I Callenburgstraat protesteert 'Betalen is billijk, maar niet teveel' PRIMEUR VAN MEURS B Reinier Reingoud: virtuoos op viool 55055 W VLAARDINGS DAGBLAD SCHIEOAMSI COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT KRO filmt Schiedamse gezinnen GEVAAR LOERT OP DE 'S-GRAVENLANDSEWEG Binnenstad Schiedam over nieuwste parkeerplan: BIJ MONTIS ZIT U LOGE. BINNENHUISADVISEURS Giro Kleurrijk heer krijgt straat O DENNEBOOM, O DENNEBOOM... Van Ardenne nieuwe lijsttrekker CDA Schapenwei veiliger Kerstbomenbrand hangt Oranjewijk de keel uit r-ire® Regionale redactie: Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008, 3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-, VRIJDAG IS DECEMBER 1989 PAGINA 17 4343229,4352066,4350557 - sportredactie; 4345209. Telefax: 010-4349754. Schiedam Liefhebbers van klassieke muziek zullen komend weekend tijdens de kerstmarkt in de Korenbeurs aan hun trek ken kunnen komen. Onder de verschillende optredens zitten ook drie virtuoos]es in de dop verscholen. Naast de zeer jonge broertjes Liem, is daar ook Rei nier Reyngoud: vijftien jaar pas, maar een zeer getalenteerd vio list die zaterdag en zondag een drietal stukken ten gehore zal brengen. „Ik heb maar niet al te zware stukken uitgekozen, want de mensen komen tenslotte voor hun lol", bereidt de Schiedamse student aan het conservatorium het pubhek op zijn optreden voor. „Voor mezelf is het ook ge makkelijker. Viool spelen vergt uiterste concentratie en ik vrees dat het daar niet al te rustig zal zijn. Het is een goede training om de zenuwen te beheersen, want voor publiek spelen is altijd spannend" 'Scène de Ballet' van Bériot, 'Spanish Dances' van Sarasate' en 1 Czardas' van Monit zijn voor de echte klassieke muzieklief hebbers zonder meer een reden de kerstmarkt te bezoeken. Maar ook degenen die wel eens jeug dig talent aan het werk willen zien, moeten zich richting Ko renbeurs begeven. Verkocht... Dat Reinier ook nog eens ambi tieus is, blijkt wel als hij over zijn 'hobby' praat Al vanaf zijn vroe ge jeugd bespeelt Reinier Reyn goud het snaarinstrument. „Op mijn zevende jaar vond ik een viool het mooiste instrument en toen ik eens op de camping wak ker werd door iemand die buiten viool stond te spelen was ik ge lijk verkocht", blikt de strijker terug. „Vroeger wilde ik orkest-violist worden, maar ik ben nu al zover dat ik solist ben. Het liefst wil ik er later mijn brood mee verdie nen en door mijn uitvoeringen bekend worden. Daar werk ik nu ook hard voor. Ik volg de havo-opleiding op het conserva torium in Den Haag en moet naast mijn muzieldessen op school thuis ook nog eens drie uur per dag oefenen. De andere vakken komen daardoor wel op de tweede plaats, maar dat heb ik er voor over". Het had trouwens niet veel ge scheeld of hij had zijn muziek studie vorig jaar moeten onder breken. Terwijl hij op school e ven naar het toilet was, werd zijn viool die een waarde van een kleine tienduizend gulden vertegenwoordigtgestolen. Dief „Ik was even mijn handen gaan wassen en had de koffer om het hoekje gezet, maar toen ik terug kwam was hij verdwenen". Die zelfde dag bood de dief, iemand van buitenaf, het instrument te koop aan bij een vioolbouwer. Doordat de dief er maar dui zend gulden voor wilde hebben ging de man in de koffer op zoek naar een naam en belde me op om te vragen of ik mijn viool had verkocht. Toen ik vertelde dat dit niet het geval was, had ik mijn dierbaar instrument geluk kig gauw terug". Kerstmarkt-organisator Frans van Krugten hoefde niet lang te zoeken voor hij zijn publieks- Reinier Reyngoud, iedereen in de wijk kent hem. 