ker als je kijkt naar de sociale huursector; nu 214 tegenovervo- rig jaar zo'n 160. En als je ons dan vergelijkt met Vlaardingen, dan komen zij er voor komend jaar wel heel slecht vanaf". Deal Naast die 214 goedkopere huur huizen is Van Kleef ook zeer content met de 99 goedkopere premie-koopwoningen. Verder heeft Schiedam 73 huur- en 94 koopwoningen in de duurdere sector toegewezen gekregen. Voor de renovatie van panden, waarvoor Schiedam ruim 22 miljoen heeft gekregen, tracht de wethouder een deal op te zet ten met Rotterdam of Capelle aan den IJssel. Van Kleef heeft voor het opknappen van voor- oorloge woningen bijna acht mil joen gulden teveel gekregen. Er zijn gesprekken gaande met an dere gemeenten om dat geld te ruilen voor de renovatie van na oorlogse huizen. In dat geval zou het om zeshonderd huizen kun nen gaan. Ijskast Maassluis is redelijk tevreden met de toegekende contingen ten. Alleen het aantal van veer tien vrije sectorwoningen valt tegen. Daardoor moet de ge meente zich andermaal bezin nen op de toekomst van de bouwgrond op de hoek van de Uiverlaan en de Westlandseweg. Werd eerder al een plan voor huurwoningen op die plaats ge schrapt, nu moet ook het idee om er 26 vrije sectorwoningen met een eenmalige bijdrage te bou wen in de ijskast of de prullen mand. De gemeente overweegt die veertièn nu maar te bouwen in de Steendijkpolder. Daar ko men ook de toegekende huur- (12) en premiekoopwoningen (35). Tien van de twaalf sociale huurwoningen zullen worden gebouwd door leerling-bouw vakkers. Vlaardingen mag volgens de verdeling 54 woningen in de so ciale huursector, 108 premie koopwoningen en 5 vrije sector- woningen bouwen. De cijfers waren vanmorgen niet binnen op het stadhuis. De gemeente wilde daarom nog geen com mentaargeven. sportredactie: 4345209. Telefax; 010-4349754 a-A -ïwi-t IJ' Het nieuwe bushokje is officieel in gebruik genomen. De kerstman zwaait de bus met genodigden uit. Vlaardingen Bewoners door verkeersdeskundigen van van Vlaardinger-Ambacht de gemeente, aan een plan om dreigen het recht in eigen door spreiding van het verkeer hand te nemen. Als de ge- aan de overlast in het centrum meente niet optreedt tegen v?n Vlaardinger-Ambacht een de verkeersoverlast in de e'n<^e *e maken. Een Sink aan- wijk moet de bussluis in de weSen kruisingen zou e^overenbeltSingel Vo%Soie|efP^' „Als de gemeente die 'kameel ruggen' en verkeersborden niet snel verwijdert doen wij het zelf wel", zegt een boze woordvoer der ing. O. van Asten. De bewo ners hebben schoon genoeg van gesprekken met de gemeente, die na een vergadering van de raadscommissie verkeer en een onderhoud met de betrokken wethouder Jan Madern weer hopeloos zijn vastgelopen. Vier maanden werkten bewo ners en ondernemers, geholpen _e van B en W biedt het voorstel"van de werk groep Vlaardinger-Ambacht Centrumgebied (VAC), zoals de club van bewoners en onderne mers heet, echter op korte ter mijn geen oplossing. De groep pleitte onder meer voor hero penstelling van de weg van het Emaus naar de Schiedamsedïjk. Goedkoper Burgemeester en wethouders hebben gekozen voor een goed kopere oplossing; na de Knbt- tenbeltsingel wordt ook het Burgemeester de Bordesplein afgesloten. Sluipverkeer moet daardoor verder omrijden om de bussluis te omzeilen. B en W hopen dat die langere route doorgaande verkeer afschrikt. Het besluit treedt in werking als de verbindingweg tussen Emaus en Voorstraat waar schijnlijk begin volgend jaar klaar is. Wethouder Madern heeft de VAC gevraagd nog eens wat an dere mogelijkheden onder de loep te nemen