'Het is niet zo moeilijk te raden hoe meneer Van Krugten aan mijn adres komt...' trekker gevonden had. Van Krugten woont bij de viool-vir tuoos in de wijk en daar kent ie dereen Reinier Reyngoud. „Als ik in de zomer op mijn kamer aan het studeren ben, hoort ie dereen mij spelen omdat het raam openstaat Zo weten bijna alle mensen uit de buurt dat ik viool speel en is het niet moeilijk te raden hoe meneer Van Krug ten aan mijn adres gekomen is vertelt hij lachend. Reinier geeft in totaal drie uit voeringen. Zaterdag om vier uur en om negen uur en zondag op nieuw om negen uur 's avonds. Schiedam De KRO komt binnen een maand naar Schiedam voor een reportage over een vijftal gezinnen. De reportage wordt medio maart 1990 uitgezonden. Op initia tief van ae dit jaar precies een eeuw oude St. Willibrorder- stichtïng, die de katholieke basischolen beheert, komt de omroep naar de brandersstad. Het is de bedoeling de uitver koren families te filmen tij dens gewone dagelijkse bezig heden. „Hoe het programma gaat heten, weten we nog niet", laat KRO-woordvoer- der Frans Tervoort weten. „Maar katholiek onderwijs loopt wel als een rode draad het programma heen. De mensen vertellen hoe ze over dergelijk onderwijs denken en waarom zij hun kinderen op een katholieke school heb ben gedaan". Het programma zal worden afgesloten met een discussie tussen de vijf echtparen. Ter voort: „We hebben al oriënte rende gesprekken gevoerd om een selectie te maken. Maar wie er dadelijk op de beeldbuis verschijnen, kan ik nog niet zeggen. We delen het de mensen liever eerst per soonlijk mee". "Vlaardingen In Callenburgstraat grout het verzet tegen bedrij ven die bewoners het le ven zuur maken. Vooral de vestiging onlangs van de onderneming Mobie le Reiniging Vlaardin gen ervaart de straat als een ernstige aanslag op het leefmilieu. In een brief aan zes politieke partijen en het college van bur gemeester en wethouders eisen zestien gezinnen, dat de gemeen te consequent blijft in naar be leid bedrijven uit de Oostwijk te verplaatsen naar industriegebie den. De bewoners vinden bet onbegrijpelijk dat de laatste tijd juist het omgekeerde gebeurt. Behalve MRV vestigden zich kortelings een garagebedrijf (Off Road Center) en een bouwbe drijf (Barendrecht en de Bruin) in de Callenburgstraat. De zaak verwart de bewoners des te meer omdat MRV tot voor kort was gevestigd in het industriegebied Vergulde Hand. Een bedrijf ver plaatsen van een industriewijk naar een woonwijk komt de straat als absurd voor. MRV, gespecialiseerd in het uit hakken en weer voegen van ge vels, veroorzaakt volgens de on dertekenaars van de protestbrief grote overlast. Het personeel zou zich onvriendelijk gedragen te gen straatbewoners, voor par- keerhinder zorgen, lawaai ma ken en de lucht verpesten met uitlaatgassen van stationair draaiende motoren. Verder zegt de straat dat kinderen niet meer zonder gevaar buiten kunnen spelen en dat de bedrijfswagens van MRV het overige verkeer ophouden. Onbehoorlijk De Callenburgstraat is ook woe dend op oud-wethouder Chns van Roon, Hij is de eigenaar van het MRV-pand. Het is de buurt een raadsel hoe een voormalig stadsbestuurder de belangen van bewoners zo gemakkelijk naast zich neer kan leggen. Van Roon heeft zelf in de Oostwijk ge woond; hij mag toch geacht wor den op de hoogte te zijn met de 'onmogelijke situatie' in de Cal lenburgstraat, schrijft de buurt. Directeur A.F.M. Dekkers van MRV wil voorlopig geen com mentaar geven op de ongenoe gens in de buurt Hij heeft de protestbrief nog niet onder ogen gehad. „Onbehoorlijk dat ik geen afschrift heb ontvangen", meent Dekkers, die zegt nooit signalen te hebben ontvangen dat zijn bedrijf overlast veroor zaakt. MRV verhuisde op 1 december van de Marconistraat naar de Callenburgstraat omdat het pand in de industriebuurt veel te groot was. „Het stond half leeg, dat is geld in de sloot werpen", aldus Dekkers. Via makelaardij Witte, die kantoor houdt op hon derd meter van de Callenburg straat, kon Dekkers een pand huren van Van Roon. De directeur zegt niet te weten of hij voor de vestiging op het nieu we adres een hinderwetvergun ning nodig heeft. „Dat is bij De Witte niet te sprake geweest. En als je een pand huurt van een ex- wethouder, mag je toch veron derstellen dat die man wat ver gunningen betreft terzake kun dig is. Ook hij heeft er met geen woord over gerept". Schiedam Het gevaarlijkste punt van Schiedam is de krui sing van de 's-Gravenlandseweg en de De Brauwweg. Uiteen sta tistiek van de dienst gemeente werken blijkt dat daar vorig jaar veruit de meeste aanrijdingen hebben plaats gevonden. Liefst 61 maal was het in 1988 raak op dit kruispunt dat vooral in de spitsuren, wanneer veel auto's van en naar de rijksweg rijden, onoverzichtelijk vol loopt. Tien keer vielen er ge wonden of zelfs doden. Bij de an dere op- en afrit van de A 20 bot sten elf voertuigen. Op de Burgemeester Knappert- laan was het vorig jaar 24 keer raak, verdeeld over de kruis punten met de Aleidastraat en de Vlaardingerdijk. Bij elkaar was er zeven maal sprake van (ernstig) letsel. Toch nam het aantal geregis treerde verkeersongevallen vo rig jaar af naar 1251. In 1987 wa ren dat er nog 119 meer: 1370 on gelukken. Het trieste dieptepunt lag tien jaar geleden, toen zich bijna tweeduizend aanrijdingen voordeden. Schiedam. Bewoners en winkeliers in het centrum van Schiedam zijn het over één ding eens: onder betaald parkeren in het stadshart kom je heden ten dage niet meer uit Maar waar de bewoners een tientje per maand niet onredelijk lijken te vinden (aldus de bewo nersclub), daar wijst de midden stand (volgens de winkeliers club) een parkeerplek van acht honderd gulden voor het eerste jaar van de hand. „Betalen is billijk", zegt de voor zitter van winkeliersvereniging Hoogstraat, Chris Coppens, „zo lang het bedrag niet de spuigaten uitloopt. En dat gebeurt voor be drijven. Het is niet in verhou ding met wat de bewoners moeten betalen. Ik vind acht honderd gulden een overdreven hoge som". Lammert van Wagtendonk van de bewonersvereniging Schie- dam-Centrum beschouwt de honderdtwintig gulden in het jaar voor een parkeervergun- ning als redelijk. „Het is een goed plan. Ik ben blij dat er ein delijk iets gebeurt", reageert hij. „Wij zijn er heel gelukkig mee. Het is nu een enorme puinhoop in de binnenstad. Ik vind een tientje in de maand dan geen be zwaar. Dat is de tol die je moet betalen, wil er iets veranderen". De gemeente lanceerde deze week een nieuw ontwerp-par- keerplan voor de binnenstad. De bedoeling is bedrijven en bewo ners tegen betaling parkeerver- gunningen of zelfs een duur dere vaste plaats aan te bie den. Bezoekers en winkelend publiek zouden zich bij het ge bruik van een meter moeten neerleggen. Zegt Van Wagtendonk namens de omwonenden dat er 'gelukkig nu iets concreets op tafel ligt', de winkeliers bij monde van Cop pens hopen dat het niet de weg gaat van alle voorgaande voor stellen: die liepen telkens op niets uit. „Ik ben benieuwd wat er van wordt uitgevoerd", stelt de voorzitter van winkeliersver eniging laconiek. „Tot nu toe is alles steeds op de lange baan ge schoven. Ik hoop niet dat dit weer alleen een praatplan wordt". Wat hem betreft is de tijd aange broken spijkers met koppen te slaan. Coppens: „Ik zou het pret tig vinden als er had bijgestaan dat het voorstel met ingang van 1 januari z'n