om doorgaand verkeer uit de woonwijk te we ren. Zo heeft hij geopperd de bussluis te verplaatsen naar Plein 1940, de Verkadesingel af te sluiten of de route Verkade- singel-Knottenbeltsingel te ver smallen. Maar de werkgroep voelt niets voor nieuwe studies. „Daar gaan weer drie maanden mee heen", zegt Van Asten. „Het heeft ons zoveel moeite gekost al die groepen met verschillen de belangen op één lijn te krij gen. En onze plannen worden toch niet serieus genomen. Wij hebben ons al te lang voor het karretje van de gemeente laten spannen. Ze moeten gewoon zorgen dat aan die ellende hier een einde komt". Irritatie Om duidelijk te maken dat be woners en ondernemers niet langer met de gemeente willen samenwerken heeft de werk groep VAC zichzelf opgeheven. Zij gaan weer elk hun eigen be langen behartigen. „Noodge dwongen graven wij de strijdbijl weer op. Wij weigeren langer slachtoffer te zijn van wanbe- leid", laat de bewonersgroep de raadscommissie verkeer weten. De irritaties in de buurtwaar deze zomer de Rozenlaan al eens door boze bewoners werd afgesloten zijn volgens woordvoerder Van Asten hoog opgelopen. De verhoogde ver keersdruk in de smalle woon straten leidt tot tal van proble men. Auto's raken beschadigd en door de trillingen van het vrachtverkeer zouden ook de huizen in verval raken. Dubbe le beglazing raakt lek, balkons brokkelen af en pleisterlagen ^ertonen scheuren. „De gemeente kan het ons niet aandoen om deze situatie nog lang te laten voortbestaan", zegt Van Asten. „Er rijden hier elke dag 3500 auto's door de straten". Beo actie van de bewoners- groep leverde ruim honderd handtekeningen op onder een boze brief aan de gemeente. De bewoners pleiten nu voor het afsluiten van Plein 1940. „Dan gebeurt er tenminste iets". De afsluiting van Plein 1940 was oorspronkelijk een onder deel van het verkeerscirculatie plan. Maar CDA en WD wil den zo'n drastische verkeers maatregel niet nemen en dwon gen in 1986 bij de onderhande lingen over een college met de PvdA eencomproniisaf. De lange omrijroute biedt vol gens de bewoners geen soelaas. Maar een betere oplossing, die misschien nog meer kwaad bloed zet bij bewoners of onder nemers in de buurt, durft de ge meente volgens Van Asten niet aan. „Het probleem wordt over de verkiezingen heen getild. Dan kan een volgende wethou- dersploeg er z'n tanden op stuk bijten". Maassluis De CD A-fractie mag in de raad aandringen op meer openheid over de bouwplannen voor het nieu we zwembad, over de opvol ging van wethouder Izaak van der Knaap zwijgen de christen-democraten voor alsnog, Wel is bekend gewor den dat de CDA-lijst tijdens de komende verkiezingen wordt aangevoerd door Ruud Timmermans. Op eigen verzoek is Izaak van der Knaap, jarenlang het gezicht van confessioneel-Maassluis, op een onverkiesbare plaats gezet Nadat Van der Knaap vier jaar geleden zijn portefeuille in de sector cultuur al inleverde, wil de 61-jarige bestuurder er nu de finitief de brui aan geven. Met Van der Knaap verdwijnt ook Leo Speel uit beeld, die de laatste jaren als fractievoorzitter van het CDA optrad. Speel wil niks loslaten over zijn beoogde opvolger. De scheidende CDA- voorman hult zich eveneens in stilzwijgen over de beoogde wet houderskandidaat van het CDA, „Als partij hebben we daar nog niet over beslist", vertelt Leo Speel. „Het is waarschijnlijk dat wij pas In de onderhandelingen over het collegeprogramma met een kandidaat op deproppen ko men". Speel vindt het niet onverstan dig de verkiezingen in te gaan zonder een wethouderskandi daat te presenteren. „In