beslag krijgt". Van Meurs iaat u graag kennismaken met de nieuwe creatie van Gerard van den Berg. Ga er gerust even voor zitten en ontdek dat deze fauteuil iets heel bijzon ders is, in vorm en comfort. LOGE - ONTWERP GERARD VAN DEN' BERG KREATIEVE INRICHTINGEN VOOR WONING EN KANTOOR ORANJESTRAAT II. 31I AM SCHIEDAM TEL 010 - 4267344 Astma Fonds Vlaardingen Voor de 35 nieuwe ouderenwoningen in aanbouw aan de Vondelstraat kan de gemeenteraad straks kiezen uit twee straatnamen: Ruytenburchüat en Multatu- liflat De straatnamencom- missie heeft niet willen kie zen, want zij vindt beide na men even passend. De naam Ruytenburchüat is bedacht door stadsarchivaris J.A.C. Mathijssen, De Ruy- tenburchstraat was een van de drie straten die op dat hoekje van Vondelstraat en Burgemeester Pruissingel zijn gesloopt. Willem van Ruyten- burch, op de Nachtwacht van Rembrandt afgebeeld naast korporaal Banning Cocq, was van 1627 tot 1652 ambachts heer van Vlaardingen en VJaardinger-Am bacht Daar naast was hij schepen, luite nant der burgerij en later ka pitein der burgerij in Amster dam. „Een kleurrijk en we reldwijd bekend figuur, die een blijvende vernoeming in Vlaardingen zeker waard is", vindt Mathijssen. De straatnamencommissie bedacht zelf de naam Multa- tuliflat. Want dan zou het woongebouw voor ouderen althans in naam de Indische Buurtaan de overkant van de Pruissingel en de schrij- versbuurt met elkaar verbin den. Een schrijver die be roemd werd door zijn boek over Nederlands Indië, kon het mooier? Willem van Ruytenburgh was weliswaar geen schrijver, maar hij had ook zijn band met Nederlands-Indië. De ambachtsheer had grote be langen in de Verenigde Oost en de West-Indische Compag nie. Schiedam heeft 'm een dag en Maassluis net iets langer. Vlaar dingen heeft 'm al een week, maar de Stadsgehoorzaal heeft 'm niet meer: een fraaie kerstboom. In Schiedam werd gisteravond ais laatste van de drie Waterweg-ste den de spar op de Koemarkt de twintigste boom uit Zweden 'in lichterlaaie' gezet. Met een druk op de knop ging het meren deel van de lichtjes branden. Har- pe Davids speelde allerlei kerst deuntjes, maar meezingen ho maar. Het vele winkelende pu bliek bieef staan en keek er naar, maar kreeg het 'O denneboom' toch niet over de lippen. Mis schien kan een koor het zingen van kerstliederen volgend jaar wellicht een zetjB in de goede richting geven. Vlaardingen Agnes van Ardenne is de nieuwe lijsttrekker van het CDA in Vlaardingen. Met tien stemmen meer verdrong zij de kandidaat van de se lectiecommissie, Aijen van der Velde, van de eerste plaats. Geheel tegen de partijtraditie in haalden de negentig leden tijdens de besloten CDA- vergadering gisteravond in de Ichthus- kerk de lijst van de selectiecommissie vol ledig overhoop. Na verhitte discussies kon den de CDA-leden pas om een uur 's nachts naar huis. Raadslid Maarten Vermeer, die door de commissie helemaal was gepasseerd, werd door de leden op een verkiesbare vijfde plaats gezet. Fractieleider Leo de Snaijer maakte een sprong van de zevende naar de vierde plaats. Een aantal leden probeerde De Snaijer zelfs op de tweede plaats te krijgen. Maar dat lukte niet. De eerste keer staakten de stemmen, de tweede keer behaalde Jopie Schumacher de zege. De kandidaat voor plaats nummer vijf, mevrouw W.C. van Bree-Kreeft trok zich terug voordat het op stemmen aankwam. De Snaijer en Vermeer waren beiden he vig teleurgesteld geweest over de voor dracht van de selectiecommissie. „Ik stond niet te trappelen om in de gemeenteraad te komen, maar nu ik er zit laat ik mij ook niet zomaar aan de kant zetten", zei Ver meer een paar dagen terug. De leden ble ken