het ver leden wisten we van te voren dat we een beroep konden doen op Van der Knaap", verklaart hij. „Daarmee was ook bekend wel ke portefeuille we wilden behe ren. Zijn opvolger wil misschien een heel andere invulling aan zijn taak geven. Daarom komen we waarschijnlijk niet voor de verkiezingen met een kandi daat". Raadsleden van andere fracties hebben ernstige twijfels bij deze uitleg. Volgens sommigen mas keert de zwijgzaamheid van het CDA de strijd die gaande is over de opvolging van Van der Knaap. „De PvdA presenteert Anton Wustrow als kandidaat, terwijl de WD opnieuw met Ldesbeth Snoeck op de proppen komt Als het CDA er uit was, zou men heus wel met een opvol ger aan komen zetten", luiden de reacties. Als lijsttrekker lijkt de 54-jarige loods Ruud Timmermans op het eerste gezicht de belangrijkste kandidaat. Insiders vermoeden echter dat er binnen de partij op positie tegen zijn kandidatuur bestaat Kandidaten als Harm Woudstra (nummer twee op de lijstien Jos van der Linden (drie) worden binnen de partij hoger aangeslagen, maar beiden am- bieéren geen wethouderspost. Aderlating Woudstra verklaarde onlangs dat hij geen kandidaat ïs voor een wethouderspost. Ook Jos van der Linden lijkt nauwelijks warm te lopen. Een overstap van het Algemeen Verbond Bouw bedrijf naar de gemeente Maas sluis zou voor Van der Linden een flinke financiële aderlating betekenen. Als de belangrijkste concurrent voor Timmermans geldt Arie Knijf die door het afdelingsbe stuur gevraagd is voor de func tie. De voormalige afdelings voorzitter, nummer vijf op de lijst heeft als handicap, dat hij op dit moment niet in de raad is vertegenwoordigd. Het hoofd grondzaken en finan ciële dienst van verkeer en ver voer bij de provincie Zuid-Hol land heeft op het financiële vlak wel de meeste kennis binnen het CDA. Het idee van de partijtop wethouder Van der Knaap nog twee jaar als wethouder te hand haven om Knijf in het raads werk in te wijden, is van de baan. Met zijn onverkiesbare plaats geeft-Van der Knaap aan definitief op zijn lauweren te willen rusten. Vlaardingen Dankzij de Kiwanis kan de Schiedamse stichting Lentefeest voortaan weer haar jaarlijkse boot tochtje houden. Tenminste, als de Kiwanis slagen voor hun examen. Lentefeest is het eerste project van deze voor Vlaardingen en omstre ken nieuwe serviceclub. Wordt het tochtje een succes, dan krijgen zij hun charter en mogen ze zich een zelfstandi ge afdeling noemen. De Kiwanis horen thuis in het il lustere rijtje van Lions, Rotary, g Soroptimisten en Zonta. Zoals alle serviceclubs, ontstonden ze g" inde Verenigde Staten. Ze ontle- g nen hun zonderling aandoende a naam aan het Indiaanse gezegde g Nunc Kee wan is laat zien wie j» en watje bent. Geheel in de tra- g ditie van de dienstbaarheid, zo- als Lions en Rotary die aan de dag leggen, werken ook de Ki wanis aan verbetering van de wereld. „Maar bij ons moet je wel wat doen", benadrukt Gerard Do- nath, luitenant-gouverneur van de divisie Zuid-Holland. Hij deinst er niet voor terug per soonlijk achter een braderiek- raam te gaan staan als er geld voor een goed doel wordt ingeza meld, zijn waardigheid als bank- manager ten spijt. William Elings, ook afkomstig uit het bankwezen; „Als je voortdurend bezig bent met geld verdienen en carrière maken, krijg je een zeker schuldgevoel ten opzichte van de maatschappij. In deze dub kan je iets voor anderen be tekenen". 'We build' (wij bouwen) is het Luitenant-gouverneur Gerard Donath (geheel links) bezoekt de Kiwanis Vlaardingen/Europoort. VJ.n.r. William Elings, Roderick Straus, Martin de Jong en Jan-Kees Timmerman. Vlaardingen Verpakt in kerstpapier, met een kerst boom erin en een goudkleu rig lint er omheen: zo leverde vervoersbedrijf RET gister middag één van de eerste nieuwe bushokjes in Vlaar dingen af. Om in stijl te blij ven kreeg wethouder Jan Madern de schaar, waarmee hij het gouden lint moest doorknippen, van de kerst man. Met RET-directeur J.JJPh. Kunst pakte wethouder Madern het busholge uit. En toen even later het gezelschap met de bus weer vertrok konden eindelijk de wachtenden in. het nieuwe hokje schuilen voorde regen. „Een hele aanwinst", zei Madern nog „Tien keef zo goed als de oude bushokjes". Dat is ook in het belang van de RET, legde di recteur Kunst uit. „Het kwali teitsbesef in het openbaar ver voer is groeiende. Kortere reis tijden, regelmaat en comfort zijn belangrijk". En dat de nieuwe hokjes, waarvan de RET er 92 plaatst in Vlaardingen, meer comfort bieden staat volgens Kunst buiten kijf. „Ze bieden meer bescherming tegen wind en regen en ze zijn 's avonds ver licht". De gemeente had al sinds 1984 het plan, om de 60 bushokjes in de stad te voorzien van reclame borden. Dat zou niet alleen fi nancieel aantrekkelijk zijn, maar ook het vandalisme tegen gaan. Mooie bushokjes worden niet zo snel beklad en vernield, redeneerde men. Maar op eigen kracht lukte het niet. De ge meente kwam tenslotte, in haar ijver om vandalisme te bestrij den, niet verder dan het vervan gen van de ruiten in de bushok jes door onverwoestbare stalen platen. Toen de gemeente op zoek ging naar een bedrijf dat gespeciali seerd was in het plaatsen en on derhouden van bushokjes met reclame was ook Publex een se rieuze gegadigde. „Maar dat be drijf stond erop om ook van die grote reclameborden in de stad "Vlaardingen -Voor een luttele 25 gulden kunnen sportclubs in Vlaardin gen een dug-out kopen. De gemeente heeft de oude'bushokjes in de uit verkoop gegooid. „Maar het loopt nog geen storm", zei wethouder Jan Ma dern. „Kennelijk zijn ze nog niet goedkoop ge noeg". Verkeersambtcnaar René van der Hoek vertelt een iets ander verhaal. De sportclubs hebben wel degelijk interes se in de bekladde bushokjes, die overbodig worden nu de RET overal m de stad nieu we abri's plaatst. Twintig clubs hebben al een bushok jes gekocht en er hebben nog meer verenigingen belang stelling getoond. De clubs moeten wel zelf een vrachtauto regelen voor het vervoer van de hokjes, die zij bij de dienst Gemeentewer ken kunnen ophalen. Een likje verf erover, en trainer en wisselspelers zitten voort aan droog. te zetten: mupï's. En al is het ge meentelijk standpunt over recla- medragende abri's in de loop der jaren veranderd, d£t vinden wij nog wel horizonvervuiling", leg de Madern uit De RET stelde die voorwaarde niet. „Reclame is voor ons bijzaak. Onze eerste zorg is de reiziger", zei Kunst. Van de 92 nieuwe abri's zijn er nu vier geplaatst: twee op de Ho- lysingel en twee op het Ver- ploeg h Chassépleln. Zomer vol gend jaar zijn alle oude bushok jes vervangen en zijn 32 haltes een abri rijker. devies van alle 300.000 over de wereld verspreide Kiwanis. Wij, dat zijn 'mannen van goede faam met een grote zin voor verant woordelijkheid', die door hun relaties anderen 'troost kunnen schenken waar dat nodig Is'. Do nath zegt het wat plastlscher: „We halen geld waar het over is en brengen dat naar waar het nodig is". De goede doelen worden gezocht in de eigen omgeving. „We gaan dus niet voor Ethiopië collecte ren", maakt William Elings dui delijk. Keymsn (mede-oprich ter) en president Roderick Straus: „Maar als we hier een Arts Zonder Grenzen hadden, zouden we wél kunnen ovërwe- ten die te steunen", ecretaris Jan-Kees Timmer man knikt instemmend. Als ho- reeaman heeft hij nooit iets pro deo voor anderen gedaan, en hij is blij dat het daar nu eindelijk wel van gekomen is. De Vlaar- dingse tandarts Martin de Jong is al even opgetogen. Voor hem zijn de Kiwanis de ideale vorm van sociale vrijetijdsbesteding. Hij vindt de vergaderingen met de circa twintig leden vooral ge zellig, wat ook blijkt uit zijn ge woonte om de leden als Kiwis te betitelen. Schiedam Zijn collega Hans van Kleef en de oude ren mogen te hoop lopen te gen hun duikeling op de de PvdA-kandidatenlijst, wet houder Chris Zijdeveld heeft heel wat minder moeite met de voorstellen van de com missie-Van der Vlist. „Ik heb het verhaal van de onafhan kelijke commissie met genoe gen gelezen". Met een vijfde plaats op de kan didatenlijst maakt Zijdeveld in tegenstelling tot Van Kleef op nieuw een reële kans op een wethouderspost, maar toch plaatsen de lijstcpstellers vraag tekens bij zijn manier van wer ken. Inhoudelijk heeft de wet houder 'voldoende gefunctio neerd', maar de commissie vraagt zich af of het verstandig is de bestuurder voor een vijfde pe riode het beheer te laten voeren over de sectoren ruimtelijke or dening en stadsontwikkeling. „Men heeft kennelijk goed naar rnijn verleden gekeken", rea geert hij. „Van de vele zaken die ik heb gedaan, zijn dit de enige onderdelen die ik sinds zestien jaar in mijn portefeuille heb. Ik ben dan ook absoluut niet ge schokt Mogelijk vindt men dat ik op deze onderdelen aan job- rotation toe ben". Voorzitter Hans van der Vlist bestrijdt de suggestie dat de com missie de positie van Zijdeveld wil uithollen. De verdeling van de wethoudersposten vindt hij overigens een taak, die de PvdA- fraetie na de verkiezingen moet uitoefenen. „Wij geven hen hooguit wat overwegingen mee. Maar het is zeker niet onze taak deze posten te verdelen". Op de verdeling van de wethou derszetels mag Van der Vlist niet vooruitlopen, met de kandidaat stelling voor de raadszetels heeft de commissie flinke beroering veroorzaakt in de partijgelede ren. Met name de ouderen zijn verbolgen over het feit dat hun kandidaat Arie Van Loenen on verkiesbaar uit de bus is gerold. „We hebben pijnlijke correcties toegepast", realiseert Van der Vlist zich. „Maar het is toch moeilijk vol te houden dat ons ouderenbeleid wordt bepaald door Arie van Loenen. Ik ben geneigd het tegendeel te bewe ren". Volgens hem heeft de com missie niet willen afrekenen met de oudere garde. „Jan Simons, een leeftijdgenoot van Arie van Loenen, staat ten slotte wel op een verkiesbare plaats. We hebben te maken met verschillende groepen die aan bod willen komen. Te noemen zijn migranten en vrouwen, maar wij vinden het ook belang rijk dat er jeugdige instroom is". Zie verder pagina 19 ..IEDEREEN DIE ONS EEN NIEUWE ABONNEE--* "BEZORGT KRIJGT DEZE: PRAKtlSCH.E,TABÉ-;;%%^ COTTER-CAÖEAU, NIEUWE ABONNEE MOET ZICH WECMINSTENS 3 MAANDEN,O? HET - ROTTERDAMS. De nieuwe abonnee is: Naam: adres: postcode. plaats: - voorl. huisnummer: telefoon: (ivm controle op bezorging) I De nieuwe abonnee krijgt het RN eerst 2 weken gratis en neemt daarna een - maandabonnement kwartaalabonnement Over de betaling krijgt hij/zij t.z.t. bericht. Stuur de tape-cutter naar: naam: - - voorl. adres:n0-: postcode:plaats Deze bon in een open envelop, zonder postzegel. zenden naar: Rotterdams Nieuwsblad, afd. abonne- menten, Antwoordno. 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1