zijn werk in de raad te waarderen, De Snaijer zag de lage zevende plek als een miskenning van alles wat hij, sinds de cri sis rond wethouder Chris van Roon, voor de partij had gedaan. Van der Velde, de afdelingsvoorzitter van het CDA die vantevoren al had gezegd dat hij niet overliep van ambitie, trok zich te rug toen hij de strijd met Agnes van Ar denne had verloren. Voor een andere dan de eerste plaats was Van der Velde niet be schikbaar. Met hun aftocht maakten Van der Velde en mevrouw Van Bree-Kreeft plaats voor Vermeer en voor CDJA-voorzitter Ron van Duffelen. Die kwam op de tiende plaats terecht. Aart Kool, vier jaar geleden lijsttrekker, behield de derde plaats. Jan Jumelet, Wil Baris, Klaas van Netten en Henk van den Berg stegen een plaatsje. „De leden hebben het vertrouwen in de zittende fractie uitgesproken", vindt Ag nes van Ardenne. De lijsttrekker rekent bij de komende raadsverkiezingen in maart op tien zetels voor het CDA. Die par tij bezet nu acht stoelen in de gemeente raad. Vlaardingen - Het meest onvei lige plekje in de Westwijk wordt verlicht. De gemeente is van plan lantaarnpalen te zetten langs voet- en fietspaden in de Schapenweide. Na het invallen van de duisternis worden die nu nog angstvallig gemeden door wandelaars en fietsers. De stuurgroep Bestrijding veel voorkomende criminaliteit had om de verlichting gevraagd. Eerder werden hoge bomen er vervangen, werd de bomenrij tussen het fietspad en het wan delpad uitgedund en werd de snoeisehaar gezet in de overige beplanting. Ook dat gebeurde op advies van de stuurgroep. DeNSG'heeft iets tegen lawaai— Vlaardingen De Vlaardingse Oranjebuurt wil dit jaar ver schoond blijven van de kerstbo menverbranding op het Landje van Chardon. De bewoners van met name de Wilhelminasingel en de Prins Hendriklaan hebben last van de groepen jongeren die op het landje neerstrijken om hun kostbare voorraad bomen te beschermen. „De buurt verloe dert", zeggen zij. Het vreugdevuur met de jaar wisseling, al sinds jaar en dag een traditie op het Landje van Chardon, heeft volgens de bewo ners onplezierige vormen aange nomen. Vroeger sleepte de jeugd uit de buurt er een paar bomen naartoe, waar op oudejaarsa vond om klokslag twaalf uur de brand in ging. Maar de laatste ja ren worden de bomen in. grote partijen per vrachtwagen aange voerd, nog voordat de kerstda gen goed en wel achter de rug zijn. De bewoners beleven nog maar weinig vreugde aan de kerst en de jaarwisseling. De jongens die de bomen beschermen tegen ri valiserende groepen maken er een rommeltje van, klagen zij. Dagenlang wordt de buurt ge teisterd door auto's en bromfiet sen die af en aan rijden naar het landje. De jongens gooien bier blikjes en kranten zomaar op de grond en stoken vuurtjes of zoe ken in een autowrak bescher ming tegen de winterse kou. En dat wrak wordt als slotstuk van het feest in elkaar gestampt Vo rig jaar werd er zel^ -*?n contai ner naar het lar" leept. De gemeente de kerst- boomverbrana. 0 7 het landje maar verbieden, vinden de be woners. Zeker nu er onlangs veel geld is gespendeerd aan nieuwe beplanting. Gaat de ver branding door, dan legt die be planting het loodje, voorspellen de bewoners. Een stuk grond aan het Buizengat of in de Broekpol der lijkt hen een mooi alternatief voorde oudejaarsbrand. Om hun eis te ondersteunen hebben de bewoners een door 26 personenen ondertekende brief gestuurd aan de Vlaardingse ge meenteraad. Omdat haast is ge boden praat de commissie voor algemene zaken maandagavond al over die brief, nog voordat de gemeente de tijd heeft gehad zich op een antwoord te beraden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1